Держархіви працюватимуть відповідно до нової інструкції


Мін’юст наказом від 25.10.2012 р. № 1571/5, затвердив Типову інструкцію з діловодства в центральних державних архівних установах, Державному архіві в АРК, держархівах областей, міст Києва та Севастополя.

Інструкція встановлює загальні положення про функціонування служб діловодства в архівах, вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в установах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, що міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

Організація діловодства в установах покладається на секретаря. Якщо в організації за штатним розписом не передбачена посада секретаря, то ведення діловодства покладається на спеціально призначену особу (служба діловодства).

Основним завданням служби діловодства є встановлення в установі єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням встановленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах установи.

Зокрема, служба діловодства зобов’язана:

– розробляти інструкцію установи з діловодства та номенклатуру справ установи;

– забезпечувати впровадження і контроль дотримання структурними підрозділами установи вимог інструкцій установ, регламентів та національних стандартів;

– вживати заходів до зменшення обсягу службового листування в установі;

– здійснювати контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в установі;

– засвідчувати гербовою печаткою документи, підписані керівництвом установи.

Крім того, Інструкція містить вимоги, що стосуються оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкованих засобів.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень