Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Етапи проведення перевірки посадовими особами центральних і територіальних органів Державної інспекції України з питань праці (орієнтовна схема)

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
етапів проведення перевірки посадовими особами центральних і територіальних органів Державної інспекції України з питань праці
(у назві посад яких містяться слова «державний інспектор праці»)

Варіант 1
Державний інспектор праці прийняв рішення про необхідність інформування суб’єкта господарювання про початок перевірки (суб’єкта попереджено про перевірку)

Варіант 2
Державний інспектор праці прийняв рішення про те, що попереднє інформування суб’єкта господарювання про початок перевірки завдасть шкоди ефективності здійснення заходів державного нагляду (контролю) (суб’єкта не попереджено про перевірку)

1-й ЕТАП. Прийняття рішення про проведення перевірки

Державний інспектор праці здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за 10 днів до дня здійснення цього заходу.
Позапланові заходи з державного нагляду (контролю) здійснюються без письмового повідомлення суб’єкта господарювання та за наявності підстав, визначених частиною 1 статті 6 Закону № 877.
Для здійснення планового або позапланового заходу центральний чи територіальний орган Держпраці України видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, і предмет перевірки.
На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника центрального чи територіального органу Держпраці України (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.
(Ч. 4 ст. 5, ч. 1 і 2 ст. 7 Закону № 877)

Державний інспектор праці здійснює планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) без попереднього письмового або усного повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового чи позапланового заходу.
Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за наявності підстав, визначених частиною 1 статті 6 Закону № 877.
Для здійснення планового або позапланового заходу центральний чи територіальний орган Держпраці України видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, і предмет перевірки.
На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника центрального чи територіального органу Держпраці України (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.
(П. 2 ст. 12 Конвенції № 81, п. 3 ст. 16 Конвенції № 129, ч. 1 і 2 ст. 7 Закону № 877)

2-й ЕТАП. Початок перевірки

Перед початком здійснення заходу державний інспектор праці зобов’язаний пред’явити керівникові суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) на проведення перевіркита службове посвідчення, що засвідчує його особу та повноваження, і надати суб’єктові господарювання копію посвідчення (направлення) на проведення перевірки.
Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) державний інспектор праці вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).
Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися в присутності керівника або його заступника чи уповноваженої особи суб’єкта господарювання.
(Ч. 5 ст. 7, ч. 11 і 12 ст. 4 Закону № 877)

Державний інспектор праці розпочинає здійснювати планові чи позапланові заходи з державного нагляду (контролю) без пред’явлення керівникові суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) на проведення перевірки та службового посвідчення, що засвідчує його особу й повноваження, і без надання суб’єктові господарювання копії посвідчення (направлення) на проведення перевірки.
До початку здійснення заходів з державного нагляду (контролю)державний інспектор праці не вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).
Державний інспектор праці здійснює планові чи позапланові заходи державного нагляду (контролю) незалежно від присутності керівника або його заступника чи уповноваженої особи суб’єкта господарювання.
Дії, визначені частиною 5 статті 7 та частиною 11 статті 4 Закону № 877, державний інспектор праці має право здійснити на будь-якому етапі проведення заходів державного нагляду (контролю) або після їх завершення. Однак у такому разі він повинен усім працівникам суб’єкта господарювання, з якими спілкуватиметься при здійсненні планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю), пред’являти службове посвідчення, що посвідчує його особу та повноваження.
(Підп. «а» п. 1 та п. 2 ст. 12 Конвенції № 81, підп. «а» п. 1 та п. 3 ст. 16 Конвенції № 129)

3-й ЕТАП. Питання, що підлягають перевірці
Уніфіковані форми актів, у яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються центральним органом Держпраці України і публікуються в мережі Інтернет.
Перелік питань має відповідати визначеним законами сферам господарської діяльності, які для Держпраці України є предметом державного нагляду (контролю). Зокрема, для державного інспектора праці такі питання мають відповідати сфері державного нагляду (контролю), визначеній у пункті 1 статті 3 Конвенції № 81, пункті 1 статті 6 Конвенції № 129 і пункті 4 Положення № 386.
(Ч. 2 ст. 5 Закону № 877)

4-й ЕТАП. Дії державного інспектора праці при проведенні заходів державного нагляду (контролю)
Державні інспектори праці при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) мають право:
— перевіряти документи суб’єкта господарювання, ведення яких приписано національним законодавством з питань, віднесених до сфери контролю Держпраці України, та які вони вважатимуть потрібними для того, щоб переконатися, що правові норми з питань законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині прав застрахованих осіб суворо дотримуються;
— знімати копії із зазначених вище документів або робити з них витяги;
— оглядати й обстежувати приміщення, споруди, територію чи інші місця, де можуть працювати громадяни;
— наодинці або в присутності свідків опитувати з будь-яких питань щодо застосування правових норм і перевіряти документи, що посвідчують особу, посадових чи службових осіб суб’єкта господарювання, інших фізичних осіб, які перебувають у приміщеннях, спорудах, на території або виконують роботи на користь суб’єкта господарювання в інших місцях;
— надавати суб’єктові господарювання консультаційну допомогу з питань здійснення заходів державного нагляду (контролю);
— витребувати пояснення від посадових чи службових осіб суб’єкта господарювання або органу, який представляє інтереси найманих працівників, з питань виявлених порушень норм трудового законодавства.
(Підп. «b» п. 1 ст. 3 та підп. «с» п. 1 ст. 12 Конвенції № 81, підп. «b» п. 1 ст. 6 та підп. «с» п. 1 ст. 16 Конвенції № 129, ст. 256 КУпАП)

5-й ЕТАП. Строк перевірки
Строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — 5 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — 2 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Продовження строку здійснення планового чи позапланового заходу не допускається.
(Ч. 5 ст. 5 і ч. 4 ст. 6 Закону № 877)

6-й ЕТАП. Оформлення результатів перевірки
За результатами здійснення планового або позапланового заходу державний інспектор праці складає акт перевірки, у якому зазначає стан виконання суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю, а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою.
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта перевірки державного інспектора праці.
У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт державний інспектор праці вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається суб’єктові господарювання або уповноваженій ним особі, а другий — зберігається в органі державного нагляду (контролю). У разі неможливості вручення суб’єктові господарювання акта перевірки він має бути йому надісланий рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому на примірнику, який зберігається в органі Держпраці України, державний інспектор праці робить відповідну відмітку.

(Ч. 6 ст. 7 Закону № 877, підп. 4.1 п. 4 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів)

7-й ЕТАП. Внесення вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства
Державні інспектори праці мають право видавати суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Припис складається та видається посадовим чи службовим особам суб’єкта господарювання не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після завершення заходу державного нагляду (контролю).
Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта господарювання, однак за невиконання викладених у ньому законних вимог інспектора праці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю стаття 1886 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність.
(Ст. 7 і 8 Закону № 877, п. 6 Положення № 386, п. 4 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів)

8-й ЕТАП. Притягнення до відповідальності за виявлені порушення
Державні інспектори праці мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які встановлена статтями 41, 411, 412, 413, 1881 КУпАП, та надсилати їх на розгляд до місцевого суду загальної юрисдикції. Крім того, складати протоколи і розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також накладати адміністративні стягнення відповідно до статті 1886 КУпАП.
Щодо адміністративних правопорушень, відповідальність за які встановлена статтями 204, 2113, 2114, 21219 КУпАП та ознаки яких будуть виявлені в ході перевірок, державні інспектори праці зобов’язані інформувати відповідні органи, уповноважені складати протоколи за такі адміністративні правопорушення.
Також державні інспектори праці зобов’язані надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок, що містять ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 150, 161, 172, 173, 174 та 175 Кримінального Кодексу України.
Крім того, державні інспектори праці мають право вносити відповідним органам чи посадовим особам пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на осіб, винних у порушення правових норм.
(П. 6 Положення № 386, закони, які встановлюють відповідальність за порушення законодавства)

9-й ЕТАП. Періодичність проведення контрольних заходів
Державні інспектори праці проводять заходи державного нагляду (контролю) так часто і так ретельно, як це потрібно для забезпечення ефективного застосування відповідних положень законодавства про працю. Єдиним критерієм, що має враховуватися ними при прийнятті рішень щодо періодичності проведення перевірок, є ефективність чи неефективність застосування суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю. При цьому періодичність здійснення планових заходів, встановлена відповідними постановами Кабінету Міністрів України на виконання вимог статті 5 Закону № 877, носить для інспекторів праці рекомендаційний характер та застосовується ними за умови, що зазначена періодичність проведення перевірок не зменшить ефективності дотримання суб’єктом господарювання положень законодавства про працю.
(Ст. 16 Конвенції № 81, ст. 21 Конвенції № 129)

10-й ЕТАП. Оскарження дій інспектора праці
Рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені в 10-денний термін до вищої посадової особи територіального органу Держпраці України, а в разі невирішення питання — до керівництва Держпраці України та в суді в порядку, встановленому законодавством.
Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання припису державного інспектора праці до дати її розгляду.
Скарга розглядається у 15-денний термін з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.
(Підп. 5.3 п. 5 Порядку проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів)

Джерело: "Довідник кадровика. Спецвипуск", №3, 2011 "Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю"