Хто має розробляти штатний розпис: відділ кадрів чи бухгалтерія?


В установі працює майже 1000 працівників та є бухгалтерія. Чи зобов’язаний працівник кадрової служби розробляти й затверджувати штатні нормативи (штатний розпис) та чи існує документ, який регламентує розроблення штатного розпису відділом кадрів або бухгалтерією?

Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Слід зазначити, що штатний розпис є основним документом, який визначає структуру підприємства, номенклатуру професій (посад) та чисельність працівників. Проект штатного розпису на промисловому підприємстві, наприклад, розроблює відділ організації праці та заробітної праці. У подальшому проект погоджується з керівниками відділів (служб) і затверджується керівником підприємства.

Крім цього, штатні розписи відділів (служб) підприємства можуть готуватися й самі відділи (служби). Разом з тим законодавство не регламентує розроблення штатного розпису конкретним відділом (службою) підприємства. Відповідно до частини 2 статті 64 Господарського кодексу України функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими статутними документами.

Таким чином, функції щодо розроблення штатного розпису тим чи тим відділом (службою) підприємства визначаються внутрішніми розпорядчими документами цього підприємства самостійно. На посади, зазначені в затвердженому керівництвом підприємства штатному розписі, складаються посадові (робочі) інструкції, структура яких розглядається у Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників розділів 1 і 2 Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Олександр НОСІКОВ, 
науковий співробітник ДУ НДІ соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики

Джерело: редакція журналу «Довідник кадровика. КАДРОВИК.UA» №11, 2011

Видання для кадровиків Журнали реєстрації

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень