Реєструйся

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів”


Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів”

Наказ Державного комітету статистики України
від 7 жовтня 2010 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за N 985/18280

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів”, що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів” використовувати зазначену Інструкцію.

3. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести зазначену Інструкцію до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 14 жовтня 2004 року N 559 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2004 року за N 1390/9989.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
07.10.2010 N 415

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за N 985/18280 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів”

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів” (далі – форма N 9-ДС (річна)).

1.2. Звіт за формою N 9-ДС (річна) складають установи, організації (далі – установи), на працівників яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.3. Підставою для складання форми N 9-ДС (річна) є дані первинного обліку службовців (типова форма N П-2ДС “Особова картка N ___”, затверджена наказом Мінстату України від 26.12.95 N 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за N 484/1020).

1.4. Визначення показників форми N 9-ДС (річна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.5. Розподіл працівників, які займають посади керівників та спеціалістів, за категоріями посад проводиться відповідно до класифікації посад, визначених статтею 25 Закону України “Про державну службу”, та класифікації посад в органах місцевого самоврядування, визначених статтею 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі N 9-ДС (річна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

II. Розподіл державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за статтю та віковими групами

2.1. У розділі враховуються всі працівники, які перебувають в обліковому складі установи на кінець звітного року і обіймають посади керівників та спеціалістів, які відповідно до Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі жінки, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

2.2. У графах 9 та 17 відображається кількість працівників, яким у звітному році продовжено термін перебування на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування відповідно до статті 23 Закону України “Про державну службу” та статті 18 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

III. Розподіл державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за стажем і рівнем освіти

3.1. У графах 1 – 7 здійснюється розподіл працівників відповідно до стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283 (зі змінами). Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування – відповідно до статті 22 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та зазначеного Порядку.

3.2. У графах 8, 9 ураховуються працівники з неповною, базовою та повною вищою освітою, що мають документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Освітні рівні вищої освіти, які визначаються згідно зі статтею 7 Закону України “Про вищу освіту”, наведено у таблиці.

Освітні рівні вищої освіти 

Назва типу навчального закладу в період 

до 1996 року 

після 1996 року 

Неповна, базова вища 

Технікум, училище або інший середній спеціальний навчальний заклад 

Коледж, технікум, училище або інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр 

Повна вища 

Університет, академія, інститут, консерваторія 

Університет, академія, інститут, консерваторія та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр 

 

3.3. У графі 10 ураховуються працівники, які мають науковий ступінь (кандидати і доктори наук).

3.4. У графі 12 ураховуються працівники, які мають вчене звання (старший науковий співробітник, доцент, професор).

IV. Рух кадрів

4.1. У графах 1 – 5 ураховується кількість керівників і спеціалістів, які були прийняті на роботу в установу за певною процедурою впродовж року з 1 січня по 31 грудня включно.

4.2. У графі 4 ураховується кількість працівників, які були прийняті в установу з кадрового резерву поза конкурсом відповідно до пункту 12 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 (зі змінами), та пункту 11 Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 N 1386.

4.3. У графі 7 ураховуються працівники, які до прийняття на посаду вже мали статус державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, тобто прийняті на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування не вперше незалежно від того, прийняті вони у порядку переведення з іншої установи або на момент призначення не перебували на посадах державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.

4.4. У графах 8 – 17 ураховується кількість керівників і спеціалістів, які вибули з установи у звітному календарному році з певної причини.

У разі реорганізації установи, коли працівники пишуть заяву на звільнення за власним бажанням та прийом на роботу і при цьому проходять конкурс або іншу процедуру, передбачену чинним законодавством, а в трудовій книжці працівника робиться відповідний запис, має місце рух кадрів, який відображається відповідним чином у розділі III.

Слід мати на увазі, якщо датою звільнення працівника та відповідно останнім днем роботи є 31 грудня або останній робочий день звітного року, він відображається у кількості звільнених працівників у звіті за наступний рік.

V. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації

5.1. У графі 1 ураховується загальна кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, другу вищу освіту та отримали відповідний документ державного зразка у звітному році. У цій графі не враховуються працівники, які закінчили вищий навчальний заклад у звітному році та прийняті на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.2. У графі 2 ураховується кількість працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальностями напряму підготовки “Державне управління” в Національній академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутах державного управління і отримали відповідний документ державного зразка.

5.3. У графі 3 ураховується кількість працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за напрямом підготовки “Державне управління” в магістратурах інших вищих навчальних закладів і отримали відповідний документ державного зразка.

5.4. У графі 4 ураховується загальна кількість працівників, які підвищили кваліфікацію в Україні та за кордоном протягом звітного року.

Проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації підтверджується відповідним свідоцтвом встановленого зразка, а за програмами тематичних семінарів – наказом про направлення працівників на семінар та документом, що підтверджує проходження семінару (свідоцтво, посвідчення, диплом, довідка).

У разі якщо державний службовець (посадова особа) впродовж звітного року неодноразово підвищував кваліфікацію, він ураховується у графі 4 один раз із урахуванням у графах 10 – 12 усіх витрачених коштів.

5.5. У графах 5 – 7 ураховується кількість працівників, які підвищили кваліфікацію в Україні відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 564 (далі – Положення), за напрямом підготовки “Державне управління” незалежно від форми навчання.

Працівники, які протягом звітного року неодноразово підвищували кваліфікацію, ураховуються по кожному виду навчання у графах 5 – 7 стільки разів, скільки проходили навчання.

5.6. У графі 8 ураховується загальна кількість працівників, які пройшли стажування за кордоном за програмами, проектами, угодами відповідно до Положення.

5.7. У графі 9 із загальної кількості працівників, які підвищували кваліфікацію за кордоном, зазначаються ті фахівці, витрати на навчання яких (цілком або основну частину) взяла на себе міжнародна організація чи інша приймаюча сторона в порядку надання міжнародної технічної допомоги відповідно до Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.95 N 901 (із змінами).

5.8. У графі 10 ураховуються витрати на підвищення кваліфікації службовців, які пройшли навчання в Україні та враховані у графі 4.

5.9. У графі 11 ураховуються витрати на всі відрядження працівників із числа вказаних у графі 4, крім суми заробітної плати, яка зберігається на період навчання.

5.10. У графі 12 ураховуються витрати на підвищення кваліфікації за кордоном, що були здійснені установою у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 287 “Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання” (зі змінами). Витрати в іноземній валюті перераховуються в національну валюту за курсом Національного банку України на дату оплати.

VI. Оплата праці

6.1. У рядку 501 в графі 1 ураховується середньооблікова кількість штатних працівників установи за звітний рік, визначена відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників. У графі 2 ураховується середньооблікова кількість працівників, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

6.2. У рядках 502, 503 відображається сума нарахованого фонду оплати праці та фонду основної заробітної плати за звітний рік, визначена відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати. Дані заповнюються на всіх працівників (графа 1) та працівників, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (графа 2).

 

Директор департаменту
 статистики праці 

 
І. В. Сеник