Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»

Поєднання праці близьких осіб у контексті антикорупційного законодавства

В одному із відділів обласного управління водних ресурсів працює близька особа (донька) керівника цього управління, яка обіймає посаду провідного спеціаліста і відповідно до посадової інструкції підпорядковується начальникові відповідного відділу, який, у свою чергу, підзвітний керівникові зазначеної бюджетної організації. Чи вважається це порушенням вимог частини 1 статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»? Чи можна застосовувати в цьому випадку поняття «безпосереднє підпорядкування» між керівником організації та підлеглими працівниками при наявності проміжної ланки (начальника відділу, в якому працює підлеглий працівник)?

На запитання відповідає Василь ОРЛЕНКО, помічник-консультант народного депутата України — голови підкомітету Верховної Ради України з питань контролю та законодавчого забезпечення діяльності податкових органів, канд. юрид. наук

Згідно з абзацом другим частини 1 статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI (далі — Закон № 3206) безпосереднє підпорядкування — це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в т. ч. через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Оскільки кожне обласне управління діє на підставі власного положення, точний номер пункту положення навести неможливо. Наприклад, відповідно до пунктів 5.4.6 і 5.4.9 Положення про Запорізьке обласне управління водних ресурсів, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України від 12 вересня 2011 року № 159, начальник обласного управління водних ресурсів призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату управління, приймає рішення про заохочення, накладання на них стягнень.

Таким чином, наявність у начальника обласного управління водних ресурсів повноважень щодо прийняття на посаду та звільнення з посади провідного спеціаліста зазначеного управління свідчить про пряму організаційну та правову залежність провідного спеціаліста від начальника управління. Про наявність такої залежності свідчить і право начальника управління приймати рішення про заохочення та накладення стягнень на провідного спеціаліста. Для того щоб констатувати наявність відносин безпосереднього підпорядкування, достатньо будь-якої форми організаційно-правової залежності (наприклад, права на звільнення працівника), а наявність проміжної ланки у керівництві аж ніяк не впливає на вищезазначені повноваження начальника управління.

Отже, у нашому випадку між донькою — провідним спеціалістом та батьком — начальником управління існують відносини безпосереднього підпорядкування.
Ураховуючи те, що обласне управління водних ресурсів фінансується за рахунок державного бюджету, на його працівників поширюються обмеження, встановлені частиною 1 статті 9 Закону № 3206 щодо заборони мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб.
Слід також зазначити, що на працівників управління не поширюється жоден із винятків, передбачених частиною 1 статті 9 зазначеного вище Закону.

Таким чином, близькі особи, про яких ідеться в запитанні, підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що унеможливлює безпосереднє підпорядкування, а в разі неможливості переведення — звільненню.