Передплати журнал

Про комісію із соціального страхування підприємства


Якщо працівник приніс листок непрацездатності, або, як ми звикли його називати, лікарняний, це ще не означає, що йому гарантовано буде виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності. Листок непрацездатності має бути належним чином оформлений на підприємстві. Зокрема, запис про призначення допомоги робить комісія із соціального страхування або особа, уповноважена вирішувати питання про призначення цієї допомоги. Хто входить до складу комісії? На який строк обираються її члени? Кому вона підзвітна? Чи може член комісії передавати свої повноваження іншій особі для участі в засіданні цієї комісії? Що впливає на прийняття рішення комісією щодо відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі?

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ

Чи на кожному підприємстві має бути створено комісію із соціального страхування?

Відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ (далі — Закон № 2240) рішення про призначення чи відмову в призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом застрахованим особам, ухвалює комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25 (далі — Положення).

Комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) на кожному підприємстві, що використовує найману працю, незалежно від форм власності та господарювання.

Треба знати!
Комісія із соціального страхування створюється на підприємстві, в установі, організації з чисельністю застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. Якщо застрахованих осіб 15 чи менше, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

При цьому, якщо на підприємстві працює 15 і менше застрахованих осіб, на загальних зборах трудового колективу обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Зазначені вимоги поширюються і на приватних підприємців, які використовують найману працю (лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 4 липня 2006 року № 07-35-1439).

Важливо!
На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) у місячний термін після державної реєстрації підприємства

На підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню і надання соціальних послуг здійснюється централізовано, створюється центральна комісія.

На тих підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам здійснюється в його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються в цих підрозділах підприємства.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Який порядок створення комісії із соціального страхування? Хто входить до її складу? На який строк обираються члени комісії із соціального страхування? Кому вона підзвітна?

Комісія із соціального страхування підприємства створюється (обирається) на паритетних засадах із представників роботодавця та представників застрахованих осіб. Представником застрахованих осіб є представники виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб здійснюється об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. У разі відмови профспілки від участі в представницькому органі ця профспілка не приймає рішення щодо призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам (п. 1.3 Положення).

Важливо!
Члени комісії із соціального страхування підприємства виконують свої обов’язки на громадських засадах

Ані кількості членів комісії, ані строку, на який вони обираються, ані персонального складу комісії Положенням не визначено. Тому адміністрація підприємства і представники застрахованих осіб мають прийняти спільне узгоджене рішення із цих питань, після чого делегувати своїх представників до складу комісії (однакову кількість від кожної представницької сторони залежно від загальної чисельності працівників підприємства).

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням, а представників застрахованих осіб — постановою виборного органу первинної профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцеві та представникові застрахованих осіб, а її роботу перевіряють органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Треба знати!
Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії.

РОБОТА КОМІСІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Хто очолює комісію із соціального страхування підприємства? Як ця комісія працює?

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирають голову комісії та його заступника. Положенням не встановлено, від якої саме сторони має бути обрано голову комісії, а лише зазначено, що заступник голови комісії має представляти іншу сторону. Тобто якщо голову комісії обрано від адміністрації підприємства, то його заступником має бути представник застрахованих осіб. Як засвідчує практика, нерідко головою комісії обирають голову первинної профспілкової організації підприємства, а заступником — представника адміністрації підприємства.

Треба знати!
Голова комісії та його заступник несуть відповідальність за невиконання своїх повноважень перед комісією. Їх може бути позбавлено цих повноважень за особистим проханням, за ініціативою більшості від загальної кількості членів комісії, а також за поданням робочого органу відділення Фонду.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам (п. 4.1 Положення).

Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, у т. ч. представники кожної сторони. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За рішенням комісії з числа її членів можуть створюватися робочі групи для виконання певних завдань, що належать до окремих повноважень комісії.

Рішення про призначення матеріального забезпечення або відмову в його призначенні застрахованим особам, а також про надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми (ідеться про придбання новорічних подарунків) і путівок на санаторно-курортне лікування, до дитячих закладів оздоровлення оформляється протоколом засідання комісії за підписами членів комісії, а за відсутності комісії — рішенням уповноваженого із соціального страхування підприємства. Типову форму протоколу наведено в додатку до Положення.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства може бути оскаржено застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду за місцем обліку підприємства як страхувальника протягом п’яти днів з часу отримання повідомлення про таке рішення.

Важливо!
Оскарження застрахованою особою рішення комісії із соціального страхування до робочого органу відділення Фонду не позбавляє таку особу права звернутися із цього питання до суду

ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Які основні обов’язки, повноваження та права комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства?

До основних обов’язків і повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства належать:

 • розгляд підстави і правильного видачі і заповнення листків непрацездатності та інших документів, за якими надається матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам;
 • прийняття рішень про призначення матеріального забезпечення (або відмову в його призначенні) та надання соціальних послуг, передбачених Законом № 2240;
 • ухвалення рішення про припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) у разі порушення застрахованою особою призначеного лікарем режиму (нез’явлення чи поява в нетверезому стані у призначений час на прийом до лікаря, виходу на роботу в період тимчасової непрацездатності, відмови від направлення на медико-соціальну експертну комісію, самовільного залишення закладу охорони здоров’я, від’їзду на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без дозволу лікаря тощо);
 • здійснення контролю за своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення;
 • здійснення контролю за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам;
 • взяття участі у перевірках щодо цільового використання страхових коштів, які проводяться на підприємстві фахівцями Фонду;
 • ініціювання перед робочим органом відділення Фонду питання щодо відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з невиробничим травматизмом у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб;
 • ведення обліку осіб, які часто і тривалий час хворіють, а також осіб, які отримали невиробничі травми, здійснення аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності на підприємстві роботодавцеві та представникові застрахованих осіб;
 • ведення обліку застрахованих осіб та їхніх дітей (у т. ч. студентів денної форми навчання), які потребують санаторно-курортного лікування й оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення;
 • інформування застрахованих осіб про наявність путівок, ухвалення рішення про їх виділення та звітування перед застрахованими особами про їх використання з поіменним зазначенням осіб, яким вони виділялися;
 • розгляд скарг застрахованих осіб на рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

А ЯК У ЗАКОНОДАВСТВІ…

Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 року № 25

«Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник)» (абзац перший п. 1.3).

«Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства…» (п. 1.4).

«На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства…» (п. 1.9).

«Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:

— звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства…» (абзаци перший і четвертий п. 2.1).

«Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам» (абзац перший п. 4.1).

З-поміж прав комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, визначених у пункті 2.1 Положення, слід виокремити право за потреби звертатися до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, їх заповнення, а також право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем. Використання такого права не зайве, оскільки в подальшому дасть змогу уникнути фінансових і штрафних санкцій з боку Фонду при проведенні перевірки цільового використання своїх коштів.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ ОПЛАТИ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Що впливає на прийняття рішення комісією із соціального страхування щодо відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі?

Комісія (уповноважений) із соціального страхування, ухвалюючи рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, обов’язково має враховувати наявність підстав, визначених у частині 1 статті 36 Закону № 2240.

Важливо!
Якщо поважність причин, через які застрахована особа не з’явилася в призначений день на медичний огляд, буде підтверджено документально, може бути прийнято рішення щодо оплати листка непрацездатності

На прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування щодо відмови в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі впливає наявність запису в графі «Відмітки про порушення режиму» лицьового боку листка непрацездатності і дати початку порушення. Відповідно до частини 2 статті 36 Закону № 2240 наявність такого запису є підставою для застосування комісією (уповноваженим) свого права щодо припинення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності (повністю або частково) з дня допущення порушення на строк, установлений рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, якщо застрахована особа здійснила це порушення без поважних причин.

Згідно зі статтею 52 Закону № 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах розглядаються протягом 10 днів з дня їх надходження. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається застрахованій особі не пізніше ніж за п’ять днів після винесення комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства відповідного рішення.

ШІСТЬ ВИПАДКІВ ПРИ ЯКИХ ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
1 У разі травмування або захворювання застрахованої особи при вчиненні нею злочину
2 У разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби
3 За час перебування під арештом і проведення судово-медичної експертизи
4 Під час примусового лікування, призначеного за постановою суду
5 У разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням
6 За період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

Зразок протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого)

ПРОТОКОЛ № 7

засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого)

ТОВ «Добробут»
(назва підприємства, установи, організації)
від «23» травня 2012 року

Присутні на засіданні:

П. І. Б.
Голова комісії (уповноважений) Литвин В. М.
Заступник голови Карпенко П. А.
Члени комісії: Гонченко Д. Л. Пилипчук О. Л.
Житецький В. Л. Розумовський Р. О.
Кіпенко П. М. Смолич Р. М.
Мацько О. О. Іванець Р. В.

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування вирішила:

I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

П. І. Б. Номер страхового свідоцтва Серія та номер листка непраце-
здатності
Причина непрацездатності: захворювання загальне – 1; наслідок аварії на ЧАЕС – 3; невиробничі травми – 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство – 6; санаторно-курортне лікування – 7; вагітність та пологи – 8; ортопедичне протезування – 9; догляд – 10 Первин-ний – 1; продов-ження – 2 Період непрацездат-ності Кількість днів, що підлягають оплаті Роз-мір допо-моги (%)
з по ра-зом у т. ч. за рахунок коштів Фонду
1 Бондар А. В. 1234567896 АВК № 207542 1 1 02.04. 2012 10.04. 2012 7 2 80

2. На поховання

П. І. Б. Номер страхового свідоцтва Надані документи Розмір допомоги
         

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги П. І. Б. Номер страхо-вого свідоцтва Серія, номер листка непраце-здатності Період непраце-здатності
з — по
Кількість днів, що не підлягають оплаті Дата, з якої припи-няється виплата допомоги Причини відмови в призначенні допомоги
(припинення виплати)
1. По тимчасовій непрацездатності              
2. По вагітності та пологах              
3. На поховання              

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

П. І. Б. Табельний номер, посада Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі) Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію — профіль лікування) Інформація про виділену путівку Розмір часткової оплати за путівку При-міт-ка
вартість вид номер та початок терміну дії відсо-ток сума
1 Радченко Д. С. 1, інженер Заява від 22.02.2012, форма
№ 070/о від 20.02.2012
Ендокринологічний санаторій «Тростянець» 5000,00 грн. На ліку-вання № 333
15.06.2012
30 1500,00 грн.  
П. І. Б. Підпис
Голова комісії (уповноважений) Литвин В. М. Литвин
Заступник голови Карпенко П. А. Карпенко
Члени комісії: Гонченко Д. Л. Гонченко Пилипчук О. Л. Пилипчук
Житецький В. Л. Житецький Розумовський Р. О. Розумовський
Кіпенко П. М. Кіпенко Смолич Р. М. Смолич
Мацько О. О. Мацько Іванець Р. В. Іванець

Стаття надана редакцією журналу «Кадрова практика»
спеціально для інтернет-порталу «Всеукраїнська асоціація кадровиків»

Автор: Ірина Єременко,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
(детальніше – журнал «Кадрова практика» № 2, 2012)

kadrovik.ua

Матеріали до теми


Робота у сільському господарстві – які вакансії доступні сьогодні?
До аграрного сектора сьогодні запрошуються працівники на збір врожаю, управління технікою, у ветеринарні лікарі та ін. Який рівень доходу пропонується ...