...
Реєструйся

Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування дозвільних процедур

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частини восьму – дванадцяту статті 10 Закону України “Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2007 р., N 4, ст. 34, N 34, ст. 444) замінити шістнадцятьма частинами такого змісту:

“Початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі на це дозволу органу державного пожежного нагляду, крім випадків провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Дозвіл видається урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах безоплатно.

Дозвіл є безстроковим документом.

Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією, утвореною за участю представника органу державного пожежного нагляду у встановленому порядку;

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринку, на експлуатацію якого видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду у встановленому порядку.

Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності (крім потенційно небезпечних об’єктів) або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Якщо зазначені підприємства належать до категорії пожежонебезпечних об’єктів, вони можуть провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами. Порядок та форма повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформлюється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або суб’єктом господарювання, який одержав ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих днів з дня подання заявником документів, необхідних для отримання дозволу, приймає рішення про видачу дозволу або відмову у його видачі.

Розміри тарифів, у тому числі їх граничний розмір, на проведення оцінки (експертизи) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.

Підставами для анулювання дозволу є:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення суб’єктом господарювання провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, на здійснення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб органів державного пожежного нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб’єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Рішення про відмову у видачі дозволу або анулювання дозволу може бути оскаржено до урядового органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки або до суду.

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб’єкта господарювання права подати документи на його отримання після усунення виявлених порушень.

Встановлення порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень іншими законами не допускається.

Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця.

Експертиза проектної та іншої документації на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки та видача дозволів проводяться органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Органи державного пожежного нагляду також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію”.

2. Статтю 21 Закону України “Про охорону праці” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

“Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України”.

У зв’язку з цим частини четверту – дванадцяту вважати відповідно частинами п’ятою – тринадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 травня 2010 року
N 2185-VI 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010