Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню


 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013

м. Київ

N 271
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2013 р. за N 841/23373

Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, що додається.
2. Департаменту праці та зайнятості (Лазебна М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
16.05.2013 N 271
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2013 р. за N 841/23373

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” (далі – Закон).

1.2. Цей Порядок визначає процедуру надання підприємствами, установами та організаціями територіальним органам Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі – територіальний орган) інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

квота – норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім інвалідів), у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік;
роботодавці – підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.

II. Розрахунок квоти

2.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

2.2. Роботодавцями відповідно до частини третьої статті 14 Закону розраховується квота для забезпечення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню громадян, які належать до таких категорій:

1) один із батьків або особа, яка їх замінює і:
має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років;
виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

4) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

5) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

6) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років.

2.3. Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів).

2.4. Працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, може здійснюватися роботодавцями самостійно або за сприяння територіальних органів.
Для укомплектування вакансій роботодавці подають інформацію про попит на робочу силу (вакансії), у тому числі з урахуванням потреби для осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

2.5. Роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, подають територіальному органу інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (додаток).

III. Заповнення інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

3.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному.

3.2. У рядку 02 зазначається середньооблікова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.
Належність громадян до категорій, зазначених у пункті 2.2 розділу II цього Порядку, та дія квоти протягом відповідного періоду підтверджуються документами, а саме:

1) копією свідоцтва про народження дитини для:
одного з батьків або особи, яка їх замінює і:
має на утриманні дітей віком до шести років (до досягнення дітьми (дитиною) шести років). Таке право може використати один із батьків дітей (дитини) віком до шести років;
виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років (до досягнення дитиною 14 років);
осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

2) копією пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, для:
одного з батьків або особи, яка їх замінює і:
виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення дитиною-інвалідом 18 років);
утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності) (до досягнення батькамипенсійного віку відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до категорій може підтверджуватися одним із таких документів:

копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року N 612, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за N 1349/14616;

копією форми N 080/о “Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року N 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за N 11/6299;

копією форми первинної облікової документації N 157-1/о “Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року N 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за N 1504/21816.

Крім документів, зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту, належність громадян до категорій для особи, яка замінює одного із батьків, підтверджується копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду; одинокої матері (батька) – довідкою про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною у додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за N 1098/12972;

3) копією витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 року N 4580, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за N 1200/15891, – для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);

4) копією довідки про звільнення за формою, наведеною у додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року N 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 957/21269, – для осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу);

5) копією диплома або іншого документа про освіту – для молоді віком до 35 років, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (потягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

6) копією військового квитка – для молоді віком до 35 років, яка звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби).

3.3. У рядку 03 зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Округлення результатів обчислень здійснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює “4”, вона відкидається; якщо більше або дорівнює “5”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю.

3.4. У рядку 04 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

3.5. Інформація підписується керівником (відповідальною особою за подання інформації) підприємства, установи, організації. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання.

Директор Департаменту
праці та зайнятості

М. Лазебна

 

Додаток
до Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

 

 

 

 

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
за 20__ рік

Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб – територіальному органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше
01 лютого після
звітного року

 

 

 

Респондент:
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
Найменування: _________________________________________________________________________
Місцезнаходження: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                  (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район,
                                                                                      населений пункт, вулиця/провулок,
______________________________________________________________________________________
                                                                 площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)
Телефон: _________________ Факс: ________________ Електронна пошта: _______________________

 

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього

01

 

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

02

 

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників

03

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

 

 

Дата заповнення “___” ____________ 20__ року

 

Керівник (відповідальна особа за подання інформації):
___________________________________________
                                (прізвище, ім’я, по батькові)

 
_________________
(підпис)

Дата прийняття “___” ____________ 20__ року

 

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:
___________________________________________
                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

 
_________________
(підпис)