Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

27.03.2014 м. Київ N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 травня 2014 р. за N 475/25252

Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

Відповідно до підпункту 25 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року N 769, постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил", від 02 червня 2003 року N 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції", від 28 листопада 2011 року N 1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки", від 07 липня 2010 року N 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", від 15 квітня 2013 року N 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, що додається.

2. Відділу професійного навчання Нацдержслужби України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

В. о. Голови
Нацдержслужби України
Ю. Ковалевська
ПОГОДЖЕНО:  
Міністр освіти і науки України С. М. Квіт
Президент Національної академії
державного управління
при Президентові України
Ю. В. Ковбасюк
Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков
Т. в. о. ректора Національної
академії внутрішніх справ
В. В. Чернєй

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
27 березня 2014 року N 40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 травня 2014 р. за N 475/25252

Порядок
організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції.

2. Організація підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції здійснюється Національним агентством України з питань державної служби у межах повноважень.

3. Методичний супровід підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції здійснюється Нацдержслужбою України разом з Національною академією державного управління при Президентові України (далі – Національна академія).

II. Організація підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

1. Нацдержслужба України щороку вивчає потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції.

2. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі України, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації в наступному році і в установленому порядку подає її Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку України).

3. Результатом аналізу вивчених потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції є зведений річний план-графік підвищення їхньої кваліфікації, який розробляється Нацдержслужбою України та доводиться до органів державної влади і органів місцевого самоврядування для направлення працівників на навчання.

4. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, на яких покладено обов’язки з організації роботи з питань запобігання і протидії корупції, проводиться за професійними програмами на базі Національної академії внутрішніх справ, які розробляються і затверджуються нею за погодженням з Нацдержслужбою України.

5. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи з питань запобігання і протидії корупції, проходять підвищення кваліфікації за професійними програмами у разі потреби, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

6. Інші державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування підвищення кваліфікації проходять за іншими видами, а за професійною програмою підвищення кваліфікації – у разі потреби, що визначається органом, у якому працює державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування.

7. Копії документів про підвищення кваліфікації долучаються до особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Навчальні заклади, які здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, Нацдержслужба України відбирає на конкурсній основі відповідно до Порядку конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 23 лютого 2009 року N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2009 року за N 513/16529.

9. Відібрані Нацдержслужбою України навчальні заклади, що відповідно до законодавства мають право на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, розробляють навчальні програми та щорічні плани-графіки з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на підставі типових програм і рекомендацій Національної академії та узгоджують їх з Нацдержслужбою України.

10. Нацдержслужба України після затвердження Мінекономрозвитку України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції в Національній академії, Національній академії внутрішніх справ, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також в інших вищих навчальних закладах, зокрема закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

11. Методичні посібники з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затверджені відповідною радою навчального закладу, вважаються базовим навчальним матеріалом.

12. Розміщення державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції здійснюється в установленому порядку за державним контрактом про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, який укладається між Нацдержслужбою України як державним замовником і навчальним закладом як виконавцем. Примірна форма державного контракту затверджується наказом Нацдержслужби України.

13. Розрахунки проводяться шляхом оплати послуг замовником після надання виконавцем цих послуг. Підставою для проведення розрахунків є підписання сторонами акта наданих послуг, примірна форма якого затверджується наказом Нацдержслужби України.

III. Здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в навчальних закладах, що проводять підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

1. Контроль за змістом та якістю навчального процесу (далі – контроль) у навчальних закладах, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції (далі – навчальні заклади), проводиться з метою визначення:

обсягів та форм навчання, заявлених у планах-графіках з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції;

відповідності змісту навчальних програм потребам органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

рівня забезпечення навчально-методичною літературою тематичного спрямування;

відповідності форм навчання сучасним методикам;

рівня задоволеності слухачів навчанням.

2. Види контролю:

внутрішній контроль, який здійснюється навчальним закладом;

зовнішній контроль, який проводиться Нацдержслужбою України в межах її повноважень.

3. Внутрішній контроль передбачає створення відповідних процедур у навчальному закладі, які сприяють дотриманню належного рівня якості надання освітніх послуг, а саме:

організація навчального процесу відповідно до планів-графіків, навчальних програм та вимог чинного законодавства;

розроблення, удосконалення навчальних планів і програм відповідно до потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням специфіки, актуалізації потреб слухачів та здійснення моніторингу якості їх виконання;

погодження в установленому порядку навчальних планів та програм з питань запобігання і протидії корупції з Нацдержслужбою України;

залучення фахівців відповідних контролюючих органів, які мають досвід роботи у сфері запобігання і протидії корупції;

впровадження інноваційних технологій до процесу надання освітніх послуг;

вивчення та залучення досвіду інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном, щодо надання освітніх послуг у сфері запобігання і протидії корупції;

анкетування слухачів щодо їхньої задоволеності навчанням.

4. Зовнішній контроль за наданням освітніх послуг з підвищення кваліфікації здійснюється Нацдержслужбою України в межах її повноважень шляхом аналізу матеріалів, які надсилаються навчальними закладами до Нацдержслужби України, а саме:

звіту за результатами надання освітніх послуг за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, який подається щороку до 25 грудня, до якого додаються копії наказів про зарахування слухачів, про видачу відповідних документів про освіту (зі списком осіб), а також результати проведеного опитування слухачів щодо якості організації навчального процесу та змісту навчання;

погодження в установленому порядку навчальних планів та програм з питань запобігання і протидії корупції.

5. За результатами здійснення зовнішнього контролю Нацдержслужба України готує аналітичний звіт та пропозиції з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції.

6. Звітна інформація про результати здійснення зовнішнього контролю у поточному році відповідно до цього Порядку розміщується на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

7. У разі виявлення недоліків в організації та змісті навчального процесу Нацдержслужба України інформує про це навчальний заклад та надає пропозиції щодо їх виправлення.

Начальник Відділу професійного
навчання Нацдержслужби України
Г. Погорєлова

Додаток
до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
(пункт 4 розділу III)

Звіт
за результатами надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції за__ півріччя 20__ року

N
з/п
Основні показники Одиниця виміру Абсолютні показники
планові фактичні
1 2 3 4 5
1 Науково-педагогічні працівники, які залучені до надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції
Кількість науково-педагогічних працівників, які задіяні у наданні освітніх послуг з підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції осіб    
Кількість науково-педагогічних працівників, які мають вчені звання:      
доцента осіб    
професора осіб    
Кількість науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь:      
доктора наук осіб    
кандидата наук осіб    
Кількість науково-педагогічних працівників, які здобули вчене звання або отримали науковий ступінь за тематикою підвищення кваліфікації осіб    
Кількість іноземних науково-педагогічних працівників, які залучені до підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції (із зазначенням країн) осіб    
Кількість науково-педагогічних працівників, які залучені до підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції осіб    
2 Слухачі, які проходять підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції
Кількість державних службовців, які пройшли (проходять) підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції осіб    
з них:      
1 – 4 категорії посад осіб    
5 – 7 категорії посад осіб    
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли (проходять) підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції осіб    
з них:      
1 – 4 категорії посад осіб    
5 – 7 категорії посад осіб    
3 Науково-методичне забезпечення навчання
Кількість розроблених навчально-методичних посібників з питань запобігання і протидії проявам корупції шт.    
Кількість розроблених навчальних програм для проведення підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції (із зазначенням їх найменувань та дат затвердження) шт.    
4 Проведення комунікативних заходів
Проведення заходів з актуальних питань нового антикорупційного законодавства:      
науково-практичних конференцій перелік    
"круглих столів" перелік    
семінарів перелік    
інше перелік    
5 Фінансування
Загальний обсяг фінансування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції, у тому числі за статтями витрат: грн    
оплата праці викладачів (обов’язкові виплати) грн    
оплата праці адміністративно-управлінського персоналу, залученого до організації підвищення кваліфікації грн    
нарахування на заробітну плату грн    
оплата комунальних послуг грн    
витрати на канцелярські товари грн    
інші видатки (розшифрувати за кодами економічної класифікації видатків, КЕКВ)      
6 Додаткова інформація
Керівник навчального закладу ____________
(підпис)
_____________________
(ініціали, прізвище)

Примітка. Додаткова інформація – інформація щодо заходів, процедур, матеріалів тощо, які сприяли навчальному закладу в підвищенні якості надання освітніх послуг у цій сфері.

____________

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень