...
Реєструйся

Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2015

м. Київ

N 333
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2015 р. за N 418/26863

Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до частини дев’ятої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 березня 2015 року N 333
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2015 р. за N 418/26863


Порядок
здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами Державної фіскальної служби України (далі – контролюючий орган) перевірки достовірності відомостей про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов’язання (далі – відомості), зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (далі – декларація) за формою, встановленою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі – перевірка).
2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, які зобов’язані подавати декларацію (далі – суб’єкт декларування), контролюючі органи, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, платників податків (юридичних і фізичних осіб). Перевірка відомостей щодо членів сім’ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, вказаних у декларації, не проводиться.
3. Метою здійснення перевірки є забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
5. Перевірка здійснюється апаратом Державної фіскальної служби України, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання (податковою адресою) суб’єкта декларування, а саме:
1) апаратом Державної фіскальної служби України здійснюється перевірка на підставі отриманих копій декларацій:
Президента України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;
Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, Міністра фінансів України, Голови Державної фіскальної служби України, начальника податкової міліції, Міністра внутрішніх справ України, Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, їх перших заступників, заступників;
членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;
Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;
членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
2) територіальні органи Державної фіскальної служби України здійснюють перевірку інших суб’єктів декларування, крім зазначених у підпункті 1 цього пункту, на підставі отриманих копій декларацій таких суб’єктів декларування.
6. Перевірка здійснюється відповідним структурним підрозділом контролюючого органу, до функціональних повноважень якого належать організація і здійснення перевірки.
7. Загальний алгоритм проведення контролюючими органами перевірки включає такі складові:
1) одержання від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права копії декларації суб’єкта декларування;
2) проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей, що фактично полягає в:
аналізі наявної в контролюючому органі податкової інформації щодо доходів, отриманих суб’єктом декларування, та порівнянні її з відомостями про доходи, вказані в декларації, з метою з’ясування достовірності та повноти їх відображення в декларації;
порівнянні відомостей про вказане в декларації нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов’язання з наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них з метою з’ясування достовірності та повноти їх відображення в декларації;
проведенні арифметичного контролю;
3) направлення запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків для одержання документів (копій документів) та інформації щодо відомостей, які мають відображатися в декларації, у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України та Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, у разі:
встановлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них;
необхідності з’ясування інформації щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта нерухомого майна, транспортних засобів, перебування у його власності цінних паперів, внесків до статутних (складених) капіталів товариств, підприємств, організацій, витрат на придбання, фінансових зобов’язань, інших відомостей, які мають відображатися в декларації;
4) одержання від суб’єкта декларування письмового пояснення та/або копій підтвердних документів у разі встановлення розбіжності між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них, у тому числі встановлені після отримання відомостей за запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків.
Надані письмові пояснення та/або копії підтвердних документів з питань встановлених розбіжностей є обов’язковими до розгляду та врахування при складанні висновку про результати здійснення перевірки;
5) підготовка висновку про результати здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – висновок);
6) надсилання письмового повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, у разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – повідомлення).
8. Під час здійснення перевірки контролюючим органом використовуються:
1) наявна в інформаційних ресурсах контролюючих органів податкова інформація, зокрема, що міститься в податкових деклараціях платників податків (у разі їх подання відповідно до законодавства);
2) інформація, надана особою, стосовно якої проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом контролюючого органу щодо документального підтвердження зазначених у декларації відомостей, встановлених за результатами перевірки розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючого органу податковою інформацією про них;
3) інформація, що надходить від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків в установленому законом порядку, зокрема щодо отриманих доходів, наявності нерухомого майна, транспортних засобів, про вклади у банках, цінні папери та інші активи, фінансові зобов’язання, інші відомості, які мають відображатися декларантом у декларації;
4) дані про фізичних осіб, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформаційної системи “Податковий блок”, зокрема про джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, суму нарахованих та/або виплачених доходів;
5) інша інформація, що надійшла до контролюючих органів відповідно до вимог Податкового кодексу України та Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
9. Під час здійснення перевірки контролюючі органи мають право вимагати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права та підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, суб’єктів декларування, платників податків (юридичних і фізичних осіб) лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які мають відображатися декларантом у відповідних позиціях розділів декларації, відповідно до закону.
10. Отримана та узагальнена податкова інформація порівнюється на предмет її достовірності з даними, вказаними в декларації.
За результатами такого порівняння встановлюється відсутність/наявність розбіжностей між податковою інформацією та вказаними в декларації відомостями.
Недостовірність вказаних у декларації відомостей вказується у висновку у разі, якщо суб’єктом декларування не вказано або вказано неповну інформацію про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та в інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов’язання у декларації.
11. Під час перевірки здійснюється арифметичний контроль зазначених у підрозділі А розділу II декларації даних про доходи, який полягає у встановленні арифметичної точності суми доходів, указаних у позиціях 6 – 20 декларації, сумі загального сукупного доходу, вказаного в позиції 5 декларації.
Відомості про загальну суму сукупного доходу, відображену у позиції 5 декларації, а також про суми доходів, відображені у позиціях 6 – 20 декларації, порівнюються з наявною податковою інформацією на предмет їх достовірності та повноти відображення.
Зазначені у підрозділі Б розділу II відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України, порівнюються з наявною податковою інформацією на предмет їх достовірності та повноти відображення.
12. У розділі III декларації перевірці підлягає достовірність відомостей щодо наявності нерухомого майна та суми витрат на придбання у власність, оренду чи інше право користування, вказаних у декларації, наявній податковій інформації про нерухоме майно такої особи.
При перевірці відомостей про нерухоме майно, вказаних у розділі III декларації, враховується зазначена суб’єктом декларування в декларації інформація щодо перебування такого нерухомого майна або його частини у власності, в оренді чи на іншому праві користування (у разі зазначення такої інформації суб’єктом декларування).
13. У розділі IV декларації перевірці підлягає достовірність відомостей щодо наявності транспортних засобів та суми витрат на придбання у власність, оренду чи інше право користування, вказаних у декларації, наявній податковій інформації про транспортні засоби такої особи.
14. У розділі V декларації перевірці підлягає достовірність відомостей щодо наявності майнових прав, у тому числі суми коштів на рахунках у банках та в інших фінансових установах, номінальної вартості цінних паперів, розміру внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, вказаних у декларації, наявній податковій інформації про майнові права такої особи.
15. Для перевірки достовірності зазначених у розділі VI декларації відомостей використовується наявна податкова інформація про фінансові зобов’язання та інші витрати суб’єкта декларування, одержана контролюючим органом у встановленому законом порядку.
16. У разі встановлення під час перевірки розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною податковою інформацією, контролюючий орган, який проводить перевірку, повідомляє про них суб’єкта декларування у письмовій формі з метою отримання письмових пояснень причин виникнення розбіжностей та/або копій документів, які підтверджують зазначені у декларації відомості. Суб’єкт декларування не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання відповідного запиту контролюючого органу, який проводить перевірку, надає письмове пояснення щодо таких розбіжностей та підтвердні документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування під час підготовки висновку.
17. Висновок і повідомлення підписуються керівником контролюючого органу (або особою, яка виконує його обов’язки), який проводив перевірку. Факсимільне відтворення підпису керівника (або особи, яка виконує його обов’язки) контролюючого органу не допускається.
18. Повідомлення не пізніше ніж на третій день з дня реєстрації висновку надсилається спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб’єкт декларування.
Апаратом Державної фіскальної служби України повідомлення надсилаються до Генеральної прокуратури України, Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, якщо інше не передбачено законом.
Територіальними органами Державної фіскальної служби України повідомлення надсилаються до відповідних регіональних (територіальних) органів прокуратури, спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, органів Національного антикорупційного бюро України, якщо інше не передбачено законом.
19. Рішення, дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
20. Контролюючий орган, який проводить перевірку, формує справу щодо проведення перевірки за кожним суб’єктом декларування, в якій підшиваються копії декларацій, копії надісланих запитів та оригінали отриманих відповідей, оригінали висновків і копії повідомлень.
Інформація про результати перевірки, документи (копії документів) щодо її проведення є конфіденційними та зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.
21. Облік перевірок, висновків і повідомлень здійснюється у журналі реєстрації результатів перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі – журнал).
22. Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника контролюючого органу, який проводить перевірку. Записи в журналі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Журнал зберігається протягом п’ятнадцяти років.
У разі ведення журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного підпису посадової особи, відповідальної за здійснення перевірки. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Додаток 1
до Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(підпункт 5 пункту 7)


______________ N
            (дата)


ВИСНОВОК
про результати здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

__________________________________________________________________________, який працює
                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(найменування посади та органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
______________________________________________________________________________________
іншої юридичної особи публічного права)
Відповідно до частини дев’ятої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року N 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ ___________ 2015 року за N ________,
_______________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу)
проведено перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 ___ рік щодо  ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дата і місце народження особи)
Для проведення перевірки отримувалися копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік, а також інші документи (копії документів) ______________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                  (зазначаються у разі наявності)
Запити про надання відомостей про _______________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до _________________________________________________________________________
                                                                        (найменування органів, підприємств, установ, організацій)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
За результатами розгляду відповідей на запити _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування органів, підприємств, установ, організацій)
встановлено:  ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
За результатами проведеної перевірки з урахуванням письмових пояснень _______________________
                                                                                                                                    (прізвище та ініціали особи)
та підтвердних документів (за наявності) встановлено, що відомості, зазначені ___________________  у
                                                                                                                                                                                  (прізвище та ініціали особи)
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік, є __________________________ та _________________________
       (достовірними/недостовірними)            (відповідають/не відповідають)
наявній податковій інформації.
_______________________________________________________________________________________
(у разі встановлення недостовірності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та
_______________________________________________________________________________________
зазначаються окремо за кожним із видів доходів, майна (майнових прав), відображення якого передбачено
_______________________________________________________________________________________
розділами II, III, IV, V та VI декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру)
_______________________________________________________________________________________


______________________________
(посада керівника контролюючого органу/ 
особи, яка виконує його обов’язки)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 2
до Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(підпункт 6 пункту 7)


______________ N
               (дата)

_______________________________
(найменування спеціально уповноваженого органу
_______________________________
у сфері протидії корупції)
_______________________________
(найменування органу, в якому працює суб’єкт декларування)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” повідомляємо про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік _____________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування,
______________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))
який працює __________________________________________________________________________.
                 (найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)
За результатами перевірки встановлено:
______________________________________________________________________________________
(перелік виявлених помилок, їх суть та характер із зазначенням відповідних позицій та полів декларації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


______________________________
(посада керівника контролюючого органу/
особи, яка виконує його обов’язки)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 3
до Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(пункт 21)


Журнал реєстрації результатів перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

N
з/п

Найменування органу, юридичної особи публічного права, від якого (якої) отримано копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Інформація про особу, стосовно якої проводилася перевірка

Результати перевірки

Підпис посадової особи, відповідальної за проведення перевірки

прізвище, ім’я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

дата реєстрації висновку про результати здійснення перевірки

номер висновку про результати здійснення перевірки

дата реєстрації повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки

номер повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами здійснення перевірки

найменування спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції, до яких направлено повідомлення

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, відповідальної за проведення перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
____________

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...