...
Реєструйся

Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2009 р. N 1035

Київ

Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2010 року N 90,
 від 27 січня 2010 року N 160

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва визначити розмір плати за видачу сертифіката і затвердити порядок її внесення за погодженням з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад.

3. Установити, що підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями, споруджені до 5 серпня 1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі), складений бюро технічної інвентаризації за формою, встановленою Міністерством з питань житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва, і документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені об’єкти будівництва.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити у місячний строк порядок погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

5. Ця постанова набирає чинності з 15 жовтня 2009 року.

 

Прем’єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1035 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками – фізичними особами (далі – забудовник) у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі – приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року.

2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі – сертифікат) згідно з додатком 1.

3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

1) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями:

(абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 160)

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

2) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями:

(абзац перший підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 160)

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;

3) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 90)

4. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови у їх видачі, який ведеться за формою згідно з додатком 4.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видачі сертифіката.

5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.

Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.

Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.

6. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє сертифікат у день пред’явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката і сплату штрафу.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 90)

Сертифікат видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 90)

7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката.

8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку 

СЕРТИФІКАТ
відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам

реєстраційний номер

Цим сертифікатом _____________________________________________________________________
                                                                   (найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування об’єкта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження, основні показники об’єкта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
державним стандартам, будівельним нормам і правилам.

Забудовник об’єкта ____________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи
____________________________________________________________________________________
                                                                                         або фізичної особи – підприємця)
____________________________________________________________________________________

Дата видачі сертифіката ”    ”            20__ р. 

___________________________________________
(начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або його заступник)

М. П.

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Додаток 2
до Порядку 


Начальнику _____________________________________
                                            (найменування інспекції державного
________________________________________________
                              архітектурно-будівельного контролю)
________________________________________________
                                         (прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________
                            (прізвище, ім’я, по батькові забудовника)
____________________________________________ 

ЗАЯВА

 

Прошу видати сертифікат відповідності державним стандартам, будівельним нормам і правилам _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування об’єкта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (місцезнаходження об’єкта)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у ___________ році.

Відповідальність за стійкість, міцність, експлуатаційну надійність, якість використаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій беру на себе.

_________________________________________________________
(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель
та споруд 018-2000

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (назви документів та кількість аркушів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________
                   (дата) 

_________________________
                         (підпис) 

Підпис гр. ___________________________ посвідчую _______________________________________
                                                                                                                                    (ініціали, прізвище та підпис посадової особи)

М. П.

 

 

Додаток 3
до Порядку 

ДОВІДКА
про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію

 

Видана ______________________________________________________________________________
                                                         (найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)
громадянину __________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта)
_____________________________________________________________________________________,
який зареєстрований за адресою _________________________________________________________
та постійно проживає за адресою ________________________________________________________,
і є забудовником _______________________________________________________________________
                                                                                      (найменування та місцезнаходження об’єкта)
____________________________________________________________________________________.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загально площею ______ кв. метрів та в межах, визначених __________________________________________________________________________
                                                                                           (у разі наявності найменування
_____________________________________________________________________________________
                                              документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            на якій розташований об’єкт)

Орган _______________________________________________________________________________
                                                  (найменування відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради)
_____________________________________________________________________________________
погоджує прийняття в експлуатацію ______________________________________________________
                                                                                                                     (найменування та місцезнаходження об’єкта)
_____________________________________________________________________________________.

Довідка видана для інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у ________________ області для видачі сертифіката відповідності. 

__________________________
                               (дата) 

______________________________________
        (ініціали, прізвище та підпис посадової особи)

М. П.

 

 

Додаток 4
до Порядку 

ЖУРНАЛ
реєстрації відповідності та відмови у їх видачі

 

Порядковий номер запису 

Дата подання забудовником заяви 

Прізвище, ім’я,
по батькові та адреса забудовника 

Реєстраційний номер сертифіката 

Дата видачі сертифіката (відмови у видачі) 

Номери квитанцій про внесення плати за видачу сертифіката відповідності та сплату штрафу 

 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010