...
Реєструйся

Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праціДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


від 5 грудня 2008 року N 489


Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці


Із змінами і доповненнями, внесеними


 наказом Державного комітету статистики України


 від 25 грудня 2009 року N 496


Відповідно до

статей 4

,

14

,

18 Закону України “Про державну статистику”

, враховуючи положення

статей 80

,

81

,

95 Цивільного кодексу України

,

частини восьмої статті 19

та

статті 55 Господарського кодексу України

, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати

наказую

:


1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, що додаються:


1.1. N П-1 “Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу”.


1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 виключено


(згідно з наказом Державного комітету


 статистики України від 25.12.2009 р. N 496,


у зв’язку з цим підпункти 1.3 – 1.7 уважати


 відповідно підпунктами 1.2 – 1.6)


1.2.

N П-3 “Наказ (розпорядження) про надання відпустки”.


1.3.

N П-4 “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)”.


1.4.

N П-5 “Табель обліку використання робочого часу”.


1.5.

N П-6 “Розрахунково-платіжна відомість працівника”.


1.6.

N П-7 “Розрахунково-платіжна відомість (зведена)”.


2. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):


2.1. У тижневий строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразки типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом.


2.2. Здійснювати методологічне керівництво застосуванням типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом, для проведення державних статистичних спостережень.


3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо затвердження типових форм первинної облікової документації.


4. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2009 року:


4.1.

Наказ Міністерства статистики України від 22 травня 1996 року N 144 “Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі”

.


4.2.

Наказ Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 року N 253 “Про затвердження типових форм первинного обліку”

.


4.3.

Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року N 277 “Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу”

в частині затвердження типової форми первинного обліку N П-2 “Особова картка”.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.


 

Голова

 

О. Г. Осауленко

 

 ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра


праці та соціальної


політики України 

 


 


В. М. Онищук 


 

_______________________________________________________ 

Типова форма N П-1 

_______________________________________________________


                          Найменування підприємства (установи, організації) 

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N ____ від “___” ____________ 20__ р.


про прийняття на роботу

______________________________________________________________________________________


                                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові) 


Прийняти на роботу з

“___” ____________ 20__ р.


                                         до

“___” ____________ 20__ р.


             (заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту)) 

Табельний номер 

 


______________________________________________________________________________________


назва структурного підрозділу


______________________________________________________________________________________


назва професії (посади), кваліфікація 


умови прийняття на роботу


(необхідне відмітити позначкою ”

х

“): 

умови роботи:


(необхідне відмітити позначкою ”

х

“): 

  на конкурсній основі 

робота:    основна            за сумісництвом 

  за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) 

умови праці (згідно атестації робочого місця):


___________________________________________  

  зі строком випробування ______ місяців 

___________________________________________  

  на час виконання певної роботи 

  тривалість робочого дня (тижня) ___ год. ___ хв. 

  на період відсутності основного працівника


 

  тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом _________________ год.


 

  із кадрового резерву 

  _________________________________________ 

  за результатами успішного стажування  

  _________________________________________ 

  переведення 

  

  _____________________________________ 

 


Керівник підприємства


(установи, організації) 

_________________


(підпис) 

__________________________


(Прізвище, ім’я, по батькові) 

З наказом


(розпорядженням)


ознайомлений

 

 


________________________


(підпис працівника) 

 


“___” ____________ 20__ року  


 

_______________________________________________________ 

Типова форма N П-2 

_______________________________________________________


                         Найменування підприємства (установи, організації) 

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


 


Типова форма N П-2 втратила чинність


(згідно з наказом Державного комітету статистики України


 від 25 грудня 2009 року N 496)


 

_______________________________________________________


                          Найменування підприємства (установи, організації) 

Типова форма N П-3 

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


  

Код ЄДРПОУ 

  

Дата складання 

  НАКАЗ N _____


(розпорядження)


про надання відпустки

  

Табельний номер 

  ______________________________________________________________________________________


                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)


______________________________________________________________________________________


                                                                                        назва структурного підрозділу


______________________________________________________________________________________


                                                                                              назва професії (посади) 


______________________________________________________________________________________


                            вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.) 


За період роботи з “___” ____________ 20__ року по “___” ____________ 20__ року


Період відпустки з “___” ____________ 20__ року по “___” ____________ 20__ року


на       календарних дні(в)


  Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити

х


Керівник


підприємства


(установи, організації)


 

 


_____________________


підпис 

 


______________________________


П. І. Б. 

Керівник структурного підрозділу 

_____________________


підпис 

______________________________


П. І. Б. 


З наказом (розпорядженням) ознайомлений

 

_________________


підпис працівника 

“___” ____________ 20__ року 


 

_______________________________________________________


                          Найменування підприємства (установи, організації) 

Типова форма N П-4 

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


  

Код ЄДРПОУ 

  

Дата складання 

  НАКАЗ N ______


(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)


про припинення трудового договору (контракту)

Звільнити “___” ____________ 20__ року


  

Табельний номер 

  ______________________________________________________________________________________


                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)


______________________________________________________________________________________


                                                                                      (назва структурного підрозділу)


______________________________________________________________________________________


                                                             назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації


______________________________________________________________________________________


                                                                                                (причина звільнення)


______________________________________________________________________________________


                                                                                                (підстави звільнення) 


  Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп.


 


Керівник


підприємства


(установи, організації) 

 


_____________________


підпис 

 


______________________________


П. І. Б. 


З наказом (розпорядженням) ознайомлений

 

_________________


підпис працівника 

“___” ____________ 20__ року 


  

_______________________________________________________________________________________________


                                                                                Найменування підприємства (установи, організації)


_______________________________________________________________________________________________


                                                                                                  назва структурного підрозділу 

Типова форма N П-5

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 

 


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________________________ 

Дата заповнення 

Звітний період 

  

з 

по 

  

  ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Умовні позначення 

Код 

  

Умовні позначення 

Код 

буквений 

цифровий 

буквений 

цифровий 

Години роботи, передбачені колдоговором 

Р 

01 

Відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами (

стаття 17 Закону України “Про відпустки”

) та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (

ст. 18 Закону України “Про відпустки”

ВП 

16 

Години роботи працівників, яким встановлено неповний робочий день (тиждень) згідно з законодавством 

РС 

02 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного віку (

ст. 25 п. 3 Закону України “Про відпустки”

ДД 

17 

Вечірні години роботи 

ВЧ 

03 

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (

стаття 26 Закону України “Про відпустки”

НА 

18 

Нічні години роботи 

РН 

04 

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 

БЗ 

19 

Надурочні години роботи 

НУ 

05 

Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень) 

НД 

20 

Години роботи у вихідні та святкові дні 

РВ 

06 

Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання 

НП 

21 

Відрядження 

ВД 

07 

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул і т. ін.) 

ІН 

22 

Основна щорічна відпустка (

ст. 6 Закону України “Про відпустки”

В 

08 

Простої 

П 

23 

Щорічна додаткова відпустка (

ст. 7

,

8 Закону України “Про відпустки”

Д 

09 

Прогули 

ПР 

24 

Додаткова відпустка, передбачена

ст. 20

,

21

,

30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

Ч 

10 

Масові невиходи на роботу (страйки) 

С 

25 

Оплачувана тимчасова непрацездатність 

ТН 

26 

Творча відпустка (

ст. 16 Закону України “Про відпустки”

ТВ 

11 

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою та ін. підтверджена довідками лікувальних закладів) 

НН 

27 

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (

ст. 13

,

14

,

15

,

15

1

Закону України “Про відпустки”

Н 

12 

Неявки з нез’ясованих причин 

НЗ 

28 

Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (

п. 12

,

13

,

17 ст. 25 Закону України “Про відпустки”

НБ 

13 

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку (

ст. 25

крім

п. 3

,

12

,

13

,

17 Закону України “Про відпустки”

ДБ 

14 

Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами 

ІВ 

29 

Інші причини неявок 

І 

30 

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, які мають дітей (

ст. 19 Закону України “Про відпустки”

ДО 

15 

  

  

  


ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ


N


п/п 

Та-


бель-


ний но-


мер 

Стать (ч/ж) 

П. І. Б., посада 

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) 

Відпрацьовано за місяць 

Всьо-


го нея-


вок 

з причин за місяць 

Ок-


лад, та-


риф-


на став-


ка, грн. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Х 

днів 

годин 

основна та додат-


кова від-


пустки 

від-


пустки у зв’язку з нав-


чанням, творчі, в обов. порядку та інші  

від-


пустки без збере-


ження заро-


бітної плати за згодою сторін 

відпу-


стки без збере-


ження з/п на період припи-


нення вико-


нання робіт 

пере-


вод на непов-


ний робо-


чий день (тиж-


день) 

тим-


часо-


вий пере-


вод на інше під-


при-


ємство 

про-


стої 

про-


гули 

страй-


ки 

тим-


часова непра-


цездат-


ність 

інші 

  

всього 

з них: 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

над-


уроч-


но 

ніч-


них 

ве-


чір-


ніх 

вихід-


них, свят-


кових 

го-


дини 

коди 8 – 10 

коди 11 – 15, 17, 22 

коди 18 

коди 19 

коди 20 

коди 21 

коди 23 

коди 24 

коди 25 

коди 26 – 27 

коди 28 – 30 

  

дні 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

дні/год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Відповідальна особа

 

_______________________


(посада) 

Керівник структурного


підрозділу

 

______________________


(посада) 

Працівник кадрової служби

 

___________________________


(посада) 

“__” ________ 20__ р. 

_________


(підпис) 

_____________


(П. І. Б.) 

“__” ________ 20__ р. 

_________


(підпис) 

____________


(П. І. Б.) 

“__” ________ 20__ р. 

__________


(підпис) 

_______________


(П. І. Б.) 


Примітка.


1.

На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.


2.

Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві. 


 

Типова форма N П-6 


ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


 


РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ


працівника


за _______________ 20__ р.


N


п/п 

Нараховано за видами оплат 

N


п/п 

Утримано 

вид оплати 

нараховано, грн. 

вид утримання 

утримано, грн. 

  

Фонд основної заробітної плати:

 

  

  

  

  

1. 

Тарифна ставка, посадовий оклад 

  

1. 

Видано за I-у половину місяця (аванс) 

  

2. 

Комісійні від реалізації продукції 

  

  

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 

  

3. 

Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам 

  

2. 

до Пенсійного фонду 

  

4. 

Оплата праці за час перебування у відрядженні 

  

3. 

до Фонду зайнятості 

  

5. 

Оплата за профнавчання інших працівників 

  

4. 

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

  

6. 

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці 

  

5. 

Податок на доходи фізичних осіб 

  

7. 

Інші види нарахувань 

  

6. 

Профспілкові внески 

  

  

Фонд додаткової заробітної плати:

 

  

7. 

Аліменти 

  

8. 

Премія 

  

8. 

Аванс в банк 

  

9. 

Відсоткові або комісійні винагороди 

  

9. 

Каса (належить до видачі) 

  

10. 

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні 

  

  

  

  

11. 

Оплата днів відпочинку 

  

  

  

  

12. 

Індексація заробітної плати 

  

  

  

  

13. 

Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати 

  

  

  

  

14. 

Витрати на безкоштовний проїзд 

  

  

  

  

15. 

Вартість форменого одягу 

  

  

  

  

16. 

Відпустка за поточний місяць 

  

  

  

  

17. 

Відпустка за наступний період 

  

  

  

  

18. 

Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.) 

  

  

  

  

19. 

Суміщення професій 

  

  

  

  

20. 

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт 

  

  

  

  

21. 

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

  

  

  

  

22. 

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці 

  

  

  

  

23. 

Інтенсивність праці 

  

  

  

  

24. 

Робота в нічний час 

  

  

  

  

25. 

Керівництво бригадою 

  

  

  

  

26. 

Висока професійна майстерність 

  

  

  

  

27. 

Класність водіям транспортних засобів 

  

  

  

  

28. 

Високі досягнення праці 

  

  

  

  

29. 

Виконання особливо важливої роботи на певний термін 

  

  

  

  

30. 

Знання та використання в роботі іноземної мови 

  

  

  

  

31. 

Допуск до державної таємниці 

  

  

  

  

32. 

Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів 

  

  

  

  

33. 

Науковий ступінь 

  

  

  

  

34. 

Нормативний час пересування у шахті 

  

  

  

  

35. 

Робота на територіях радіоактивного забруднення 

  

  

  

  

36. 

Інші надбавки та доплати 

  

  

  

  

37. 

Інші види нарахувань 

  

  

  

  

  

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

 

  

  

  

  

38. 

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер 

  

  

  

  

39. 

Матеріальна допомога, що має систематичний характер 

  

  

  

  

40. 

Виплати соціального характеру 

  

  

  

  

41. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

  

  

  

  

  

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

 

  

  

  

  

42. 

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування 

  

  

  

  

43. 

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 

  

  

  

  

44. 

Дивіденди, відсотки, виплати за паями 

  

  

  

  

45. 

Витрати на відрядження 

  

  

  

  

46. 

Матеріальна допомога разового характеру 

  

  

  

  

47. 

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників 

  

  

  

  

48. 

Інші види нарахувань 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за весь період:

 

  

  

  

  


Бухгалтер

 

______________


(підпис) 

____________________________


П. І. Б. 


 

Типова форма N П-7 


ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держкомстату України


від 5 грудня 2008 р. N 489 


 


РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ


(зведена)


за _______________ 20__ р.


N


п/п 

Нараховано за видами оплат 

N


п/п 

Утримано 

вид оплати 

нараховано, грн. 

вид утримання 

утримано, грн. 

  

Фонд основної заробітної плати:

 

  

  

  

  

1. 

Тарифна ставка, посадовий оклад 

  

1. 

Видано за I-у половину місяця (аванс) 

  

2. 

Комісійні від реалізації продукції 

  

  

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 

  

3. 

Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам 

  

2. 

до Пенсійного фонду 

  

4. 

Оплата праці за час перебування у відрядженні 

  

3. 

до Фонду зайнятості 

  

5. 

Оплата за профнавчання інших працівників 

  

4. 

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

  

6. 

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці 

  

5. 

Податок на доходи фізичних осіб 

  

7. 

Інші види нарахувань 

  

6. 

Профспілкові внески 

  

  

Фонд додаткової заробітної плати:

 

  

7. 

Аліменти 

  

8. 

Премія 

  

8. 

Аванс в банк 

  

9. 

Відсоткові або комісійні винагороди 

  

9. 

Каса (належить до видачі) 

  

10. 

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні 

  

  

  

  

11. 

Оплата днів відпочинку 

  

  

  

  

12. 

Індексація заробітної плати 

  

  

  

  

13. 

Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати 

  

  

  

  

14. 

Витрати на безкоштовний проїзд 

  

  

  

  

15. 

Вартість форменого одягу 

  

  

  

  

16. 

Відпустка за поточний місяць 

  

  

  

  

17. 

Відпустка за наступний період 

  

  

  

  

18. 

Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.) 

  

  

  

  

19. 

Суміщення професій 

  

  

  

  

20. 

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт 

  

  

  

  

21. 

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

  

  

  

  

22. 

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці 

  

  

  

  

23. 

Інтенсивність праці 

  

  

  

  

24. 

Робота в нічний час 

  

  

  

  

25. 

Керівництво бригадою 

  

  

  

  

26. 

Висока професійна майстерність 

  

  

  

  

27. 

Класність водіям транспортних засобів 

  

  

  

  

28. 

Високі досягнення праці 

  

  

  

  

29. 

Виконання особливо важливої роботи на певний термін 

  

  

  

  

30. 

Знання та використання в роботі іноземної мови 

  

  

  

  

31. 

Допуск до державної таємниці 

  

  

  

  

32. 

Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів 

  

  

  

  

33. 

Науковий ступінь 

  

  

  

  

34. 

Нормативний час пересування у шахті 

  

  

  

  

35. 

Робота на територіях радіоактивного забруднення 

  

  

  

  

36. 

Інші надбавки та доплати 

  

  

  

  

37. 

Інші види нарахувань 

  

  

  

  

  

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

 

  

  

  

  

38. 

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер 

  

  

  

  

39. 

Матеріальна допомога, що має систематичний характер 

  

  

  

  

40. 

Виплати соціального характеру 

  

  

  

  

41. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

  

  

  

  

  

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

 

  

  

  

  

42. 

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування 

  

  

  

  

43. 

Оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 

  

  

  

  

44. 

Дивіденди, відсотки, виплати за паями 

  

  

  

  

45. 

Витрати на відрядження 

  

  

  

  

46. 

Матеріальна допомога разового характеру 

  

  

  

  

47. 

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників 

  

  

  

  

48. 

Інші види нарахувань 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за весь період по організації:

 

  

  

  

  


Головний бухгалтер

 

______________


(підпис) 

____________________________


П. І. Б. 


____________


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010

© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010