Як отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами


У підприємства з’явилася необхідність отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Роз’ясніть, будь ласка, з чого розпочати та який пакет документів слід підготувати

Для початку необхідне чітке розуміння, яка діяльність підлягає ліцензуванню та яка установа є органом ліцензування.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначено у ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон № 222);
Перелік органів ліцензування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609.

Поводження з небезпечними відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення
(п. 3 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами», затверджених постановою КМУ № 446 від 13 липня 2000 р.)

Зверніть увагу! Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Нормативна база

Далі вивчаємо акти законодавства, що регулюють порядок та умови отримання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (далі — Ліцензія):
— Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
— Закон України «Про відходи»;
— Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
— постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності поводження з небезпечними відходами» від 13 липня 2000 р. № 446 (далі — Ліцензійні умови);
— постанова КМУ «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів від 13 липня 2000 р. № 1120.

Основну увагу слід приділити ліцензійним умовам! Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання — відповідати ліцензійним умовам. Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування (в нашому випадку — Мінприроди), що є центральним органом виконавчої влади, підлягають погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та затверджуються Кабінетом Міністрів України. Органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті.

Подання заяви

Наступний крок — це формування повного пакету документів, що подаються до Міністерства екології та природних ресурсів України для отримання Ліцензії.

Необхідно подати такі документи:
1. Заява про отримання Ліцензії за формою згідно Додатком 1 Ліцензійних Умов;
2. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за формою згідно з Додатком 2 Ліцензійних умов), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання;
3. Відомості про наявність декларації безпеки і плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;
4. Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, разом із копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), за формою згідно з Додатком 3 Ліцензійних умов;
5. Відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з Додатком 6 Ліцензійних умов;
6. Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;
7. Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
8. Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди;
9. Копія, засвідчена печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання технологічного регламенту.
10. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, який оформлюється у двох екземплярах (Додаток 4 до Ліцензійних умов).

Розгляд заяви та особливості оформлення

Мінприроди протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання Ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві Ліцензії.

Підставою для залишення заяви про отримання Ліцензії без розгляду є:
— підписані документи, що додаються до заяви для отримання Ліцензії, подані не в повному обсязі;
— заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання Ліцензії:
– підписаний особою, яка немає на це повноважень;
– оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;
— подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
— відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
За відсутності підстав для залишення заяви про отримання Ліцензії без розгляду, Мінприроди розглядає її та супровідні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі Ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.
У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі Ліцензії Мін природи приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі Ліцензії та надсилає копію рішення про відмову у видачі Ліцензії здобувачу у строк, що не перевищує п’яти робочих днів.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі Ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання Ліцензії є:
— встановлення невідповідності здобувача Ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання Ліцензії;
— виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем Ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання.
У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання Ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі Ліцензії Мінприроди приймає рішення про видачу Ліцензії, про що повідомляє здобувача у строк, що не перевищує трьох робочих днів. На наступний робочий день після дня прийняття Мінприроди рішення про видачу Ліцензії здобувачу передає відомості про таке рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у порядку, визначеному розпорядником цього реєстру.

Строк прийняття рішення про видачу Ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання Ліцензії.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
Зазначимо, що отримання Ліцензії є платною адміністративною послугою. Реквізити для внесення плати за видачу Ліцензії зазначаються у відповідному рішенні органу ліцензування. Розмір плати за видачу Ліцензії становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу Ліцензії. Оплата здійснюється протягом десяти робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про видачу Ліцензії. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу Ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.

Марина Тимошенко, інженер з охорони навколишнього природного середовища ПрАТ «Дніпропетроський комбінат харчових концентратів»

Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека» № 6, 2017

Придбати журнал із додатком
Придбати електронний журнал «Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати вигідний комплект видань

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень