Які пільги передбачені трудовим законодавством для опікунів та піклувальників?


Який порядок встановлення доплат за вчене звання та за науковий ступінь  вбюджетних установах? Як проводити оплату праці працівників центрiв перепiдготовки та пiдвищення кваліфікації у яких з 01 травня 2016 року зменшився розмір заробітної плати?

Питання 1. Які пільги передбачені трудовим законодавством для опікунів та піклувальників?

Відповідь: Відповідно до ст.186-1 КЗпП України на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), прийомних батькiв поширюються гарантiї, встановленi статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статтi 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу.

Згідно Науково-практичного коментарю до законодавства України про працю (коментар до ст.186-1) опікуни та піклувальники одержують гарантії за умови, що відповідний їх статус належно оформлений.

Відповідно до «Правил опіки та піклування», затверджених наказом Державного комітету України к справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Мінохорони здоров’я України Міністерства праці та соціальної політики України  від 26.05.1999 №34/166/131/88 опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів. Опіка (піклування) встановлюється для забезпечення виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, хвороби батьків або позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин залишились  без  батьківського  піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів цих дітей. Опіка (піклування) встановлюється також для захисту особистих і  майнових  прав  та  інтересів  повнолітніх  осіб, які за станом здоров’я  не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

Відповідно до ст.56 КЗпП України на прохання опікуна керівник зобов’язаний встановити йому неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому випадку проводиться за фактично відпрацьований час.

Відповідно до ст.176 КЗпП України заборонено залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні  і направлення у відрядження опікунів та піклувальників дітей віком до 3-х років.

Залучення до надурочних годин або направлення у відрядження опікунів та піклувальників дітей віком від 3-х до 14-ти років можливе лише за їх згодою (ст.177 КЗпП України).

Відповідно до статті 182-1 КЗпП України жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Вiдповiдно до ст.184 КЗпП України звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв – ч.6 ст.179), одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї (тобто без правонаступництва), коли допускається звiльнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Питання 2. Який порядок встановлення доплат за вчене звання та за науковий ступінь  вбюджетних установах?

Відповідь: .Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Прооплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв iкоефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери» передбачена доплата працівникам за вчене звання та за науковий ступінь. Зазначені доплати встановлюється працiвникам, якщо їх дiяльнiсть за профiлем збiгається з наявним вченим званням та з наявним науковим ступенем.

Вiдповiднiсть вченого звання та наукового ступеня профiлю дiяльностi працiвника на займанiй посадi визначається керiвником установи, закладу або органiзацiї.

Питання 3: Як проводити оплату праці працівників центрiв перепiдготовки та пiдвищення кваліфікації у яких з 01 травня 2016 року зменшився розмір заробітної плати?

Відповідь: Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 №571 «Деякi питання оплати працi працiвникiв центрiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та організацій» передбачено, що у разi зменшення у зв’язку з прийняттям цiєї постанови розмiру заробiтної плати (без премiї) в окремих працiвникiв центрiв перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, державних пiдприємств, установ та органiзацiй таким працiвникам на час роботи на займанiй посадi виплачується рiзниця мiж заробiтною платою (без премiї), встановленою до набрання чинностi цiєю постановою, i заробiтною платою (без премiї), встановленою за новими умовами оплати працi. Даний пункт відноситься до працівників, заробітна плата яких зменшилась у зв’язку із введенням в дію даної постанови.

Автор — Ганна Масловська, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів

Джерело: kirtu.gov.ua

Матеріали до теми


Листки непрацездатності: як отримати допомогу за кордоном?
Попри вимушену евакуацію за кордон, українці не втрачають свого права на соціальний захист та забезпечуються допомогами від Фонду соціального страхування ...
100500-е ЗАПИТАННЯ. Чи оплачується листок непрацездатності працівникові?
Чуємо всюди запитання кадровиків. Вони дууууууууже часто повторюються! Наш шеф-редактор Вікторія Липчанська не витримала! Зробила рубрику «100500-е ЗАПИТАННЯ». Короткі відповіді ...
Чи можливо отримати допомогу по безробіттю в умовах воєнного стану?
Нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України ...