...
Реєструйся

Притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності по-новому (стаття з журналу «Довідник кадровика»)


Види дисциплінарних стягнень

Частиною другою статті 140 Кодеку законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що до окремих несумлінних працівників застосовуються заходи дисциплінарного й громадського впливу.

Відповідно до статті 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до загального кола працівників може бути застосовано лише один із таких заходів стягнення:

1) догана;
2) звільнення.

Разом із тим законодавством, статутами й положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, статтею 66 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889) передбачено види дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися до державних службовців, а також визначено умови їх застосування залежно від вчиненого державним службовцем дисциплінарного проступку.

Згідно з частиною 1 статті 66 Закону № 889 до державних службовців може застосовуватися один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.

Зауваження, догана й попередження про неповну службову відповідність є дисциплінарними стягненнями особистого немайнового характеру. Вони полягають у негативній оцінці й засудженні поведінки державного службовця в трудовому колективі. Такий моральний осуд покликаний примусити державного службовця в подальшому належним чином виконувати свої службові обов’язки. В окремих випадках зазначені дисциплінарні стягнення можуть бути передумовою для звільнення  державного службовця або позбавлення його певних матеріальних благ (премій, заохочень тощо).

Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення, яке допускається лише у визначених частиною 5 статті 66 Закону № 889 випадках.

Варто зазначити, що поняття «дисциплінарне стягнення» вужче, ніж поняття «заходи дисциплінарного впливу». Дисциплінарними стягненнями є лише ті заходи, які зазначені в статті 147 КЗпП та, відповідно, у частині 1 статті 66 Закону № 889. Інші заходи, такі як позбавлення премії, передбаченої системою оплати праці, тощо, є заходами впливу, а не стягненнями.

Органи, які застосовують дисциплінарні стягнення

Частиною 1 статті 63 Закону № 889 передбачено, що керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до частини 1 статті 17 Закону № 889 повноваження керівника державної служби здійснюють:

у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Державний секретар Кабінету Міністрів України;
у міністерстві — державний секретар міністерства;
в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;
у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;
в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка обіймає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).

Керівник державної служби, який в установленому Законом № 889 порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріалів про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, відповідно до частини 4 статті 63 Закону № 889 несе відповідальність згідно із законом.

Статтею 68 Закону № 889 передбачено, що право застосовувати дисциплінарні стягнення до державних службовців має суб’єкт призначення.

Таке дисциплінарне стягнення, як зауваження, накладається (застосовується) суб’єктом призначення самостійно, а інші види дисциплінарних стягнень — з урахуванням пропозиції комісії з питань вищого корпусу державної служби (на державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А») або за поданням дисциплінарної комісії (на державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В»).

Зі змісту статті 66 Закону № 889 вбачається, що дисциплінарні стягнення до державних службовців може застосовувати суб’єкт призначення або керівник державної служби.

Відповідно до частини 3 статті 63 Закону № 889 безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання керівникові державної служби про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

Повний текст статті — у журналі «Довідник кадровика», № 12, 2016.

  Микола БОЙКО,
доцент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, адвокат