...
Реєструйся

Запропоновано нову модель вирішення трудових спорів


8 квітня 2014 року презентували нову модель вирішення трудових спорів в Україні. Відтак, згідно з новим механізмом вирішення трудових спорів:

 • профспілки і організації роботодавців відіграватимуть важливу роль і нестимуть відповідальність у вирішенні спорів;
 • держава забезпечуватиме основні правила і засоби остаточного їх вирішення.
Норми діючої системи Пропонується в Новій моделі
Поділ спорів за складом суб’єктів — на колективні та індивідуальні, що обумовлює різний порядок їх вирішення Поділ спорів за предметом — на спори про інтереси та спори про права, що обумовлює порядок вирішення — позасудовий і судовий
Розгляд колективних трудових спорів — примирна комісія, трудовий арбітраж (регламентовано, за участю НСПП) Позасудовий розгляд трудових спорів:
про права — переговори сторін (без втручання НСПП), трудовий арбітраж (за зверненням сторін);
про інтереси — переговори сторін,  посередництво за участі НСПП, акції протесту
Рішення трудового арбітражу — не обов’язкове для виконання, якщо сторони не домовилися Рішення трудового арбітражу — обов’язкове для виконання, примусове виконання Державною виконавчою службою
Оплата діяльності  трудових арбітрів, незалежних посередників сторонами спору Безоплатність примирних процедур для сторін трудового спору
Порядок вирішення спорів визначено законом та підзаконними актами Надається право сторонам встановлювати конкретні  «правила» здійснення процедур в колективному договорі чи спеціальній угоді, трудовому договорі (контракті)

Основні відмінності від існуючої системи:

 • нова класифікація;
 • нова роль соціальних партнерів і НСПП;
 • нові підходи до встановлення позасудових порядку і процедур вирішення трудових спорів;
 • особливості судового порядку вирішення трудових спорів; встановлення конкретної відповідальності сторін спору за порушення порядку вирішення спору та досягнутих домовленостей;
 • інформаційне супроводження та кадрове забезпечення вирішення трудових спорів.
Характерні ознаки Трудові спори про інтереси Трудові спори про права
Предмет спору Невирішені розбіжності стосовно встановлення прав і обов’язків під час укладення колективних договорів, угод Невирішені розбіжності стосовно виконання вже існуючих прав і обов’язків, встановлених законодавством, колективними договорами, угодами
Сторони спору Сторони колективних договорів і угод, склад суб’єктів яких визначатиметься відповідно до законодавства про соціальний діалог З однієї сторони — працівник або об’єднані спільним інтересом працівники, профспілка, об’єднання профспілок; з іншої  — роботодавець або організація роботодавців чи об’єднання організацій роботодавців, органи виконавчої влади
Порядок вирішення Виключно позасудовий Позасудовий і судовий

Особливості позасудового порядку вирішення трудових спорів:

 • позасудовому розгляду трудових спорів підлягають трудові спори про інтереси та трудові спори про права з приводу виконання нормативних актів роботодавця, виконання та/або тлумачення колективних договорів (угод), трудових договорів (контрактів);
 • законом буде визначено тільки загальний порядок та максимальні строки здійснення позасудових процедур, особливості – визначаються сторонами в колективних договорах і угодах відповідного рівня (у разі їх відсутності – у спеціальній угоді), у трудовому договорі (контракті).

Процедури позасудового вирішення трудових спорів:

 • трудові спори про інтереси — посередництво (за сприяння НСПП, яка призначає трудового посередника або, за необхідності, групу посередників);
 • трудові спори про права:
  • переговори сторін (порядок, строки, залучення представників організацій роботодавців і профспілок вищого рівня визначають сторони);
  • трудовий арбітраж (створюється при НСПП на непостійній основі за зверненням сторін спору).

Особливості судового розгляду трудового спору про права

Трудовий спір розглядатиметься судом у складі з народними засідателями, які пропорційно представляють найманих працівників та роботодавців. На етапі провадження у справі досудового розгляду трудового спору про права, що виник між працівником і роботодавцем, за рішенням суду можуть проводитися примирні процедури із залученням трудового посередника, якого за ухвалою суду призначає НСПП. Спеціальним законом будуть встановлюватися строки звернення до суду щодо: звільнення, переведення на іншу роботу, відмови в укладенні трудового договору, невиплати заробітної плати, визнання акції протесту незаконною.

НСПП буде наділена додатковими повноваженнями та функціями щодо вирішення трудових спорів у позасудовому порядку зі створенням відповідної організаційної структури та відповідним фінансуванням для здійснення цих повноважень і функцій: організація роботи трудових арбітражів та забезпечення їх діяльності; призначення трудового посередника і забезпечення його діяльності; реєстрація трудових спорів, формування і ведення Реєстру трудових спорів; організація та забезпечення фахової підготовки трудових посередників і трудових арбітрів, ведення реєстрів трудових арбітрів і трудових посередників; сприяння забезпеченню виконання рішень трудових арбітражів; нормативно-правове забезпечення вирішення трудових спорів.

Законодавством будуть надані права профспілкам і організаціям роботодавців та їх об’єднанням у процедурах вирішення трудових спорів: визначати особливості здійснення позасудових процедур вирішення трудових спорів у колективних договорах і угодах; представляти інтереси працівника(ів )/ роботодавців, які є членами цих організацій, під час вирішення спору; сприяти веденню переговорів, де сторонами спору є особи-члени цих організацій або членські організації, що входять до складу об’єднань, федерацій, шляхом надання методичної, організаційної, консультативної допомоги та безпосередньої участі їх представників у цих переговорах; брати участь в роботі трудових арбітражів шляхом делегування для участі в їх роботі своїх представників; делегувати своїх представників для участі в судових засіданнях судів загальної юрисдикції в якості народних засідателів.

Відповідальність встановлюватиметься законами. У колективних договорах, угодах сторони можуть передбачати конкретні види, способи, розміри та порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Передбачатиметься відповідальність за:

 • порушення позасудового порядку розгляду трудових спорів;
 • порушення порядку оголошення та проведення акцій протесту;
 • невиконання рішень трудового арбітражу та досягнутих сторонами трудового спору домовленостей,
 • порушення, невиконання нормативно-правового акту з питань трудових правовідносин, колективного договору, угоди, нормативного акту роботодавця, трудового договору (контракту), що спричинило виникнення трудового спору про права.

У разі вчинення вказаних правопорушень:

 • працівник, роботодавець має право на відшкодування винною стороною заподіяної шкоди; 
 • профспілка, організація профспілок, об’єднання профспілок, роботодавець, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців має право на відшкодування винною стороною заподіяної шкоди.

Формування Нової моделі, забезпечення впровадження її положень пропонується здійснити трьома етапами протягом чотирьох років.

 • Перший, підготовчий етап — 2014 рік: розроблення законопроектів «Про трудові спори» і «Про внесення змін до окремих законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про трудові спори», розбудова організацій профспілок і роботодавців.
 • Другий етап — 2015-2016 роки: прийняття ВРУ відповідних законів; формування на непостійній основі та матеріально-технічне забезпечення трудових арбітражів; розроблення документів, необхідних для нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення впровадження нових засад вирішення трудових спорів;
 • Третій, завершальний етап — 2017-ий рік: забезпечення діяльності трудових арбітражів, проведення інформаційної кампанії з питань запровадження нової системи вирішення трудових спорів серед активістів профспілок і організацій роботодавців, юристів, економістів, державних службовців.

ФПУ