Вхід

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

25 критеріїв для розмежувань трудових договорів і договорів цивільно-правового характеру

Дата публікації: 08.01.2020
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР                        ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
1. Відносини, що виникають унаслідок укладення договору, регулюються нормами
Трудового законодавства Цивільного законодавства
2. Сторони договору
Працівник і роботодавець                 Замовник і виконавець (підрядник)
 3. Суть договору
Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до своєї кваліфікації і підлягати правилам внутрішнього трудового розпорядку, роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні умови праці Виконавець (підрядник) зобов’язується на свій страх і ризик виконати певну роботу (або надати послугу) за завданням замовника, а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати робіт (оплатити послугу)
 4. Предмет договору
Трудова функція, процес праці та її організація                                                       Конкретний вид послуги (роботи) та її кінцевий результат, що має кількісну і якісну визначеність
 5. Форма договору
Як усна, так і письмова, а у випадках, передбачених законодавством (ст. 24 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП), тільки письмова Тільки письмова (ст. 208 Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ), крім випадків, передбачених статтею 206 ЦКУ
 6. Строк укладення договору
Зазвичай укладається на невизначений строк. Строковий договір укладається лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи, умов її виконання або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавством Строк визначається сторонами
7. Основні документи, що подаються при оформленні договору

1) Документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідка на проживання (для іноземців), військовий квиток, свідоцтво про народження, довідка з місць відбування покарання);  

2) трудова книжка;  

3) довідка про ідентифікаційний податковий номер (якщо є);  

4) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

5) документ про фахову підготовку (якщо ця робота потребує такої підготовки;  

6) довідка про стан здоров’я (у випадках, передбачених законодавством)

1) Документ, що посвідчує особу;  

2) довідка про ідентифікаційний податковий номер (якщо є).  Трудова книжка не подається та, відповідно, до неї періоди праці за цивільно-правовими договорами не вносяться

 8. Вік, з якого фізична особа може укладати договір

З 16 років — самостійно, з 15 років (як виняток) — за згодою когось із батьків або особи, що її замінює.  

Учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів (за певних умов) з 14 років (ст. 188 КЗпП). Для окремих категорій працівників цей вік може бути підвищено

З 18 років та в інших передбачених законом випадках набуття повної цивільної дієздатності — самостійно, з 14 років — за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників
9. Наявність одиниці в штаті
Є            Не має
 10. Порядок оформлення договору
Працівник подає заяву про прийняття на роботу, а роботодавець видає наказ про прийняття на роботу та надсилає до органів ДФС України повідомлення про прийняття працівника на роботу. У випадках, зазначених у статті 24 КЗпП, складається письмовий трудовий договір Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі (ст. 24 КЗпП).  Не заборонено укладати трудовий договір в усній формі, крім випадків, коли дотримання письмової форми є обов’язковим Сторонами підписується письмовий договір (ст. 208 ЦКУ), від працівника вимагається тільки паспорт та довідка про ідентифікаційний номер. Наказ про прийняття на роботу не видається Договір укладається лише в письмовій формі (ст. 208 ЦКУ)
11. Внесення запис у трудові книжки
Вноситься Не вноситься
12. Обмеження в прийнятті на роботу
1) Обмеження спільної роботи родичів, близьких осіб (ст. 251 КЗпП);  2) заборона в прийнятті на роботу іноземців та осіб без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні, без дозволу Державного центру зайнятості;  3) заборона в прийнятті на роботу в господарські товариства осіб, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, на керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.  Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності Обмежень (крім вікових) у прийнятті на роботу законодавством не передбачено
13. Правове становище сторін договору

1) Працівник підпорядкований внутрішньому трудовому розпорядку, а також підпорядкований і підконтрольний роботодавцеві;  

2) роботодавець наділений владними повноваженнями і вправі притягати працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності

Діє принцип паритетності сторін. Виконавець (підрядник) внутрішньому трудовому розпорядкові не підпорядковується, він не є підпорядкованим і підконтрольним замовникові, а отже, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності
14. Порядок виконання роботи
Працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу особисто (ст. 30 КЗпП) Виконавець (підрядник) у випадках, передбаченим договором, має право покласти виконання цього договору на іншу особу
 15. Умови договору
При прийнятті обумовлюється посада (робота), розмір заробітної плати, дата початку роботи Істотні умови — предмет (створена річ або надана послуга), ціна і строк договору (ст. 628, 837, 901 ЦКУ)
 16. Вид виплати
Працівник отримує заробітну плату Виконавець отримує винагороду за виконану роботу (ст. 843, 903 ЦКУ)
 17. Розмір винагороди за виконану роботу
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи професійно-ділових якостей працівника,  результатів його праці та господарської діяльності підприємства і має бути не меншою від мінімальної заробітної плати, встановленої законом Розмір винагороди за виконану роботу чи надані послуги визначаються сторонами
 18. Підстави для нарахування та виплати винагороди
Табель обліку використання робочого часу (для «погодинників»), оформлений наряд на виконані роботи (для відрядників) Акт здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), підписаний сторонами
19. Порядок та строки виплати винагороди
Заробітна плата виплачується працівникові не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів Порядок та строки виплати винагороди виконавцеві визначаються договором
 20. Надання соціально-трудових пільг і гарантій
Працівникові законодавством про працю гарантується норма робочого часу, вихідні дні, відпустки, оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці Цивільним законодавством пільги і гарантії не передбачені, водночас сторони можуть домовитися про час надання послуг, про компенсаційні виплати за рахунок замовника тощо
 21. Ризик негативних наслідків роботи покладається
 На роботодавця На виконавця (підрядника)
22. Матеріальна відповідальність
Працівника можна притягнути до обмеженої матеріальної відповідальності. І лише у випадках, прямо передбачених законом, — до повної, але за пряму дійсну шкоду. І обов’язок доведення вини працівника покладається на роботодавця. З працівником, робота якого пов’язана з безпосереднім зберіганням чи обслуговуванням матеріальних чи грошових цінностей, укладається договір про повну матеріальну відповідальність Виконавець (підрядник) несе повну матеріальну відповідальність за завдану замовникові шкоду та недоотримані ним доходи або упущену вигоду, якщо не доведе відсутність у цьому своєї вини або якщо інше не встановлено договором. З виконавцем додатковий договір про повну матеріальну відповідальність не укладається
 23. Підстави, порядок та наслідки припинення договору
Підстави та порядок припинення (розірвання) договору визначені законодавством. Про припинення договору робиться запис у трудовій книжці Визначаються за домовленістю сторін. Договір підряду зазвичай припиняється після виконання роботи та передання результатів її замовникові, про що складається акт, який підписують сторони, та оплати виконаної роботи
24. Контроль
Роботодавець контролює процес виконання роботи (дотримання режиму роботи, виконання посадови з обов’язків) Замовник контролює результати роботи, а процес виконання він контролює лише якщо це передбачено договором
25. Порядок вирішення спорів
Зверненням працівника до комісії з трудових спорів або в судовому порядку Тільки в судовому порядку