...
Реєструйся

Читайте в журналі “Довідник кадровика” в 2013 році


У 2013 році
для передплатників
журнал «Довідник кадровика» пропонує:

два ЕКСКЛЮЗИВНИХ заочних курси підвищення кваліфікації для працівників кадрових служб і юристів 

1-Й КУРС:
«КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО: ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ І ПРОФІ»

авторський курс визнаного патріарха кадрової справи України Віктора Олександровича РОЖНОВА

Місце і роль служби персоналу в системі управління підприємством, установою, організацією

 • Організаційні форми, структура і штат служби персоналу
 • Положення  про службу персоналу

Організаційно-правові засади документування роботи з персоналом

 • Законодавчі і нормативні акти (закони, постанови КМУ, нормативні акти відповідних центральних органів влади), що використовуються під час прийняття й оформлення рішень з персоналу.
 • Локальні (внутрішні) нормативні акти підприємства, установи, організації, що регламентують роботу з персоналом: Правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, посадові (робочі) інструкції, Колективний договір (в частині режиму роботи і відпочинку, встановлення розміру доплат, надбавок, тривалості додаткових щорічних відпусток, відпусток за рахунок підприємства, установи, організації, розміру допомоги у разі звільнення з певних причин).

      Підстави, порядок розробки і затвердження, вимоги щодо структури і змісту, практика застосування.
Склад і види документів, що створюються у діяльності кадрової служби

 • Розпорядчі документи з персоналу (накази, розпорядження).

      Загальна характеристика. Сфера застосування типових форм наказів (розпоряджень) та бланку наказу підприємства, установи, організації.
Підстави, порядок і технологія підготовки наказів з прийнятих рішень, а саме:
а)  прийняття на роботу:

 • певних категорій осіб: іноземців, інвалідів, випускників навчальних закладів, зокрема молодих спеціалістів, студентів денних відділень ВНЗ;
 • на основну і за сумісництвом (внутрішнє і зовнішнє);
 • на невизначений строк, на певний строк, тимчасову та сезонну роботу;
 • з випробувальним строком, неповним робочим часом, укладенням договору про повну матеріальну відповідальність;
 • за конкурсом;

б)  переведення: на іншу постійну (тимчасову) роботу, за станом здоров’я, на легшу роботу, у зв’язку з простоєм;
в) виконання іншої додаткової роботи поза межами трудового договору (в порядку суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваної роботи);
г)  припинення трудового договору (звільнення працівника): за угодою сторін, з ініціативи працівника і роботодавця, на вимогу третіх сторін, у зв’язку з порушенням встановлених обмежень або правил прийняття на роботу з інших причин;
в) відсторонення від роботи (без збереження заробітної плати, з правом отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності);
є)   заохочення (із застосуванням виду та порядку, встановленому ПВТР);
ж) застосування дисциплінарного стягнення, в тому числі дисциплінарного стягнення як звільнення;
з)  надання відпусток (передбачених Законом України «Про відпустки» та іншими актами законодавства) з урахуванням певних особливостей, а також про поділ відпустки на частини, перенесення відпусток, відкликання з відпусток, переривання відпусток.
Розрахунок кількості невикористаних днів щорічної відпустки та відпустки працівникам, які мають дітей.
і)  про зміну прізвища (видається на підставі відповідного документу) з метою внесення змін до облікових документів працівника.

 • Документи статистичної звітності (оформлення і подання у встановлені строки таких форм звітності: № 3-ПН, № 4-ПН (план/факт), № 5-ПН; № 6-ПВ та № 10-ПІ. Можливість представлення в електронному виді).
 • Облікові документи з персоналу
 • Оформлення, ведення і зберігання особової картки працівника (форма № П-2). Підстави і правила заповнення розділів картки. Розрахунок стажу роботи за записами в трудовій книжці (стаж проставляється в п. 7 першого розділу картки).
 • Оформлення (первинне) особової справи працівника (визначення категорії працівників), подальша робота з особовою справою.
 • Порядок і строки зберігання облікових документів.
 • Документи з обліку  військовозобов’язаних і призовників.
 • Організаційні питання щодо ведення обліку в службі персоналу.
 • Забезпечення вимог законодавчих і нормативних актів щодо обліку військовозобов’язаних і призовників (організаційні питання, оформлення і ведення відповідних документів тощо).
 • Відповідальність за порушення правил обліку.
 • Інші документи (книги, журнали реєстрації/обліку процедур щодо персоналу, акти як обов’язкові і такі, що носять рекомендаційний характер).

            Використання в роботі.

 • Трудові книжки.
 • Законодавство та нормативні документи про трудові книжки. Відповідальність за їх невиконання.
 • Практичні питання первинного заповнення трудової книжки (вкладиша, дубліката); внесення до трудової книжки наступних записів, а також відповідних змін і виправлень.
 • Номенклатура справ
 • Розробка і використання в практичній роботі.
 • Систематизація та зберігання справ (з урахуванням установлених вимог і строків).

 

2-Й КУРС:
«ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО:  ЧЕРЕЗ ПРОСТІ ЗНАННЯ — ДО СКЛАДНИХ ПРАКТИЧНИХ РІШЕНЬ»

авторський курс відомого фахівця трудового права, розробника законів України і практика-юриста Зої Миколаївни ВАСИЛЬОВОЇ

 • Прийняття на роботу – докладна процедура.
 • Що повинен знати кадровик про прийняття на роботу інвалідів, пільгових працівників, неповнолітніх тощо.
 • Робота у шкідливих умовах праці.
 • Облік робочого часу і часу відпочинку.
 • Відпустки: підрахунок стажу, тривалість відпусток для різних категорій працівників, оформлення надання відпусток
 • Звільнення з ініціативи працівника — докладно.
 • Звільнення з ініціативи роботодавця – складні випадки, проілюстровані на прикладах.

КУРСИ ВКЛЮЧАЮТЬ:

 • ПОКРОКОВЕ НАВЧАННЯ
 • РОЗ’ЯСНЕННЯ І ПРИКЛАДИ
 • БЛОК ЗАВДАНЬ для самоперевірки та закріплення знань
 • можливість ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ ЗНАНЬ, не виходячи з офісу
 • навчання БЕЗ ДОДАТКОВИХ ЗАТРАТ – на сторінках журналу

СТАТТІ НА ТЕМИ:

1. Статті на актуальні в майбутньому часі теми (роз’яснення нормативних документів, які будуть прийматися у 2013 році; висвітлення тем, про які просять передплатники — відповідно до побажань в опитувальних анкетах за підсумками семінарів і клубу кадровика)).

2. Що повинен знати кадровик про оплату праці (види заробітної плати, системи оплати праці, оплата роботи в надурочний час, оплата у святкові і неробочі дні,  за роботу у вечірній час, у разі простою; строки розрахунку заробітної плати у разі звільнення працівника та ін.).

3. Статті про управління персоналом, навчання і т. д.:

— Організація повинна інвестувати кошти в навчання персоналу, чи краще наймати на роботу фахівців, що вже володіють необхідним рівнем кваліфікації?
— Модель мотивації працівників до навчання і підвищення кваліфікації і якою вона має бути.
— Наскільки великим має бути штат працівників, щоб навчання і розвиток персоналу проводити в навчальному центрі підприємства чи, можливо, досить одного працівника з розвитку персоналу, котрий здійснюватиме аналіз потреб у навчанні?
— У який час і в якій формі слід здійснювати навчання (з відривом чи без відриву від виробництва, у денний чи вечірній час, у робочий час чи у вихідні)?