Чи можна укласти один колективний договір на відділ культури, який має структурні підрозділи?

Дата публікації: 26.07.2019

Відділ культури складається з окремих підрозділів: музею, бібліотеки, дитячої школи мистецтв та клубних закладів, у кожному з яких укладаються колективні договори. Із профспілкою укладено колективний договір для відділу в цілому. Чи можна укласти один колективний договір на відділ культури, дія якого поширюватиметься на працівників як апарату відділу культури, так і працівників усіх його структурних підрозділів?

Основними нормативно-правовими актами, якими визначаються правові засади розроблення та укладання колективних договорів,а також виконання їх вимог, є Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII (далі — Закон № 3356) та КЗпП (глава ІІ «Колективний договір»).

Порядок визначення сторін для участі в колективних переговорах щодо укладення колективних договорів установлено Законом України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI.

Право профспілок та їх об’єднань вести колективні переговори й укладати колективні договори встановлено статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV.

Порядок вирішення спорів, які можуть виникати під час укладення та виконання вимог колективних договорів, встановлено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР.

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115.

Відповідно до Закону № 3356 колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. 

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається між роботодавцем, з однієї сторони, та одним або кількома профспілковими органами, а в разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними й уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони.

Право вести переговори та укладати колективні договори надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів та укладення колективного договору.

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору в спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори та укласти з роботодавцем затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу.

З огляду на викладене, вважаємо можливим укладення одного колективного договору відділу культури, дія якого поширюватиметься на працівників як апарату відділу культури, так і працівників усіх його структурних підрозділів. Однак це питання доцільно вирішувати на загальних зборах чи конференції трудового колективу відділу культури за участю працівників усіх його структурних підрозділів, а ухвалене рішення оформити відповідним протоколом.

Інформацію надав Микола Бойко, експерт журналу «КАДРОВИК.UA», доцент Інституту післядипломної освіти Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка, адвокат.
 Вас може зацікавити

Спецвипуск
Звітність роботодавця
 

Придбати

Посібник
Договори: цивільно-правовий
vs трудовий

Придбати