Реєструйся

Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012

м. Київ

N 632

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за N 959/21271

Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

З метою реалізації положень Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні та удосконалення процедури визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 “Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг” і від 11 жовтня 2010 року N 915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Стандарт надання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав;

Порядок визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2011 року N 295 “Про затвердження Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за N 529/19267.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
28.05.2012 N 632

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за N 959/21271

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

I. Загальні положення

1.1. Стандарт визначає порядок (опис етапів) отримання адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав (нострифікації) (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача (фізичної особи) та органу управління, вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення.

1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає адміністративну послугу, – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (департамент наукової діяльності та ліцензування).

II. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем (заявником) адміністративної послуги є власник іноземних документів про освіту або інша особа, яка представляє його інтереси з питань визнання на підставі довіреності, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги до МОНмолодьспорту України подаються такі документи:

а) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад українською мовою іноземного документа про освіту (за необхідності – пред’явлення оригіналу);

б) засвідчені в нотаріальному порядку копія та переклад додатка до іноземного документа про освіту, а також інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності – пред’явлення оригіналів);

в) копії документів про попередню вищу або професійну освіту за наявності такої освіти та засвідчений в нотаріальному порядку переклад (за необхідності).

Автентичність зазначених документів має бути засвідчена в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення (для країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа “Apostille”);

г) копії документів, що засвідчують особу заявника та власника документа про освіту;

ґ) заява встановленого зразка;

д) заява (згода) власника документів про освіту на обробку його персональних даних;

е) документ банківської установи про оплату за адміністративну послугу з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту або копія документа, що підтверджує право на звільнення від оплати.

Якщо документи подані заявником не в повному обсязі та (або) неправильно оформлені, то такі документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, про що повідомляється заявнику.

3.2. Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та (або) кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом з їх перекладами, засвідченими в нотаріальному порядку.

Оригінали документів після пред’явлення повертаються заявнику.

3.3. Якщо інтереси власника документів представляє акредитований в Україні навчальний заклад, до пакета документів додається клопотання від навчального закладу про здійснення процедури визнання.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання документів, визначених пунктом 3.1 розділу III цього Стандарту;

виконання дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання, а саме отримання порівняльного аналізу змісту навчальної програми (плану), за якою (яким) видано іноземний документ про освіту, зі змістом навчальної програми (плану) відповідного або суміжного напряму (спеціальності) в Україні, додаткове навчання, тести на компетентність або інші дії, виконання яких дасть змогу компенсувати відмінності у навчальних програмах та визнати іноземний документ про освіту;

отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту.

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

розгляд поданих одержувачем (заявником) адміністративної послуги документів, визначення їх відповідності вимогам Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632 “Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав” (далі – Порядок), та умов процедури визнання;

реєстрація документів, формування справи з визнання;

здійснення перевірки правомірності видачі наданих документів про освіту навчальними закладами іноземних держав;

направлення одержувачу (заявнику) письмових повідомлень щодо виконання ним дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання;

видача Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту або повідомлення про відмову у його визнанні.

V. Вимоги до строків надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк видачі Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту не може перевищувати 45 календарних днів з дати надходження усіх необхідних документів за умови виконання дій (додаткових умов), необхідних для здійснення процедури визнання.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

МОНмолодьспорту України може відмовити одержувачу (заявнику) адміністративної послуги у разі:

відсутності необхідних документів або їх невідповідності вимогам, зазначеним у Порядку;

якщо встановлено неавтентичність документів, поданих для процедури визнання, або неправомірність видачі їх навчальним закладом іноземної держави або філіями навчальних закладів;

якщо документи не потребують визнання (на підставі статті 5 Угоди про співробітництво в галузі освіти від 15 травня 1992 року, м. Ташкент);

якщо іноземна навчальна програма не може бути співвіднесена до жодного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня та (або) напряму підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;

якщо документи не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, в якій видано ці документи.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач (заявник)

Одержувач (заявник) адміністративної послуги отримує один з таких документів:

Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту, видане МОНмолодьспортом України;

повідомлення МОНмолодьспорту України про відмову у визнанні.

VIII. Інформація про платність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Розмір плати за адміністративну послугу з визнання іноземного документа про освіту становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;

для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлено законодавством України про державну службу та іншими нормативно-правовими актами.

X. Режим роботи адміністративного органу

10.1. Одержувачі (заявники) адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги, за контактними телефонами: +38 (044) 486-20-43, 486-25-43.

10.2. Прийом документів, зазначених у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту, та видача Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту здійснюються у робочі дні з 10.00 до 17.30 за графіком, опублікованим на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua.

XI. Вимоги до місця надання адміністративної послуги

Прийом документів, що подаються для проведення процедури визнання та отримання Свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, здійснюється за зазначеною на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41.

XII. Черговість надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається в порядку надходження заяв і документів, передбачених у пункті 3.1 розділу III цього Стандарту, який визначається за датами їх реєстрації, у строки, визначені розділом V цього Стандарту.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача (заявника) при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачу безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України www.mon.gov.ua;

розміщення наочної інформації на стендах у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Павловська, 26/41, де здійснюються прийом та видача документів;

надання індивідуальних письмових консультацій відповідно до письмових звернень одержувачів адміністративної послуги;

надання консультацій за контактними телефонами: +38 (044) 486-20-43, 486-25-43.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги

Під час надання адміністративної послуги з визнання іноземних документів про освіту передбачено поділ одержувачів (заявників) на дві категорії:

фізичні особи;

юридичні особи.

XV. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг про недотримання вимог Стандарту

Заяви про недотримання вимог Стандарту подаються до МОНмолодьспорту України, яке розглядає їх у строки, визначені законодавством. Заяви надсилаються поштою на адресу МОНмолодьспорту України: м. Київ, проспект Перемоги, 10 або подаються через поштову скриньку МОНмолодьспорту України.

XVI. Перелік нормативно-правових актів з питань визнання іноземних документів про освіту

Закони України “Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 “Про документи про освіту та вчені звання”, від 29 серпня 2003 року N 1380 “Про ліцензування освітніх послуг”, від 27 серпня 2010 року N 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”.

 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...