Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013

м. Київ

N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2013 р. за N 1620/24152

Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

Відповідно до пунктів 3, 9, 12 та 12 1 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 70 (зі змінами), абзацу другого пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1010 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року N 518), та з метою вдосконалення механізму надання фінансової допомоги та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Зміни до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року N 270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за N 954/18249 (зі змінами) (далі – Інструкція);

1.2. Форму заяви громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації дозволу на право користування пільгами з оподаткування.

2. Установити, що під час розгляду питань стосовно прийняття рішень про доцільність надання підприємствам, організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів (далі – підприємства), дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи скасування дозволу аналіз соціальної значимості підприємств здійснюється відповідно до показників, зазначених в абзаці другому пункту 2.18 розділу II Інструкції.

3. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра –
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова виконавчого комітету
всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. Карпенко

Президент Національного
Комітету спорту інвалідів України

В. Сушкевич

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови СПО
об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

В. о. Міністра доходів
і зборів України

В. С. Левицький

Заступник Міністра
освіти і науки України –
керівник апарату

О. Дніпров

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.09.2013 N 545

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2013 р. за N 1620/24152

ЗМІНИ
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року N 270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за N 954/18249 (зі змінами)

1. У розділі II:

1.1. У пункті 2.2:

абзаци п’ятий та шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – п’ятнадцятий вважати абзацами п’ятим – тринадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за попередній рік та останній звітний період (у разі наявності);".

1.2. Пункт 2.16 викласти в такій редакції:

"2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) один примірник із трьох поданих примірників документів разом з відомостями, зазначеними у пункті 2.14 цього розділу Інструкції, відділення Фонду надсилає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для підготовки останніми висновку-пропозиції стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (далі – висновок-пропозиція). Зазначений пакет документів залишається у Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження пакета документів від відділення Фонду визначають доцільність надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики та протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення надсилають висновок-пропозицію Міністерству соціальної політики України, його копії – відділенню Фонду, Фонду та заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів.

Відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дати надходження копії висновку-пропозиції надсилає її разом з іншими двома примірниками поданих документів заявника-роботодавця та відомостями, зазначеними в пункті 2.14 цієї Інструкції, до Фонду.

Фонд у разі наявності коштів на здійснення видатків на відповідні заходи протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів від відділення Фонду надсилає Міністерству соціальної політики України один примірник поданих документів і копію висновку-пропозиції.

Міністерство соціальної політики України протягом десяти робочих днів з дати надходження документів від Фонду з урахуванням відповідного висновку-пропозиції приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики заявнику-роботодавцю, який заснований громадською організацією інвалідів, або відмову в її наданні. Пакет документів, отриманий від Фонду, залишається у Міністерства соціальної політики України.

Міністерство соціальної політики України протягом семи робочих днів після прийняття рішення надсилає дві його копії Фонду, який передає одну копію разом з пакетом поданих документів до відділення Фонду, а другу його копію без пакета поданих документів – до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.".

1.3. Пункт 2.23 викласти в такій редакції:

"2.23. Відділення Фонду інформує заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, про результати розгляду його заяви та надсилає копію рішення Міністерству соціальної політики України про доцільність надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду протягом 10 робочих днів після отримання такого рішення.

За зверненням заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання ним письмового повідомлення про результати розгляду його заяви відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

Відділення Фонду протягом 10 робочих днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копії до Фонду і Міністерству соціальної політики України, а також інформує про це у письмовій формі Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду за погодженням Фонду може продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.".

2. У розділі III:

2.1. У пункті 3.3 слово "Комісії" замінити словами "Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

2.2. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. У разі виникнення необхідності зміни даних, затверджених рішенням Міністерства соціальної політики України, Фонд за наявності письмового звернення від відділення Фонду, до якого звернувся заявник-роботодавець, який заснований громадською організацією інвалідів, звертається з відповідним обґрунтуванням до Міністерства соціальної політики України щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше затверджених проектів заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження документів від Фонду інформує його про прийняте рішення.".

3. У розділі V:

3.1. У пункті 5.1 слова "Фонд, відділення Фонду, Комісія та регіональні комісії (у межах їх повноважень)" замінити словами "Фонд та відділення Фонду".

3.2. В абзаці другому пункту 5.2 слова "та регіональною комісією" виключити.

3.3. В абзаці другому пункту 5.3 слова "соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень)" виключити.

4. У додатку 1 до Інструкції слова "органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації".

5. У пункті 4 додатка 5 до Інструкції слова "Оренда пристосованих приміщень та спортивних споруд, у тому числі" замінити словами "Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, оплата за користування спортивними спорудами та пристосованими приміщеннями, у тому числі:".

6. У додатку 7:

6.1. Слова "регіональній комісії (у межах повноважень)" виключити.

6.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Виконання графіка створення робочих місць

Кількість робочих місць, які необхідно створити

Кількість фактично створених робочих місць

У тому числі
працевлаштовано на них інвалідів

N та дата наказу

П. І. Б.

Посада

про прийняття на роботу інвалідів

про звільнення з роботи інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення та
соціального захисту інвалідів

М. Шамбір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
05.09.2013 N 545

Керівнику ___________________________________________________________________________
                          (обласної, Київської або Севастопольської міських
 державних адміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим)
___________________________________________________________________________

від ________________________________________________________________________
                      (найменування громадської організації інвалідів)
__________________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ _____________

ЗАЯВА
громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування

Прошу надати дозвіл на право користування пільгами з оподаткування
__________________________________________________________________________,
                                        (найменування підприємства, організації громадської організації інвалідів)
інформація про яке надається у додатку, на _____________________________________ згідно з:
                                                                                                                  (квартал, півріччя, три квартали, рік)

пунктом 154.1 статті 154 розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України;

Ο

пунктом 197.6 статті 197 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України;

Ο

підпунктом 282.1.7 пункту 282.1 статті 282 розділу XIII "Плата за землю" Податкового кодексу України;

Ο

абзацом першим пункту 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Ο

(необхідні позиції позначити наступним чином: x)

 

До заяви додаю:

1. Копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів або громадська організація інвалідів, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів, на ____ арк.

2. Копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства, на ____ арк.

3. Довідку про чисельність працюючих інвалідів на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період на ____ арк.

4. Копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку на ____ арк.

5. Бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу) на ____ арк.

6. Розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією на ____ арк.

7. Довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та інвалідів, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період на ____ арк.

8. Копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період) на ____ арк.

Керівник громадської
організації інвалідів

 
__________________
(підпис)

 
/____________________/
(П. І. Б.)

                  М. П.

                                        "____" _______________ 20___ року

Додаток
до Заяви

Інформація
про підприємство, організацію, які засновані громадськими організаціями інвалідів

Поштовий індекс ___________________   Країна __________________________________
Область __________________________   Район ___________________________________
Місто (село/селище) ___________________   Вулиця _______________________________
Будинок ___________________ Корпус ____________ Офіс/квартира _________________
Телефон _______________________ Факс ________________ E-mail __________________
Код за ЄДРПОУ (ДРФО) _______________ Форма власності _______________________
Організаційно-правова форма господарювання ___________________________________
Форма фінансування _________________________________________________________
Найменування ДПІ та дата реєстрації ___________________________________________
Дата та номер реєстрації у відділенні Фонду _____________________________________

Загальна характеристика підприємства

Види діяльності за КВЕД (перелічити):
 

Номенклатура продукції, види послуг (перелічити):

 

Розмір та адреса:
земельної ділянки, що здається в оренду (га):
______________________________________________________________
приміщень, що здаються в оренду (м 2):
______________________________________________________________

 

Попередній дозвіл на право користування пільгами з оподаткування підприємству, організації виданий:
______________________________________________________________
(найменування органу, що прийняв рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, реквізити такого рішення)

Основні фінансово-економічні та соціальні показники підприємства
____________
* Показники за один рік, що передує поточному.

N
з/п

Найменування показника

Од. виміру

__ рік*

Звітний період
(квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

2

3

4

5

1

Основні засоби:
залишкова вартість

тис. грн.

 

 

первісна вартість

 

 

 

2

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

тис. грн.

 

 

3

Середній відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються при виготовленні таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування, відносно ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг

%

 

 

4

Прибуток (збиток)

тис. грн.

 

 

5

Середньооблікова чисельність працівників

осіб

 

 

в тому числі інвалідів

осіб

 

 

питома вага середньооблікової чисельності інвалідів в загальній чисельності працівників

%

 

 

6

Сума загальних витрат на заробітну плату працівників

тис. грн.

 

 

В тому числі інвалідів

тис. грн.

 

 

 

7

питома вага фонду оплати праці інвалідів в сумі загальних витрат на оплату праці

%

 

 

8

Середньомісячна заробітна плата працівника

грн.

 

 

– інваліда

грн.

 

 

9

Середньомісячна заробітна плата в еквіваленті повної зайнятості працівника

грн.

 

 

інваліда

грн.

 

 

10

Заборгованість із виплати заробітної плати (без врахування поточної)

тис. грн.

 

 

11

Земельна ділянка:
у власності

га

 

 

в оренді

га

 

 

Державна допомога отримана у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотації, цільової позики
____________
* Показники за один рік, що передує поточному.

N
з/п

Найменування показника

Од. виміру

__ рік*

Звітний період (квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

2

3

4

5

1

Сума пільг з оподаткування, в тому числі

тис. грн.

 

 

 

пдв

тис. грн.

 

 

 

на прибуток

тис. грн.

 

 

 

плата за землю

тис. грн.

 

 

 

нульова ставка податку на додану вартість

тис. грн.

 

 

2

Кошти Фонду соціального захисту інвалідів, в тому числі

тис. грн.

 

 

 

безповоротна допомога

тис. грн.

 

 

 

поворотна допомога

тис. грн.

 

 

 

 

дотації

тис. грн.

 

 

 

 

цільова позика

тис. грн.

 

 

 

всього

тис. грн.

 

 

Використання державної допомоги, отриманої у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотації, цільової позики
____________
* Показники за один рік, що передує поточному.

N
з/п

Напрями використання державної допомоги

Од. виміру

__ рік*

Звітний період (квартал, півріччя, три квартали, рік) поточного року

1

2

3

4

5

Соціальні напрями

1

Створення робочих місць для інвалідів

к-ть

 

 

тис. грн.

 

 

2

Підвищення заробітної плати працівникам-інвалідам

к-ть

 

 

тис. грн.

 

 

3

Оплата навчання інвалідів у навчальних закладах з метою їх подальшого працевлаштування

к-ть

 

 

тис. грн.

 

 

4

Оздоровлення та санаторно-курортне лікування працівників-інвалідів

к-ть

 

 

тис. грн.

 

 

5

Матеріальна (благодійна) допомога працівникам-інвалідам

тис. грн.

 

 

6

Утримання непромислової сфери (потребує деталізації у додатку)

тис. грн.

 

 

7

Інші напрями (вказати)

тис. грн.

 

 

8

Всього:

тис. грн.

 

 

9

Питома вага державної допомоги, спрямованої на соціальні напрями

%

 

 

Економічні напрями

 

 

1

Поповнення обігових коштів

тис. грн.

 

 

2

Модернізація виробництва (без урахування коштів, використаних на створення робочих місць для інвалідів)

тис. грн.

 

 

3

Відрахування засновнику

тис. грн.

 

 

4

Інші напрями (вказати)

тис. грн.

 

 

5

Всього:

тис. грн.

 

 

6

Питома вага державної допомоги, спрямованої на економічні напрями

%

 

 

Інші напрями

1

Інші напрями (вказати)

тис. грн.

 

 

2

Питома вага державної допомоги, спрямованої на інші напрями

%

 

 

Керівник підприємства,
організації громадської
організацій інвалідів

 
 
__________________
(підпис)

 
 
/____________________/
(П. І. Б.)

                  М. П.

                                           "____" _______________ 20___ року

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення та
соціального захисту інвалідів

М. Шамбір

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень