...
Реєструйся

Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від
25.01.2011 р. 

Гарантії
працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи,
організації

Питання, пов’язані з
розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу, вирішуються відповідно до положень Кодексу законів про працю України
(даліКодекс).

Пунктом 1 статті 40
Кодексу визначено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а
також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути
розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації
виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності
або штату працівників (далі зміни в організації виробництва і праці).

Відповідно до статті
104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті
передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам –
правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті
ліквідації.

Юридична особа є такою,
що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її
припинення.

Статтею 59
Господарського кодексу України передбачено, що припинення діяльності суб’єкта
господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання,
поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням власника (власників) чи
уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб – засновників суб’єкта
господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, –
за рішенням суду.

У разі злиття суб’єктів
господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до
суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання
одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання
до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних
суб’єктів господарювання.

У разі поділу суб’єкта
господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним
актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів
господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або
кількох нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за
роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки
реорганізованого суб’єкта.

У разі перетворення
одного суб’єкта господарювання в інший до новоутвореного суб’єкта
господарювання переходять усі майнові права і обов’язки попереднього суб’єкта
господарювання.

Порядок припинення
юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства
встановлюється законом.

Згідно з частиною
третьою статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно
визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і
штатний розпис.

Отже, ліквідаціяце
така форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права та
обов’язки. У разі ліквідації вся чисельність працівників скорочується та весь
штат працівників ліквідується.

При реорганізації
юридична особа також припиняється. Водночас, можливість для звільнення
працівників у разі реорганізації підприємства, допускається тільки за умови
скорочення штату або чисельності працівників. Право визначити чисельність і
штат працівників належить тільки власникові або уповноваженому їм органу.

Відповідно до частини
третьої статті 36 Кодексу у разі зміни власника підприємства, а також у разі
його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія
трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі
скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті
40).

Скорочення чисельності
або штату працівників може бути зумовлене, зокрема, вдосконаленням виробництва,
суміщенням професій, зменшенням обсягу виробництва продукції, перепрофілюванням
підприємства, установи, організації (далі – підприємство) тощо.

Скорочення чисельності
та скорочення штату – це різні поняття. Так, скорочення чисельності передбачає
звільнення працівників, натомість скорочення штату – зменшення кількості або
ліквідацію певних посад, спеціальностей, професій тощо. При цьому одночасно
можуть вводитися інші посади, спеціальності, професії тощо, в результаті чого
кількість працівників може і не зменшуватися, а в окремих випадках навіть
збільшуватися.

Отже, при змінах в
організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган повинен
додержуватися такого порядку дій:

1) якщо на підприємстві
створена первинна профспілкова організація, власник або уповноважений ним
орган має дотримуватися вимог частини третьої статті 22 Закону України
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”
. У разі,
якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного,
технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з
ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи,
організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних
звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих
заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і
категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення
звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо
запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення
несприятливих наслідків будь-яких звільнень. Профспілки мають право вносити
пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування,
роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або
скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими
для розгляду. У випадку коли на підприємстві немає профспілки, зазначені
питання бажано погоджувати з виборним представником від трудового колективу;
слід отримати згоду від виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) на розірвання трудового договору з підстав,
передбачених пунктом 1 статті 40 Кодексу, щодо кожного працівника, крім
випадків, коли така згода не вимагається. Подання власника або уповноваженого
ним органу розглядається в порядку, передбаченому статтею 43 Кодексу;

2) Видати відповідний
наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, в якому
розкривається зміст цих змін, утворюються комісії з проведення ліквідації або
реорганізації, яким доручається здійснити заходи, пов’язані з ліквідацією або
реорганізацією підприємства;

3) Скласти і затвердити
в установленому порядку новий штатний розпис;

4) Видати наказ, яким
уповноважити відділ кадрів або інший відділ підприємства, на який покладено
здійснення функції відділу кадрів (далі – відділ кадрів), провести необхідні
заходи в зв’язку зі звільненням працівників (не пізніше ніж за два місяці до їх
проведення), включаючи ознайомлення працівників з наказом під розпис та
вручення письмового повідомлення про звільнення (Відділ кадрів повинен
підготувати письмове повідомлення про можливе звільнення працівників та за
два місяці
до запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити
кожного працівника з наказом про внесення змін в організацію виробництва і
праці та вручити письмове повідомлення. Одночасно з попередженням пропонується
працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації
. Протягом
двох місяців від дати попередження від працівників, істотні умови праці яких
зміняться, доцільно отримати письмову заяву про згоду продовжувати роботу після
зміни істотних умов праці або відмову від цього)
.

При цьому слід зазначити,
що розірвання власником або уповноваженим ним органом трудового договору з
працівником відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу передбачає дотримання
певних гарантій для працівника.

Так, за загальним
правилом встановленим частиною першою статті 492 Кодексу про наступне
вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Власнику або
уповноваженому ним органу слід пам’ятати, що працівники в будь-який час вправі
змінити своє рішення: скасувати раніше дану згоду на продовження роботи,
скасувати раніше заявлену відмову від продовження роботи.

Звільнення може
відбуватися не раніше закінчення двомісячного строку з моменту попередження.

Водночас, якщо сам
працівник виявить бажання звільнитись раніше, ніж закінчиться зазначений строк
попередження про звільнення, власник повинен провести звільнення у строк, про
який просить працівник. При цьому працівник може подати заяву з відповідним
проханням власнику або уповноваженому ним органу скоротити строк попередження
про звільнення та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. У трудовій
книжці робиться запис про звільнення за пунктом 1 статті 40 Кодексу.

Працівники, яких
попереджено про наступне вивільнення, і посади яких відсутні у новому штатному
розписі, продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну
плату. Виплата заробітної плати у даному випадку здійснюється на підставі
положень чинного трудового договору, дію якого не припинено, тобто трудовий
договір продовжується. Статтею 94 Кодексу передбачено, що заробітна плата
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Частиною другою статті
49-2 Кодексу передбачено, що при вивільненні працівників у випадках змін в
організації виробництва і праці має враховуватися переважне право на
залишення на роботі, передбачене законодавством
.

Власник або
уповноважений ним орган при вивільнені працівників у випадках змін в
організації виробництва і праці повинен дотримуватися вимог статті 42 Кодексу,
якою встановлено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на
роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю
праці
.

При рівних умовах
продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається
:

1) сімейним – при
наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім’ї яких
немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з
тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі,
організації;

4) працівникам, які
навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від
виробництва;

5) учасникам бойових
дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

6) авторам винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які
дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або
професійне захворювання;

8) особам з числа
депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на постійне
місце проживання до України;

9) працівникам з числа
колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили
альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх
зі служби.

Перевага в залишенні на
роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено
законодавством України.

У разі звільнення працівників
за пунктом 1 статті 40 Кодексу діють обмеження щодо звільнення окремих
категорій працівників, встановлені статтями 184, 186-1 Кодексу, а саме:
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років –
у випадках, передбачених частиною другою статті 179 Кодексу), одиноких матерів
при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда); батьків, які
виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в
лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), прийомних батьків.

При ліквідації
підприємства правила пункту 1 статті 40 Кодексу можуть застосовуватись і в тих
випадках, коли після припинення його діяльності одночасно утворюється нове
підприємство. В цих випадках працівник не вправі вимагати поновлення його на
роботі на заново утвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в
установленому порядку.

При відсутності роботи
за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника
від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації
працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби
зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або
уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про
наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності,
кваліфікації та розміру оплати праці (частина третя статті 492
Кодексу).

Державна служба
зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його
професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності здійснює
підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб.
При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання
новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи (частина
четверта статті 492 Кодексу).

Доцільно звернути увагу
на те, що у разі прийняття рішення стосовно звільнення працівників слід
дотримуватись положень статей 47 та 116 Кодексу.

Так, відповідно до
статті 47 Кодексу в день звільнення власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з
ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 Кодексу.

У разі звільнення
працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний
також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В
інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Згідно з частиною
першою статті 116 Кодексу при звільненні працівника виплата всіх сум, що
належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником
вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при
звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених сум.

При припиненні
трудового договору з підстави, зазначеної пунктом 1 частини першої статті 40
Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше
середнього місячного заробітку (стаття 44 Кодексу).

Також слід враховувати,
що відповідно до статті 240-1 Кодексу у разі, коли працівника звільнено без
законної підстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його
на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи,
організації, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну
комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого
підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках –
правонаступника), виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного
прогулу. Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника
таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 Кодексу. На такого
працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 Кодексу
для вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно до
Закону України “Про зайнятість населення”.

Огляд практики розгляду
трудових спорів, пов’язаних зі звільненням за пунктом 1 статті 40 Кодексу,
детально викладено у пункті 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6
листопада 1992 р. N 9 (далі – постанова Пленуму).

Так у цьому пункті
зазначається, зокрема, що “розглядаючи трудові спори, пов’язані зі
звільненням за пунктом 1 статті 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно
у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, зокрема,
ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано
власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють
вивільнення працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і
праці, про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що
власник або уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з
його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи
не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на
роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнення.

При реорганізації
підприємства або при його перепрофілюванні звільнення за пунктом 1 статті 40
КЗпП може мати місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату
працівників, змінами у їх складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією,
професіями. Працівник, який був незаконно звільнений до реорганізації,
поновлюється на роботі в тому підприємстві, де збереглося його попереднє місце
роботи.

При ліквідації
підприємства (установи, організації) правила пункту 1 статті 40 КЗпП можуть
застосовуватись і в тих випадках, коли після припинення його діяльності
одночасно утворюється нове підприємство. В цих випадках працівник не вправі
вимагати поновлення його на роботі на заново утвореному підприємстві, якщо він
не був переведений туди в установленому порядку.

Судам слід мати на
увазі, що при проведенні звільнення власник або уповноважений ним орган вправі
в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування)
працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого
скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш
кваліфікованого працівника. Якщо це право не використовувалось, суд не повинен
обговорювати питання про доцільність такої перестановки (перегрупування).

В усіх випадках
звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП провадиться з наданням гарантій, пільг і
компенсацій, передбачених главою III-А КЗпП. Чинне законодавство не передбачає
виключення із строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш
ніж за 2 місяці) часу знаходження його у відпустці або тимчасової
непрацездатності. При недодержанні строку попередження працівника про
звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд
змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого він
працював
“.

 

Заступник
Міністра юстиції України 

Л. М.
Горбунова
 

В. о.
директора Департаменту

соціального, трудового та
гуманітарного законодавства 

І. В.
Солодка
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...