...
Реєструйся

Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінпраці України
від 4 вересня 2000 р. N 222 

 

 

 

Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці

Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці (норм часу, нормативів чисельності, норм навантаження, норм часу обслуговування і норм обслуговування) розроблена на виконання заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища (пункт 2.2), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2000 р. N 747.

Методика служить основою для розрахунку чисельності окремих категорій працівників галузей економіки.

У другому розділі Методики наводяться приклади розрахунку чисельності працівників.

 

1. Загальні положення

1.1. Чисельність працівників рекомендується встановлювати на основі міжгалузевих, галузевих та місцевих нормативних матеріалів з праці, які дозволяють визначити необхідну штатну чисельність працівників функціональних підрозділів організацій, підприємств або окремих виконавців.

Під необхідною чисельністю працівників розуміється чисельність, яка дозволяє ефективно та якісно виконувати конкретну роботу при забезпеченні умов науково обґрунтованих режимів праці і відпочинку.

Штатна чисельність працівників розраховується на основі чисельності, встановленої за нормативними матеріалами з праці, з урахуванням запланованих коефіцієнтів невиходів, що визначаються за даними бухгалтерського обліку.

1.2. Для встановлення чисельності працівників застосовуються такі види нормативних матеріалів – норма часу, норма виробітку (навантаження), норма керованості, норма обслуговування, норма часу обслуговування, норматив чисельності, типові штати.

Норма часу – це величина витрат робочого часу, що встановлена для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах.

Норма виробітку (навантаження) – це встановлений обсяг одиниць роботи, який працівник або група працівників відповідної кваліфікації повинні виконати за одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.

Норма керованості – це чисельність працівників, яка знаходиться в підпорядкуванні в одного керівника.

Норма обслуговування – це встановлена кількість одиниць об’єктів, які працівник або група працівників відповідної кваліфікації повинні обслуговувати в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.

Норма часу обслуговування – це величина витрат часу на обслуговування одиниці обсягу роботи.

Норматив чисельності – це установлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікованого складу, яка необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт.

Різновидом нормативів чисельності є типові штати, що установлені на основі норм часу, обслуговування і навантаження.

1.3. Назви професій (посад) працівників повинні відповідати Державному класифікатору України “Класифікатор професій. ДК 003-95”.

1.4. Міжгалузеві нормативні матеріали з праці, які були використані при розробленні цієї Методики, додаються.

 

2. Розрахунок чисельності окремих категорій працівників

 

2.1. Розрахунок чисельності працівників на основі норм часу

Штатна чисельність працівників на основі норм часу визначається за формулою:

  

Тз 

  

  

Чш =

————

· Кн 

,

  

Фк · Кв.н.

  

  

де

Тз – загальні трудові витрати на обсяг роботи за рік, люд.-год.;

Фк – корисний фонд робочого часу 1 працівника за рік (в 2000 р. – 1978 год.);

Кв.н. – запланований коефіцієнт виконання норм;

Кнкоефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників за час відпустки, хвороби та ін., який визначається за формулою:

 

% запланованих невиходів 

 

Кн = 1 +

—————————————

.

 

100 

 

Розрахунок загальних нормативних трудових витрат на обсяг роботи за рік, яка виконується працівниками, визначається за формулою:

   

 
,

де

Тр – витрати часу на відповідний вид робіт, охоплених нормативами;

n – кількість видів робіт, що виконуються;

К – коефіцієнт, що враховує трудомісткість робіт, які носять разовий характер і не охоплені нормативами.

Витрати часу на відповідний вид робіт, що нормується, розраховується за формулою:

 

 
,

де

Нчнорма часу певного виду роботи, год.;

Viобсяг роботи певного виду, що виконується протягом року.

Приклад розрахунку штатної чисельності працівників підрозділу бухгалтерії з обліку основних засобів

N
п/п

Склад роботи 

Норма часу, хв. 

Обсяг робіт в одиницях вимірювання

Трудовитрати в люд.-год.
   

1. 

Виписування даних про наявність основних засобів у інвентаризаційному описі і звіряльній відомості з інвентаризації основних засобів 

6000 

300 

2. 

Відображення руху основних засобів в оборотній відомості з обліку руху основних засобів. Аналіз одержаних результатів. Ведення журналу-ордера відповідної форми 

25 

6000 

2500 

3. 

Нарахування амортизаційних відрахувань за місяць з обчисленням вводу і вибування основних засобів. Ведення журналу-ордера відповідної форми 

15 

2500 

625 

4. 

Складання оборотної відомості щодо зносу основних засобів. Запис суми зносу в меморіальному ордері у книжці “Журнал-головна” 

15 

460 

115 

Разом 

3540 

Загальна трудомісткість робіт з), виконуваних підрозділом (групою), складає 3540 люд.-год.

Штатна чисельність становить:

 

 
 
.

Приймаємо значення коефіцієнтів: Кв.н. = 1,0; Кн = 1,1; К = 1,08.

 

3540 · 1,08

 

Чш = 

———————

· 1,1 = 2,13 чол. » 2 чол. 

 

1978 · 1,0 

 

2.2. Розрахунок штатної чисельності працівників на основі нормативів чисельності

Розрахунок штатної чисельності працівників на основі нормативів чисельності залежить від нормативів, які розроблені за функціями управління, окремими професіями або видами робіт.

Найбільш часто зустрічаються нормативи чисельності працівників, які розроблені за функціями управління у вигляді степеневих (логарифмічних) або лінійних багатофакторних рівнянь регресії, наприклад:

Н = К · Ч1a1 · Ч2a2  … Чnan

Н = К + a1Ч1 + a2Ч2 + … anЧn

де

Н – нормативна чисельність за функцією управління, чол.;

К – сталий коефіцієнт рівняння регресії (нормативної формули);

Ч1, Ч2 …Чnчисельні значення факторів;

a1, a2 … anкоефіцієнти регресії (показники ступеня і коефіцієнти при факторах у лінійному рівнянні, що характеризують ступінь впливу відповідного фактора на чисельність працівників за функцією управління).

Загальна нормативна чисельність професіоналів, фахівців та технічних службовців підрозділу (організації) визначається як сума нормативної чисельності працівників за функціями управління:

Нн = Н1 + Н2 + … + Нn,

де

Нн – нормативна чисельність підрозділу (організації), чол.;

H1, H2, … Нn нормативна чисельність професіоналів, фахівців та технічних службовців по кожній функції, чол.

Прикладом може служити розрахунок чисельності працівників по функції “Організація праці і заробітної плати” відповідно до “Типовых межотраслевых нормативов численности служащих, занятых в экономических и административно-хозяйственных службах производственных объединений (комбинатов) и предприятий” (Москва, НИИ труда, 1979 г.) за формулою:

Н = 0,12 + 0,0051 · Рnn + 0,0009Р,

де

Рnn загальна чисельність працівників – 140 чол.;

Р чисельність робітників-відрядників – 16 чол.

Н = 0,12 + 0,0051 · 140 + 0,0009 · 16 = 0,85 чол.

Чисельність працівників може бути встановлена також по окремим нормативам за посадами. Наприклад, чисельність психологів міських і районних служб зайнятості відповідно до “Нормативів чисельності психологів і профконсультантів підрозділів державної служби зайнятості” (Київ, АТ “Українська видавнича група”, 1996 р.) визначається за формулою:

Нп = 0,2632 · Чн0,1139 · Чб0,207,

де

Нппсихологи міських і районних служб зайнятості, чол.;

Чнсередньомісячна чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю – 132 чол.;

Чб – середньомісячна чисельність громадян, що мають статус безробітного – 77 чол.

Нп = 02632 · 1320,1139 · 770,207 = 1,1 » 1 чол.

 

2.3. Розрахунок чисельності робітників на основі норм виробітку

Чисельність робітників на основі норм виробітку визначається за формулою:

  

V 

  

Ч = 

——————— 

  

Нв · Кв.н. · ФК 

  

де

V – плановий обсяг робіт у прийнятих одиницях виміру;

Нвнорма виробітку в тих же одиницях за годину, зміну;

Кв.н.коефіцієнт виконання норм виробітку;

ФК – корисний фонд робочого часу робітника за рік, год.

Приклад. Виробнича програма з вирізання заготовок складає 120000 штук на рік. Норма виробітку робітника – 8 заготовок на годину. Коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,2. Корисний фонд робочого часу одного робітника – 1978 год.

Чисельність робітників на основі норм виробітку складає:

 

120000 

 

Ч = 

———————

= 6,3 чол. 

 

8 · 1,2 · 1978

 

2.4. Розрахунок штатної чисельності працівників на основі норм навантаження

Штатна чисельність працівників через норми навантаження визначається за формулою:

 

N 

 

 

Чш = 

———

· Кн

,

 

Нн 

 

 

де

N – загальна кількість виконаних робіт в одиницях вимірювання за рік;

Нн – середньорічні норми навантаження в одиницях вимірювання за рік на одного виконавця;

Кн – запланований коефіцієнт невиходів працівників.

Середня норма навантаження в одиницях вимірювання на одного виконавця розраховується за формулою:

 

ФК 

 

Нн =

———

,

 

Тср 

 

де

ФКкорисний фонд робочого часу за рік, год (в 2000 р. – 1978 год.);

Тсрсередні нормативні трудовитрати на виконання однієї роботи в одиницях вимірювання.

  

Тз 

  

Тср =

———

  

N 

  

де

Тззагальні трудовитрати на виконання виконавцем (або виконавцями) усього обсягу встановлених робіт за рік.

Приклад розрахунку чисельності суддів арбітражних судів

Розрахунок загальних трудовитрат на роботи, виконані суддями арбітражного суду в першій інстанції за рік.

N
п/п 

Найменування робіт 

Трудовитрати за видами робіт, год. 

1. 

Розгляд справ 

21925,6 

2. 

Непроцесуальна діяльність

Дії судді, що пов’язані безпосередньо з розглядом справ 

1569,0 

3. 

Перегляд за обставинами, що знову відкрилися, судових актів арбітражного суду, які набрали законної сили 

140,0 

4. 

Дії судді, що пов’язані з виконанням судових актів 

2672,0 

5. 

Дії судді, що пов’язані з виконанням вимог законів 

1034,1 

Разом 

27340,7 

Розрахунок середніх нормативних трудовитрат на розгляд однієї судової справи в першій інстанції:

 

Тз 

  

27340,7 

 

Тср =

____

=

_______

= 11,5 год.,

 

N 

  

2370 

 

де

N – кількість справ, що розглянуто в першій інстанції за рік – 2370.

Таким чином, середня норма навантаження судді арбітражного суду в першій інстанції за рік становить:

  

ФК 

  

1978 

  

Нн =

____ 

______ 

= 172 справ/люд.,

  

Тср 

  

11,5 

  

Штатна чисельність суддів складає:

  

N 

  

  

2370 

  

Чш =

____ 

· Кн 

_____ 

· 1,1 = 15,16 » 15 чол.

  

Нн 

  

  

172 

  

2.5. Розрахунок штатної чисельності робітників на основі норм часу обслуговування і норм обслуговування

1. Штатна чисельність робітників з кожної професії на основі норм часу обслуговування розраховується за формулою:

  

Тно 

  

  

Чш =  

______ 

· Кн

,

  

Ф 

  

  

де

Тно – норма часу обслуговування на весь комплекс робіт з даної професії;

Ф – змінний, місячний або річний фонд робочого часу;

Кнзапланований коефіцієнт невиходів робітників.

Норма часу обслуговування но) визначається за формулою:

Тно = (Тн1 + Тн2 + … Тнn),

де

Тн1, Тн2 … Тнnчас, що витрачається на виконання окремих робіт, який визначається за формулою:

Тн1 = t1 · V1 · q1
Тн2 = t2 · V2 · q2
·························
Тнn = tn · Vn · qn,

де
 
t1, t2, … tnнорми часу обслуговування на одиницю обсягу робіт, що виконуються;

V1, V2 … Vnобсяги, що виконуються по кожному виду робіт;

q1, q2 … qn  середня повторюваність робіт, що виконуються;

К – коефіцієнт, що враховує витрати часу на виконання допоміжних функцій, відпочинок і особисті потреби.

Коефіцієнт К визначається за формулою:

  

а1 + а2 

  

К = 1 + 

__________ 

  

100 

  

де

а1 час на допоміжні функції у відсотках від часу основних функцій;

а2 – час на відпочинок і особисті потреби у відсотках від часу основних функцій.

2. Штатна чисельність робітників з кожної професії на основі норм обслуговування визначається за формулою:

  

 
,  

де Но1, Но2, …, Ноnнорми обслуговування на окремі види робіт.

Приклад розрахунку штатної чисельності прибиральників приміщень на основі норм часу обслуговування

Норми обслуговування і норми часу обслуговування для прибиральників службових приміщень залежно від об’єктів прибирання наведені в таблиці.

Таблиця

N
п/п 

Найменування об’єктів прибирання 

Норми  

обслуговування (м2

часу обслуговування на 1 м2 

1. 

Службові приміщення 

100,0 

0,08 

Сходова клітка в будівлі від 2-х до 5-ти поверхів без ліфта 

114,0 

0,07 

3. 

Сходова клітка, в будівлі від 2-х до 5-ти поверхів з ліфтом 

267,0 

0,03 

4. 

Сходова клітка в будівлі понад 5 поверхів з ліфтом 

730,0 

0,01 

5. 

Санітарний вузол загального користування 

890,0 

0,009 

6. 

Душова загального користування 

1000,0 

0,008 

Примітки:

1. При наявності на сходовій клітці килимових доріжок до норми часу обслуговування застосувати такі коефіцієнти:

– сходові клітки в будівлі від 2-х до 5-ти поверхів без ліфта: К = 1,6;

сходові клітки в будівлі від 2-х до 5-ти поверхів з ліфтом: К = 1,7;

– сходові клітки в будівлі понад 5 поверхів з ліфтом: К = 1,75.

Норми часу обслуговування встановлені з урахуванням витрат часу на виконання основних і допоміжних функцій прибиральниками службових приміщень. До основних функцій віднесені всі роботи з прибирання приміщень. До допоміжних функцій віднесені: доставка засобів прибирання і пристроїв на початку зміни до місця роботи і повернення в кінці зміни до встановленого місця їх зберігання.

Загальна площа службових приміщень, що прибираються, складає 2000 м2, в тому числі: службові приміщення – 1602 м2; сходові клітки в будівлі до 5 поверхів з ліфтом – 248 м2; 10 санітарних вузлів із загальною їх площею – 100 м2; 2 душові по 25 м2, що прибираються два рази за зміну.

Норми часу обслуговування для прибиральників приміщень за певними об’єктами прибирання:

Тн1 = 0,08 · 1602 · 1 = 128,16 год.

Тн2 = 0,03 · 248 · 1,7 · 1 = 12,65 год.

(де 1,7 – поправочний коефіцієнт із примітки)

Тн3 = 0,009 · 100 · 1 = 0,9 год.

Тн4 = 0,008 · 50 · 2 = 0,8 год.

(де 2 – повторюваність робіт у зміну)

Розрахунок загальної норми часу обслуговування:

Тно = (Тн1 + Тн2 + Тн3 + Тн4) · К,

  

 
,

(де а1 = 0,1 %, а2 = 4 %)

Тно = (128,16 + 12,65 + 0,9 + 0,8) · 1,041 = 142,51 · 1,041 = 148,35 люд.-год.

Штатна чисельність робітників, що прибирають приміщення, складає:

 

 

.

 

Додаток 

Перелік міжгалузевих нормативних матеріалів з праці, які були використані при розробленні Методики

1. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на роботы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных организациях. – М: ЦБНТ, 1995.

2. Нормы нагрузки системы арбитражных судов Российской Федерации. – М.: ЦБНТ, 1997.

3. Нормативы времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений. – М.: ЦБНТ, 1990.

4. Нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений. – М.: ЦБНТ, 1996.

5. Нормативи чисельності психологів і профконсультантів підрозділів державної служби зайнятості. – Київ, АТ “Українська видавнича група”, 1996.

6. Типовые межотраслевые нормативы численности служащих, занятых в экономических и административно-хозяйственных службах производственных объединений (комбинатов) и предприятий. – М.: НИИ труда, 1979.

____________