...
Реєструйся

ПОРЯДОК фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 лютого 2009 р. N 45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 190/16206 


ПОРЯДОК
фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 2 вересня 2009 року N 330

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм фінансування виплат і надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.

Часткове безробіття – це вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.

1.2. Фінансування виплат застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) у разі настання на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва часткового безробіття.

1.3. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі – допомога) підприємствам виділяються районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (далі – центри зайнятості).

II. Фінансування виплат

2.1. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємствам незалежно від форми власності та господарювання, які провадили свою діяльність не менш як 24 календарних місяці перед місяцем подання заяви про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, в межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.2. Допомога надається у разі, коли простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі – цех, дільниця), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

2.3. Підприємство подає центру зайнятості повідомлення про початок простою, що може призвести до часткового безробіття (додаток 1).

2.4. Підприємство протягом двох місяців з дати подання повідомлення звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі – заява).

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.5. До заяви додаються такі документи, підписані керівником підприємства:

довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю подання заяви (додаток 3), разом з копіями відповідної статистичної звітності;

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

копії штатного розпису та наказу про встановлення тарифних ставок і посадових окладів щодо осіб, які опинились у стані часткового безробіття;

копія наказу підприємства про простій;

(пункт 2.5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330,
у зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий
 вважати абзацами п’ятим та шостим)

копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства та список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4);

(абзац п’ятий пункту 2.5 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

документальне підтвердження, що простій є невідворотним і тимчасовим, не має регулярного та сезонного характеру, триває не менше одного місяця та не перевищує шести місяців та виник не з організаційно-виробничих причин, охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу (розрахунок здійснюється за середньообліковою чисельністю).

(абзац шостий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.6. Причини тимчасового припинення виробництва можуть підтверджуватися одним з таких документів:

актами органів державної влади щодо впливу світової фінансової кризи на галузі економіки (у разі їх наявності), про запровадження надзвичайної ситуації в окремих регіонах України чи про визнання окремих регіонів потерпілими від стихійного лиха;

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

документами уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, щодо обставин, що виникли на території цієї держави;

рішеннями органів державної влади щодо заборони використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у даному виробництві;

висновками іншого органу, уповноваженого згідно із законодавством засвідчувати обставини, що викликали тимчасове припинення виробництва.

2.7. Подані підприємством документи, визначені у пункті 2.5 цього Порядку, разом з пропозицією центру зайнятості щодо виплати допомоги та інформацією про сплату внесків підприємством протягом 12 календарних місяців перед місяцем подання заяви подаються до Кримського республіканського, обласного, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі – регіональний центр зайнятості).

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.8. Рішення про виділення підприємству коштів для виплати допомоги (далі – рішення) приймається директором регіонального центру зайнятості у місячний термін з дня подачі заяви підприємством з урахуванням висновків комісії з питань фінансування виплат по частковому безробіттю регіонального центру зайнятості (далі – комісія), що носить рекомендаційний характер.

2.9. Комісія створюється регіональним центром зайнятості шляхом прийняття відповідного наказу.

До складу комісії включаються два представники регіонального центру зайнятості, один із яких є головою комісії, по одному представнику Міністерства економіки Автономної Республіки Крим і Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь) економіки, праці та соціального захисту населення (праці та зайнятості) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальної державної інспекції праці Держнаглядпраці, а також по два делеговані представники регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості населення від соціальних партнерів (за згодою). Очолює комісію директор регіонального центру зайнятості або особа, яка його заміщує (у разі відсутності).

(абзац другий пункту 2.9 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

Засідання комісії проводиться 1 – 2 рази на місяць залежно від кількості поданих підприємствами заяв і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

Абзац п’ятий пункту 2.9 виключено

(згідно з наказом Міністерства праці та
 соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.10. Про прийняте рішення, що оформлюється наказом директора регіонального центру зайнятості, центр зайнятості повідомляє підприємство протягом трьох робочих днів.

Перерахування підприємству коштів для виплати допомоги провадиться протягом п’ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення керівником регіонального центру зайнятості. Підприємство виплачує кошти застрахованим особам не пізніше трьох робочих днів після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю. Копія відомості подається центру зайнятості не пізніше десяти календарних днів після виплати.

(абзац другий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.11. У разі коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше одного місяця, вони перераховуються щомісяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, які протягом місяця, що минув, мали право на такі виплати, та копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства.

У випадку, якщо право на отримання допомоги по частковому безробіттю виникло у інших працівників підприємства (цеху, дільниці), які не були включені до списків застрахованих осіб згідно з додатком 4, що розглядалися комісією та щодо яких директором регіонального центру зайнятості було прийнято рішення про фінансування виплат по частковому безробіттю, підприємством додатково подаються для розгляду комісією такі документи:

список застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи (додаток 4);

копії табелів робочого часу цих працівників;

копії штатного розпису та наказу про встановлення цим працівникам тарифних ставок і посадових окладів;

обґрунтування необхідності додаткового фінансування.

У разі прийняття директором рішення про надання допомоги по частковому безробіттю таким особам, то вона надається з дня подання підприємством зазначених документів до центру зайнятості. Фінансування підприємства на виплату допомоги цим особам здійснюється у межах граничного строку тривалості простою.

(пункт 2.11 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

2.12. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємству не більш як на 180 календарних днів.

2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються, якщо:

підприємство має заборгованість (недоїмку) зі сплати страхових внесків на випадок безробіття та (або) заборгованість з виплати заробітної плати на день подання заяви. У разі якщо у підприємства виникла заборгованість з виплати заробітної плати після початку простою, кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю можуть виділятися підприємству за наявності погодженого з профспілками або трудовим колективом графіка її погашення;

до підприємства застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Закону України “Про зайнятість населення” протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви;

підприємством не дотримані вимоги цього Порядку.

(пункт 2.13 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

III. Надання допомоги по частковому безробіттю

3.1. Право на допомогу мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, що спричинив часткове безробіття, працювали не менш як 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

3.2. Допомога не надається у разі, коли працівник:

письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або на іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем), що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, із заробітною платою, що є не нижчою тієї, яку особа отримувала за попередньою посадою чи професією на цьому ж підприємстві;

(абзац другий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

працює на даному підприємстві за сумісництвом;

проходить альтернативну (невійськову) службу.

3.3. Розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду одночасно із затвердженням бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей.

3.4. Допомога працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин встановленої працівникові тарифної ставки (окладу) і її розмір не може перевищувати розміру, встановленого правлінням Фонду.

3.5. Допомога надається з першого дня простою, зазначеного у повідомленні підприємства. У разі подання підприємством повідомлення після початку простою допомога надається з дня подання повідомлення. У цьому випадку період простою до дати подання повідомлення зараховується до загального строку виплати допомоги, визначеного у пункті 2.12 цього Порядку.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

3.6. Час простою визначається за табелем обліку робочого часу застрахованої особи.

3.7. Із сум коштів, виділених підприємству для виплати допомоги, та з одержаних сум допомоги не сплачуються страхові внески (збір), передбачені Законами України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

IV. Контроль за достовірністю відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, та за їх цільовим використанням

4.1. Відповідальними за достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги, є посадові особи підприємства.

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів, та проведеної виплати допомоги.

4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється центром зайнятості та іншими державними органами відповідно до законодавства.

4.3. Безпідставно одержані кошти для виплати допомоги та безпідставно виплачена допомога повертаються роботодавцем протягом місяця з дня виявлення порушення. У разі відмови роботодавця добровільно повернути ці кошти їх повернення здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.4. Спори, що виникають з питань виділення та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги застрахованим особам, розглядаються центром зайнятості вищого рівня або у суді.

 

Директор Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов’язкового державного
соціального страхування 

 
 
 
В. Ступак 


 

Додаток 1
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок простою, що може призвести до часткового безробіття

Директору ____________________________
_____________________________________
                       (назва центру зайнятості) Назва підприємства ____________________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
 
 
 
Повідомляємо, що у зв’язку з _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (зазначається причина)
на ___________________________________________________________________________________
                                          (підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва)
з ________________________________________ починається простій, який призведе до
                              (число, місяць, рік)
часткового безробіття, що може тривати ___________________________________________________
                                                                                                                                       (кількість місяців) 


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


Контактний телефон 

____________________________________ 

Дата подання повідомлення 

____________________________________
                        (число, місяць, рік) 


 

Додаток 2
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


ЗАЯВА
про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю

Директору ____________________________
_____________________________________
                       (назва центру зайнятості) Назва підприємства ____________________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
 
 
 
 
У зв’язку з настанням на _________________________________________________________________
                                                                          (підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва)
______________________________________________________________________________________
часткового безробіття, причиною якого є ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      (зазначається причина)
яке почалося з _______________________ та триватиме ______________________________________,
                                         (число, місяць, рік)                                                                            (кількість місяців)
просимо надати кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю, починаючи з
__________________________________________
                                      (число, місяць, рік) 

До заяви додаються (матеріали за переліком, передбаченим пунктом 2.5. Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю): 


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


Контактний телефон 

____________________________________ 

Дата подання заяви 

____________________________________
                       (число, місяць, рік) 


 

Додаток 3
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


Довідка
про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття

_____________________________________________________________________________________
(назва підприємства або цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, де настало часткове безробіття)

_________________________________________________________ 


N
З/П 

Показники 

Один. виміру 

Місяці року, що передують місяцю початку часткового безробіття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсяг виробництва (робіт, послуг) 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсяг реалізації 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прибуток 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рентабельність реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середньооблікова чисельність працівників 

чол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середня заробітна плата 

грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 4
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


СПИСОК
 застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи на ______________ 20__ року

(назва місяця)

Назва та місцезнаходження підприємства _______________________________________


N
з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

Професія
(посада) 

Тарифна ставка (оклад),
грн 

Кількість годин часткового безробіття за місяць 

Оплата за одну годину (2/3 тарифної ставки, окладу),
грн 

Сума допомоги по частковому безробіттю за місяць,
грн 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Назва структурного підрозділу 

 

 

 

 

 

 

 


Установлена тривалість робочого часу, годин ________________

Керівник підприємства    __________   ________________________
                                                                 (підпис)                     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер      __________    _________________________      
                                                            (підпис)                        (ініціали та прізвище)
     М. П. 


(Порядок доповнено додатком 4 згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 02.09.2009 р. N 330)

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010