Реєструйся

Інформація про тестування-2010: умови, завдання, анкета


 Редакція журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика» протягом 10 місяців, з лютого по листопад 2010 року, проводить тестування знань з трудового права України і управління персоналом. Узяти участь у тестуванні можуть передплатники журналу «Довідник кадровика»/«Справочник кадровика», інших журналів Видавничого дому «МЕДІА-ПРО», а також   усі, хто бажає перевірити свої знання.

Яким чином проходитиме тестування?

Щомісяця в журналі друкуватиметься блок із чотирьох тестів з варіантами відповідей. Серед варіантів треба знайти правильні відповіді, відмітити їх та надіслати разом з заповненою анкетою на адресу редакції, по факсу чи по e-mail.
Зверніть увагу: в деяких блоках запитань буде кілька варіантів правильних відповідей.
Відповіді приймаються до 10 числа місяця, наступного за місяцем отриманого відповідного номера журналу.
Правильні відповіді публікуватимуться через номер: якщо, скажімо, запитання було в № 2, то відповіді — в № 4.

Відповіді надсилайте:
— через відділення поштового зв’язку на адресу: 02660, вул. М. Раскової, 11, корпус «А», а/с 185;
— факсом (44) 507-2227;
— електронною поштою kadrovik@mediapro.com.ua.

Підбиття підсумків і вручення свідоцтв

Наприкінці 2010 року будуть підбиті підсумки тестування і визначені переможці у номінаціях «Найкращий знавець трудового права України» і «Найкращий знавець у сфері управління персоналом».
Результати тестування будуть опубліковані у 2011 році в № 1. Учасникам, які дадуть відповіді на всі запитання, вручатимуться свідоцтва, а кожен з переможців у номінаціях отримає електронні комплекти спецвипусків «Довідник кадровика» за 2008–2010 роки і тижневу путівку на двох до готелю-курорту «Водоспад» у Яремчому Івано-Франківської області.

Хто оцінюватиме відповіді?

Василь Петюх — кандидат економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ігор Рашкевич — експерт з трудового права України, член редакційної ради журналу

ЗАВДАННЯ 1

Тест 1. З якого часу трудовий договір вважається укладеним:
а) із часу його підписання сторонами?
б) коли видано наказ про зарахування на роботу?
в) коли працівника допущено до роботи?

Тест 2. Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору:
а) сторонами трудового договору?
б) на вимогу роботодавця?
в) законодавством України?
г) законами України?

Тест 3. З якого віку особа має право самостійно укладати трудовий договір:
а) з 14 років?
а) з 15 років?
б) з 16 років?
в) з 18 років (повноліття)?

Тест 4. Яке місце роботи вважається основним:
а) якщо укладено трудовий договір на регулярно оплачувану роботу?
б) якщо трудовий договір укладено у формі контракту?
в) якщо трудовий договір укладено з умовою про повний робочий час?
г) якщо при укладенні трудового договору працівник передав роботодавцеві для ведення трудову книжку?

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ЗАВДАННЯ 2

1. У якій формі укладається трудовий договір з керівником структурного
підрозділу підприємства недержавної форми власності:
а) у формі контракту              
б) у письмовій формі             
в) в усній або письмовій формі      

2. Який трудовий договір вважається тимчасовим:
а) будь-який трудовий договір, укладений на строк до двох (для заміщення
тимчасово відсутнього працівника — до чотирьох) місяців               
б) будь-який трудовий договір, укладений на визначений строк           
в) трудовий договір, укладений на час виконання певної роботи        

3. На які роботи укладають сезонні трудові договори:
а) на будь-які роботи тривалістю до шести місяців            
б) на такі роботи, які можуть виконуватися лише
протягом певного періоду (сезону)        
в) лише на роботи, зазначені у спеціальному переліку
і тривалість яких не перевищує шести місяців              

4. Чи зобов’язаний власник або уповноважений ним орган обмежувати
спільну роботу родичів на підприємстві недержавної форми власності:
а) зобов’язаний, якщо ці родичі є близькими і перебувають
у безпосередньому підпорядкуванні     
б) не зобов’язаний, але має право
в) зобов’язаний в будь-якому випадку, незалежно
від форми власності підприємства        

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ЗАВДАННЯ 3

1. У який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці?
a) У термін, необхідний для запровадження змін в організації виробництва і праці
б) Не пізніше ніж за один місяць
в) Не раніше як за два місяці
г) Не пізніше як за два місяці

2. У яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди?
a) У разі виробничої необхідності
б) Для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і т. п.
в) У разі простою
г) Неповнолітній працівник не може бути переведений на іншу роботу без його згоди в будь-яких випадках

3. Яка максимальна кількість тимчасових переведень на іншу роботу та їх загальна тривалість протягом календарного року допускається законодавством про працю?
a) Не більше одного переведення тривалістю до одного місяця
б) Не більше одного переведення тривалістю до одного місяця для заміни відсутнього працівника
в) Кількість таких переведень законом не обмежується, але їх загальна тривалість не має перевищувати одного місяця
г) Закон не обмежує ні кількості таких переведень, ні їх загальної тривалості

4. Чи може бути тимчасово переведений працівник на іншу роботу за іншою спеціальністю і кваліфікацією у разі простою?
a) Може
б) Лише на строк до одного місяця
в) Не може
г) Може бути переведений лише за його згодою

 

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ТЕСТ 4

1. Який день вважається днем звільнення працівника?
А. Останній день роботи працівника
Б. Наступний за останнім днем роботи працівника
В. День видачі працівникові трудової книжки, в разі затримки її видачі не з вини роботодавця

2. Чи зобов’язаний роботодавець у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця видавати працівникові копію наказу про звільнення з роботи?
А. Зобов’язаний за будь-яких обставин
Б. Не зобов’язаний
В. Зобов’язаний, якщо цього вимагає працівник
Г. Зобов’язаний на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

3. Чи може бути звільнений працівник за власним бажанням у період щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності?
А. Так
Б. Ні
В. Може бути звільнений лише у разі повної ліквідації підприємства

4. В який термін роботодавець має право звільнити працівника після одержання згоди профспілкового органу на його звільнення?
А. У двотижневий термін
Б. Не раніше одного місяця
В. Не пізніше одного місяця
Г. Не пізніше двох місяців

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ТЕСТ 5

 

1. Які працівники належать до стабільних?
А. Працівники, які працюють на підприємстві з початку своєї трудової діяльності
Б. Працівники, що працюють на підприємстві не менше трьох років
В. Працівники, що працюють на підприємстві не менше п’яти років
Г. Працівники, що працюють на підприємстві не менше десяти років

2. Які кандидати формують внутрішні джерела підбору персоналу?
А. Працівники підприємства
Б. Кандидати, які відгукнулися на оголошення, розміщені в засобах масової інформації та в Інтернеті
В. Колишні працівники
Г. Кандидати, направлені центрами зайнятості
Д. Товариші, знайомі, родичі, яких рекомендували працівники підприємства

3. До посередників на ринку праці під час відбору персоналу належать:
А. Працівники підприємства
Б. Центри зайнятості
В. Рекрутингові (кадрові) агенції
Г. Підприємства-конкуренти
Д. Навчальні заклади

4. Який вид послуг, що надають рекрутингові (кадрові) агенції, у доборі персоналу передбачає працевлаштування працівників, яких звільняє підприємство-замовник, що оплачує ці послуги?
А. Лізинг
Б. Аутсорсинг
В. Аутплейсмент
Г. Рекрутмент
Д. Екзек’ютив сеч

 

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)


ТЕСТ 6

 

1. Яке визначення характеризує професійну адаптацію?

А. оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями, пристосування до змісту, характеру, умов і організації праці
Б. пристосування до змісту, характеру праці, складності обов’язків, фізичних і розумових навантажень, взаємовідносин у трудовому колективі
В. пристосування до змісту, характеру, умов і організації праці, режимів праці й відпочинку, міжособистісних стосунків у трудовому колективі

2. В яких формах здійснюється підвищення кваліфікації робітників?

А. Виробничо-технічні курси
Б. Курси цільового призначення
В. Центри професійно-технічної освіти
Г. Школи передових прийомів і методів праці
Д. Курсове навчання
Е. Курси бригадирів

3. В яких формах здійснюється післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців?

А. Школи передових прийомів і методів праці
Б. Спеціалізація
В. Довгострокове і короткострокове підвищення кваліфікації
Г. Курси цільового призначення
Д. Стажування
Е. Самостійне навчання

4. Яка технологія оцінювання кандидатів на вакантні посади та працівників підприємства ґрунтується на використанні різноманітних завдань і ситуацій, що моделюють управлінську діяльність; спостереженні експертами поведінки людини у спеціально змодельованих ситуаціях й оцінюванні управлінського потенціалу?

А. Оцінювання за досягненням поставлених цілей
Б. Атестація працівників
В. Центри оцінювання
Г. Assessment Centre
Д. Поведінкове інтерв’ю

 

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ТЕСТ 7

1. Які внутрішні нормативні акти підприємства регламентують завдання,
права, відповідальність керівників структурних ланок?

А. Робочі інструкції  
Б. Положення про структурні підрозділи
В. Кваліфікаційні характеристики  

2. До основних елементів тарифних умов оплати праці належать:

А. Тарифна сітка         
Б. Мінімальна заробітна плата         
В. Схема посадових окладів              
Г. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників         
Д. Доплати та надбавки до тарифних ставок, окладів і посадових окладів       

3. Який показник характеризує мінімально необхідний (нижній) рівень
різниці між тарифними ставками (посадовими окладами) двох суміжних
розрядів (кваліфікаційних груп)?

А. Мінімальна заробітна плата         
Б. «Поріг відчутності»            
В. Міжкваліфікаційне співвідношення        
Г. Мінімальна тарифна ставка          

4. Які показники характеризують соціальну ефективність
управління персоналом?

А. Динаміка зростання реальної заробітної плати              
Б. Постійність персоналу    
В. Продуктивність праці      
Г. Ефективність використання робочого часу       
Д. Соціально-психологічний клімат            

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ТЕСТ 8

1. Від чого залежить розмір премії?

А. Від рівня та динаміки показників преміювання             
Б. Від рівня та динаміки показників і умов преміювання              
В. Від рівня та динаміки основних показників преміювання      
Г. Від рівня та динаміки основних умов преміювання    

2. Які чинники потрібно враховувати під час обґрунтування розмірів премій?

А. Значення конкретного показника для вирішення цілей підприємства          
Б. Кількість показників преміювання          
В. Фінансові результати діяльності підприємства              
Г. Складність робіт  
Д. «Трудомісткість» одиниці зростання чи досягнення певного рівня показника        

3. На який показник має припадати більша частка премії у разі виконання кількох показників преміювання?

А. На показник якості праці               
Б. На показник продуктивності праці         
В. На той показник, поліпшення чи підтримання якого вимагає             
більших трудових зусиль від працівників            
Г. На всі показники має припадати однакова частка премії        

4. Від чого залежить періодичність преміювання?

А. Від значення показників преміювання для виконання виробничих завдань            
Б. Від кількості показників та їх вихідних рівнів   
В. Від наявності відповідного обліку результатів діяльності за конкретний період      

(СКАЧАТИ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ТА АНКЕТУ)

 

ТЕСТ 9

1. Якої тривалості надаються тимчасовим та сезонним працівникам щорічні відпустки?

А. Сезонним і тимчасовим працівникам щорічні відпустки не надаються
Б. Надаються тривалістю не менше як 24 календарних дні
В. Надаються тривалістю пропорційно відпрацьованому часу

 

2. У який термін працівник повинен бути повідомлений про дату початку його щорічної відпустки?

А. Не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну
Б. Не пізніше як за три дні до початку відпустки
В. Не пізніше як за десять днів до початку відпустки
Г. Якщо працівник ознайомився з графіком відпусток під розписку, то додатково повідомляти його про дату початку відпустки не треба

 

3. Чи потрібна письмова згода працівника на перенесення його щорічної відпустки на інший період, якщо надання такої відпустки може несприятливо відбитися на виробничому процесі підприємства?

А. Не потрібна взагалі
Б. Не потрібна, якщо перенесення відпустки на інший період узгоджено з профспілковим органом
В. Потрібна в обов’язковому порядку

 

4. Якої тривалості надається щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем?

А. Сім календарних днів
Б. До семи календарних днів, але фактична тривалість встановлюється роботодавцем
В. Будь-якої тривалості, визначеної колективним чи трудовим договором
Г. До семи календарних днів, при цьому фактична тривалість встановлюється колективним чи трудовим договором

ТЕСТ 10
(останній)

1. Яка категорія із вказаних працівників має переваги на залишення на роботі при вивільненні у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці?

А. Працівники із більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці
Б. Працівники, трудове каліцтво або професійне захворювання яких пов’язане із цим підприємством, установою, організацією
В. Працівники, віднесені до категорій 1 і 2 потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи
Г. Працівники з тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві, в установі, організації

2. У який термін слід попередити працівників про наступне вивільнення?

А. Не раніше ніж за два місяці до фактичного вивільнення
Б. Не пізніше ніж за два місяці до фактичного вивільнення
В. Не пізніше ніж за місяць до фактичного вивільнення

3. У який термін роботодавець зобов’язаний попередити державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення працівників?

А. Не пізніше трьох місяців після прийняття рішення про вивільнення
Б. Не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень
В. Одночасно з попередженням працівників про наступне їх вивільнення
Г. Не пізніше місяця після проведення консультацій із профспілками

4. У який термін роботодавець зобов’язаний подати до державної служби зайнятості списки фактично вивільнених працівників?

А. Протягом 10 днів після звільнення
Б. Протягом місяця після звільнення
В. Протягом 10 днів до звільнення