...
Реєструйся

ІНСТРУКЦІЯ з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладахМІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

15.12.2010 

м.
Київ
 

N 660 


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

12 березня 2011 р. за N 308/19046

Про
затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах

Відповідно до статті 33
Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, статей
10, 15, 16 Закону України “Про оборону України”, статей 15 – 18
Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанови
Кабінету Міністрів України від 09.06.94 N 377 “Про затвердження Положення
про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити
Інструкцію з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах, що додається.

2. Накази Міністра
оборони України від 27.06.95 N 165 “Про затвердження Інструкції з
військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах,
установах, організаціях і навчальних закладах”, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 20.11.95 за N 414/950 (із змінами), та від
27.06.95 N 166 “Про затвердження Інструкції з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.11.95 за N 410/946 (із
змінами), визнати такими, що втратили чинність.

3. Цей наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати
згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр
оборони України
 

М. Б.
Єжель
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
Служби безпеки України
 

В.
Хорошковський
 

Заступник
Міністра праці та

соціальної політики України 

 
А. Черкасов 

Заступник
Міністра

освіти і науки України 

 
Є. М. Суліма 

Голова
Державного комітету

статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Командувач
внутрішніх військ

МЗС України
генерал-лейтенант 

 
 
С. А. Яровий 

Заступник
Міністра

надзвичайних ситуацій України

 
В. Бут 

Т. в.
о. Голови Державної

прикордонної служби України
генерал-полковник 

 
 
П. А. Шишолін 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
15.12.2010 N 660

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

12 березня 2011 р. за N 308/19046 


ІНСТРУКЦІЯ
з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і
навчальних закладах

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція
визначає організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах.

1.2. Військовому обліку
в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях
і навчальних закладах підлягають військовозобов’язані та призовники, які згідно
з частинами першою та другою статті 37 Закону України “Про військовий
обов’язок і військову службу” взяті на військовий облік у районних
(міських) військових комісаріатах (далі – військові комісаріати).

1.3. Військовий облік в
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і
навчальних закладах полягає в обліку основних відомостей щодо військовозобов’язаних
та призовників з метою контролю за дотриманням ними законодавства про
військовий обов’язок і військову службу, своєчасного оформлення бронювання
військовозобов’язаних за органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації
і воєнного часу та оперативного забезпечення достовірною інформацією щодо змін
облікових даних, яка сприятиме повноті та достовірності ведення військового
обліку у військових комісаріатах.

1.4. З військового
обліку в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах знімаються військовозобов’язані та
призовники, які згідно із частинами п’ятою та шостою статті 37 Закону України
“Про військовий обов’язок і військову службу” зняті або виключені з
військового обліку у військових комісаріатах.

1.5. Загальне
керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку
призовників і військовозобов’язаних, контроль за станом цієї роботи в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і
навчальних закладах здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.

1.6. Дія Інструкції не
поширюється на порядок військового обліку в Службі безпеки України.

II. Організація ведення
військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого
самоврядування

2.1. Згідно з частиною
третьою статті 34 Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу” у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні
військові комісаріати, персонально-первинний облік військовозобов’язаних та
призовників за місцем їх проживання здійснюють органи місцевого самоврядування.

2.2. З питань
персонально-первинного обліку військовозобов’язаних і призовників на органи
місцевого самоврядування покладається виконання таких заходів:

включення до
військового обліку військовозобов’язаних та до списків призовників громадян
України, які прибули на постійне місце проживання до
адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом
місцевого самоврядування;

знімання з обліку
військовозобов’язаних і виключення зі списку призовників громадян України після
їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до
нового місця проживання;

виявлення
військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не
перебувають на військовому обліку в органі місцевого самоврядування, та
громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених
військовозобов’язаних до військового обліку військовозобов’язаних та
направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до
призовних дільниць;

оповіщення на вимогу
військового комісаріату військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до
військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

підтримання постійної
взаємодії з військовим комісаріатом з питань строків та способів звірки даних
карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників з
обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них та
з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;

внесення в п’ятиденний
термін до карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків призовників
змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи
і посади військовозобов’язаних і призовників. Повідомлення про всі зміни до 5
числа щомісяця військових комісаріатів донесенням про зміну облікових даних
(додаток 1);

звірка не менше ніж раз
на рік даних карток первинного обліку військовозобов’язаних і списків
призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами
(даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації
громадян, а також з фактичним перебуванням військовозобов’язаних та призовників
за місцем проживання шляхом подвірного обходу;

звірка списків
призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого
самоврядування, з обліковими даними військового комісаріату (проводиться після
приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову
військову службу, а також в інші терміни за рішенням військового комісара);

складання і не пізніше
1 грудня поточного року надання до військових комісаріатів списку юнаків, які
підлягають приписці до призовної дільниці (додаток 2);

подання до 5 числа
щомісяця до військових комісаріатів списків про військовозобов’язаних і
призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я (додаток 3);

приймання під розписку
(додаток 4) від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових
документів для подання у військові комісаріати, звіряння з картками первинного
обліку (списками призовників);

здійснювання постійного
контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних
дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз’яснювальної
роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку.
Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги
законодавства про військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у
військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з
законом;

ведення журналу
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників (додаток 5).

2.3.
Військовозобов’язані, які прибули до нового місця проживання у сільську
місцевість, а також у міста і селища, де відсутні військові комісаріати, для
включення до обліку військовозобов’язаних у семиденний строк особисто
прибувають з військово-обліковими документами в орган місцевого самоврядування.

Призовники зобов’язані
особисто з’являтися у військові комісаріати для зняття з військового обліку і у
семиденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий
облік.

Військовозобов’язані,
які вибувають до нового місця проживання з сільської місцевості, а також з міст
і селищ, де відсутні військові комісаріати, для зняття з обліку особисто
прибувають в орган місцевого самоврядування.

Про
військовозобов’язаних і призовників, які вибули до нового постійного місця
проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з обліку,
орган місцевого самоврядування повідомляє у військовий комісаріат для вжиття
необхідних заходів.

2.4. При включенні до
військового обліку військовозобов’язаних та до списків призовників органами
місцевого самоврядування:

перевіряється дійсність
та належність військово-облікових документів їх власникам, наявність відміток
про взяття на облік у військовому комісаріаті і своєчасність прибуття в орган
місцевого самоврядування;

проводиться оформлення
документів військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

У разі виявлення у
військово-облікових документах різного роду розбіжностей, неточностей і
підробок орган місцевого самоврядування повідомляє про це військового комісара
і вживає відповідних заходів за його вказівкою.

2.5.
Військово-обліковими документами, на підставі яких в органах місцевого
самоврядування ведеться персонально-первинний облік військовозобов’язаних і
призовників, є:

для
військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість
військового квитка);

для призовників –
посвідчення про приписку до призовної дільниці.

2.6. До основних
документів військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах
місцевого самоврядування належать:

для
військовозобов’язаних – картки первинного обліку (додаток 6);

для призовників –
списки призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської
(селищної) ради району (додаток 7).

До довідкових
документів обліку призовників в органах місцевого самоврядування належать
Особисті картки призовників (додаток 8).

2.7. Картки первинного
обліку в органах місцевого самоврядування заповнюються послідовно і в точній
відповідності з даними записів військових квитків. Дані, яких немає, у картку
первинного обліку вносяться під час особистої бесіди з військовозобов’язаним.

Заповнення картки
первинного обліку здійснюється в такому порядку та з додержанням таких вимог:

у пункті 1 вказується
група обліку “НПО”(Наземно-повітряна оборона), “ВМС”
(Військово-Морські Сили), “СБУ” (Служба безпеки України),
“МВС” (Міністерство внутрішніх справ), “ДПС” (Державна
прикордонна служба) (пункт 22 військового квитка);

у пункті 2 записується
військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним
військової служби або перебування у запасі;

у пункті 3 на осіб, які
мають професійно-технічну або вищу освіту, вказуються повна назва навчального
закладу, у якому році закінчив і який освітньо-кваліфікаційний рівень освіти
здобув. У разі незавершення навчання в професійно-технічному або вищому
навчальному закладі вказувати, скільки класів або курсів закінчив. Якщо
військовозобов’язаний закінчив декілька навчальних закладів, то зазначається
навчальний заклад з більшим рівнем акредитації. Особам, які мають загальну
середню освіту, вказувати освітні рівні середньої загальноосвітньої школи
(початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна
середня освіта);

у пункті 4 вказується
основна цивільна спеціальність, набута в результаті отриманої освіти чи на
практичній роботі, її розряд або категорія;

у пункті 5 місце роботи
та посада записуються на підставі даних підприємства, установи, організації або
інформації, отриманої від військовозобов’язаного, із зазначенням повного
найменування підприємства, його місцезнаходження та номера телефону відділу
кадрів;

у пункті 6 місце
проживання записується за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та
домашнього (мобільного) телефону;

у пункті 7 на підставі
даних паспорта робляться записи “неодружений”, а якщо одружений,
вказується склад сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові дружини, ім’я та рік
народження дітей). Місце проживання (перебування) сім’ї записується зі слів
військовозобов’язаного або на підставі уточнених даних житлово-експлуатаційної
організації;

у пункті 8 “Стан
здоров’я” записуються рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних
обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи робляться на
підставі відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаного, які є в пунктах
13 – 15 військового квитка;

у пункті 9 зазначаються
дані щодо взяття і зняття військовозобов’язаного з військового обліку.

2.8. Картки первинного
обліку на військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування зберігаються
в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група – картки
первинного обліку на військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга група – картки
первинного обліку на військовозобов’язаних рядового, сержантського та
старшинського складу;

третя група – картки
первинного обліку на військовозобов’язаних-жінок;

четверта група – картки
первинного обліку на військовозобов’язаних, знятих з військового обліку.

Картки первинного
обліку на військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні
розпорядження, виділяються окремо.

2.9. До списку
призовників в органах місцевого самоврядування включаються всі призовники, які
приписані до призовної дільниці та проживають на території
адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується органом місцевого
самоврядування. Призовники, що прибули з іншої місцевості
(адміністративно-територіальної одиниці) України, включаються до списку призовників
після пред’явлення ними посвідчення про приписку до призовної дільниці з
відміткою відповідного військового комісара про прийом на військовий облік.
Список призовників до 5 числа щомісяця надсилається встановленим порядком у
військовий комісаріат.

2.10. На
військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах
адміністративно-територіальної одиниці, органом місцевого самоврядування, на
територію обслуговування якого прибули військовозобов’язані, складається та
надсилається у військовий комісаріат іменний список, у якому зазначаються:
прізвища, імена та по батькові військовозобов’язаних, попереднє та нове місце
проживання в межах району, обліковий орган, де вони раніше перебували на
військовому обліку. Список військовозобов’язаних до 5 числа щомісяця
надсилається встановленим порядком у військовий комісаріат.

2.11. Про
військовозобов’язаних, які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних одиниць) з мобілізаційними розпорядженнями,
повідомляється у військовий комісаріат. Вилучення цих мобілізаційних
розпоряджень проводиться за вказівкою військового комісара, про що у
військовому квитку робиться відмітка штампом. Вилучені мобілізаційні
розпорядження на прибулих військовозобов’язаних до 5 числа щомісяця
надсилаються встановленим порядком у військові комісаріати.

2.12. У разі зняття
військовозобов’язаних і призовників з військового обліку в органах місцевого
самоврядування виконується така робота:

у картках первинного
обліку і списках призовників роблять відмітки про зняття з обліку;

на
військовозобов’язаних, знятих з обліку, складається іменний список, у якому
зазначаються: прізвища, імена та по батькові військовозобов’язаних, дати
народження та їх місця проживання. Іменний список до 5 числа щомісяця
надсилається встановленим порядком у військовий комісаріат;

військовозобов’язані,
які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються у
місцевий військовий комісаріат для зняття з військового обліку та вилучення
військових квитків.

Картки первинного
обліку на військовозобов’язаних, які виключені з військового обліку у
військовому комісаріаті, знищуються встановленим порядком після чергового
звірення їх з даними військового комісаріату.

2.13. Військові
комісаріати забезпечують органи місцевого самоврядування бланками облікових
документів. Забезпечення штампами і канцелярським приладдям здійснюється за
рахунок коштів органів місцевого самоврядування.

2.14. Організація
зберігання документів обліку військовозобов’язаних і призовників, штампів, книг
і журналів військового обліку повинна відповідати вимогам загального
діловодства.

III. Організація та
порядок ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на
підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах

3.1. Згідно з частиною
четвертою статті 34 Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу” керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів
незалежно від підпорядкування і форм власності здійснюють персональний облік
військовозобов’язаних та призовників за місцем їх роботи або навчання.

3.2. Персональний облік
військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах,
організаціях здійснюється за типовою формою первинного обліку N П-2
“Особова картка працівника” (далі – особова картка), затвердженою
спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони
України від 25.12.2009 N 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про
військовий облік.

Персональний облік
військовозобов’язаних та призовників в установах, організаціях, що підпадають
під дію Закону України “Про державну службу”, здійснюється за формою
первинного обліку N П-2 ДС “Особова картка” (далі – особова картка),
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, у розділі
IX якої зазначаються відомості про військовий облік.

3.3. Персональний облік
військовозобов’язаних та призовників у навчальних закладах здійснюється за
списками військовозобов’язаних, які навчаються (додаток 9), та списками
призовників, які навчаються (додаток 10).

3.4. З питань
персонального обліку військовозобов’язаних та призовників на керівників
підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від
підпорядкування і форм власності покладається виконання таких заходів:

перевірка у громадян
під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів
(у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень
(замість військових квитків), а у призовників – посвідчень про приписку до
призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) військовозобов’язаних та
призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у
військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку у
Службі безпеки України;

повідомлення в
семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та
призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи
(відрахованих з навчального закладу);

оповіщення на вимогу
військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до
військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;

забезпечення повноти,
достовірності та якості обліку всіх військовозобов’язаних і призовників
підприємств, установ, організацій і навчальних закладів за вимогами,
встановленими цією Інструкцією та іншими документами первинного обліку
відповідно до чинного законодавства;

підтримання постійної
взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів
звірки даних особових карток, списків військовозобов’язаних, списків
призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних
змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;

організація періодичної
звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із
записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних
дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток
працівників з обліковими даними військових комісаріатів;

внесення в п’ятиденний
термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану,
місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та
призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові
комісаріати донесенням про зміну облікових даних;

приймання під розписку
від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для
подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками
військовозобов’язаних та списками призовників;

своєчасне оформлення
бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями
на період мобілізації та на воєнний час;

складання і не пізніше
1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян,
які підлягають приписці до призовних дільниць;

здійснення постійного
контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних
дільниць, дотриманням правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної
роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку.
Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги
законодавства про військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у
військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з
законом;

ведення журналу
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

3.5.
Військово-обліковими документами, на підставі яких на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах ведеться персональний облік
військовозобов’язаних та призовників, є:

для
військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість
військового квитка);

для призовників –
посвідчення про приписку до призовної дільниці.

3.6. Розділ
“Відомості про військовий облік” особової картки заповнюється
послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків.

3.7. На
військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу
заповнення розділу “Відомості про військовий облік” особової картки
здійснюється у такому порядку та з додержанням таких вимог:

у рядку “Група
обліку” вказується група обліку “НПО” (Наземно-повітряна
оборона), “ВМС” (Військово-Морські Сили), “МВС”
(Міністерство внутрішніх справ), “СБУ” (Служба безпеки України)
(пункт 22 військового квитка);

у рядку “Категорія
обліку” вказується перша чи друга категорія (пункт 21 військового квитка);

у рядку
“Склад” вказується склад військовозобов’язаних (рядовий, сержантський
і старшинський) (пункт 23 військового квитка);

у рядку “Військове
звання” записується військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під
час проходження ним військової служби або перебування у запасі (пункт 19
військового квитка);

у рядку
“Військово-облікова спеціальність N” записується кодове (цифрове)
позначення військово-облікової спеціальності (пункти 24, 25 військового
квитка);

у рядку
“Придатність до військової служби” записуються рішення медичних
комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний
час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров’я
військовозобов’язаного, які є в пунктах 13 – 15 військового квитка;

у рядку “Назва
райвійськкомату за місцем проживання” вказується назва військового
комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку
(розділ VI військового квитка);

у рядку
“Перебування на спеціальному обліку” олівцем проставляються номери
переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання
військовозобов’язаного.

3.8. На офіцерів запасу
заповнення розділу “Відомості про військовий облік” особової картки
здійснюється відповідно до пункту 3.6 розділу III цієї Інструкції з дотриманням
таких правил:

рядок “Група
обліку” не заповнюється;

у рядку “Категорія
обліку” записується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку
офіцера запасу;

у рядку
“Склад” вказується профіль (командний, інженерний, технічний,
юридичний, медичний, ветеринарний);

у рядку
“Військово-облікова спеціальність N” записується шестизначне цифрове
позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому
квитку офіцера запасу;

рядок “Придатність
до військової служби” на офіцерів запасу, які перебувають на військовому
обліку, не заповнюється.

3.9. На призовників
заповнення розділу “Відомості про військовий облік” особової картки
здійснюється у такому порядку:

у рядку “Група
обліку” записується слово “призовник”;

у рядку “Назва
райвійськкомату за місцем проживання” вказується назва військового
комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

у рядку
“Перебування на спеціальному обліку” вказується, чи надається
відстрочка від призову на військову службу і на який термін.

Решта рядків розділу II
не заповнюється.

3.10. В особових
картках на військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в
запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими
комісаріатами викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка:

“Виключений з військового обліку за віком”.

3.11. Особові картки на
військовозобов’язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в
окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група – особові
картки на військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга група – особові
картки на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського
складу;

третя група – особові
картки на військовозобов’язаних-жінок;

четверта група –
особові картки на призовників.

На
військовозобов’язаних, які заброньовані за підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації і воєнного часу, особові картки виділяються
окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб,
виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров’я, зберігаються у
загальній картотеці підприємства, установи чи організації.

Організація зберігання
документів картотеки особових карток на військовозобов’язаних і призовників на
підприємствах, в установах і організаціях повинна відповідати вимогам
загального діловодства.

3.12. Списки військовозобов’язаних
та списки призовників у навчальних закладах ведуться кадровими органами
послідовно і в точній відповідності з даними записів військово-облікових
документів.

3.13. На
військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення
списків військовозобов’язаних здійснюється у такому порядку та з додержанням
таких вимог:

у графі 4 записується
військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним
військової служби або перебування у запасі (пункт 19 військового квитка);

у графі 5 записується
місце проживання за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та
домашнього (мобільного) телефону;

у графі 6 записується
кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти 24, 25
військового квитка);

у графі 7 записуються
рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової
служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров’я
військовозобов’язаного, які є в пунктах 13 – 15 військового квитка;

у графі 8 записується
назва військового комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває на
військовому обліку (розділ VI військового квитка);

у графі 9 робиться
відмітка про зняття з військового обліку на підставі рішення військового
комісара.

3.14. На офіцерів
запасу заповнення списків військовозобов’язаних здійснюється у порядку,
викладеному в пункті 3.12 розділу III цієї Інструкції, з дотриманням таких
правил:

у графі 6 записується
шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із
записом у військовому квитку офіцера запасу;

графа 7 на офіцерів
запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

3.15. На призовників
заповнення списків призовників здійснюється у такому порядку:

у графі 4 записується
місце проживання за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та
домашнього (мобільного) телефону;

у графі 5 записується
назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

у графі 6 вказується,
чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.

IV. Особливості
військового обліку осіб, пов’язаних за родом занять з постійним переміщенням

4.1.
Військовозобов’язані та призовники, які працюють на морських і річкових суднах,
беруться на військовий облік за встановленим порядком обліковими органами за
місцезнаходженням портів приписки цих суден.

Військовозобов’язані і
призовники із числа плаваючого складу морського і річкового флоту, які
проживають на судні без постійного місця проживання в портах приписки суден чи
в населених пунктах за місцем дислокації кадрових органів, що обслуговують ці
судна, одночасно з реєстрацією беруться на військовий облік в облікових органах
за місцем розташування відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту та
флотилій.

Для оформлення
прийняття на військовий облік і зняття з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників плаваючого складу їх військово-облікові
документи доставляють в облікові органи за розпорядженням капітанів суден чи
адміністрації пароплавств, управлінь і баз флоту, флотилій.

У разі якщо судна на
період зимової навігації перебазовуються в інші порти, військовозобов’язані та
призовники плаваючого складу, які обслуговують ці судна, повинні залишатися на
військовому обліку в облікових органах за місцем розташування кадрових органів
відповідних пароплавств, управлінь і баз флоту за місцезнаходженням портів
приписки цих суден.

4.2.
Військовозобов’язані і призовники, які працюють у польових геологічних і
топографо-геодезичних організаціях, пошукових, знімальних, гідрогеологічних,
геофізичних, лісобудівних, землебудівних експедиціях і загонах, на лінійних
будівельно-монтажних і спеціалізованих поїздах, шляхових машинних станціях, у
пересувних механізованих і спеціалізованих колонах, тунельних, мостобудівних і
плаваючих загонах та ділянках, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних
організаціях, управліннях механізації та підводно-технічних робіт, а також в
інших прирівняних до цих організаціях за родом роботи пов’язаних з постійним
переміщенням, які не мають постійного місця проживання в пунктах проведення
робіт, беруться на військовий облік обліковими органами за місцезнаходженням
будівельно-монтажних та інших організацій, що користуються правом прийняття на
роботу і звільнення з роботи.

 

Тимчасово
виконуючий обов’язки

директора Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України 

 
 
 
В. О. Говор 


 

Додаток 1

до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


Лицьовий бік


ДОНЕСЕННЯ

про зміну облікових даних

1. Прізвище, ім’я та
по батькові, особистий номер __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Номер
військово-облікової спеціальності (ВОС)
__________________________________________

3. Військове звання
____________________________________________________________________

4. Рік і місяць
народження ______________________________________________________________

5. Які відбулися зміни
в облікових даних __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Підстава зміни
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       
                     

                     
                     

          (назва, номер, дата видачі документа)

Зворотний бік

7. Військовий квиток
_____________ N ______________________, видано “___” ____________
року

8. Де перебуває на
обліку _______________________________________________________________
       
                     

                     
                     

                     
               (військовий
комісаріат)

9. Місця проживання
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

“___”
____________ 20__ року 

____________
(підпис) 


 

Додаток 2
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


СПИСОК

юнаків ___ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці

___________________________________________________________________
(найменування підприємства,
установи, організації, навчального закладу, житлово-експлуатаційної
організації, домовласників, виконавчого
комітету місцевої ради)

Станом на
“___” ____________ ___ року

N
з/п 

Прізвище,
ім’я, по батькові 

Місце
роботи (навчання) та посада 

Місце

проживання 

Відмітка
районного військового комісаріату про зміни в списку, які сталися після 1
січня до закінчення приписки поточного року, та за яким порядковим номером
занесений до зведеного списку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Пояснення
до складання списку

1. Список складається в
алфавітному порядку. У список входять всі юнаки, яким у рік приписки
виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбуття покарання в місцях
позбавлення волі за вироками судів, стану здоров’я, постійного чи тимчасового
їх проживання (роботи, навчання).

2. Юнаків старшого
віку, які не були раніше приписані до призовної дільниці, також заносять до
цього списку, їх рік народження вказують у графі 2.

3. Списки підписують
начальники відділів кадрів підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів, голови виконкомів сільських (селищних, міських) рад і засвідчують
мастиковою гербовою печаткою.

4. Списки в районному
військовому комісаріаті реєструються, підшиваються в окрему справу і
зберігаються протягом трьох років.

5. Графа 5 заповнюється
в районному (міському) військовому комісаріаті.

 

Додаток 3
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


СПИСОК
про військовозобов’язаних і призовників, які заявили про зміну в стані здоров’я

станом
на ___ _____________ 20__ року

N
з/п 

Категорія
щодо військового обов’язку 

Прізвище,
ім’я, по батькові 

Дата
народження 

Назва та
місцезнаходження медичного закладу, де лікувався 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Пояснення
до складання списку

1. Список складається
за минулий місяць і подається до районного (міського) військового комісаріату
до 5 числа кожного місяця.

2. У графу 2 для
військовозобов’язаних заноситься військове звання.

3. Список підписується
начальником відділу кадрів або керівником установи, підприємства, організації,
навчального закладу, головою виконкому сільської (селищної, міської) ради.

 

Додаток 4
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


Розписка

N ________________________________________

Видана
__________________________________________

(прізвище, ім’я, по
батькові)
__________________ року народження

Про те, що військовий
квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), який йому належить,

серія _____________________________________,
N ________________________________________,
прийнятий для _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(вказати, з якою метою;
найменування органу чи посадової особи, яка прийняла військовий квиток
(посвідчення про приписку до призовної дільниці))

Розписка дійсна до
“___” ______________________ року

Підпис
___________________________________
(прізвище і посада того,
хто прийняв військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної
дільниці)

М. П.

“___”
_____________________ 20__ року 

|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Корінець розписки
N ____________________________________

Про прийом
військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) від
військовозобов’язаного (призовника)

1.
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Рік народження
______________________

3. Військове звання
______________________________________

4. З якою метою
прийнято військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці)
______________________________________

Підпис
_________________________
(прізвище і посада особи,
яка прийняла військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної
дільниці))

Розписка
військовозобов’язаного (призовника) в отриманні військового квитка
(посвідчення про приписку до призовної дільниці)

“___”
__________________ 20__ року 


 

Додаток 5

до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


ЖУРНАЛ
перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників

___________________________________________________________________

Дата
перевірки 

Посада,
прізвище, ім’я, по батькові особи, яка перевіряє 

Результати
проведеної перевірки, основні недоліки і висновки 

Відмітка
про усунення виявлених недоліків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

Додаток 6
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


Формат 160 х 230 мм

Лицьовий бік

Команда N ________
Час прибуття ________ Дільниця N _______ Маршрут _______ 


Дата звірок

  

  

  військовим комісаріатом) 

(за
картками реєстрації,

за
домовими книгами) 


типовою формою первинного обліку N П-2 “Особова картка
працівника”) 


_______________________________
(рік народження) 

N ВОС
______________________ 


КАРТКА
ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ

<?if !supportMisalignedColumns?>

<?endif?>

_____________________________________________________________________________________
       

                     
                     

                     
          (прізвище, ім’я та по батькові) 

1. Група обліку
_______________________________________________

2. Військове звання
___________________________________________ 

Придатний

Обмежено
придатний

(потрібне
підкреслити) 


3. Освіта (цивільна,
військова) ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Цивільна
спеціальність _______________________________________________________________

5. Місце роботи і
посада ________________________________________________________________

6. Місце проживання
(перебування) ______________________________________________________

7. Склад сім’ї (П. І.
Б., рік народження) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Стан здоров’я (для
військовозобов’язаних, обмежено придатних до військової служби у воєнний час)

“___”
____________ ___ року комісією при
_________________________________________________
визнаний
_____________________________________________________________________________
по гр. _________ ст. ________ Розкладу хвороб (наказ Міністра оборони України
від _______ року N ______)

Підлягає повторному
огляду “___” _____________ ___ року.

Про термін прибуття
до ______________________________ з документами і речами, вказаними в
мобілізаційному розпорядженні, мені повідомлено о ___ год. ___ хв. 

“___”
____________ ___ року 

____________
(підпис) 


Зворотний бік

9. Відмітка про
взяття і зняття з військового обліку 


Взятий на
облік 

Коли
повідомлено до військового комісаріату 

Знятий з
обліку 

Коли
повідомлено до військового комісаріату 

“___”

_____________ ___ року

Прибув з
______________ 

  

“___”

_____________ ___ року

_____________________

(з якої
причини і куди вибув) 

  

“___”
_____________ ___ року

Прибув з
______________ 

  

“___”
_____________ ___ року

_____________________

(з якої причини і
куди вибув 

  

“___”
_____________ ___ року

Прибув з
______________ 

  

“___”
_____________ ___ року

_____________________

(з якої причини і
куди вибув 

  


_____________________________________________________________________________________
(підпис працівника,
відповідального за ведення військового обліку)

“___”
_____________ ___ року 


 

Додаток 7

до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


СПИСОК
призовників, які перебувають на військовому обліку у виконкомі сільської
(селищної) ради _____________________ району

N
з/п 

Коли
взятий на облік і звідки прибув 

Прізвище,
ім’я та по батькові 

Рік
народження 

Освіта
(який навчальний заклад або клас закінчив, на якому курсі навчається) 

Місце
роботи та посада 

Місце
проживання 

Чи
підлягає лікуванню (за якою статтею та назва хвороби), куди
прикріплений 

У якій
навчальній організації товариства сприяння оборони України проходить
(проходив) навчання 

Відмітка
про закінчення лікування (навчання) 

Де
проходить допризовну підготовку 

Відмітка
про зняття з обліку (коли та куди вибув) 

Примітка
(про відстрочку від призову, тимчасові виїзди) 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Пояснення
до ведення списку

1. Список ведеться
посадовою особою, що відповідає за ведення персонально-первинного обліку
військовозобов’язаних та призовників.

2. У список заносяться
всі призовники, які приписані до призовної дільниці та проживають на території
адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується органом
місцевого самоврядування. Призовники, що прибули на військовий облік після
приписки з інших адміністративно-територіальних одиниць України, заносяться в
список після пред’явлення ними посвідчення про приписку до призовної дільниці з
відміткою відповідного районного військового комісаріату про прийом на
військовий облік.

3. На кожного
призовника у списку відводиться 4 – 5 рядків.

4. Графи 7 та 8
заповнюються простим олівцем.

 

Додаток 8
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


Форма 90 х 120 

 

 ОСОБИСТА
КАРТКА ПРИЗОВНИКА

Перша літера прізвища

Для
довідок у списку призовників 

1. Прізвище 

  

2. Ім’я, по батькові 

  

3. Рік народження 

  

4. Сімейний стан 

  

5. Номер списку призовників 

  

6. Приписаний до призовної дільниці,
райвійськкомату 

  

7. Місце роботи (навчання) 

  

8. Останнє рішення призовної комісії 

  


________________________________________________________________________
(підпис працівника,
відповідального за ведення військового обліку)

“___”
___________ року

 

Додаток 9
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


СПИСОК
військовозобов’язаних, які навчаються

у
___________________________________________________

(назва навчального
закладу)

N
з/п 

Прізвище,
ім’я та по батькові 

Рік
народження 

Військове
звання 

Місце
проживання 

Військово-облікова
спеціальність 

Придатність
до військової служби 

Назва
військкомату за місцем проживання 

Відмітка
про зняття з військового обліку 

Примітка 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Додаток 10
до Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних
і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях і навчальних закладах 


СПИСОК
призовників, які навчаються

у
____________________________________________________

(назва навчального
закладу)

N
з/п 

Прізвище,
ім’я та по батькові 

Дата
народження 

Місце
проживання  

Назва
військкомату за місцем проживання 

Перебування
на спеціальному обліку 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  


____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2011
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2011

 


Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...