Реєструйся

Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. N 680

Київ

Питання присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок присвоєння рангів державним службовцям, що додається;

співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями та іншими спеціальними званнями згідно з додатками 1 – 8.

2. Установити, що:

1) співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням класифікації посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування. У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, їй присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

2) співвідношення між дипломатичними рангами та рангами державних службовців визначається Законом України “Про дипломатичну службу”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI “Про державну службу”.

 

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
присвоєння рангів державним службовцям

1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації з урахуванням оцінювання результатів службової діяльності.

2. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з призначенням на посаду державної служби, а у разі встановлення випробування – після закінчення його строку.

Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби.

У разі повернення на державну службу, крім випадків призначення на посаду більш високої підгрупи, державному службовцю зберігається раніше присвоєний йому ранг.

3. Державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII “Про державну службу”, присвоюється ранг у межах відповідної підгрупи, до якої належить посада, з урахуванням раніше присвоєного рангу і відпрацьованого часу на займаній посаді.

4. Президент України присвоює 1 ранг державного службовця, крім рангів, що присвоюються керівникам апаратів вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України та їх заступникам, ранги яким присвоює Голова Державної судової адміністрації.

Інші ранги державним службовцям присвоюються суб’єктом призначення, крім випадків, передбачених законом.

5. Пропозиції щодо присвоєння 1 рангу державного службовця вносяться на розгляд Президентові України:

державним службовцям центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівникам патронатних служб, помічникам і радникам Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, керівникам патронатних служб членів Кабінету Міністрів України – Прем’єр-міністром України;

керівникам державних колегіальних органів, державних органів – відповідно членами державних колегіальних органів, першими заступниками або заступниками керівників державних органів;

членам державних колегіальних органів, першим заступникам, заступникам керівників державних органів – керівниками таких органів;

керівникам Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Вищої ради юстиції, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного інституту стратегічних досліджень, Державного управління справами, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України, Національного банку, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту законодавства Верховної Ради України – першими заступниками або заступниками керівників відповідних органів, служб, установ, Національної академії державного управління при Президентові України;

першим заступникам, заступникам керівників Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Вищої ради юстиції, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного інституту стратегічних досліджень, Державного управління справами, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України, Національного банку, Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту законодавства Верховної Ради України – керівниками відповідних органів, служб, установ, Національної академії державного управління при Президентові України;

керівникам самостійних структурних підрозділів та їх заступникам в Адміністрації Президента України, Апараті Раді національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національному інституті стратегічних досліджень, Державному управлінні справами – керівниками відповідних органів, установ.

6. Пропозиції щодо присвоєння 1 рангу державного службовця вносяться Прем’єр-міністрові України:

керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України – відповідними міністрами;

заступникам міністрів – керівникам апаратів – відповідними міністрами;

керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим – першими заступниками або заступниками керівників відповідних органів;

державним службовцям Секретаріату Кабінету Міністрів України центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, – відповідно Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівниками таких органів;

керівникам патронатних служб, помічникам і радникам Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, керівникам патронатних служб членів Кабінету Міністрів України – відповідно Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України, членами Кабінету Міністрів України.

Пропозиції щодо присвоєння 1 рангу державного службовця подаються у формі подання, в якому зазначається:

у разі присвоєння державному службовцю чергового рангу в межах відповідної підгрупи посад державної служби – дата присвоєння попереднього рангу, номер указу, постанови, розпорядження або наказу та дата їх прийняття;

у разі присвоєння державному службовцю достроково чергового рангу у межах відповідної підгрупи посад державної служби за особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань – завдання, виконані державним службовцем, що мають суттєво важливе значення для розвитку держави або регіону.

До подання додаються такі документи:

біографічна довідка;

копія документа про призначення на посаду;

копія акта щодо присвоєння попереднього рангу;

копія першої сторінки та сторінки трудової книжки із записом про присвоєння попереднього рангу.

7. Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби присвоюється державному службовцю через кожні два роки роботи з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.

У разі настання строку присвоєння чергового рангу державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, враховується інформація про оцінювання результатів його службової діяльності з попереднього місця роботи, яка надається на запит служби персоналу.

У разі повернення державного службовця на державну службу черговий ранг державного службовця присвоюється йому через два роки з дня призначення на відповідну посаду державної служби.

Державним службовцям, які перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, черговий ранг присвоюється через два роки після повернення на посаду державної служби.

8. Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки результатів службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому пункту 7 цього Порядку.

9. За особливі досягнення в роботі або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може достроково присвоюватися черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.

10. Підставою для прийняття рішення про присвоєння чергового рангу, у тому числі достроково, є подання (клопотання) керівника, якому державний службовець підпорядкований безпосередньо, суб’єктові призначення.

Державному службовцю, який призначається на посаду більш високої групи та підгрупи і має ранг у межах такої групи та підгрупи, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної групи та підгрупи посад.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

11. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.

12. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця службою персоналу робиться запис про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.

13. Надбавка за ранг встановлюється з дня його присвоєння.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Особа, що призначена на посаду державної служби з випробуванням і має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до такого рангу.

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ, Державної фельд’єгерської служби та осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Генерал внутрішньої служби України

1

Генерал-полковник міліції (генерал-полковник внутрішньої служби)

2

Генерал-лейтенант міліції (генерал-лейтенант внутрішньої служби)

2

Генерал-майор міліції (генерал-майор внутрішньої служби)

3

Полковник міліції (полковник внутрішньої служби)

4

Підполковник міліції (підполковник внутрішньої служби)

5

Майор міліції (майор внутрішньої служби)

6

Капітан міліції (капітан внутрішньої служби)

7

Старший лейтенант міліції (старший лейтенант внутрішньої служби)

8

Лейтенант міліції (лейтенант внутрішньої служби)

9

Молодший лейтенант міліції (лейтенант внутрішньої служби)

9

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і військовими званнями

Військове звання

Ранг державного службовця

Генерал армії України

1

Генерал-полковник

2

Генерал-лейтенант

2

Генерал-майор

3

Полковник

4

Підполковник

5

Майор

6

Капітан

7

Старший лейтенант

8

Лейтенант

9

Молодший лейтенант

9

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Генерал служби цивільного захисту

1

Генерал-полковник цивільного захисту

2

Генерал-лейтенант служби цивільного захисту

2

Генерал-майор служби цивільного захисту

3

Полковник служби цивільного захисту

4

Підполковник служби цивільного захисту

5

Майор служби цивільного захисту

6

Капітан служби цивільного захисту

7

Старший лейтенант служби цивільного захисту

8

Лейтенант служби цивільного захисту

9

Молодший лейтенант служби цивільного захисту

9

 

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Генерал-лейтенант Держспецзв’язку

2

Генерал-майор Держспецзв’язку

3

Полковник Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

4

Підполковник Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

5

Майор Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

6

Капітан Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

7

Старший лейтенант Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

8

Лейтенант Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

9

Молодший лейтенант Держспецзв’язку (юстиції, медичної служби Держспецзв’язку)

9

 

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб начальницького складу податкової міліції органів державної податкової служби

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Генерал-полковник податкової міліції

2

Генерал-лейтенант податкової міліції

2

Генерал-майор податкової міліції

3

Полковник податкової міліції

4

Підполковник податкової міліції

5

Майор податкової міліції

6

Капітан податкової міліції

7

Старший лейтенант податкової міліції

8

Лейтенант податкової міліції

9

 

 

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників органів державної податкової служби

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Головний державний радник податкової служби

1

Державний радник податкової служби I рангу

2

Державний радник податкової служби II рангу

3

Державний радник податкової служби III рангу

3

Радник податкової служби I рангу

4

Радник податкової служби II рангу

5

Радник податкової служби III рангу

6

Інспектор податкової служби I рангу

7

Інспектор податкової служби II рангу

8

Інспектор податкової служби III рангу

9

 

 

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями посадових осіб Державної митної служби

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Дійсний державний радник митної служби

1

Державний радник митної служби I рангу

2

Державний радник митної служби II рангу

3

Державний радник митної служби III рангу

4

Радник митної служби I рангу

5

Радник митної служби II рангу

6

Радник митної служби III рангу

7

Інспектор митної служби I рангу

8

Інспектор митної служби II рангу

8

Інспектор митної служби III рангу

9

Інспектор митної служби IV рангу

9

 

 

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і класними чинами працівників органів прокуратури

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Державний радник юстиції України

1

Державний радник юстиції 1 класу

1

Державний радник юстиції 2 класу

2

Державний радник юстиції 3 класу

3

Старший радник юстиції

4

Радник юстиції

5

Молодший радник юстиції

6

Юрист 1 класу

7

Юрист 2 класу

8

Юрист 3 класу

9

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. N 680

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. N 658 “Про затвердження Положення про ранги державних службовців” (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 370).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 237 “Про внесення змін до пункту 2 Положення про ранги державних службовців” (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 713).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 103 “Про внесення зміни до пункту 7 Положення про ранги державних службовців” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 236).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1431 “Про внесення змін до Положення про ранги державних службовців” (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2810).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1301).

____________

 

 

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...