...
Реєструйся

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від
01.02.2011 р.

Порядок
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу

Кодекс законів про
працю України (далі – Кодекс) є основним законодавчим актом, який регулює
трудові відносини працівників.

Статтею 40 цього
Кодексу визначені такі підстави розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу.

Розірвання
трудового договору у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

Пунктом 1 частини
першої статті 40 Кодексу передбачена можливість звільнення працівника за
ініціативою власника чи уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації,
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення, чисельності або штату працівників.

Варто зазначити, що
відповідно до статті 42 Кодексу при скороченні чисельності або штату
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне
право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією
і продуктивністю праці.

При цьому при рівних
умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі
надається таким працівникам:

– сімейним – при
наявності двох і більше утриманців;

– особам, в сім’ї яких
немає інших працівників з самостійним заробітком;

– працівникам з
тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі,
організації;

– працівникам, які
навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від
виробництва;

– учасникам бойових
дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– авторам винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

– працівникам, які
дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або
професійне захворювання;

– особам з числа
депортованих з України, протягом п’яти років, з часу повернення на постійне
місце проживання до України;

– працівникам з числа
колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили
альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх
зі служби.

За загальним правилом
про розірвання трудового договору з працівником власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний під розписку попередити працівника особисто не пізніше ніж за два
місяці до звільнення, одночасно запропонувавши працівникові іншу роботу на
цьому ж підприємстві.

Якщо ж працівник, який
підлягає звільненню, не погоджується на запропоновану йому роботу, подальше
своє працевлаштування він здійснює самостійно або через державну службу
зайнятості, куди власник або уповноважений ним орган зобов’язаний надавати
інформацію про наступне вивільнення працівників із зазначенням їх професій,
спеціальностей, кваліфікацій та розміру оплати праці.

Також доцільно звернути
увагу на те, що стаття 421 Кодексу передбачає, що працівники,
звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників (крім випадку
ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року з моменту
звільнення мають право на укладення трудового договору, у разі якщо власник або
уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної
кваліфікації.

Розірвання
трудового договору у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді

Розірвання трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе при
виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають
продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу).

Слід зазначити, що
виконання окремих видів робіт вимагає наявність документа про освіту та
присвоєння кваліфікації, про проходження перевірки знань, про допуск до роботи.

Звільнення працівника
за такою підставою, як невідповідність працівника займаній посаді можливе за
ініціативою власника або уповноваженого ним органу у випадку дискваліфікації,
відсутності документа про освіту, досвіду трудової діяльності.

Невідповідність
працівника посаді, яку він займає, або виконуваній роботі може виявлятися також
у стані здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи. Наявність протипоказань
обов’язково фіксується у медичному висновку, згідно з яким працівника визнано
інвалідом і йому рекомендована робота інша, ніж раніше ним виконувана.

У такому випадку
власник або уповноважений ним орган може перевести працівника на іншу менш
кваліфіковану або більш легку роботу (за його згодою), з урахуванням медичного
висновку або звільнити такого працівника у разі неможливості переведення його
на легшу роботу.

Розірвання
трудового договору у разі систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків

Пунктом 3 частини
першої статті 40 Кодексу передбачена така підстава припинення трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, як розірвання
трудового договору з працівником у разі систематичного невиконання ним без
поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.

Застосування цієї норми
можливе за таких умов:

– працівником допущено
невиконання або неналежне виконання покладених на нього трудових функцій
навмисно;

– зазначене невиконання
або неналежне виконання трудових функцій стосується саме трудових обов’язків,
визначених трудовим договором;

– систематичність
невиконання обов’язків.

За загальним правилом
для звільнення працівника за такою підставою власник або уповноважений ним
орган повинен застосувати до працівника заходи дисциплінарного впливу,
витребувати у працівника пояснення в письмовій формі стосовно вчиненого
проступку.

Прогул
як підстава розірвання трудового договору

На підставі пункту 4
частини першої статті 40 Кодексу власник або уповноважений ним орган має право
розірвати трудовий договір у випадку здійснення працівником прогулу без
поважних причин.

Прогул – це відсутність
працівника на роботі без поважних причин більше трьох годин (безперервно чи
загалом).

Для звільнення
працівника за такою підставою власник або уповноважений ним орган повинен мати
докази, підтверджуючі відсутність працівника на робочому місці більше трьох
годин упродовж робочого дня.

Доцільно зазначити, що
невихід на роботу у зв’язку із самовільним використанням працівником відпустки,
відгулів за відпрацьовані раніше дні, залишення роботи без попередження
власника чи уповноваженого ним органу визнаються прогулом і можуть бути
причиною звільнення працівника.

Розірвання
трудового договору у разі тривалого нез’явлення на роботу

Згідно з пунктом 5
частини першої статті 40 Кодексу трудовий договір, укладений на невизначений
строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках
нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок
тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо
законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи
(посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність
у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи
(посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності.

При цьому слід
зазначити, що вихід на роботу хоча б на один день перериває цей строк. І надалі
чотиримісячний строк повинен обчислюватися знову. Підсумовуватися періоди
нез’явлення на роботу тривалістю менш як чотири місяці не можуть.

Поновлення
працівника на роботі як підстава звільнення іншого працівника

Ще однією з підстав
звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу є
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. При цьому,
поновлення є підставою для звільнення тільки в тому випадку, якщо воно проводиться
відповідно до законодавства.

Поновлення на роботі
можливе у таких випадках:

– згідно з рішенням
суду, якщо працівник звільнений без законних підстав;

– якщо працівник
звільнений без погодження з профспілковим органом, (у випадку, коли погодження
з профспілковим органом є обов’язковим згідно з законом);

– у випадку, якщо
працівника звільнено з роботи у зв’язку з незаконним засудженням.

Розірвання
трудового договору у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп’яніння

На підставі пункту 7
частини першої статті 40 Кодексу власник або уповноважений ним орган може
розірвати трудовий договір з працівником за появу на роботі в нетверезому
стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Для звільнення
працівника з цієї підстави достатньо одноразового вчинення такого факту
порушення трудової дисципліни.

Підтвердженням факту
появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного
сп’яніння може слугувати медичний висновок за результатами огляду працівника, а
також акт, який складено керівництвом за участі представників громадськості.

Вчинення
розкрадання як підстава розірвання трудового договору

Підставою для
розірвання трудового договору з працівником є вчинення ним за місцем роботи
розкрадання майна власника або уповноваженого ним органу незалежно від
кількості і вартості викраденого (пункт 8 частини першої статті 40 Кодексу).

Звільненими за такою
підставою можуть бути працівники, провина яких встановлена вироком суду, що
набрав законної сили, або підтверджена постановою компетентного органу про
накладання адміністративного стягнення.

Доцільно наголосити на
тому, що Кодекс законів про працю України (частина друга статті 40) передбачає,
що звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і
праці, із невідповідністю працівника займаній посаді, поновлення на роботі
працівника, який раніше виконував цю роботу, допускається лише у випадку, коли
працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу.

Також не допускається
звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в
період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї
статті – нез’явлення на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд
внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і
родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця
роботи (посади) при певному захворюванні), а також у період перебування
працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства, установи, організації (частина третя статті 40 Кодексу).

В окремих випадках для
звільнення працівника необхідна попередня згода виборного органу
(профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої
є працівник. Такими випадками є: зміни в організації виробництва і праці, в
тому числі реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства,
установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (крім
випадку ліквідації підприємства, установи, організації); виявлена
невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі; систематичне
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього
трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку; прогул;
тривале нез’явлення на роботі; поява на роботі в нетверезому стані; винні
дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні
цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку
власника або уповноваженого ним органу; вчинення працівником, який виконує
виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної
роботи.

Водночас, Кодексом
передбачені й додаткові підстави розірвання трудового договору за ініціативою
власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників.

Так, трудовий договір
може бути розірваний також у випадках:

– одноразового грубого
порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації
всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого
відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером
підприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, а
також службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким
присвоєно персональні звання, і службовими особами державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;

– винних дій керівника
підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата
виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом
розміру мінімальної заробітної плати;

– винних дій
працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні
цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку
власника або уповноваженого ним органу;

– вчинення працівником,
який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з
продовженням даної роботи.

Оформлення
звільнення

Припинення трудового
договору оформляється виданням наказу (розпорядження) власника або
уповноваженого ним органу. У такому наказі (розпорядженні) повинні бути
зазначені підстави припинення трудового договору в точній відповідності з формулюваннями
законодавства про працю і конкретним посиланням на статтю, пункт закону. При
розірванні трудового договору (контракту) з ініціативи працівника з причин, з
якими законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про
звільнення в трудову книжку вноситься із зазначенням цих причин.

Порядок
проведення розрахунку при звільненні з роботи працівника

При звільненні
працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи,
організації, здійснюється в день звільнення.

Якщо працівник у день
звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше
наступного дня після подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.

У разі спору про розмір
сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган
у будь-якому разі повинен у зазначений в цій статті строк виплатити не
оскаржувану ним суму.

Вихідна
допомога при звільненні працівника

При припиненні
трудового договору на підставах, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1,
2, 6 частини першої статті 40 Кодексу (через незалежні від працівника причини),
працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, не меншому середнього
місячного заробітку.

У разі призову або
вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу
(пункт 3 статті 36 Кодексу) – у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Внаслідок порушення
роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору
(статті 38, 39 Кодексу) – у розмірі, передбаченому колективним договором, але не
меншому тримісячного середнього заробітку.

 

Департамент
соціального, трудового
та гуманітарного законодавства 

Г. С.
Коновалюк
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...