Реєструйся

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. N 509
Київ

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 2015 року N 34,
від 4 березня 2015 року N 79,
від 15 квітня 2015 року N 264

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, що додається.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)
2. Міністерству соціальної політики вжити заходів для створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. N 509


ПОРЯДОК
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення (далі – довідка).
Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (далі – особа, яка переміщується).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 34,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

2. Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – уповноважені органи).
Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником або законним представником.

У разі коли особа, яка переміщується, розміщується регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (далі – регіональний штаб), заява подається посадовій особі уповноваженого органу, залученій в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу.
Прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання осіб, які переміщуються, працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом. За результатами проведеної роботи працівники житлово-експлуатаційних організацій та уповноважені особи подають щотижня уповноваженому органу звіт.

3. Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:
прізвище, ім’я та по батькові;
громадянство (підданство);
дата та місце народження;
стать;
відомості про склад сім’ї, у тому числі про неповнолітніх осіб, які прибули разом із заявником;
відомості про зареєстроване та фактичне місце перебування;
адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформації (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
обставини, що спричинили переміщення з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції та населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення;

(абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

наявність у будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення;

(абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

відомості про місце роботи та час, з якого особа там працює;
відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби.
Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з ним, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
Інформація про персональні дані осіб, які переміщуються, може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника.

4. Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє:
громадянин України – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
іноземець або особа без громадянства – паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу.
У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам ДМС за місцем перебування, які в одноденний строк видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства.
У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються:
документ, що посвідчує особу законного представника;
документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

5. З метою обліку осіб, які переміщуються, уповноважений орган веде Єдину інформаційну базу даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, держателем якої є Мінсоцполітики, до якої включається інформація про особу, яка переміщується, зазначена у поданій заяві про взяття на облік відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також дата видачі довідки, назва уповноваженого органу, що її видав, та інформація про задоволення заявлених потреб, надані послуги (виплати).

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

Для ідентифікації в зазначеній базі даних може міститися фотографічне зображення особи, яка переміщується.

6. У день подання заяви безоплатно видається довідка за формою, наведеною у додатку, яка роздруковується на папері формату А4 і підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою відповідного уповноваженого органу.
Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.
Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих довідок.

7. Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує особу, яка переміщується і береться на облік, про можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновлення соціальних виплат, про необхідність відкриття рахунка в уповноваженому банку у разі набуття права на грошову допомогу, надає інформацію про місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

7 1. Уповноважений орган щодня формує та направляє в електронній формі відповідному територіальному підрозділу ДМС перелік осіб, яким видана довідка.
Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує особу, яка переміщується, про обов’язок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.
Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення особою, яка переміщується, про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, та щодня подає в електронній формі уповноваженому органові відповідну інформацію.
Довідка не є дійсною без проставлення на її зворотному боці зазначеної відмітки.
Уповноважений орган вносить інформацію територіального підрозділу ДМС до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, та у разі наявності підстав приймає рішення про зняття з обліку осіб, які переміщуються.

(абзац п’ятий пункту 7 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

Територіальний підрозділ ДМС із залученням працівників територіальних органів і підрозділів МВС, представників інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, здійснює щомісяця вибіркову перевірку наведених у довідках відомостей про фактичне місце проживання осіб, які переміщуються (не менш як 10 відсотків загальної кількості таких осіб), та у разі непідтвердження зазначених відомостей в одноденний строк повідомляє про це уповноваженому органу для прийняття рішення щодо зняття з обліку осіб, які переміщуються.
Підставою для відновлення на обліку таких осіб є наявність інформації територіального підрозділу ДМС про підтвердження їх фактичного місця проживання.

(Порядок доповнено пунктом 7 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. N 79)

8. Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:
1) відсутні обставини, що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
(підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)
2) втрачено або викрадено документи, що посвідчують особу, яка переміщується, та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.
У разі відмови у видачі довідки на вимогу заявника письмово повідомляється про підстави для такої відмови.

9. У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею довідки до іншого уповноваженого органу, а раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)

10. У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

11. Порядок здійснення обміну інформацією між уповноваженими органами та територіальними підрозділами ДМС, ДФС, регіональними штабами, центрами зайнятості державної служби зайнятості, органами Пенсійного фонду України та іншими заінтересованими органами виконавчої влади затверджується Мінсоцполітики.
Обмін інформацією про осіб, які переміщуються, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

Додаток
до Порядку


ДОВІДКА
від _______________ 2014 р. N ______
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)
громадянство (підданство) ______________________________________________________________
дата та місце народження _______________________________________________________________
стать ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України / дані
_____________________________________________________________________________________
                                                                           про інший документ, що посвідчує особу)
відомості про неповнолітніх осіб, які прибули разом з особою, яка переміщується
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)
контактний номер телефону _____________________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) в ______________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)
_____________________ і перемістився (перемістилася) з тимчасово окупованої території (району проведення антитерористичної операції) в _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)
_____________________________________________________________ “___” ____________ 20__ р.
Довідка пред’являється разом з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

Посадова особа структурного
підрозділу з питань соціального
захисту населення

 
 
____________________
(підпис)

М. П. “___” ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           місце для службової інформації
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(лінія відрізу)
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН до довідки від __________ N ___________
Виданої ______________________________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                              (серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України / дані про інший документ,
                                                                                               що посвідчує особу)

__________________
                      (дата)

________________________
(підпис особи, якій видано довідку)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        місце для службової інформації
(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. N 264)
____________

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...