...
Реєструйся

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. N 538

Київ

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437; 2008 р., N 53, ст. 1772; 2009 р., N 15, ст. 472), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 538 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

1. У пункті 2:

друге речення абзацу другого після слів “селянського господарства” доповнити словами “крім тих, що вперше шукають роботу, в тому числі випускники середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів,”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Під час проведення реєстрації громадянина працівник центру зайнятості із застосуванням автоматизованої системи заповнює персональну картку особи, що звернулася до центру зайнятості (далі – картка), в якій зазначаються особисті дані особи (прізвище, ім’я та по батькові, інформація про реєстрацію місця проживання, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, що визначений пунктом 3 статті 1 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально, та ознайомлює громадянина з пам’яткою “Ваші права – Ваші обов’язки”. Форму картки та пам’ятки затверджує Мінсоцполітики.”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Достовірність внесених до картки даних та згоду на їх обробку громадянин засвідчує особистим підписом.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

друге речення абзацу шостого після слів “проводить консультацію,” доповнити словами “під час якої надає інформацію, пов’язану з працевлаштуванням,”.

2. У пункті 3:

в абзаці першому слова “та облік” виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“У разі коли громадянин не має трудової книжки, може бути подано її дублікат або довідку з архівної установи про прийняття та звільнення з роботи.”.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

“Для реєстрації у державній службі зайнятості громадянин подає копії трудової книжки, цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг), диплома або іншого документа про освіту, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, що зберігаються в його особовій справі.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, подає копію сторінки паспорта з відповідною відміткою.

Збирання, одержання, зберігання, використання та поширення інформації про осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюються з додержанням вимог Конституції України та Закону України “Про інформацію”.

Ведення обліку громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні та консультаційними послугами, здійснюється за місцем надання таких послуг.”.

3. У пункті 4:

абзац третій після слів “для яких така робота була основною” доповнити словами “, крім тих, що вперше шукають роботу, в тому числі випускники середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів”;

в абзаці сьомому слова “посвідчення інваліда,” виключити.

4. Пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Громадянам передпенсійного віку (чоловікам після досягнення 58 років, жінкам – 53 років), яким на момент вивільнення залишилося півтора року до досягнення пенсійного віку і трудовий договір з якими розірвано відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, в тому числі військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, у разі, коли вони мають страховий стаж для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, – стаж роботи, який дає право на такий вид пенсії, за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, протягом семи календарних днів після вивільнення, у разі відсутності підходящої роботи видається клопотання до органів Пенсійного фонду України.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

5. У другому реченні абзацу третього пункту 11 слова “під розписку” замінити словами “та поставити свій підпис”.

6. У пункті 12:

в абзаці першому після слів “що він” доповнити словами “не зареєстрований як фізична особа – підприємець та”, а слова “, а також копію довідки про його ідентифікаційний номер” виключити;

абзац другий виключити.

7. Третє речення пункту 13 викласти у такій редакції: “Працівник центру зайнятості ознайомлює громадянина з письмовими рекомендаціями щодо працевлаштування, а також стосовно необхідності обов’язкового письмового повідомлення таким громадянином центру зайнятості про виїзд за межі України з метою працевлаштування чи провадження діяльності, спрямованої на отримання прибутку, в період пошуку роботи, після чого громадянин ставить свій підпис у картці.”.

8. У пункті 14:

перше речення абзацу першого після слів “центру зайнятості у” доповнити словами “період пошуку роботи у”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Поважними причинами, що підтверджені відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

9. У пункті 15:

в абзаці другому слова “Якщо жінка” замінити словами “Якщо особа, зареєстрована як безробітна,”, а слово “жінці” – словом “особі”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“У разі народження наступної дитини (дітей) в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особа повинна протягом 30 календарних днів з дня виповнення дитині трьох років письмово повідомити центр зайнятості про бажання здійснювати догляд за наступною дитиною (дітьми) до досягнення нею (ними) трирічного віку та подати копію свідоцтва про народження наступної дитини (дітей).”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

10. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

“Безробітні повинні звернутися до центру зайнятості наступного робочого дня, що настає після закінчення сесії чи періоду захисту дипломної роботи (у разі навчання особи не за місцем проживання – з урахуванням часу перебування в дорозі, що підтверджується проїзними документами).”.

11. У пункті 20:

1) у підпункті 1:

абзац третій після слів “за рішенням суду” доповнити словами “, що набрало законної сили”;

абзац тринадцятий після слів “зазначеного періоду” доповнити словами “(у тому числі згідно з виданими направленнями на працевлаштування)”;

абзац п’ятнадцятий після слова “кошти” доповнити словами “з дати подання недостовірних даних”;

2) у підпункті 2:

абзац четвертий після слів “строку відвідування” доповнити словами “з наступного дня після останнього відвідування”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“невідвідування центру зайнятості особою, якій надаються консультаційні послуги з працевлаштування, протягом більш як 90 календарних днів.”.

12. Пункт 25 викласти у такій редакції:

“25. Громадяни, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і зняті з обліку на підставі абзаців дванадцятого і тринадцятого, та безробітні, зняті з обліку на підставі абзаців сімнадцятого і вісімнадцятого підпункту 1 пункту 20 цього Порядку, які не працевлаштувалися, можуть перереєструватися відповідно як такі, що шукають роботу, або як безробітні (поновити статус безробітного) через три місяці з дня зняття їх з обліку.”.

____________

Матеріали до теми