Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. N 331
Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1632, N 47, ст. 1730; 1999 р., N 7, ст. 234, N 34, ст. 1778; 2005 р., N 13, ст. 668, N 37, ст. 2284; 2013 р., N 5, ст. 160; 2014 р., N 54, ст. 1445), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 331


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

1. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3. Фізичні особи (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів) сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.
4. Під час здійснення операцій з купівлі фізичною особою іноземної валюти банк (фінансова установа) нараховує (утримує) та перераховує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в установленому законом розмірі за рахунок коштів такої особи.
У квитанції про здійснення валютно-обмінної операції зазначається сума сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час купівлі фізичною особою іноземної валюти у готівковій формі.".
2. В абзаці другому пункту 5 слова "безготівковій та/або" виключити.
3. Пункти 6 – 8 викласти в такій редакції:
"6. Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів казенними підприємствами пробірного контролю є фізичні особи та суб’єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.
7. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів сплачується в установленому законом розмірі від вартості основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій) у перерахунку на масу чистого металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначеної за офіційним курсом Національного банку на банківські метали на час подання платником збору ювелірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю.
Маса чистого дорогоцінного металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначається на підставі фактично встановленої проби основного дорогоцінного металу, яка засвідчується відбитком основного державного пробірного клейма.
Під час подання на клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів платниками збору в заяві про приймання цінностей зазначається лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб. Казенні підприємства пробірного контролю мають право перевірити зазначені дані шляхом проведення експертизи поданих на клеймування виробів.
У разі коли в заяві про приймання цінностей лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, не зазначена, казенне підприємство пробірного контролю за згодою заявника встановлює її шляхом проведення експертизи поданих на клеймування виробів.
У разі відмови платника збору від експертизи виробу лігатурна маса сплаву, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визнається такою, що дорівнює загальній масі виробу, поданого на клеймування.
8. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів сплачується:
фізичними особами – при здійсненні казенними підприємствами пробірного контролю клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, поданих фізичними особами. Казенні підприємства пробірного контролю здійснюють видачу таким особам проклеймованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів за наявності платіжного документа про сплату збору;
суб’єктами господарювання – протягом десяти календарних днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований. Такі суб’єкти протягом п’яти календарних днів після граничного строку сплати збору подають казенному підприємству пробірного контролю платіжні документи про його сплату.
Суми зазначеного збору перераховуються на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства за місцезнаходженням казенного підприємства пробірного контролю, яке здійснює клеймування.".
4. Пункти 9 – 11 виключити.
5. У пункті 16 слова "з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння" замінити словами "під час клеймування виробів з дорогоцінних металів", а слова "безготівковій та/або" виключити.
6. У пункті 19:
1) в абзаці першому слова "безготівковій та/або" виключити;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням цих підприємств звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3.".
7. Додатки 1 і 3 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 331)


ЗВІТ
про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі

за _____________ 20__ р.
(місяць)
______________________________________________________
(найменування банку, його місцезнаходження)
Код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
Номер телефону ___________________________

Порядковий номер

Найменування показника

Усього, гривень

1.

Сума операцій з купівлі іноземної валюти, усього
у тому числі:

 

1.1.

сума операцій з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів

 

2.

Нарахований збір (пункт 1 – підпункт 1.1) х розмір збору, встановлений законом

 

3.

Сплачений збір

 


МП

 

 

___________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.";

 

 


"Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. N 331)


ЗВІТ
про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування ювелірних та побутових виробів державним пробірним клеймом

за ________________ 20__ р.
(місяць)
_____________________________________________________________________
(найменування казенного підприємства пробірного контролю, його місцезнаходження)
Код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
Номер телефону ___________________________

Порядковий номер

Найменування показника

Усього, гривень

1.

Вартість основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій) у перерахунку на масу чистого металу, що міститься в сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб

 

2.

Нарахований збір (пункт 1) х розмір збору, встановлений законом

 

3.

Сплачений збір

 


МП

 

 

__________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___ _____________ 20__ р.".

 

 


Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень