Реєструйся

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2015 р. N 20
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1246 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 31), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2015 року.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2015 р. N 20


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
“1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі – податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Реєстр), звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на додану вартість – отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у Реєстрі.”.
2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
“3. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг) та залишаються у їх постачальника (продавця); складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України; складені в межах виконання угод про розподіл продукції; складені за операціями з постачання товарів (послуг), які звільнені від оподаткування) незалежно від суми податку на додану вартість, зазначеної в одній податковій накладній та/або розрахунку коригування.
У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається та реєструється зареєстрованим на території України платником податку – отримувачем (покупцем) таких послуг.
Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) – платникові податку, підлягає реєстрації:
постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;
отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку.
4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.
3. У пункті 5:
1) в абзаці першому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”;
2) в абзаці другому слова “платника податку” замінити словами “постачальника (продавця)”, а слово “продавця” – словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
3) в абзаці третьому слова “у продавця” замінити словами “у постачальника (продавця)”, а слова “печатки продавця” – словами “печатки постачальника (продавця) (за наявності)”;
4) в абзаці четвертому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”, а слово “продавця” – словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
5) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
“Під час реєстрації податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг у разі надання нерезидентом послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, накладання електронного цифрового підпису здійснюється у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).
Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого – четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
6) в абзаці сьомому:
у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”, а слова “податковому органові” – словами “контролюючому органові”;
у другому реченні слова “посадових осіб продавця” замінити словами “посадових осіб платника податку”, а слова “печатки продавця” – словами “печатки платника податку (за наявності)”.
4. У пункті 6:
1) у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”;
2) у другому реченні слово “продавця” замінити словами “платника податку”.
5. У пункті 7 слово “проводиться” замінити словами “у разі відсутності причин для відмови проводиться”.
6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій наводяться реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця) товарів (послуг), дата і час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається платникові податку, який здійснює реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв’язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.”.
7. У пункті 9:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної;”;
2) доповнити пункт підпунктами 4 і 5 такого змісту:
“4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);
5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.”;
3) у першому реченні останнього абзацу слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
8. В абзацах першому і другому пункту 11 слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
9. У пункті 12 слово “продавець” замінити словами “платник податку”.
10. У пункті 13:
1) в абзаці першому слово “покупець” замінити словами “платник податку”;
2) абзац другий викласти в такій редакції:
“На запит платника податку щодо надання інформації, яка міститься у Реєстрі, безоплатно видається:”;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“повідомлення про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування і податкову накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі.”.
11. У пункті 14:
1) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку (за наявності)”;
2) в абзаці третьому слова “у покупця” замінити словами “у платника податку”, а слова “печатки покупця” – словами “печатки платника податку (за наявності)”;
3) в абзаці четвертому слово “Покупець” замінити словами “Платник податку”, а слово “покупця” – словами “платника податку (за наявності)”.
12. У пункті 15 слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
13. У пункті 16:
1) слово “покупця” замінити словами “платника податку”;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі виявлення невідповідності електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, платникові податку надсилається квитанція із зазначенням причини.”.
14. У пункті 17:
1) у другому реченні абзацу першого слово “покупцеві” замінити словами “платникові податку”;
2) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
15. У тексті Порядку слова “Державна податкова служба” в усіх відмінках замінити словом “ДФС”, а слова “затверджений Державною податковою службою” в усіх відмінках – словами “затверджений в установленому порядку” у відповідному відмінку.
16. Доповнити Порядок приміткою такого змісту:

Примітка.

Період з 1 лютого до 1 липня 2015 р. є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою згідно з пунктом 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України. Починаючи з 1 липня 2015 р. податкові накладні підлягають реєстрації з дотриманням вимог щодо наявності зазначеної суми.”.

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...