...
Реєструйся

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2015 р. N 20
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1246 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 31), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2015 року.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2015 р. N 20


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
“1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі – податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Реєстр), звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на додану вартість – отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у Реєстрі.”.
2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
“3. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг) та залишаються у їх постачальника (продавця); складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України; складені в межах виконання угод про розподіл продукції; складені за операціями з постачання товарів (послуг), які звільнені від оподаткування) незалежно від суми податку на додану вартість, зазначеної в одній податковій накладній та/або розрахунку коригування.
У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається та реєструється зареєстрованим на території України платником податку – отримувачем (покупцем) таких послуг.
Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) – платникові податку, підлягає реєстрації:
постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;
отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку.
4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.
Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї.”.
3. У пункті 5:
1) в абзаці першому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”;
2) в абзаці другому слова “платника податку” замінити словами “постачальника (продавця)”, а слово “продавця” – словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
3) в абзаці третьому слова “у продавця” замінити словами “у постачальника (продавця)”, а слова “печатки продавця” – словами “печатки постачальника (продавця) (за наявності)”;
4) в абзаці четвертому слово “Продавець” замінити словами “Постачальник (продавець)”, а слово “продавця” – словами “постачальника (продавця) (за наявності)”;
5) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
“Під час реєстрації податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг у разі надання нерезидентом послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, накладання електронного цифрового підпису здійснюється у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).
Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого – четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
6) в абзаці сьомому:
у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”, а слова “податковому органові” – словами “контролюючому органові”;
у другому реченні слова “посадових осіб продавця” замінити словами “посадових осіб платника податку”, а слова “печатки продавця” – словами “печатки платника податку (за наявності)”.
4. У пункті 6:
1) у першому реченні слово “продавець” замінити словами “платник податку”;
2) у другому реченні слово “продавця” замінити словами “платника податку”.
5. У пункті 7 слово “проводиться” замінити словами “у разі відсутності причин для відмови проводиться”.
6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій наводяться реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця) товарів (послуг), дата і час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається платникові податку, який здійснює реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв’язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.”.
7. У пункті 9:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
“1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної;”;
2) доповнити пункт підпунктами 4 і 5 такого змісту:
“4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);
5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.”;
3) у першому реченні останнього абзацу слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
8. В абзацах першому і другому пункту 11 слово “продавцеві” замінити словами “платникові податку”.
9. У пункті 12 слово “продавець” замінити словами “платник податку”.
10. У пункті 13:
1) в абзаці першому слово “покупець” замінити словами “платник податку”;
2) абзац другий викласти в такій редакції:
“На запит платника податку щодо надання інформації, яка міститься у Реєстрі, безоплатно видається:”;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“повідомлення про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування і податкову накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі.”.
11. У пункті 14:
1) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку (за наявності)”;
2) в абзаці третьому слова “у покупця” замінити словами “у платника податку”, а слова “печатки покупця” – словами “печатки платника податку (за наявності)”;
3) в абзаці четвертому слово “Покупець” замінити словами “Платник податку”, а слово “покупця” – словами “платника податку (за наявності)”.
12. У пункті 15 слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
13. У пункті 16:
1) слово “покупця” замінити словами “платника податку”;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
“У разі виявлення невідповідності електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, платникові податку надсилається квитанція із зазначенням причини.”.
14. У пункті 17:
1) у другому реченні абзацу першого слово “покупцеві” замінити словами “платникові податку”;
2) в абзаці другому слово “покупця” замінити словами “платника податку”.
15. У тексті Порядку слова “Державна податкова служба” в усіх відмінках замінити словом “ДФС”, а слова “затверджений Державною податковою службою” в усіх відмінках – словами “затверджений в установленому порядку” у відповідному відмінку.
16. Доповнити Порядок приміткою такого змісту:

Примітка.

Період з 1 лютого до 1 липня 2015 р. є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою згідно з пунктом 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України. Починаючи з 1 липня 2015 р. податкові накладні підлягають реєстрації з дотриманням вимог щодо наявності зазначеної суми.”.

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...