Передплати журнал

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності


Завантажити у форматі Word

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2013

м. Київ

N 465


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 р. за N 1275/23807

Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, що додаються.

2. Ліцензіатам, які отримали ліцензію на провадження туроператорської діяльності, до набрання чинності цим наказом, протягом року привести свою діяльність у відповідність до підпунктів 4.1 – 4.2 розділу IV Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених цим наказом.

3. Державному агентству України з туризму та курортів забезпечити:

3.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державного агентства
України з туризму та курортів

О. О. Шаповалова

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
10.07.2013 N 465

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 р. за N 1275/23807


Ліцензійні умови
провадження туроператорської діяльності

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які провадять туроператорську діяльність.

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

службове приміщення (офіс) – приміщення за місцезнаходженням ліцензіата або його філії, іншого відокремленого підрозділу, що використовується при провадженні туроператорської діяльності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про туризм”, “Про захист прав споживачів”.

1.3. Порядок та умови ліцензування туроператорської діяльності визначено Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження туроператорської діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 712).

1.4. Орган ліцензування туроператорської діяльності визначено Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року N 798).

1.5. Форма заяви про видачу ліцензії наведена у додатку 1 до цих Ліцензійних умов, форма заяви про видачу копії ліцензії – у додатку 2 до цих Ліцензійних умов, форма заяви про переоформлення ліцензії – у додатку 3 до цих Ліцензійних умов, форма заяви про видачу дубліката ліцензії – у додатку 4 до цих Ліцензійних умов.

Форма відомостей про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу) наведена у додатку 5 до цих Ліцензійних умов.

Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу / видачу копії ліцензії / переоформлення / видачу дубліката ліцензії, наведена у додатку 6 до цих Ліцензійних умов.

1.6. Не може бути видана ліцензія на провадження туроператорської діяльності суб’єкту господарювання із найменуванням, тотожним найменуванню іншого суб’єкта господарювання, якому ліцензія видана раніше і інформація про якого внесена до ліцензійного реєстру.

1.7. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.8. Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, туроператор повинен керуватися Законом України “Про рекламу”, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють цю сферу правових відносин.

II. Організаційні вимоги

2.1. Ліцензіат при провадженні туроператорської діяльності повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) надавати туристичні послуги в обсягах та в строки, обумовлені умовами договору про туристичне обслуговування;

2) виконувати вимоги законодавства України в сфері міграції, а також протидії торгівлі людьми, зокрема, щодо недопущення фактів здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, вербування, переміщення, переховування, передача або удержання людини, вчинені з метою сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;

3) інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо).

2.2. У туроператора повинні зберігатися:

ліцензія на провадження туроператорської діяльності;

документи, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи);

угоди із страховиками (медичне страхування та від нещасного випадку), які повинні передбачати надання медичної допомоги туристам та відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування;

договори на туристичне обслуговування з туристами (або з туристичними агентами, якщо договори укладаються через туристичних агентів).

2.3. Туроператор повинен подавати в установленому порядку у повному обсязі достовірну статистичну інформацію за формами державної статистичної звітності N 1-ТУР “Звіт про діяльність туристичної організації”, N 1-ТУР(к) “Звіт про діяльність туристичної організації” відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 04 березня 1998 року N 96, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за N 182/2622.

2.4. Туроператор повинен відшкодовувати матеріальні і моральні збитки у разі невиконання або неналежного виконання умов договору на туристичне обслуговування.

2.5. Туроператор повинен укладати з туристом договір про туристичне обслуговування в письмовій формі відповідно до вимог статті 20 Закону України “Про туризм”, а у разі укладання його в електронній формі також відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” та інших нормативно-правових актів.

При укладанні договору на туристичне обслуговування турист проставляє свій підпис у паперовій формі цього договору, чим підтверджує, що він ознайомився з його умовами до укладання цього договору.

2.6. Туроператор повинен забезпечувати присутність керівника, або його заступника, або уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планової (позапланової) перевірки додержання вимог цих Ліцензійних умов.

III. Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для провадження туроператорської діяльності

3.1. Службове приміщення (офіс) для провадження туроператорської діяльності повинно відповідати таким вимогам:

1) мати інформаційну вивіску або інформаційну табличку чи зовнішню рекламу із зазначенням повного найменування ліцензіата, яке відповідає запису про проведення державної реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2) бути забезпеченим засобами телефонного та факсимільного зв’язку, доступом до мережі Інтернет;

3) при вході має бути розміщено інформацію про режим його роботи.

3.2. Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладання договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи:

фотокопію ліцензії;

копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата;

відомості про керівника, заступників керівника (за наявності) та головного бухгалтера та номери їх засобів зв’язку;

книгу відгуків та пропозицій громадян;

Закон України “Про туризм”;

Закон України “Про захист прав споживачів”;

ці Ліцензійні умови;

адресу та телефони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму, відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

перелік засобів зв’язку ліцензіата.

3.3. У разі закриття офісного приміщення (ремонт, санітарна обробка, зупинення господарської діяльності тощо) ліцензіат не пізніше ніж за десять днів до такого закриття подає особисто або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення письмове повідомлення до органу ліцензування про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, та розміщує оголошення про дату та строк, на який закривається офісне приміщення, при вході до нього.

3.4. У разі закриття офісного приміщення у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили (пожежа, затоплення тощо) ліцензіат повідомляє про це орган ліцензування у зручний для нього спосіб у день настання таких обставин.

IV. Кваліфікаційні вимоги до керівника туроператора та його персоналу

4.1. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти, та стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджується записами в трудовій книжці, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти.

4.2. Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа:

якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності або займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили;

яка має непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері.

4.3. У штаті туроператора повинно налічуватись не менше 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше 3 років, що підтверджується записами в трудових книжках, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти.

4.4. Ліцензіат повинен забезпечити оформлення трудових відносин з найманими працівниками відповідно до положень трудового законодавства.

V. Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів

5.1. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро.

5.2. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора протягом дії ліцензії має бути безперервним.

VI. Загальні вимоги до укладання договорів на туристичне обслуговування та агентських договорів

6.1. Туроператор інформує туристів про умови надання туристичних послуг до укладання договору в порядку, визначеному статтею 19 1 Закону України “Про туризм”.

6.2. Договір на туристичне обслуговування повинен відповідати вимогам статті 20 Закону України “Про туризм”.

6.3. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору.

6.4. При наданні повноважень туристичному агенту на посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, сформованих туроператором, ліцензіат повинен:

укласти з туристичним агентом відповідний агентський договір у письмовій формі;

мати копію документа, що підтверджує фінансове забезпечення цивільної відповідальності агента перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи).

6.5. Між туроператором та нерезидентами можуть укладатися у письмовій формі договори (контракти) про співпрацю згідно з нормами чинного законодавства України або міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

6.6. Туроператор може укладати договори із надання характерних та супутніх послуг з іншими юридичними та фізичними особами.

VII. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

7.1. Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками.

7.2. У разі самостійного укладання туристами договорів на обов’язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туроператор повинен завчасно отримати підтвердження їх укладання шляхом отримання копії належним чином укладеного договору страхування.

Копія такого договору зберігається туроператором разом з договором на туристичне обслуговування.

7.3. До укладання договору на туристичне обслуговування туроператор доводить до відома туриста інформацію про умови страхування.

7.4. Туроператор за бажанням туриста може укласти договір добровільного страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування, або договір добровільного страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

7.5. Обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі.

7.6. На вимогу туриста туроператор забезпечує страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням подорожі.

7.7. Туроператор веде облік виданих туристам договорів страхування.

7.8. У разі настання нещасного випадку та (або) заподіяння шкоди життю чи здоров’ю туриста, пов’язаних з наданням послуг з перевезення та (або) розміщення в період надання обумовлених договором на туристичне обслуговування послуг, ліцензіат протягом однієї доби з моменту, коли йому про це стало відомо, повинен проінформувати про це орган ліцензування шляхом направлення відповідного повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення з одночасним направленням такого листа факсимільним зв’язком або електронною поштою.

VIII. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

8.1. Туроператорська діяльність є виключною. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тієї, що визначена Законом України “Про туризм” та цими Ліцензійними умовами.

Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність.

8.2. У випадку укладання договору на туристичне обслуговування безпосередньо туроператором він повинен оформити та видати туристу платіжний документ (корінець прибуткового ордера, квитанцію, касовий чек тощо), що підтверджує унесення туристом до каси туроператора вартості туристичних послуг, обумовлених договором з туристом. Якщо турист сплачує вартість туристичних послуг за договором на туристичне обслуговування через банківську установу або з використанням електронних платіжних засобів, оформлення платіжного документа туроператором не здійснюється.

8.3. Туроператор під час організації виїзного туризму повинен оформити та видати туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;

договір на обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування.

8.4. Туроператор при організації в’їзного туризму може направляти до дипломатичних представництв / консульських установ України листи-підтвердження щодо туристичного характеру поїздки іноземців в Україну.

8.5. Туроператор під час організації внутрішнього туризму повинен оформити та видати туристу безпосередньо або через турагента такі документи:

договір з туристом на туристичне обслуговування або ваучер, якщо договір укладається шляхом видачі ваучера;

договір на обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування (крім випадку самостійного укладення такого договору туристом);

проїзні документи (квитки, в тому числі електронні квитки), якщо перевезення входить до складу послуг, передбачених договором на туристичне обслуговування.

8.6. Туроператор повинен дотримуватися вимог законодавства щодо організації діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. В. Гержод


 

 

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


Орган ліцензування


Заява про видачу ліцензії

Заявник: __________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру
__________________________________________________________________________________
                                                                                  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Керівник __________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника юридичної особи)

Код згідно з ЄДРПОУ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Поштовий індекс: __________________________

 

 

 

 

 


 


Місцезнаходження юридичної особи:________________________________________

тел./факс:

____________

e-mail:

________________________________

Банківські реквізити __________________________________________________________
                                                       (найменування банку, поточний рахунок, МФО)

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність на підставі виданої ліцензії:
______________________________________________________________________________________
                       (найменування філії або іншого відокремленого підрозділу, поштовий індекс,
______________________________________________________________________________________
                                          тел./факс, електронна адреса)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
просить видати ліцензію на провадження туроператорської діяльності.

З Ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 2013 року N 465, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30 липня 2013 року за N 1275/23807, ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис керівника

___________________
             М. П.

“___” ____________ 201_ р.

Заява та документи, що до неї додаються,
прийняті в органі ліцензування

“___” ____________ 201_ р.


___________________________
   (посада відповідальної особи)

_____________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)


 

 

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


Орган ліцензування


Заява про видачу копії ліцензії

Заявник: _________________________________________________________________________
                        (найменування юридичної особи відповідно до Єдиного державного
_________________________________________________________________________________
                             реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Код згідно з ЄДРПОУ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 Просить видати копію ліцензії серії __________ N ________ у зв’язку з _____________________
________________________________________________________________________________.
                                                                                                  (зазначити причину)

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:
_________________________________________________________________________________
                                           (найменування філії або іншого відокремленого підрозділу, код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________________________
                                                        поштовий індекс, місцезнаходження, тел./факс, електронна адреса,
_________________________________________________________________________________
                                                                          прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Підпис керівника

______________________

    М. П.

“___” ____________ 201_ р.

Заява та документи, що до неї додаються,
прийняті та перевірені в органі ліцензування

“___” ____________ 201_ р.


____________________________
  (посада особи, що прийняла заяву)

____________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)


 

 

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


Орган ліцензування


Заява про переоформлення ліцензії

Заявник: ________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру
________________________________________________________________________________
                                        юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Код згідно з ЄДРПОУ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 Просить переоформити ліцензію серії __________ N ________, виданої ___________________
                                                                                                                                               (дата)
на туроператорську діяльність.

Підстава для переоформлення ліцензії: _____________________________________________________.
                                                                                      (зазначити причину)

Перелік документів, що подаються до заяви:
_______________________________________________________________________________.

Ліцензія, що підлягає переоформленню:
_______________________________________________________________________________.

Підпис керівника

_________________
           М. П.

“___” ____________ 201_ р.

Заява та документи, що до неї додаються, прийняті та перевірені в органі ліцензування “___” ____________ 201_ р.


________________________
 (посада особи, що прийняла заяву)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)


 

 

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


Орган ліцензування


Заява про видачу дубліката ліцензії

Заявник: ________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру
________________________________________________________________________________
                                                  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Код згідно з ЄДРПОУ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 Просить видати дублікат ліцензії серії ______ N __________, виданої ______________________
                                                                                                                                       (дата)
на туроператорську діяльність.

Підстава для видачі дубліката ліцензії: _________________________________________________.
                                                                                                (зазначити причину)

Перелік документів, що додаються до заяви:
_________________________________________________________________________________
               (документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії)

Підпис керівника

_________________

           М. П.

“___” ____________ 201_ р.

Заява прийнята та перевірена в органі ліцензування “___” ____________ 201_ р.


___________________________
 (посада особи, що прийняла заяву)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)


 

 

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


ВІДОМОСТІ
про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу)

1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання:

Найменування суб’єкта господарювання: __________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ:

 
 

 

 

 

 

 

 

 


2. Перелік власних або орендованих службових приміщень (офісів), у яких надаються туроператорські послуги:


N
з/п

Адреса службового приміщення (офісу), у якому надаються туроператорські послуги

Реквізити документа, що посвідчує право користування службовим приміщенням (офісом), у якому надаються туроператорські послуги (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо)

Характеристики службового приміщення (офісу), у якому надаються туроператорські послуги (поверх, площа, кількість кімнат)

1

 

 

 

 

 

 


3. Згідно із Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, у разі чого суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, суб’єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України щодо ліцензування господарської діяльності з туроператорської діяльності і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цій відомості на ____________________________________________________ арк.
                                                                                          (словами)

Наведені вище відомості складені станом на ____________ 20__ р.

Суб’єкт господарювання
______________________________________
                    (прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

 
_____________________
                (підпис)


 

 

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
(пункт 1.5)


ОПИС ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви про видачу / видачу копії ліцензії / переоформлення / видачу дубліката ліцензії
(необхідне підкреслили)
на провадження туроператорської діяльності

_____________________________________________________________________________________
(найменування заявника)

N
з/п

Назва документа

Кількість
аркушів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 


Заявник

___________________
               (підпис)

______________________________
                      (ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Дата і номер реєстрації заяви “___” ____________ 201_ р. N _______
                                                  (заповнюється органом ліцензування)

______________________
(посадова особа органу
ліцензування, яка прийняла
заяву та документи)

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Дата прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії / видачу копії ліцензії / переоформлення / видачу дубліката ліцензії “___” ____________ 201_ р.

 

___________

 

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...