...
Реєструйся

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці


Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці

Наказ Державного комітету статистики України
від 5 жовтня 2006 року N 463

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за N 1134/13008

Наказ втратив чинність з 15 січня 2010 року
(згідно з наказом Державного комітету статистики України
 від 26 жовтня 2009 року N 403)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, та з метою подальшого вдосконалення статистичної методології НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – місячна “Звіт з праці”;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – квартальна “Звіт з праці”; (далі – інструкції), що додаються.

2. Респондентам при заповненні форм державних статистичних спостережень N 1-ПВ термінова – місячна “Звіт з праці” та N 1-ПВ термінова – квартальна “Звіт з праці” використовувати інструкції, затверджені пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту оригінали інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо використання інструкцій.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою копій інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки копій інструкцій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 5 жовтня 2006 р. N 463

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2006 р. за N 1134/13008 

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – місячна “Звіт з праці”

1. Загальні положення

1.1. Заповнення показників у формі N 1-ПВ термінова – місячна “Звіт з праці” здійснюється відповідно до положень:

Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 30.11.2005 за N 1442/11722 (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників);

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.01.2004 за N 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.2. Подання форми N 1-ПВ термінова – місячна здійснюється відповідно до положень пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

1.3. Однойменні показники, що містяться у формі N 1-ПВ термінова – місячна та інших формах державних статистичних спостережень, за відповідні періоди заповнюються за однією статистичною методологією та узгоджуються між собою. У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – місячна.

2. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

2.1. У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства, установи, організації (далі – підприємства) у еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. У рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Показник включає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070), а також сумісників, осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві, та інших категорій працівників (у т. ч. звільнених), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, одноразових заохочень та інших виплат, нарахованих тимчасово відсутнім штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною (крім виплат за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням).

Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої виплати, у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

2.3. У рядку 1030 відображається сума податку з доходів фізичних осіб, нарахована з величини фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Оскільки, крім оплати праці, в дохід працівника включаються інші нарахування, що здійснюються роботодавцем, показник у рядку 1030 розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок за попередній рік у рядку 1030 не враховується.

2.4. У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до положень пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників облікового складу, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

2.5. У рядку 1050 відображається кількість людино-годин відпрацьованого часу (рядок 1060) та не відпрацьованого, але оплаченого часу штатним працівникам: період відпусток (основні, додаткові, навчальні та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду), час відсутності працівників у зв’язку з професійним навчанням, виконанням державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. При цьому у рядку 1050 не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

2.6. У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованого штатними працівниками часу, враховуючи надурочний і відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, за період службових відряджень, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому ж підприємстві, де і основне місце роботи, ураховується у цьому рядку у повному обсязі.

2.7. У рядку 1070 відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, урахованим у рядку 1040. Дані у цьому рядку узгоджуються з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути менше його на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників.

3. Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та допомоги із соціального страхування

3.1. Розділ II форми N 1-ПВ термінова – місячна заповнюється тільки тими підприємствами, які не розрахувались з працівниками із заробітної плати, термін виплати якої минув до кінця звітного періоду.

Наприклад, якщо звіт за формою N 1-ПВ термінова – місячна складається за січень – грудень, то розділ II заповнюється станом на 1 січня наступного року і містить інформацію про суму повністю або частково невиплаченої працівникам заробітної плати (рядок 2010), а також усіх видів соціальної допомоги (рядки 2090, 2100, 2110), нарахованої за січень – листопад звітного року та попередні роки.

3.2. У рядку 2010, у графі 1, відображається загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати усім категоріям працівників, а саме:

штатним працівникам;

сумісникам;

особам, які працюють за договорами цивільно-правового характеру;

звільненим працівникам.

На відміну від методології формування показника фонду оплати праці, який включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі, сума боргу включає ту частину нарахувань, що належить до виплати. Тобто, без урахування обов’язкових для усіх працівників утримань із заробітної плати, як-то: податок на доходи фізичних осіб і внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі – загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Загальна сума боргу узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.

У цьому рядку не враховуються заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також депонована заробітна плата.

У графах 2 та 3 цього рядка дані заповнюють тільки ті бюджетні установи, оплата праці у яких фінансується за кошти державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації “1111 – заробітна плата”) та які своєчасно не розрахувалися з працівниками.

Підприємства – суб’єкти господарювання заповнюють графу 2 лише в тому випадку, якщо ними за рахунок коштів державного бюджету здійснюються компенсаційні виплати працівникам, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (код статті бюджетної класифікації “1341 – виплата пенсій і допомоги”), й існує заборгованість із зазначених виплат.

3.3. У рядку 2020 відображається заборгованість з виплати нарахованої за попередні роки заробітної плати. У звіті за січень (на 1 лютого) сума у рядку 2010 дорівнює сумі у рядку 2020 по всіх графах унаслідок того, що термін виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах дані цього рядка зменшуються на суму, що була виплачена у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки (рядок 2080).

3.4. У рядку 2030 відображається сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, які враховані в рядку 1040, графі 1, розділу I та на кінець звітного періоду знаходились в обліковому складі. 

3.5. У рядку 2040 відображається кількість штатних працівників облікового складу (за винятком працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною), яким не виплачено заробітну плату, термін виплати якої минув до кінця звітного періоду.

3.6. У рядках 2050 – 2070 кількість працівників, зазначена у рядку 2040, розподіляється за терміном утворення заборгованості, який визначається для кожного працівника окремо як сума місяців, за які не виплачено (повністю або частково) заробітну плату.

3.7. У рядку 2080 відображається сума, яка виплачена у звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, наростаючим підсумком з початку звітного року. У разі виплати у повному обсязі заборгованості за попередні роки (наприклад у березні) її сума повторюється у звітах щомісячно до кінця звітного року.

3.8. У рядку 2090 відображається сума заборгованості за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, уключаючи пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням.

3.9. У рядку 2100 відображаються суми заборгованості з виплати допомоги:

по тимчасовій непрацездатності;

по вагітності та пологах;

при народженні дитини;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

на поховання, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3.10. У рядку 2110 відображається сума заборгованості за рахунок коштів підприємства зі страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. До них відносяться невиплачені суми, які нараховані до введення в дію Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, тобто до 1 квітня 2001 року. У цьому рядку також відображається заборгованість, яка утворилася у випадках, коли страхувальник:

не передав особові справи потерпілих до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і продовжує здійснювати страхові виплати в рахунок страхових внесків до Фонду;

здійснив у період після 1 квітня 2001 року перерахунки раніше визначених страхових виплат.

3.11. У рядку 2120 відображається сума заборгованості з виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці. До таких виплат відносяться нарахування, здійснені відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, а саме: доплата до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплата за додаткову відпустку (14 днів), доплата до середнього заробітку при переведенні на нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я.

Сума, відображена у рядку 2120, також уключається у повному обсязі в рядок 2010, за графами 1 та 2.

 

Директор департаменту
статистики праці 

 
Н. В. Григорович 

 

Додаток
до пункту 1.3 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – місячна “Звіт з праці” 

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ термінова – місячна

 

Рядки та графи форми
N 1-ПВ термінова – місячна 

Умови контролю 

Рядки та графи форми N 1-ПВ
термінова – місячна та інших форм 

Ряд. 1020 гр. 1, 2 

> або = 

Ряд. 1070 гр. 1, 2 

Ряд. 1020 гр. 2 

Ряд. (4010 + 7030 гр. 2 + 7040 гр. 2) ф. N 1-ПВ термінова – квартальна (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру) 

Ряд. 1040 гр. 2 

Ряд. 3010 гр. 2 ф. N 3-ПВ термінова – піврічна 

Ряд. 1050 гр. 2  

> або = 

Ряд. (3020 + 3050 + 3070+ 3130) гр. 1 ф. N 3-ПВ термінова – піврічна 

Ряд. 1060 гр. 1, 2 

< або = 

Ряд. 1050 гр. 1, 2 

Ряд. 1060 гр. 2 

Ряд. 3020 гр.1 ф. N 3-ПВ термінова – піврічна 

Ряд. 1070 гр. 2  

Ряд. 4010 ф. N 1-ПВ термінова – квартальна 

Ряд. 2010, 2020 гр. 1 

> або = 

Ряд. 2010, 2020 гр. 2 

Ряд. 2010, 2020 гр. 2 

> або = 

Ряд. 2010, 2020 гр. 3 

Ряд. 2010 гр. 1, 2, 3  

> або = 

Ряд. 2020 гр. 1, 2, 3 

Ряд. 2010 гр. 1, 2, 3 (у звіті за січень) 

Ряд. 2020 гр. 1, 2, 3  

Ряд. 2010 гр. 1 – ряд. 2020 гр. 1  

Ряд.(1020 гр. 2 – ряд.1030 гр. 2) попереднього звіту. 

Ряд. 2030  

< або = 

Ряд. 2010 гр. 1 

Ряд. 2040  

Ряд. (2050 + 2060 + 2070) 

Ряд. 2040  

< або = 

Ряд. 5050 ф. N 1-ПВ термінова – квартальна 

Ряд. 2080 поточного звіту –
ряд. 2080 попереднього звіту 

 

Ряд. 2020 попереднього звіту –
ряд. 2020 поточного звіту 

Ряд. 2120  

< або = 

Ряд. 2010 гр. 2 – Ряд. 2010 гр. 3 

 

 

Директор департаменту
статистики праці 

 
Н. В. Григорович 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010