Передплати журнал

Про затвердження Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2013

м. Київ

N 394


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2013 р. за N 1145/23677

Про затвердження Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року N 204, з метою забезпечення необхідного рівня знань посадових осіб Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті, та підвищення рівня безпеки на наземному транспорті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
13.06.2013 N 394

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2013 р. за N 1145/23677


Положення
про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті

I. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює перелік посадових осіб Укртрансінспекції України, які повинні проходити навчання з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті (додаток 1), періодичність та обсяг їх навчання, порядок організації навчального процесу та перевірки рівня знань цих посадових осіб.

1.2. Дія цього Положення поширюється на Міністерство інфраструктури України, Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті та її територіальні органи.

II. Організація навчання та перевірки рівня знань

2.1. Метою навчання і перевірки рівня знань посадових осіб є:

теоретична і практична підготовка посадових осіб до виконання своїх службових обов’язків;

забезпечення належного виконання посадовими особами своїх службових обов’язків;

підтримання на належному рівні та підвищення рівня знань посадових осіб;

підвищення рівня нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті;

ознайомлення посадових осіб з новими нормативно-правовими актами та нормативними документами національного та міжнародного законодавства.

2.2. Навчання та перевірку рівня знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті посадові особи Укртрансінспекції України та її територіальних органів повинні проходити один раз на 3 роки у визначених Міністерством інфраструктури України навчальних закладах, що проводять навчання з питань безпеки руху, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, охорони праці та пожежної безпеки.

2.3. Навчання проводиться відповідно до навчального плану та програм, що розробляються навчальним закладом, погоджуються Укртрансінспекцією України та затверджуються Міністерством інфраструктури України.

2.4. На навчальні заклади покладається:

науково-методичне забезпечення навчання та перевірки рівня знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті;

розробка навчальних планів, навчальних програм;

розробка і затвердження процедури приймання екзаменів;

проведення екзаменів та видача посадовим особам, які успішно склали екзамен, свідоцтв (додаток 2), їх облік.

До викладання навчальних дисциплін та перевірки рівня знань посадових осіб залучаються висококваліфіковані фахівці органів державної влади, науковці (за згодою).

2.5. Навчання проводиться за графіком, складеним навчальним закладом та погодженим Укртрансінспекцією України.

2.6. Перевірка рівня знань посадових осіб Укртрансінспекції України та її територіальних органів проводиться комісією з перевірки рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті (далі – Комісія).

Комісія утворюється у складі представників Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та навчального закладу. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

2.7. Перевірка рівня знань посадових осіб Укртрансінспекції України та її територіальних органів здійснюється шляхом складання екзаменів.

Перелік питань для екзамену складається навчальним закладом та затверджується головою Комісії.

2.8. Рішення щодо результатів перевірки рівня знань оформляються протоколом засідання Комісії.

Прийняття рішень здійснюється більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови Комісії, а в разі його відсутності – голос заступника голови Комісії є вирішальним.

2.9. Посадові особи, які не склали екзамен, протягом місяця проходять повторну перевірку рівня знань та складають екзамен.

За умови незадовільних результатів повторної перевірки рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті, Комісія подає пропозиції керівництву Укртрансінспекції України про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді в установленому законодавством порядку.

2.10. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в галузі освіти.

 

Директор Департаменту безпеки

Ю. В. Гержод


 

 

Додаток 1
до Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті (пункт 1.1)


Перелік
посадових осіб Укртрансінспекції України, які повинні проходити навчання з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті

1. Начальники управлінь, заступники начальників управлінь – начальники відділів, начальники відділів, завідуючі секторів апарату та інші посадові особи Укртрансінспекції України, функціональні обов’язки яких пов’язані із здійсненням державного нагляду та контролю з питань безпеки на наземному транспорті.

2. Начальники територіальних органів Укртрансінспекції України, їх заступники та керівники структурних підрозділів, функціональні обов’язки яких пов’язані із здійсненням державного нагляду та контролю з питань безпеки на наземному транспорті.

 

 

Додаток 2
до Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті (пункт 2.4)


_____________________________________
(найменування навчального закладу)
_____________________________________
 

                           СВІДОЦТВО N
   Видано гр. ___________________________
                                         (прізвище, ім’я, по батькові)
   про те, що він (вона) у період
          з   “___” ____________ 20__ р.
          по “___” ____________ 20__ р.
   навчався з відривом від виробництва
   в ____________________________________
   за спеціалізацією  ______________________
   і пройшов(ла) перевірку знань у комісії
   _____________________________________
  
  


 

 
    За час навчання гр. ___________________
    вивчив(ла) такі дисципліни,
    установлені навчальною програмою, і
    склав(ла) відповідні екзамени

N
з/п

Назва дисципліни

Кількість
годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Перевірку знань у комісії пройшов(ла),
    протокол N _____ від ____________ 20__ р.
                   Голова комісії _________________
    М. П.     Секретар _____________________
    ________             “___” ____________ 20__ р.
         (місто)
 
 
               ____________

 

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...
Український ветеранський фонд: які зміни ухвалено щодо його функціонування
27 серпня на засіданні Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ...