Реєструйся

Про затвердження Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2013 м. Київ N 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2013 р. за N 1476/24008

Про затвердження Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, статей 6, 8 Закону України “Про професійно-технічну освіту”, пункту 5 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, розділу VII Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 05 березня 2013 року N 219, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 року за N 489/23021, та з метою підвищення професійної та педагогічної майстерності керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України, що додається.

2. Керівникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів МВС України забезпечити безумовне виконання вимог цього Положення.

3. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Лекаря С. І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Є. М. Суліма

Голова профспілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України

А. С. Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12.08.2013 N 773

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2013 р. за N 1476/24008

ПОЛОЖЕННЯ
з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ (далі – училища та навчальні центри) у вищих навчальних закладах МВС України (далі – ВНЗ МВС) та оформлення його результатів.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114, наказу МВС України від 13 квітня 2012 року N 318 “Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2012 року за N 728/21041, наказу МВС України від 05 березня 2013 року N 219 “Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 року за N 489/23021.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

відгук-характеристика – документ, який містить комплексну оцінку професійних та особистих якостей, проявлених стажистом під час стажування, та відображає набуття ним певних навичок, знань та вмінь;

звіт про виконання індивідуального плану стажування – документ, що узагальнює результати виконаної роботи за період стажування;

індивідуальний план стажування – документ, що визначає мету стажування, зміст завдань, строки виконання та містить відмітки про їх реалізацію;

керівний і педагогічний склад училищ та навчальних центрів – особи, які за основним місцем роботи професійно займаються організаційно-управлінською, виховною та педагогічною діяльністю;

керівник стажування – особа з числа найбільш підготовлених науково-педагогічних працівників, яка має достатній практичний досвід у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, високі моральні якості та виконує обов’язки, передбачені цим Положенням;

стажист – особа з числа керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів, яка направлена на стажування у ВНЗ МВС;

програма стажування – це документ, який визначає перелік завдань та заходів, спрямованих на удосконалення навичок організаційно-управлінської та педагогічної діяльності без зазначення обсягу годин, відведених на їх опанування.

1.4. Метою стажування керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів у ВНЗ МВС є удосконалення їх теоретичних знань і практичних навичок, набуття нових умінь у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідністю оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань.

1.5. Основними завданнями стажування керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів у ВНЗ МВС є:

розширення й удосконалення спеціальних знань відповідно до профілю діяльності;

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання;

набуття та вдосконалення педагогічного досвіду з урахуванням цільового спрямування професійної діяльності;

упровадження у навчально-виховний процес науково обґрунтованих методів роботи, результатів наукових досліджень і передового досвіду діяльності органів внутрішніх справ, що дозволить забезпечити виконання функціональних обов’язків на високому професійно-педагогічному рівні.

1.6. Стажуванню підлягають особи, які вперше призначаються на посади керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів, а також особи з числа керівного і педагогічного складу, які переміщуються по службі в навчальному підрозділі.

1.7. Стажування керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів організовується у ВНЗ МВС з урахуванням напряму службової діяльності стажистів.

Тривалість стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), який розробляється з урахуванням освітнього рівня стажиста, його практичного та педагогічного досвіду.

II. Організація проведення стажування та оформлення результатів

2.1. Головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі ГУМВС, УМВС), у підпорядкуванні яких знаходяться училища та навчальні центри, здійснюють заходи організаційно-управлінського та координаційного характеру щодо забезпечення проходження стажування особами керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів на базі ВНЗ МВС, а саме:

щороку формують та надають до ВНЗ МВС списки осіб керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів, яким необхідно організувати стажування;

погоджують розроблені ВНЗ МВС програми стажування осіб керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів та ознайомлюються з його результатами;

відряджають на стажування осіб керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів відповідно до затвердженого ВНЗ МВС плану-графіка, а у разі службової необхідності понад план-графік за погодженням з ВНЗ МВС;

забезпечують стажистів довідками про допуск до державної таємниці (у разі необхідності) та коштами на відрядження;

здійснюють перевірку зовнішнього вигляду осіб керівного та педагогічного складу перед направленням їх на стажування та проводять інструктаж щодо дотримання ними правил поведінки на шляху прямування до ВНЗ МВС та під час навчання;

узагальнюють результати стажування та надають щорічний звіт до Департаменту кадрового забезпечення МВС України;

здійснюють завчасне планування відпусток осіб, включених до плану-графіка стажування на базі ВНЗ МВС;

розміщують інформацію, що стосується стажування (план-графік, зразки документів тощо) на інформаційних стендах, офіційному сайті ГУМВС, УМВС.

2.2. ВНЗ МВС безпосередньо організовує стажування керівного і педагогічного складу училищ та навчальних центрів, а саме:

формують та надсилають до ГУМВС, УМВС на підставі наданих ними списків план-графік стажування на календарний рік;

розробляють відповідно до пропозицій училищ і навчальних центрівта погоджують з ГУМВС, УМВС програми стажування кожної з категорій керівного та педагогічного складу училищ та навчальних центрів;

видають накази про організацію стажування осіб керівного і педагогічного складу, якими визначаються керівники стажування та строки його проведення;

забезпечують належні умови стажування, доступ до користування науковою, навчальною та матеріально-технічною базою навчального закладу;

створюють належні умови для проживання і харчування у межах витрат, передбачених на відрядження.

2.2.1. Керівник стажування зобов’язаний:

на підставі програми стажування розробити індивідуальний план стажування, який затверджується першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС;

представити стажиста особовому складу підрозділу, роз’яснити колективу підрозділу його статус під час перебування на стажуванні;

провести інструктаж з техніки безпеки, створити належні умови для стажування;

здійснювати постійний контроль за виконанням стажистом індивідуального плану стажування;

систематично надавати стажистові необхідну методичну, консультативну і практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених індивідуальним планом стажування питань;

за результатами стажування підготувати відгук-характеристику (додаток 2), який затверджується першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС.

Керівник стажування має право:

вносити зміни і доповнення до індивідуального плану стажиста за погодженням з першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС;

здійснювати контроль за проходженням стажування, виявляти недоліки в його організації та вносити пропозиції щодо їх усунення.

2.2.2. Стажист зобов’язаний:

своєчасно прибути до місця стажування у встановленій формі одягу за сезоном і мати при собі: службове посвідчення, довідку про допуск до державної таємниці (якщо це передбачено номенклатурою посад), посвідчення про відрядження, направлення на стажування (додаток 3) та кошти на відрядження (у разі направлення на навчання поза межі гарнізону основного місця несення служби), письмове приладдя, спортивний одяг та предмети особистої гігієни;

сумлінно і своєчасно виконувати зазначені в індивідуальному плані стажування заходи;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку роботи ВНЗ МВС, де він проходить стажування;

виконувати розпорядження керівника стажування, які стосуються індивідуального плану стажування;

суворо дотримуватись строків, передбачених стажуванням;

вести облік проведеної роботи у щоденнику відповідно до плану індивідуального стажування;

після закінчення строку стажування скласти звіт про виконання індивідуального плану стажування (додаток 4). Звіт погоджується з керівником стажування, затверджується першим проректором з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС.

Стажист має право:

ознайомлюватися у межах своєї компетенції зі службовою документацією, користуватись бібліотечними фондами, навчально-методичною літературою, інтернет-ресурсами ВНЗ МВС;

вивчати педагогічний досвід, новітні форми та засоби навчання, методи управління;

ознайомлюватись з досягненнями науки (відповідно до сфери діяльності) та перспективами їх розвитку;

користуватися оргтехнікою ВНЗ МВС, на базі якого проводиться стажування;

відвідувати лекції та брати безпосередню участь у проведенні занять (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, круглі столи тощо);

брати участь у заходах, які проводяться за місцем стажування (наукові, науково-практичні семінари та конференції, наради, засідання кафедри, заняття зі службової підготовки тощо);

звертатися до керівництва ВНЗ МВС, на базі якого проводиться стажування, з питань незадовільного ставлення до нього з боку керівника стажування від ВНЗ МВС, відсутності умов для виконання індивідуального плану стажування.

2.2.3. Звіт про виконання індивідуального плану стажування, а також відгук-характеристика надсилаються до ГУМВС, УМВС для ознайомлення керівника підрозділу кадрового забезпечення та долучаються до особової справи стажиста.

2.2.4. У разі невиконання стажистом індивідуального плану стажування, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або порушення службової дисципліни під час стажування керівник ВНЗ МВС, в якому здійснювалось стажування, має право відсторонити стажиста від подальшого проходження стажування, про що письмово повідомляє керівництво ГУМВС, УМВС.

Начальник ДКЗ
МВС України
генерал-майор міліції
М. М. Дивак

Додаток 1
до Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів у вищих навчальних закладах МВС України
(пункт 1.7)

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління (відділу)
кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС
______________________________
                            (звання)
______________________________
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС України
______________________________
                               (звання)
______________________________
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

Індивідуальний план стажування

______________________________________________________________________________________
                                         (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                  (посада)
в ____________________________________________________________________________________
                              (найменування ВНЗ МВС, в якому здійснюватиметься стажування)

Строк стажування з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року.

Мета стажування _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

План роботи

N з/п

Зміст завдань

Строки виконання

Очікувані результати навчання

Стан виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Керівник стажування від ВНЗ МВС України
______________________________
                            (посада)
______________________________
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Стажист
______________________________
                            (посада)
______________________________
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

Додаток 2
до Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України
(підпункт 2.2.1 пункту 2.2)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС України
______________________________
                            (звання)
______________________________
     (підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА

______________________________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник стажування від ВНЗ МВС України
______________________________
                     (посада)
______________________________
(підпис)            (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

 

Додаток 3
до Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України
(підпункт 2.2.2 пункту 2.2)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

___________________________________________________
(повне найменування органу або підрозділу внутрішніх справ)

Направлення на стажування

до ___________________________________________________________________________________
                                      (найменування вищого навчального закладу МВС України)

Видано _______________________________________________________________________________
                                                              (посада, спеціальне звання),
______________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім’я та по батькові, особистий номер)
для стажування у вищому навчальному закладі МВС України з __ 20__ року до __ 20__ року відповідно до наказу ГУМВС, УМВС від __ 20__ року N ____

Інформація про освіту стажиста

Вища освіта

N з/п

Найменування вищого навчального закладу, рік випуску

Напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

 

 

 

Післядипломна освіта

N з/п

Вид післядипломної освіти, дата проходження

Найменування вищого навчального закладу (установи)

Напрям, посадова категорія, назва навчального курсу, обсяг годин

 

 

 

 

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Положення з організації стажування керівного і педагогічного складу училищ професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрів підготовки працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України
(підпункт 2.2.2 пункту 2.2)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ВНЗ МВС України
______________________________
                   (звання)
______________________________
     (підпис)       (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

ЗВІТ
про виконання індивідуального плану стажування

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Кафедра (предметна (циклова) комісія) ____________________________________________________

Мета стажування ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВНЗ МВС, в якому здійснювалось стажування ________________________________________________

Строк стажування з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року

Наказ по ВНЗ МВС від “___” ____________ 20__ року N ________________________________________

Програма стажування ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Результати стажування (заповнюється стажистом) ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пропозиції щодо впровадження результатів стажування (заповнюється керівником стажування)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОГОДЖЕНО
Керівник стажування від ВНЗ МВС України
______________________________
                      (посада)
______________________________
     (підпис)         (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

Стажист
______________________________
                    (посада)
______________________________
     (підпис)       (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Начальник управління (відділу)
кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС
______________________________
                  (звання)
______________________________
     (підпис)        (прізвище, ініціали)
“___” ____________ 20__ року


___________

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...