...
Реєструйся

Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2015

м. Київ

N 67
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 173/26618

Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про дошкільну освіту”, частини третьої статті 40 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини п’ятої статті 10 Закону України “Про позашкільну освіту”, з метою урегулювання питань, пов’язаних із державною атестацією дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, у тому числі навчальних закладів, що створюють або входять до складу навчально-виховних комплексів (об’єднань), та приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року N 553 “Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2001 року за N 678/5869.
3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Голова Державної інспекції
навчальних закладів України

Р. В. Гурак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
30 січня 2015 року N 67
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 173/26618


Порядок
державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

1. Цей Порядок встановлює основні завдання, умови та процедуру проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, у тому числі навчальних закладів, що створюють або входять до складу навчально-виховних комплексів (об’єднань) (далі – навчальний заклад), згідно з вимогами Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну освіту”.
2. Державна атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.
Головними завданнями державної атестації навчальних закладів є:
визначення відповідності навчального закладу державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та забезпечення надання якісної освіти;
надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.
3. Державна атестація навчальних закладів проводиться один раз на десять років.
У випадку створення нового навчального закладу, перепрофілювання (зміни типу) або реорганізації навчального закладу перша державна атестація навчального закладу проводиться не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років з дати державної реєстрації статуту (змін до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному законодавством.
Позачергова державна атестація загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту” та згідно з цим Порядком.
4. Державна атестація навчальних закладів державної форми власності здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, що атестуються.
Державна атестація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється відповідними місцевими органами управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, що атестуються.
Державна атестація навчальних закладів приватної форми власностіздійснюється відповідними органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
5. Орган, що здійснює державну атестацію навчальних закладів, розробляє і затверджує план проведення державної атестації, який доводиться до відома керівників трудових колективів та батьківської громадськості відповідних навчальних закладів, не пізніше ніж за один календарний рік до початку проведення державної атестації.
6. Для проведення державної атестації конкретного навчального закладу орган, що її здійснює, створює атестаційну комісію з числа працівників цього органу, фахівців навчальних закладів (крім цього навчального закладу), установ освіти, підприємств, організацій та представників громадськості (профспілок, освітніх громадських організацій тощо) (за згодою) чисельністю не більше 15 осіб. Члени атестаційної комісії (крім членів атестаційної комісії – представників громадськості) повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію, практичний досвід роботи у сфері освіти, володіти необхідними знаннями та навичками. Кількість представників громадськості у складі атестаційної комісії повинна становити не менше третини від її складу. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів. У разі якщо голоси розділилися порівну, вирішальний голос має голова атестаційної комісії.
7. Атестаційна комісія при проведенні атестаційної експертизи навчального закладу керується цим Порядком та робочою програмою, що складається нею і затверджується керівником відповідного органу, що проводить державну атестацію. Залежно від типу та ступеня навчального закладу, що атестується, до робочої програми за рішенням атестаційної комісії включаються відповідні напрями (питання), визначені пунктом 9 цього Порядку.
Робоча програма атестаційної експертизи доводиться до відома керівника, трудового колективу, батьківської громадськості навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації.
8. Атестаційна експертиза навчального закладу полягає у:
проведенні відкритої публічної презентації діяльності навчального закладу його керівником та заслуховуванні інформації від органу управління освітою, у сфері управління якого перебуває навчальний заклад, щодо створення ним умов для забезпечення функціонування навчального закладу;
вивченні атестаційною комісією напрямів (питань) діяльності навчального закладу, визначених робочою програмою.
Атестаційна експертиза навчального закладу не може проводитись більше ніж 15 робочих днів. При цьому робота атестаційної комісії безпосередньо у навчальному закладі не може тривати більше ніж 5 робочих днів.
9. Атестаційна комісія здійснює атестаційну експертизу діяльності навчального закладу за такими напрямами (питаннями):
1) відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства;
2) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів;
3) забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів (вихованців); порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)) (для загальноосвітніх навчальних закладів);
4) дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) учнів (вихованців) (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів);
5) організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників;
6) наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі;
7) загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу;
8) створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу;
9) організація розвивального навчально-виховного середовища (для дошкільних навчальних закладів);
10) організація харчування дітей (для дошкільних навчальних закладів);
11) забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів (вихованців);
12) створення умов для задоволення потреб учнів (вихованців) у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи (для загальноосвітніх навчальних закладів);
13) забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу);
14) роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.
10. Атестаційна комісія після завершення атестаційної експертизи одночасно надає органу, що здійснює державну атестацію навчального закладу, та навчальному закладу аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи (далі – висновок) та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню (далі – рекомендації). Рекомендації враховуються при проведенні перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю.
11. Керівник навчального закладу може надати обґрунтовані заперечення (далі – заперечення) щодо висновку та рекомендацій до органу, який здійснює державну атестацію відповідного навчального закладу, не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії.
12. На підставі висновку, рекомендацій та заперечень (за наявності) не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій орган, який здійснює державну атестацію, за результатами державної атестації у межах своїх повноважень визначає відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освітнього рівня та приймає рішення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється відповідним наказом.
13. Рішення органу, що здійснює державну атестацію, про результати державної атестації невідкладно доводяться до відома керівника трудового колективу та батьківської громадськості відповідного навчального закладу.
Результати державної атестації навчальних закладів оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах органу, що здійснює державну атестацію, та навчального закладу.
14. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який здійснює державну атестацію, визначає дату проведення повторної державної атестації (не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років). При повторній державній атестації атестаційна експертиза проводиться атестаційною комісією у новому складі.
15. Визнання за результатами повторної державної атестації навчального закладу державної або комунальної форм власності неатестованим є підставою для прийняття уповноваженим органом рішення щодо:
1) створення, реорганізації або перепрофілювання (зміни типу) навчального закладу відповідно до законодавства;
2) ліквідації навчального закладу відповідно до законодавства.
Якщо за результатами повторної державної атестації навчальний заклад приватної форми власності було визнано повторно неатестованим, то це є підставою для анулювання його ліцензії на надання освітніх послуг у порядку, визначеному законодавством.
16. Витрати на організацію і проведення державної атестації навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів органів, що її проводять.
За особами, які залучаються до роботи в атестаційних комісіях на час проведення державної атестації безпосередньо у навчальному закладі, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
17. Інструктивно-методичне забезпечення державної атестації навчальних закладів здійснює Міністерство освіти і науки, а контроль за її проведенням – Державна інспекція навчальних закладів.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...