...
Реєструйся

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.04.2015

м. Київ

N 431/447
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2015 р. за N 485/26930

Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій

Відповідно до пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року N 1050) (зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій, що додається.
2. Визначити сторонами обміну інформацією структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та Державну фіскальну службу України.
3. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

В. о. Міністра фінансів України

І. Уманський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України
20 квітня 2015 року N 431/447

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2015 р. за N 485/26930


Порядок
надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо доходів фізичних осіб відповідно до пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року N 1050) (із змінами) (далі – Положення).
2. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі – органи соціального захисту населення) та Державною фіскальною службою України (далі – ДФС), правила складання та подання органами соціального захисту населення запитів на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) про доходи фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.
3. Структура, формат відомостей, що наведені у пункті 2 глави 1 та пункті 2 глави 2 розділу III цього порядку, форма журналу обліку запитів та відповідей, вимоги захисту інформації та порядок взаємодії інформаційних систем визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС і оформлюються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

II. Регламент обміну інформацією між органами соціального захисту населення та ДФС

1. Органи соціального захисту населення надають запити, а ДФС надає відповідь на запит органам соціального захисту населення виключно в електронній формі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
2. Органи соціального захисту населення та ДФС реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів та відповідей на запит.
3. На запит та відповідь накладається електронний цифровий підпис уповноваженою особою органу, який надає такий запит або відповідь (далі – уповноважена особа). Уповноважені особи визначаються наказами керівників відповідних органів соціального захисту населення та/або наказом керівника ДФС.
4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів від дня виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Порядок формування запиту

1. Органи соціального захисту населення формують запит та подають його до ДФС у разі виникнення потреби, але не частіше одного разу на день. Запит може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.
2. Запит обов’язково має містити такі відомості:
код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) органу соціального захисту населення, який подає запит;
найменування органу соціального захисту населення;
реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
реєстраційні номери облікових карток платників податків з ДРФО або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
місце реєстрації (проживання) фізичної особи (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу (за наявності) і квартири (за наявності));
період, за який запитується інформація (для призначення субсидії визначається відповідно до пункту 12 Положення, для проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням субсидій, – органом соціального захисту населення самостійно, але не раніше календарного року, що передує року, в якому набрав чинності цей Порядок).
3. Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС надає відповіді на запити органу соціального захисту населення, що надіслав запит, у п’ятиденний строк з дня отримання такого запиту.
2. Відповідь обов’язково має містити такі відомості:
реєстраційний номер та дату відповіді на запит;
номер та дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;
найменування органу соціального захисту населення, на запит якого надається відповідь;
період, за який надається інформація;
реєстраційні номери облікових карток платників податків з ДРФО або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
суму нарахованого кожній окремій фізичній особі доходу у розрізі джерел та ознак доходу, суму доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької діяльності, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (за наявності відомостей у ДРФО).
3. Відповідь на запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Міністерством соціальної політики України та ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.
4. Інформація з ДРФО про доходи окремої фізичної особи не надається, якщо: інформація щодо джерел та сум отриманих доходів за вказаний період відсутня у ДРФО; реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією та номером паспорта знято з обліку у ДРФО; у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або з вказаними у запиті серією та номером паспорта фізична особа не перебуває на обліку у ДРФО; реквізити, зазначені у файлі-запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, прізвище, ім’я, по батькові – не відповідають інформації, яка наявна у ДРФО; незаповнені або некоректно заповнені поля; невірно вказано період, за який запитується інформація; у файлі-запиті надійшло більше одного запису щодо однієї фізичної особи.
5. У разі якщо відповідь, що надійшла від ДФС до органу соціального захисту населення, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій Протоколом згідно з пунктом 3 розділу I цього Порядку, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, орган соціального захисту населення в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від органу соціального захисту населення, зобов’язана надати коректно сформовану відповідь на заміну раніше наданої.
6. Відхилення запиту здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453.

IV. Захист інформації при інформаційному обміні

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами соціального захисту населення виключно з метою реалізації механізму призначення громадянам житлових субсидій і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту державної
соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики України

В. В. Музиченко

Начальник Управління організації
обміну та аналізу інформації
Міністерства фінансів України

С. І. Воробей

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...