Реєструйся

Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2013 р. N 304
Київ

Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму

Відповідно до статті 61 Закону України “Про всеукраїнський референдум” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму, що додається.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВІнд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2013 р. N 304

 

ПОРЯДОК
оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму

1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної комісії всеукраїнського референдуму (далі – комісія референдуму) (загальною кількістю не більше шести осіб) за рішенням комісії референдуму, яке затверджується комісією вищого рівня, протягом усього періоду повноважень комісії референдуму або частини такого періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.
Голова, заступник голови, секретар або інші члени дільничної комісії референдуму закордонної дільниці (загальною кількістю не більше шести осіб) за рішенням комісії референдуму, яке затверджується Центральною виборчою комісією, протягом усього періоду повноважень комісії референдуму або частини такого періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного з відповідною закордонною дипломатичною установою України, яка здійснює фінансове забезпечення зазначеної комісії для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.
2. Член комісії референдуму, який є фізичною особою – підприємцем, пенсіонером, студентом, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в установленому порядку безробітною, для укладення цивільно-правового договору з окружною комісією всеукраїнського референдуму за формою згідно з додатком 1 подає окружній комісії референдуму:
копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;
копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Член комісії референдуму, звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, на період виконання ним повноважень з оплатою праці в комісії подає окружній комісії референдуму разом з передбаченими в абзацах другому і третьому цього пункту документами також такі документи:
довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Така довідка подається членом комісії референдуму окружній комісії референдуму протягом п’яти днів з дня прийняття рішення про виконання ним повноважень у зазначеній комісії на платній основі.
3. Оплата праці члена комісії референдуму провадиться:
особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, – на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, що обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111);
фізичної особи – підприємця, пенсіонера, студента, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, – згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063).
4. Оплата праці члена комісії референдуму, який виконує свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною комісією референдуму на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв’язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена комісії референдуму.
У разі коли член комісії референдуму виконує свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або якщо з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов’язків члена комісії референдуму, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.
Оплата праці члена дільничної комісії референдуму закордонної дільниці провадиться в іноземній валюті держави місцезнаходження відповідної закордонної дипломатичної установи України виходячи з офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком на дату проведення відповідних виплат, у розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063).
5. Оплата праці членів комісій референдуму (у тому числі тих, що виконують свої повноваження не на платній основі) у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування провадиться:
для членів окружних комісій референдуму – до дати складення протоколу про підсумки голосування в межах територіального округу референдуму, але не більш як за три дні;
для членів дільничних комісій референдуму – до дати прийняття окружною комісією референдуму протоколу про підрахунок голосів учасників референдуму на дільниці референдуму, але не більш як за два дні.
Підставою для оплати праці члена комісії референдуму у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу.
6. Членам комісій референдуму протягом усього періоду повноважень комісій референдуму на їх вимогу видається довідка про виконання обов’язків члена комісії референдуму для подання на вимогу органів Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2.

 

Додаток 1
до Порядку

 

ДОГОВІР
про виконання обов’язків члена комісії всеукраїнського референдуму

 

___________________
         (місце укладення)

“___” ___________ 20__ р.
(дата укладення)

 

 

Окружна комісія референдуму територіального округу референдуму N ___ в особі її голови (заступника голови) ___________________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім’я та по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України “Про всеукраїнський референдум” (далі – замовник), з одного боку, та громадянин (громадянка) _________________________________________________,
                                                                                                                                         (прізвище, ім’я та по батькові)
паспорт: серія _____ номер _____________, виданий _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку ________________________, адреса місця проживання __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
номер контактного телефону _____________ (далі – виконавець), з другого боку (далі разом – сторони), уклали цей договір про нижченаведене.

 

 

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується виконувати обов’язки члена комісії референдуму, пов’язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, а замовник – провадити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

Порядок, розмір та строки оплати праці

2. Виконання виконавцем обов’язків члена комісії референдуму, передбачених Законом України “Про всеукраїнський референдум” та цим договором, оплачується замовником відповідно до Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. N 304, у розмірі ___________ гривень на місяць, з якого здійснюються обов’язкові відрахування, передбачені законодавством на момент виплати.
3. Оплата праці виконавця за роботу провадиться пропорційно фактично відпрацьованому часу.
4. Замовник провадить оплату праці виконавця щомісяця на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою (заступником голови) комісії референдуму, в якому зазначається кількість фактично відпрацьованих днів.

Права та обов’язки сторін

5. Замовник зобов’язаний:
1) створити належні умови для виконання виконавцем передбачених Законом України “Про всеукраїнський референдум” обов’язків члена комісії референдуму;
2) провадити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та у строки, передбачені цим договором.
6. Замовник має право вимагати від виконавця виконання покладених на нього обов’язків члена комісії референдуму відповідно до Закону України “Про всеукраїнський референдум”.
7. Виконавець зобов’язаний особисто, своєчасно та на належному рівні виконувати обов’язки члена комісії референдуму, передбачені Законом України “Про всеукраїнський референдум”, дотримуючись вимог зазначеного Закону та умов цього договору.
8. Виконавець має право:
1) отримувати плату за виконання своїх обов’язків;
2) ініціювати у письмовій формі питання про зміну умов договору;
3) інші права, передбачені Законом України “Про всеукраїнський референдум”.

Відповідальність сторін, вирішення спорів

9. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором згідно із законодавством.
10. Сторона, яка порушила умови договору, звільняється від відповідальності за порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
11. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов’язань за цим договором, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі неможливості досягнення згоди – в порядку, визначеному законодавством.

Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії

12. Договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє до дня припинення повноважень комісії референдуму.
13. Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов договору не допускається.
У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторони повинні письмово попередити про це одна одну за _____ днів. У такому разі складається додаткова угода про зміну умов цього договору, яка підписується сторонами і є невід’ємною частиною цього договору.
14. Одностороння відмова від виконання обов’язків за цим договором у повному обсязі або частково не допускається.
15. Дія договору припиняється у разі:
1) закінчення строку, на який його було укладено;
2) дострокового припинення повноважень члена комісії референдуму комісією референдуму, яка її утворила;
3) дострокового припинення повноважень усього складу комісії референдуму.

Інші умови

16. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.
17. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

 

ЗАМОВНИК
______________________________
(повне найменування окружної комісії
______________________________
всеукраїнського референдуму,
______________________________
адреса місцезнаходження)
______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові голови
______________________________
(заступника голови) комісії)
___________________
(підпис)
             М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ
______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________
______________________________
(адреса місця проживання)
______________________________
______________________________
(номер контактного телефону)
___________________
(підпис)

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

ДОВІДКА

 

Видана ______________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)
який (яка) проживає ___________________________________________________________________,
                                                                                                                (адреса місця проживання)
паспорт: серія _______ номер ________________, виданий __________________________________,
                                                                                                                                                                  (ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку ____________________________________,
про те, що він (вона) на підставі постанови окружної комісії всеукраїнського референдуму територіального округу референдуму N _____ (дільничної комісії всеукраїнського референдуму дільниці референдуму N ____ територіального округу референдуму N ____) від “___” _________ 20__ р. N ___ виконував (виконувала) обов’язки члена комісії всеукраїнського референдуму під час підготовки та проведення всеукраїнського референдуму з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ року.
Довідку видано для подання за вимогою.

 

 

 

Голова (заступник голови)
окружної комісії всеукраїнського
референдуму територіального округу
референдуму N _____
М. П.

 
 
 
____________ _________________
    (підпис)       (ініціали та прізвище)

 ____________

 

Матеріали до теми


Перенесено щорічну разову виплату оборонцям України
Верховна Рада України 20 березня 2023 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової ...
Прийнято Закон щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби
Верховна Рада України 21 березня прийняла у другому читанні і в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих ...