Реєструйся

Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років


Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

Постанова Правління Пенсійного фонду України
від 10 листопада 2006 року N 18-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2006 р. за N 1231/13105

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
 від 12 жовтня 2007 року N 18-7,
 від 29 листопада 2011 року N 36-3,
 від 26 червня 2013 року N 9-1
Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, що додається.
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр праці та соціальної
політики України

 
М. Папієв

Заступник Міністра
фінансів України

 
С. О. Рибак

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
В. А. Копилов


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 10 листопада 2006 р. N 18-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2006 р. за N 1231/13105 


ПОРЯДОК
підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

(У тексті Порядку слова “управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” в усіх відмінках та числах замінено словами “управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах” у відповідних відмінках та числах згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 26 червня 2013 року N 9-1)




1. Цей Порядок визначає механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника.
2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, а також на осіб, яким призначено пенсію до набрання чинності цим Порядком (далі – робота, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років).
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 р. N 18-7)
3. Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі – підтвердження стажу роботи), здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі – Комісії).
4. Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких обов’язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці. До складу Комісії за згодою включаються представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців та їх об’єднань.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 29.11.2011 р. N 36-3)
5. Комісії діють у відповідності до цього Порядку. Склад Комісій затверджується начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Головою Комісії є начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Основними завданнями Комісії є:
розгляд заяв про підтвердження стажу роботи (додаток 1) та прийняття рішень щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні в установленому порядку;
участь у підготовці методичних посібників з розгляду питань про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:
заслуховувати на своєму засіданні особу, яка подала заяву про підтвердження стажу роботи (далі – заявник), або її законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;
запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
отримувати від заінтересованих органів інформацію, необхідну для підтвердження стажу роботи, у встановленому порядку;
інформувати органи Пенсійного фонду України з питань, що входять до компетенції Комісії.
8. Засідання Комісії проводиться в міру потреби, але не рідше двох разів на місяць. Комісія правомочна приймати рішення за участю у засіданні не менше як 2/3 її членів.
9. Комісії повідомляють заявника про час, дату та місце розгляду заяви про підтвердження стажу роботи та розглядають її не пізніше двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.
10. Рішення про результати розгляду заяви (додаток 2) приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, підписується головою або його заступником. Рішення про результати розгляду заяви набуває чинності з моменту прийняття рішення.
11. Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, за місцем проживання (реєстрації) такі документи:
1) заяву про підтвердження стажу роботи;
2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, – інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації” (у тому числі архівні);
(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 12.10.2007 р. N 18-7,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 26.06.2013 р. N 9-1)
3) трудову книжку;
4) документи, видані архівними установами, зокрема:
а) довідку про заробітну плату;
б) копії документів про проведення атестації робочих місць;
в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їх відсутність).
У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
12. Управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів для підтвердження стажу роботи.
13. Управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, приймають документи, необхідні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність їх оформлення, відповідність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
14. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядають заяви про підтвердження стажу роботи та з відповідною пропозицією про задоволення або відхилення заяви, разом із вмотивованим висновком, направляють Комісії.
15. Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, а також у місті та районі, а також повідомляють заявника про прийняте рішення.
16. Рішення Комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.

Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 


Додаток 1
до пункту 6 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років 


Заява
про підтвердження стажу роботи

Гр. ___________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)
Адреса ______________________________________________________ Тел. ____________________ 


Паспорт 

Серія 

Дата видачі 

Номер 

Дата народження 

Ким виданий 




Прошу розглянути мою заяву про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне підкреслити).
Для підтвердження зазначеного стажу роботи подаю такі документи:

N з/п 

Найменування документа 

Кількість 

Повернуто заявнику 

Дата 

Підпис заявника 

1. 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (базовий або розширений) 

 

 

 

2. 

Трудова книжка 

 

 

 

3. 

Документи, видані архівними установами: 

 

 

 

 

довідка про заробітну плату 

 

 

 

 

копія документів про проведення атестації робочих місць 

 

 

 

 

копія документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність) 

 

 

 


Дата 

Підпис заявника 


Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 




(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 26.06.2013 р. N 9-1)

Додаток 2
до пункту 10 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років 




“___” ____________ 20__ року
N __________

РІШЕННЯ
про результати розгляду заяви

Комісія при Головному управлінні Пенсійного фонду України _________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                             (найменування управління, при якому створена Комісія)
розглянула заяву _______________________________________________________________________
                                                                                      (П. І. Б. особи, що звернулася із заявою)
про підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне підкреслити), за участю ____________________________________________
                                                                                                               (П. І. Б., посада членів Комісії, які брали участь у розгляді заяви)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і встановила таке.
Відповідно до __________________________________________________________________________
                                                                                       (викладаються результати дослідження матеріалів
______________________________________________________________________________________
                                                          заяви, перелік документів, які були взяті до уваги при його розгляді,
______________________________________________________________________________________
                                                      висновки головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній
______________________________________________________________________________________
                                                                     Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
______________________________________________________________________________________
                                                      заяви та докази, на яких ґрунтуються такі висновки, а також посилання на
______________________________________________________________________________________
                                                        конкретні статті та пункти законів України та інших нормативно-правових
______________________________________________________________________________________
                                                                                   актів, якими обґрунтовано висновок)
За таких обставин прийняла рішення ______________________________________________________
                                                                                                                                 (рішення про підтвердження
______________________________________________________________________________________
                                                                    стажу роботи або про відмову в його підтвердженні)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  


_________________
(посада) 

__________________________________________
(П. І. Б. голови Комісії – начальника органу
Пенсійного фонду або його
заступника) 


Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 

Матеріали до теми


Оновлено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці
На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову від 01 грудня 2023 року № 1264 «Про внесення змін до Порядку видачі ...
Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313
У Верховній Раді великою групою народних депутатів з різних фракцій (що натякає — проблем з проходженням закону не повинно бути) ...
Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...