Реєструйся

Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2015

м. Київ

N 436
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 травня 2015 р. за N 492/26937

Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 05 січня 2012 року N 5 “Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за N 348/20661;
від 05 лютого 2013 року N 59 “Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 року за N 329/22861;
від 12 серпня 2014 року N 808 “Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за N 1026/25803.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І. М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 квітня 2015 року N 436
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 травня 2015 р. за N 492/26937


Порядок
проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.
2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону здійснюється Держфінмоніторингом, а саме суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (далі – СПФМ) та/або їх відокремлених підрозділів.
3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі.
4. Держфінмоніторинг здійснює планові та позапланові перевірки, у тому числі безвиїзні.
Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності СПФМ, яка передбачена у плані перевірок, що складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в плані перевірок.
Виїзна перевірка – планова або позапланова перевірка СПФМ, пов’язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням СПФМ.
Безвиїзна перевірка – планова або позапланова перевірка СПФМ, не пов’язана з виходом працівників Держфінмоніторингу за місцезнаходженням СПФМ.
Суб’єктами перевірки є: СПФМ та/або його відокремлені підрозділи.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

1. Підставою для проведення Держфінмоніторингом планової перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Держфінмоніторингу.
До плану проведення перевірок на відповідний квартал включаються СПФМ та/або його відокремлені підрозділи, які на дату його формування перебувають на обліку в Держфінмоніторингу.
Планова перевірка СПФМ та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на рік.
2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення періоду, за який проведено попередню планову перевірку.
3. Планова перевірка передбачає заплановану Держфінмоніторингом перевірку відповідності діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом періоду, який підлягає перевірці. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної планової перевірки.
4. Планова перевірка охоплює перелік питань щодо додержання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом обов’язків, визначених Законом, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Перевірці підлягають такі питання:
дотримання СПФМ вимог законодавства при призначенні працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
дотримання СПФМ вимог законодавства при постановці на облік у Держфінмоніторингу;
виконання працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, своїх обов’язків, зокрема щодо інформування керівника СПФМ про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші заходи, вжиті для реалізації вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
наявність правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та їх відповідність вимогам законодавства. Визначення СПФМ порядку ознайомлення, зберігання, користування правилами і програмою та переліку осіб, які мають право доступу до цих документів;
порядок здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, передбачених Законом;
встановлення СПФМ кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта – юридичної особи;
здійснення СПФМ оцінки ризику своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Міністерством фінансів України, та наявність документів, що підтверджують її проведення;
вжиття заходів СПФМ у разі встановлення ділових відносин з клієнтами, щодо яких встановлено високий рівень ризику, благодійними та неприбутковими організаціями;
порядок зберігання документів щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта);
повнота і своєчасність виявлення фінансових операцій та дотримання порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, та операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
дотримання порядку подання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації (повнота, своєчасність, достовірність) про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
дотримання СПФМ вимог законодавства стосовно зупинення фінансових операцій;
результати виконання СПФМ доручень (рішень, запитів) Держфінмоніторингу;
організація професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а також підготовка персоналу СПФМ щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
вжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається до Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;
результати внутрішніх перевірок діяльності СПФМ на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
встановлення СПФМ свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярне оновлення і зберігання інформації про нього та надання її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законодавством України.
Положення абзаців третього, п’ятого, шостого, шістнадцятого, вісімнадцятого та дев’ятнадцятого цього пункту не поширюються на СПФМ – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, якщо вони провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи.
5. Програма проведення перевірки складається на підставі питань, визначених пунктом 4 цього розділу. Програма затверджується Головою Держфінмоніторингу.
6. Про проведення планової виїзної перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо письмово повідомлений Держфінмоніторингом.
Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки оформляється на бланку Держфінмоніторингу, підписується Головою або заступником Голови Держфінмоніторингу та надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним.
Перевірка розпочинається не раніше ніж через десять календарних днів з дати отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про її проведення.
У разі відсутності у Держфінмоніторингу підтвердження про отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом повідомлення про проведення перевірки до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу повторно направляється повідомлення про проведення перевірки.
У разі повторного повернення до Держфінмоніторингу повідомлення про проведення перевірки у зв’язку з неможливістю вручення його СПФМ та/або його відокремленому підрозділу працівниками Держфінмоніторингу складається відповідний акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
7. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Держфінмоніторингу за окремими питаннями.
8. Позапланова перевірка може проводитись за наявності хоча б однієї з таких підстав:
письмового повідомлення органів державної влади та/або місцевого самоврядування про ознаки порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
на виконання судових рішень та на вимогу правоохоронних органів;
за ініціативою Держфінмоніторингу у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;
виявлення Держфінмоніторингом нових документів (обставин), які не були (не могли бути) відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки;
подання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації/документів, які не були надані під час планової чи позапланової перевірки;
необхідність перевірки виконання СПФМ законної вимоги стосовно усунення порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Повторна перевірка питань, які перевірялись раніше, здійснюється лише за рішенням суду та/або за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні.
9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої входять працівники Держфінмоніторингу.
10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Держфінмоніторингу для проведення виїзної перевірки має становити дві особи.
11. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі її проведення, але не більше ніж на 20 робочих днів.
12. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі – Посвідчення) у двох примірниках, які підписуються Головою Держфінмоніторингу. У разі відсутності Голови Держфінмоніторингу Посвідчення підписується особою, яка виконує його обов’язки.
У Посвідченні визначаються склад робочої групи та її керівник.
13. У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжений Головою Держфінмоніторингу, але не більше ніж на 10 робочих днів. У разі продовження строку перевірки робиться відмітка у відповідних полях Посвідчення. У разі відсутності Голови Держфінмоніторингу рішення про продовження строку проведення перевірки приймається особою, яка виконує його обов’язки.
14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника Посвідчення керівником (особою, яка виконує його обов’язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу. Про отримання другого примірника Посвідчення керівник (особа, яка виконує його обов’язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу власноруч робить відмітку на першому примірнику Посвідчення.
Керівник робочої групи за своїм підписом у разі потреби разом з Посвідченням надає керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
У разі продовження строку проведення перевірки засвідчена копія Посвідчення з відміткою про його продовження надається керівнику (особі, яка виконує його обов’язки) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
15. Облік виданих Посвідчень ведеться в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Журнал ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді.
Кожному Посвідченню, що внесене до журналу, присвоюється порядковий номер у межах одного календарного року.
Після завершення перевірок примірники Посвідчень зберігаються разом з матеріалами перевірок.

III. Проведення планової перевірки

1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.
Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи (в тому числі інформацію з обмеженим доступом), які стосуються діяльності СПФМ та/або його відокремлених підрозділів, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3. Члени робочої групи мають право отримувати достовірну інформацію, документи, знімати копії або отримувати витяги з документів СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
4. У разі існування документа лише в електронній формі за умови, що цей документ створений СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом керівника СПФМ або його відокремленого підрозділу чи особи, яка виконує його обов’язки, та скріплену печаткою (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

IV. Проведення позапланової перевірки

1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.
Безвиїзна позапланова перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 8 розділу II цього Порядку, Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов’язки.
3. Питання, охоплені плановою виїзною перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.
4. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень розділів III та V цього Порядку.

V. Проведення безвиїзної перевірки

1. Безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Держфінмоніторингу на підставі отриманих від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
2. Планова або позапланова безвиїзна перевірка здійснюється на підставі наказу Держфінмоніторингу, яким визначається склад робочої групи та її керівник. У разі проведення безвиїзної перевірки робоча група може складатися з однієї особи.
3. Для одержання від СПФМ та/або його відокремленого підрозділу достовірної інформації, документів, копій документів або витягів з документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, на адресу СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або нарочним письмовий запит за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку з вимогою надання відповідних документів або інформації, що міститься в них. Повідомлення про проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки та підстави для її проведення зазначаються у запиті.
4. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зобов’язаний у визначений запитом термін подати Держфінмоніторингу всю перелічену в запиті інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
У разі неможливості надати необхідні документи СПФМ та/або його відокремлений підрозділ зазначає причини їх неподання.
5. У разі відсутності у Держфінмоніторингу підтвердження про отримання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом запиту про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу повторно направляється запит про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки.
У разі повторного повернення до Держфінмоніторингу запиту про надання документів, необхідних для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки, у зв’язку з неможливістю вручення його СПФМ та/або його відокремленому підрозділу працівниками Держфінмоніторингу складається відповідний акт про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

VI. Оформлення результатів перевірок

1. За результатами планових або позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Акт перевірки) за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку (для виїзної перевірки).
Акт перевірки підписують члени робочої групи та керівник СПФМ та/або відокремленого підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.
За результатами проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки Акт перевірки за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку складається в одному примірнику та підписується робочою групою.
2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, розташованих в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення СПФМ та його відокремленим підрозділом викладаються в різних актах перевірки. При цьому до Акта перевірки СПФМ включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.
3. До примірника Акта перевірки Держфінмоніторингу обов’язково додаються матеріали перевірки – копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.
Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню працівниками Держфінмоніторингу, яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.
4. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об’єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.
5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.
6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) СПФМ та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами перевірки у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, наводить в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.
У разі усунення СПФМ та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.
7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи або особою, якій доручено проведення перевірки, не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.
8. У разі подання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, часткового подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані відомості, на запит Держфінмоніторингу, або часткової втрати документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.
9. У разі неподання СПФМ та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані відомості, на запит Держфінмоніторингу, або втрати документів (у тому числі інформації про рахунки або активи) складається Акт про неподання документів за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.
10. Якщо член робочої групи не згоден зі змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.
11. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, від підписання Акта перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. При цьому у керівника залишається право надати в письмовій формі зауваження (заперечення) до Акта перевірки.
Один з примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, другий примірник зберігається в Держфінмоніторингу.
Про результати планової або позапланової безвиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) СПФМ та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання Акта перевірки.
12. У разі відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від отримання другого примірника Акта перевірки та/або вчинення про це запису на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підписання представником СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п’яти робочих днів другий примірник Акта перевірки (копія першого примірника) надсилається до СПФМ та/або його відокремленого підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
13. У разі відсутності у день підписання Акта перевірки керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, про це робиться відмітка у відповідних полях обох примірників Акта перевірки із зазначенням причини їх відсутності. Другий примірник Акта перевірки у строки та у порядку, визначених пунктом 12 цього розділу, надсилається СПФМ та/або його відокремленому підрозділу. При цьому у керівника залишається право надати в письмовій формі зауваження (заперечення) до Акта перевірки.
14. Зауваження (заперечення) до Акта перевірки можуть надаватися СПФМ та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки (для виїзної перевірки) або до дати прийняття рішення Комісією Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (для безвиїзної планової або позапланової перевірки). Ці зауваження (заперечення) є невід’ємною частиною Акта перевірки.
15. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку, що зберігається в Держфінмоніторингу.

VII. Права та обов’язки керівника та членів робочої групи

1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:
мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідну достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;
у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;
у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;
узгоджувати із керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання проведення перевірки.
2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов’язані:
вручити керівнику СПФМ (особі, яка виконує його обов’язки) в приміщенні СПФМ та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Держфінмоніторингу другий примірник Посвідчення та отримати від цієї особи відмітку про це на першому примірнику Посвідчення. У разі відмови представника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проставляння відмітки про отримання другого примірника Посвідчення керівник робочої групи або особа, якій доручено проведення перевірки, робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;
повідомити керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов’язки) про права, обов’язки та повноваження робочої групи або особи, якій доручено проведення перевірки, причину та мету перевірки, права, обов’язки та відповідальність СПФМ та його посадових осіб;
визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;
у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу, скласти Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки за формою згідно з додатком 13 до цього Порядку;
узгодити інші організаційні питання проведення перевірки.
3. Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:
недопуску робочої групи до приміщень СПФМ та/або його відокремленого підрозділу;
відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;
відмови керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) повернути перший примірник Посвідчення.
4. У разі відсутності СПФМ та/або відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, вказаним у відомостях, що подавалися до Держфінмоніторингу під час реєстрації СПФМ (відокремленого підрозділу), або зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, складається Акт про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням за формою згідно з додатком 14 до цього Порядку.
5. У разі відмови керівника СПФМ (особи, яка виконує його обов’язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає керівнику СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов’язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 4), із зазначенням дати та часу надання необхідних документів.

VIII. Права та обов’язки посадових осіб СПФМ

1. Посадові особи СПФМ та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:
порядок проведення перевірки;
права та обов’язки робочої групи;
права та обов’язки посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу.
2. СПФМ та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов’язані:
допустити робочу групу до приміщень, у яких СПФМ та/або його відокремлений підрозділ провадить свою діяльність;
підтвердити повноваження керівника СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особи, яка виконує його обов’язки) відповідними документами;
поставити на першому примірнику Посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника Посвідчення, повернути перший примірник Посвідчення керівнику робочої групи;
забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки;
надавати робочій групі необхідні для проведення перевірки достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу;
надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;
підписати та скріпити печаткою СПФМ (за наявності) та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.
3. Керівник СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (особа, яка виконує його обов’язки) може оскаржити дії членів робочої групи до уповноваженої особи Держфінмоніторингу, яка видала Посвідчення на проведення перевірки, або в судовому порядку.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


Додаток 1
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу I)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу
___________________ N ________


План
перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

на ___ квартал 20__ року

N з/п

Найменування (прізвище, ініціали) суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Реквізити суб’єкта
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, та місцезнаходження / місце проживання)

Вид перевірки

Період, за який необхідно провести перевірку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


__________________________________
(посада керівника самостійного структурного
підрозділу Держфінмоніторингу)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 2
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 6 розділу II)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт
про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________

“___” ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Держфінмоніторингу:
1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                         (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
встановлено таке: _____________________________________________________________________
                                                               (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки СПФМ)
У зв’язку із вищевикладеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Працівники Держфінмоніторингу:


1.     _______________
                      (посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2.     _______________
                      (посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 3
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 12 розділу II)


Примірник N ___


ПОСВІДЧЕННЯ N ______ від ___ ____________ 20__ року
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів)
або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)


Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та _________________________________
                                                                                                                                                         (реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ:

_________________________________ – керівнику робочої групи;
        (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________
        (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Суб’єкт перевірки: ______________________________________________________________________
На підставі цього посвідчення зазначені працівники Держфінмоніторингу мають право:
мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідні достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, засвідчені відбитком печатки (за наявності) СПФМ та/або його відокремленого підрозділу та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
вимагати в межах своєї компетенції у посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу письмові пояснення;
у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;
узгоджувати із керівництвом СПФМ та/або його відокремленого підрозділу (або особами, які виконують їх обов’язки) організаційні питання проведення перевірки.
Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.
Строк проведення перевірки з “___” ____________ 20__ року по “___” ____________ 20__ року.
Період проведення перевірки з “___” ____________ 20__ року по “___” ____________ 20__ року.


______________________
                     (посада)

__________________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Строк продовження перевірки до “___” ____________ 20__ року

______________________
                     (посада)

__________________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник посвідчення на проведення перевірки отримав:


_________________
  (посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові
посадової особи СПФМ)

“___” ____________ 20__ року


Додаток 4
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 14 розділу II)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Керівнику __________________________________________________
___________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

“___” ____________ 20__ року

Місцезнаходження / місце проживання
__________________________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
керівник робочої групи, якій доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
на підставі _____________________________________________________________________________,
                                                                                           (дата, номер наказу та/або посвідчення)
виданого
_______________________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
повідомлення про проведення перевірки від ______________ N _________
вимагаю на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” у термін до ___ год. “___” ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:
______________________________________________________________________________________

______________________________
                                   (посада)

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Запит отримав:
Керівник СПФМ

 

 

_______________________________
    (прізвище, ім’я та по батькові керівника
  СПФМ та/або відокремленого підрозділу)

____________
(підпис)

_______________________
(дата та час отримання)


Додаток 5
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 15 розділу II)


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Посвідчення

Дані СПФМ або його відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Продовження терміну дії посвідчення

N

дата видачі

найменування СПФМ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця

обліковий ідентифікатор

область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 6
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу III)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт огляду електронного документа

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

_______________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

“___” ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого ______________________________
__________________________________________________________________________ N __________
                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано)
від “___” ____________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:
1. ____________________________________________________________________________________;
                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
2. _____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
під час перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.
Під час огляду електронного документа встановлено таке: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
Працівники Держфінмоніторингу:


_________________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 7
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу V)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Керівнику _______________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

 
“___” ____________ 20__ року

Місцезнаходження / місце проживання
________________________________________________________

Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись пунктом 13 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, повідомляє про проведення відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                             (зазначається підстава для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки)
____________________ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
            (вид перевірки)
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (період проведення (за наявності))
Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
керівник робочої групи, якій відповідно до пункту 1 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимагаю надати для перевірки у термін до “___” ____________ 20__ року таку інформацію, документи, копії документів або витяги з документів:
_____________________________________________________________________________________

__________________________
                          (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 8
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 1 розділу VI)


Примірник N ___


Акт
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

______________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця)

м. __________________

“___” _______________ 20___ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина
Вид перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                                (планова, позапланова)
Строк проведення перевірки з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року.
Адреса, за якою проводилась перевірка: ____________________________________________________
                                                                                                    (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії:
_____________________________________________________________________________________
Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________
Засоби зв’язку: __________________________________________________
                                                                    (код міста, телефон, факс)
Перевірка проводилась працівниками Держфінмоніторингу:

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

– керівник робочої групи;

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

 

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________;
(посада)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки: ________________________________________________________
Перелік питань, які перевірялись: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Період діяльності СПФМ та/або
його відокремленого підрозділу,
за який проведено перевірку: з “___” ____________ 20__ року до “___” ___________ 20__ року.
Дані про державну реєстрацію СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:
_______________________________________________________________________________________
      (дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
                                                                                                                ким видано)
Описова частина
Перелік документів, які були надані СПФМ та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:


N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідь на питання: ________________________________________________________________
Відповідь на питання: __________________________________________________________________
Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:


N
з/п

Виявлені порушення

Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

 

 

 


Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:


N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт перевірки складено у двох примірниках:
перший примірник зберігається у _________________________________________________________
другий примірник зберігається у _________________________________________________________
Примірник Акта перевірки для ознайомлення та підписання отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника СПФМ та/або
відокремленого підрозділу)

______________________
(підпис)

_______________________
(дата)


Працівники Держфінмоніторингу:

Представники СПФМ:

 
 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

____________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

______
(дата)

 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

____________
(П. І. Б.)

_________
(підпис)

______
(дата)


Один примірник Акта перевірки отримав:

______________________________
(П. І. Б. керівника СПФМ та/або
відокремленого підрозділу)

______________________
(підпис)

_______________________
(дата)


Додаток 9
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 1 розділу VI)


Акт
безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали, фізичної особи – підприємця)

м. Київ

“___” ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вид перевірки: ___________________.
                                       (планова, позапланова)
Вступна частина
Строк проведення перевірки з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії:
_____________________________________________________________________________________
Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________
Перевірка проводилась працівниками Держфінмоніторингу:

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________________
(посада)

– керівник робочої групи;

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________________
(посада)

 

Підстава для проведення перевірки: _______________________________________________________
Перелік питань, які перевірялись:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Період діяльності СПФМ та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку:

 
з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року.

Дані про державну реєстрацію СПФМ та/або його відокремленого підрозділу:
_______________________________________________________________________________________
(дата, номер видачі виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
ким видано)
Описова частина
Перелік документів, які були надані СПФМ та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:


N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідь на питання: ___________________________________________________________________
Відповідь на питання: ___________________________________________________________________
Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


N
з/п

Виявлені порушення

Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 


Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 

 

 

 


Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:


N
з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт перевірки складено в одному примірнику:


 
Працівники Держфінмоніторингу:

 
 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)

 
_____________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

_______
(дата)


Додаток 10
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 9 розділу VI)


Акт
про неподання документів

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________________

“___” ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                  (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Держфінмоніторингу:
1. ___________________________________________________________________________________;
                                                                                        (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
встановлено таке: _____________________________________________________________________
                                                                   (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки СПФМ)
Працівники Держфінмоніторингу:

1.     _______________
                      (посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2.    _______________
                      (посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 11
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 11 розділу VI)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Державною службою фінансового моніторингу України на підставі ______________________ в період з “___” ____________ 20__ року до “___” ____________ 20__ року проведено безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
     (повне найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця)
Під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:


N
з/п

Виявлені порушення

Абзац, підпункт, пункт, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 


За результатами перевірки складено Акт від “___” ____________ 20__ року N ___ безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Пропозиції щодо порушення справи про невиконання (неналежне виконання) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


N
з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушення

 

 

 


_______________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)


Додаток 12
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 15 розділу VI)


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК

Реєстрація Акта перевірки

Дані СПФМ

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Період перевірки

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Інформація про сплату штрафних санкцій

Примітка

N
з/п

дата реєстрації

дата підписання

найменування / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця

обліковий ідентифікатор

код області

вид заходу впливу*

сума

номер та дата документа про сплату

штрафні санкції

адміністративні штрафи**

припис про усунення порушень

подання матеріалів до правоохоронних органів

анулювання ліцензій (дозволів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


____________
* У графах ставиться:

 
“+” – у разі застосування вказаного виду заходу впливу;
“-” – у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.


Додаток 13
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 2 розділу VII)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт про відмову СПФМ та/або його відокремленого підрозділу в проведенні перевірки

_______________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ____________

“___” ____________ 20__ року

 

На підставі посвідчення або наказу на проведення перевірки, виданого
_______________________________________________________________________________ N _____
                                                    (посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано посвідчення)
від “___” ___________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:
1. ____________________________________________________________________________________;
                                                               (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. _____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
встановлено:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                        (короткий виклад обставин відмови)
Працівники Держфінмоніторингу:


1. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Додаток 14
до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(пункт 4 розділу VII)
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт про відсутність СПФМ та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ініціали фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

м. ___________

“___” ____________ 20__ року


 

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
______________________________________________________________________________ N ______
                                           (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, ким видано посвідчення)
від “___” ____________ 20__ року, працівниками Держфінмоніторингу:
1. ____________________________________________________________________________________;
                                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
2. ____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням / місцем проживання СПФМ та/або його відокремленого підрозділу встановлено:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
               (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина),
 наявність/відсутність таблички із найменуванням СПФМ (відокремленого підрозділу СПФМ), інформація, отримана від 
                                                                   власника будинку, інші встановлені відомості)
Працівники Держфінмоніторингу:

1. ______________
               (посада)

________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

2. ______________
              (посада)

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...