...
Реєструйся

Затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. N 198
Київ

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2014 року N 403,
від 27 травня 2015 року N 334
Додатково див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, N 18, 7 березня 2014 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 10 квітня 2014 року,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 2 жовтня 2014 року
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. N 198

 

ПОРЯДОК
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

(У тексті Порядку слова “територіальний орган” в усіх відмінках замінено словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року N 403)

 

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, центром зайнятості державної служби зайнятості (далі – центр зайнятості).
(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про зайнятість населення”, “Про імміграцію”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Реєстрація безробітних

3. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні (далі – реєстрація), проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Під час проведення реєстрації працівник центру зайнятості заповнює в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості персональну картку, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті), відомості про останнє місце роботи або вид діяльності згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально. Форма персональної картки та додатки до неї затверджуються Мінсоцполітики.
(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Обробка персональних даних безробітних здійснюється центром зайнятості відповідно до закону.
Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.
Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, особа, яка не досягла 16-річного віку, – свідоцтво про народження та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, видану центром зайнятості або підрозділом ДМС.
(абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.
(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, пред’являють посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
(абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період зайнятості такої особи.
(абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості) та переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються, отримують соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили трудові відносини у судовому порядку, пред’являють відповідне рішення суду.
(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили інший вид зайнятості згідно з частиною шостою статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, пред’являють передбачені законодавством документи, що підтверджують факт припинення іншого виду зайнятості (рішення суду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців тощо).
(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для реєстрації подаються:
1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, – направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, – довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.
Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування і про самостійне працевлаштування затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460) та від 27 серпня 2010 р. N 784 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням” (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2365);
(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), – довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.
Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.
Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України та є членами особистого селянського господарства, для реєстрації за місцем свого перебування зазначену довідку не подають.
Зареєстровані безробітні, які є членами особистого селянського господарства, для яких ведення такого господарства не є основною роботою і реєстрація яких припинена у зв’язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, у разі повторного звернення до центру зайнятості після закінчення мобілізаційних заходів зазначену довідку не подають;
(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі – військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, – військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.
5. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації у центрі зайнятості на підставі заяви за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 зазначеного Закону.
У разі наявності пропозиції підходящої роботи у день подання заяви про надання статусу безробітного особі за попереднім узгодженням з роботодавцем видається направлення на працевлаштування за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Особа зобов’язана подати протягом семи календарних днів з дня отримання такого направлення центру зайнятості письмову відповідь роботодавця про працевлаштування або відмову у працевлаштуванні.
Якщо в зазначений строк особа подає центру зайнятості письмову відповідь роботодавця про відмову у працевлаштуванні або відстрочення вирішення питання щодо працевлаштування у зв’язку з необхідністю проходження медичного та наркологічного огляду, призначення дати конкурсного відбору, такій особі надається статус безробітного з дня подання відповідної заяви.
6. Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.
З наказом про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.
(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
У разі відмови безробітного поставити підпис у додатку до персональної картки робиться відповідна позначка.
(пункт 6 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)
Особа під час подання зазначеної заяви ознайомлюється з правами та обов’язками зареєстрованого безробітного.
7. Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку;
2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення роботодавця про працевлаштування особи;
3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;
4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у працевлаштуванні відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування;
6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців дев’ятнадцятого – двадцять першого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.
8. Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, не може бути надано статус безробітного.
9. У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.
Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Вимоги щодо реєстрації окремих категорій осіб

10. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” (крім інвалідів, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) та мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, для надання статусу безробітного, крім документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, подають:
один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років, – копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;
один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, – копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;
один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), – копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, копію рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;
один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку), – копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність.
У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися копією одного з таких документів:
посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;
медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років;
довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
(абзаци другий – шостий пункту 10 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403,
у зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати
 відповідно абзацами десятим – дванадцятим) 
дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, – довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості – відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;
особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, – заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування.
11. Особи, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та вперше приймаються на роботу, з метою реалізації права на додаткові гарантії повинні зареєструватися у центрі зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби.

Підходяща робота для безробітного

12. Підходящою для безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації.
Підбір підходящої роботи здійснюється центром зайнятості, у якому безробітний зареєстрований, з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.
За згодою безробітного підбір підходящої роботи може здійснюватися також в інших регіонах.
У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості відповідні документи.
(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
13. Підходящою для безробітного є робота у разі, коли запропонована заробітна плата не нижча, ніж його заробітна плата за останнім місцем роботи, з урахуванням середнього розміру заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, де безробітний зареєстрований.
Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, підходящою є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж середній розмір у регіоні.
У пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір заробітної плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
14. Підходящою для безробітного є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, коли:
у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем роботи;
безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви;
пошук роботи здійснюється вперше.
15. Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда щодо умов праці.
16. Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або освіту безробітного, підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не потребують спеціальних знань, умінь та навичок.
17. Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці.
18. Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості з урахуванням потреби ринку праці.
19. У разі коли протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що потребує зміни професії з урахуванням його здібностей, стану здоров’я, професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
20. Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у центрі зайнятості більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць (далі – громадські та інші роботи тимчасового характеру).
Для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви (крім осіб, яким до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку залишилося два і менше роки), підходящою роботою також є участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, які відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями.
Спорідненими професіями є професії, що відповідно до Національного класифікатора “Класифікатор професій” відносяться до однієї групи професій.
21. У разі отримання безробітним професії за направленням центру зайнятості підходящою є робота як за новою, так і за попередньою здобутою професією (спеціальністю).
22. Підходящою не може бути робота у разі, коли:
вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без його згоди;
місце роботи розташоване за межами доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради;
умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та охорону праці, стану здоров’я особи, що підтверджено медичною довідкою;
заробітна плата нижча, ніж встановлений законом розмір мінімальної заробітної плати, або не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати.

Розділ виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2015 р. N 334)

Відвідування центру зайнятості

28. Зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідувати з метою пошуку підходящої роботи та отримання інших соціальних послуг центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації, виникнення якої підтверджується на запит центру зайнятості відповідним органом згідно із законодавством, з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки.
Зареєстрований безробітний, який подав паспорт громадянина України до підрозділу ДМС для оформлення або переоформлення, пред’являє під час відвідування центру зайнятості довідку, що видається підрозділом ДМС, про реєстрацію місця проживання/місця перебування. Копія довідки зберігається в особовій справі такого безробітного.
Зареєстровані безробітні, які з поважної причини не змогли звернутися до центру зайнятості у строк, установлений для відвідування, повинні відвідати центр зайнятості не пізніше, ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами. У разі коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, особа повинна звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним.
Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості.
(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
29. Дата наступного відвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, встановлюється центром зайнятості не рідше ніж один раз на 30 календарних днів за погодженням з безробітним, що зазначається в додатку до персональної картки, та може бути відстрочена більш як на 30 календарних днів у зв’язку з поданням:
довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості протягом періоду сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання за заочною чи вечірньою формою у навчальних закладах не за направленням центру зайнятості (до наступного робочого дня після закінчення сесії чи захисту дипломної роботи з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця навчання);
повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” (до наступного робочого дня після закінчення зборів з урахуванням часу, необхідного для проїзду від місця зборів);
заяви про надання дозволу не відвідувати центр зайнятості у зв’язку з оздоровленням та літнім відпочинком дітей віком до 14 років (перерва між відвідуваннями може становити 40 календарних днів один раз протягом календарного року).

Зміна безробітним центру зайнятості реєстрації

30. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості безробітний подає до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, відповідну заяву.
З дня подання такої заяви реєстрація припиняється відповідно до абзацу двадцять четвертого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку.
31. Рішення про поновлення статусу безробітного та виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття приймається іншим центром зайнятості з дня подання до нього відповідної заяви.
(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
31 1. Вимоги щодо подання заяви до центру зайнятості, визначені в абзаці першому пункту 30 та пункті 31, не поширюються на зареєстрованих безробітних, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції. Реєстрація таких осіб не припиняється, надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються.
(Порядок доповнено пунктом 31 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

Ведення та припинення обліку осіб, які шукають роботу

32. Облік осіб, які шукають роботу, ведеться шляхом внесення працівником центру зайнятості даних про таких осіб та отримані ними соціальні послуги до Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості. На підставі цих даних формується персональна картка.
(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Особами, які шукають роботу, є особи, яким не може бути надано в установленому порядку статус безробітного, а також відмовлено у наданні такого статусу відповідно до пункту 7 цього Порядку.
Зазначені особи мають право на отримання послуг з підбору роботи, інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних та інших послуг, передбачених законодавством, сприяння у працевлаштуванні, інших видах зайнятості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Обробка персональних даних осіб, які шукають роботу, здійснюється центром зайнятості відповідно до закону.
Центр зайнятості веде облік таких осіб незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред’явлення реєстраційного номера облікової картки платника податків та:
громадянами України – паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, чи документа, який має такі обов’язкові реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, а також підпис відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, – посвідки на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
Особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, пред’являють паспорт з відповідною відміткою.
33. Особи, які зазначені у пункті 32 цього Порядку, подають необхідні відомості про освіту та досвід роботи. З метою прискорення працевлаштування інформація про осіб, які шукають роботу, за їх згодою розміщується на офіційному веб-сайті державної служби зайнятості.
(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
34. Особи, які не подали документи, зазначені у пункті 32 цього Порядку, мають право на отримання інформаційно-консультаційних послуг.
35. Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених цим Порядком. Такі особи беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру на підставі направлення центру зайнятості.
36. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється з дня:
реєстрації її як безробітної;
подання заяви про припинення обліку;
її смерті.
(пункт 36 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

Припинення реєстрації

37. Центр зайнятості припиняє реєстрацію:
1) з дня:
початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів):
– працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
– укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);
– забезпечення роботою самостійно;
– призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
– призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду;
– призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
– зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;
поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;
призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 37 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.05.2015 р. N 334)
досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;
подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;
подання безробітним заяви про припинення реєстрації;
подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;
встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;
встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;
припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), – відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
2) у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості:
протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (на 31-й день);
протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) (на 15-й день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (на 15-й день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15-й день).
38. У разі припинення реєстрації особа може бути взята на облік або поновлена на обліку в центрі зайнятості, до якого вона звернулася відповідно до умов цього Порядку.
(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

Перереєстрація безробітних

39. Особа має право перереєструватися у центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”.
Перереєстрація безробітних, які переселилися з тимчасово окупованої території, здійснюється центрами зайнятості за місцем їх перебування чи проживання в інших регіонах України.
(пункт 39 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
40. Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до абзаців дев’ятнадцятого – двадцять другого підпункту 1 за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та абзацу другого підпункту 2 пункту 37 цього Порядку.
41. Перереєстрація безробітного здійснюється центром зайнятості з дня припинення попередньої реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 37 цього Порядку, за умови підтвердження поважних причин, зазначених у пункті 28 цього Порядку, з яких безробітний не зміг своєчасно звернутися до центру зайнятості, та у разі відвідування центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після усунення таких причин.
(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)
Абзац другий пункту 41 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.08.2014 р. N 403)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. N 198

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 “Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 640 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2008 р., N 53, ст. 1772).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 144 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 15, ст. 472).
4. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1290 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 93, ст. 3176).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 538 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1607).
6. Пункт 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 849 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2435).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1080 “Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 83, ст. 3025).
8. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 35 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 249).

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...