Передплати журнал

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2013 м. Київ N 514

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2013 р. за N 1681/24213

Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до підпункту 74 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, та з метою врегулювання питань, пов’язаних із розслідуванням і веденням обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Відділу охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 червня 2008 року N 87 “Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецзв’язку” (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за N 803/15494.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Держгірпромнагляду

О. Хохотва

В. о. Міністра охорони
здоров’я України

О. Толстанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
16.09.2013 N 514

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2013 р. за N 1681/24213

ПОРЯДОК
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) при виконанні службових обов’язків.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку (далі – підрозділи Держспецзв’язку).

1.3. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з державними службовцями та працівниками Держспецзв’язку (далі – працівники) під час виконання трудових (посадових) обов’язків, здійснюються згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232.

1.4. Розслідування та проведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу та працівниками не під час виконання службових (трудових) обов’язків та не під час навчально-виховного процесу, здійснюються комісією з розслідування нещасного випадку, про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку (підрозділу Держспецзв’язку) відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270.

1.5. Розслідування проводиться у разі раптового або такого, що виникло з плином часу, погіршення стану здоров’я особи рядового чи начальницького складу, одержання нею травми, теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень унаслідок пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати особою рядового чи начальницького складу працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення її на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, а також у випадку смерті особи рядового чи начальницького складу у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах Держспецзв’язку при виконанні службових обов’язків (далі – нещасні випадки).

Про настання нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком або групового нещасного випадку, який стався одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, негайно повідомляються органи прокуратури (Голова Держспецзв’язку повідомляє щодо структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, а керівник підрозділу Держспецзв’язку – щодо підрозділу Держспецзв’язку).

II. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

2.1. У разі настання нещасного випадку потерпілий чи інша особа – свідок нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосереднього керівника виконуваних робіт, керівника або іншу посадову особу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

2.2. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку у разі отримання повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, а в разі потреби доставити його до лікувально-профілактичного закладу;

якщо потерпілий є особою рядового чи начальницького складу іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, повідомити його керівника про нещасний випадок, що стався;

зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, якою вона була на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших осіб);

вжити заходів для недопущення надалі подібних нещасних випадків.

2.3. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім нещасних випадків зі смертельним наслідком і групових нещасних випадків, протягом однієї доби приймає рішення щодо призначення проведення розслідування комісією з розслідування нещасного випадку (далі – комісія), про що видається наказ Адміністрації Держспецзв’язку або наказ відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

До складу комісії входять:

керівник Відділу охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку (далі – Відділ охорони праці) (в Адміністрації Держспецзв’язку), спеціаліст з охорони праці чи особа, уповноважена керівником підрозділу Держспецзв’язку на здійснення відомчого контролю за дотриманням вимог охорони праці (далі – спеціаліст з охорони праці), – голова комісії;

співробітник кадрового підрозділу або особа, яка здійснює кадрове забезпечення підрозділу Держспецзв’язку;

посадова особа, визначена керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

За рішенням керівника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку до складу комісії можуть бути залучені інші особи з числа особового складу Держспецзв’язку.

До складу комісії не може входити посадова особа структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, що безпосередньо керувала проведенням робіт, при виконанні яких стався нещасний випадок.

2.4. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту її утворення зобов’язана:

обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

визначити відповідність умов служби (навчання) вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, організації службової діяльності, а також розробити заходи щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам;

вивчити документацію з питань охорони праці, первинну медичну документацію (звернення потерпілого до закладів охорони здоров’я);

з’ясувати, за яких обставин стався нещасний випадок, і скласти такі акти:

при виконанні службових обов’язків – акт (спеціального) розслідування нещасного випадку за формою Н РН-5 (далі – акт форми Н РН-5), наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою Н РН-1 (далі – акт форми Н РН-1), наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

не пов’язаний з виконанням службових обов’язків – акт форми Н РН-5 та акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків, за формою НПВ РН (далі – акт форми НПВ РН), наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

Складені у п’яти примірниках і підписані усіма членами комісії зазначені акти подаються головою комісії на затвердження: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку – Голові Держспецзв’язку, в підрозділі Держспецзв’язку – керівнику відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

За клопотанням комісії, а також у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, строк розслідування може бути продовжений особою, яка їх призначала, але не більше ніж на 10 діб.

2.5. Комісією нещасні випадки визнаються такими, що сталися з особами рядового і начальницького складу при виконанні службових обов’язків, у разі:

перебування їх на місцях служби або занять у будівлях і на прилеглих територіях Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділів Держспецзв’язку або на інших місцях служби чи занять, визначених приписами чи розпорядженнями Голови Держспецзв’язку або начальників відповідних підрозділів Держспецзв’язку, у тому числі установлених розпорядком (розкладом занять) перерви;

прямування до місця служби або зі служби, перебування у службових відрядженнях та поїздках, повернення до місця служби;

виконання завдань за наказом прямого начальника;

виконання громадського обов’язку, пов’язаного з врятуванням людського життя, охороною правопорядку, охороною державної власності;

проведення навчання, тренувань, обов’язкових фізичних занять у встановлений час;

заподіяння тілесних ушкоджень або вбивства іншою особою незалежно від відкриття кримінального провадження, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків не під час виконання службових обов’язків, що підтверджено висновком компетентних органів;

одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища, що підтверджено медичним висновком.

2.6. Комісією визнаються такими, що не пов’язані з виконанням службових обов’язків, нещасні випадки, які сталися з особами рядового і начальницького складу під час проходження служби:

унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин під час виконання службових обов’язків чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, до нещасного випадку був відсторонений від виконання службових обов’язків у встановленому законодавством порядку;

унаслідок порушення потерпілим службової дисципліни.

2.7. До першого примірника акта форми Н РН-5 долучаються:

акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН);

пояснення свідків, потерпілого;

витяги з нормативних документів;

схеми, фотографії та інші документи, що характеризують місце події (робоче місце);

стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо);

вид травми, медичний висновок щодо втрати працездатності потерпілим внаслідок нещасного випадку;

висновок щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

2.8. Нещасні випадки, про які складаються акт форми Н РН-5 та акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН), реєструються в журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, підрозділом Держспецзв’язку, а у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку – Відділом охорони праці.

2.9. Голова Держспецзв’язку та керівник підрозділу Держспецзв’язку протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за підсумками її роботи, затверджують акт форми Н РН-5 та акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН).

2.10. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи керівник підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок, не пізніше ніж через 3 робочих дні з моменту затвердження зазначених актів вживає заходів щодо їх надсилання, а саме:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до кадрового підрозділу з метою залучення до особової справи потерпілого;

спеціалісту з охорони праці підрозділу Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування);

начальнику Відділу охорони праці (разом з копіями матеріалів розслідування).

На вимогу потерпілого голова комісії зобов’язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

2.11. Перші примірники акта форми Н РН-5 та акта форми Н РН-1 (або акта форми НПВ РН) разом з матеріалами розслідування зберігаються у підрозділі Держспецзв’язку, після чого в установленому порядку передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

Перші примірники акта форми Н РН-5 та акта форми Н РН-1 (або акта форми НПВ РН) про нещасні випадки, що сталися в Адміністрації Держспецзв’язку (разом з матеріалами розслідування), зберігаються у Відділі охорони праці, після чого в установленому порядку передаються до Галузевого державного архіву Держспецзв’язку, де зберігаються протягом 45 років.

2.12. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого або в разі його смерті керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку готує повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 5) і протягом десяти робочих днів надсилає його особам, яким надсилався акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН).

2.13. Нещасний випадок, про який безпосередньому керівнику структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку не було своєчасно повідомлено або через який втрата працездатності настала не одразу, незалежно від строку, коли він стався, розслідується комісією згідно з цим Порядком протягом місяця після одержання рапорту потерпілого чи заяви особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта форми Н РН-1 (або акта форми НПВ РН) вирішується комісією, а в разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії – у порядку, передбаченому законодавством.

2.14. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку з особою начальницького складу іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку під час виконання нею завдання свого керівника, розслідується структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

2.15. Нещасний випадок, що стався у підрозділі Держспецзв’язку з особою рядового чи начальницького складу іншого підрозділу Держспецзв’язку під час виконання нею завдання свого керівника, розслідується підрозділом Держспецзв’язку, в якому стався нещасний випадок, комісією за участю представників підрозділу Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

Такий нещасний випадок береться на облік в підрозділі Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

2.16. Нещасний випадок, що стався у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку з особою рядового чи начальницького складу або на об’єкті підприємства, органу, установи, які не входять до структури Держспецзв’язку та не належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку під час виконання нею завдання відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв’язку чи керівника підрозділу Держспецзв’язку, куди вона була направлена, розслідується і береться на облік структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділом Держспецзв’язку, де проходить службу потерпілий.

У розслідуванні бере участь представник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку та представник підприємства, органу, установи, які не входять до структури Держспецзв’язку та не відносяться до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

2.17. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними стажування (практики), виконання службових завдань у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку, розслідуються і беруться на облік відповідним підрозділом Держспецзв’язку за участю представника навчального закладу.

2.18. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час проходження ними спеціального навчання в структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку під керівництвом осіб начальницького складу навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальним закладом за участю представника відповідного підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок.

2.19. Нещасні випадки, що сталися з курсантами, слухачами, аспірантами та докторантами навчальних закладів під час прямування до місця проходження стажування (практики) або прямування від місця стажування (практики) до навчального закладу, розслідуються і беруться на облік навчальними закладами, де вони навчаються.

2.20. Нещасні випадки, що сталися з особами начальницького складу під час відрядження за кордон, розслідуються комісіями відповідно до вимог цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

2.21. Контроль за виконанням заходів щодо усунення причин нещасних випадків та їх облік здійснює: в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку – посадова особа Відділу охорони праці, в підрозділах Держспецзв’язку – спеціаліст з охорони праці.

Посадові особи Відділу охорони праці мають право в разі потреби (надходження скарги, незгода з висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку тощо) проводити додаткові (нові) розслідування відповідно до розділу II цього Порядку.

У разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, з рішенням комісії питання вирішується в порядку, передбаченому законодавством.

III. Спеціальне розслідування нещасних випадків

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельним наслідком;

групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше особами рядового і начальницького складу, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

випадки зникнення осіб рядового і начальницького складу під час виконання ними службових обов’язків;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. Якщо смерть особи рядового і начальницького складу настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше, спеціальне розслідування проводиться комісією зі спеціального розслідування нещасного випадку, строк створення якої становить 1 добу, відповідно до вимог цього розділу з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком і нещасного випадку з тяжким наслідком у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділі Держспецзв’язку проводиться на підставі наказу Адміністрації Держспецзв’язку про призначення комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять:

заступник Голови Держспецзв’язку – голова комісії;

керівник Відділу охорони праці;

заступник керівника кадрового підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку;

співробітник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держспецзв’язку;

заступник начальника структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, де проходить (проходив) службу потерпілий.

До складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку за рішенням заступника Голови Держспецзв’язку можуть бути залучені інші особи з числа особового складу Держспецзв’язку.

При груповому нещасному випадку, коли серед потерпілих є працівник, до складу комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку входять представники Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою).

3.4. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби встановлений строк може бути продовжений Головою Держспецзв’язку з урахуванням обставин, що унеможливлюють проведення такого розслідування у визначені строки.

3.5. За результатами спеціального розслідування складається акт форми Н РН-5, а також оформляються інші матеріали, передбачені пунктом 2.4 розділу II цього Порядку.

Акт форми Н РН-5 підписується головою і всіма членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом цього акта член комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку і додає до акта як його невід’ємну частину.

Крім акта форми Н РН-5, складається акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН) на кожного потерпілого окремо у двох примірниках, які підписуються головою та членами комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку і затверджуються Головою Держспецзв’язку або особою, яка його заміщає.

3.6. За клопотанням комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку Голова Держспецзв’язку утворює експертну комісію із залученням спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів з метою проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, та встановлення причин нещасного випадку, а також розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Підрозділ Держспецзв’язку (Адміністрація Держспецзв’язку), де проходили службу потерпілі, відшкодовує витрати, пов’язані з діяльністю експертної комісії та залучених до її роботи експертів.

Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.

Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог законодавчих актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3.7. Голова комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку має право подавати запити до лікувально-профілактичних установ, закладів судово-медичної експертизи, органів прокуратури, органів внутрішніх справ та інших органів і отримувати матеріали та висновки щодо нещасного випадку у визначені законодавством строки, а у разі коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертиз, – після проведення відповідних досліджень.

3.8. Під час спеціального розслідування нещасного випадку у разі необхідності керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, зі співробітниками якого стався нещасний випадок, зобов’язаний:

забезпечити фотозйомку місця нещасного випадку (у тому числі поранення), пошкоджених об’єктів, транспортних засобів, машин, устаткування, інструментів, засобів індивідуального захисту, а також надати необхідну документацію та інші матеріали;

надати транспорт, засоби зв’язку, комп’ютерну, розмножувальну та копіювальну техніку, службові приміщення для роботи комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку.

3.9. Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку мають право одержувати письмові та усні пояснення від особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку, свідків події, проводити їх опитування.

Члени комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку повинні зустрітися з потерпілими, членами їхніх сімей, особами, які представляють їх інтереси, розглянути і вирішити соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення потерпілим (сім’ям, особам, які представляють їх інтереси) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до законодавства.

3.10. Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в п’ятиденний строк з моменту затвердження актів форми Н РН-5, актів форми Н РН-1 (або актів форми НПВ РН) зобов’язаний вжити заходів щодо запобігання надалі подібним нещасним випадкам.

Про їх проведення керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділу Держспецзв’язку в письмовій формі повідомляє Відділ охорони праці у строки, зазначені в акті форми Н РН-5  чи акті форми Н РН-1 (або акті форми НПВ РН).

3.11. До матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку належать:

копія наказу Адміністрації Держспецзв’язку про проведення спеціального розслідування нещасного випадку;

акт форми Н РН-5, акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН) на кожного потерпілого окремо;

протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку;

ескіз місця, де стався нещасний випадок, за формою, наведеною у додатку 7 до цього Порядку;

фотознімки місця події, пошкодженого об’єкта, транспортного засобу, обладнання, устаткування тощо;

висновки експертиз (науково-технічної, медичної тощо), якщо такі проводилися;

медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність у його організмі алкоголю чи наркотиків (у разі потреби);

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку;

пояснювальні записки потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку, за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку;

копії документів про проходження потерпілим інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

витяги із законодавчих актів про охорону праці, особисту безпеку, вимоги яких були порушені;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком (якщо матеріальна шкода була заподіяна);

довідки лікувального закладу, де проходили лікування потерпілі (потерпілий);

довідки про надання потерпілим (потерпілому) чи членам їхніх сімей матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога надавалася).

3.12. Перші примірники актів (разом з матеріалами спеціального розслідування) зберігаються відповідно до пункту 2.11 розділу II цього Порядку.

Копії акта форми Н РН-1 (або акта форми НПВ РН) та акта форми Н РН-5 долучаються до особових справ потерпілих.

Потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси, надсилаються затверджені акт форми Н РН-5  та акт форми Н РН-1 (або акт форми НПВ РН).

Начальник Відділу охорони праці
Адміністрації Держспецзв’язку
М. З. Левицька

Додаток 1
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

Форма Н РН-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
(посада (спеціальне звання) керівника
Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

______________ ______________________
         (підпис)              (ініціали та прізвище)
___.____________.20__
М. П.

АКТ
(спеціального) розслідування нещасного випадку

Нещасний випадок стався ___.____________.20__ о ___ год. ___ хв.
у _________________________________________________________________________
                                 (найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку,
__________________________________________________________________________
                                              підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок)
______________________        ________________________________________________
   (дата складання акта)                                                (місце складання акта)

Комісія, призначена наказом від ___.____________.20_____________________________
__________________________________________________________________________,
  (Адміністрації Держспецзв’язку, найменування підрозділу Держспецзв’язку, де призначена комісія)

у складі голови

___________________________________________________________,
             (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

членів комісії:

___________________________________________________________,
             (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

 

___________________________________________________________,
             (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

 

___________________________________________________________,
             (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

за участю:

___________________________________________________________
              (спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

провела з ___.___.20__ до ___.___.20__ (спеціальне) розслідування нещасного випадку, що стався
_____________________________________________________________________________
                       (зазначаються місце події і кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком)

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від ___._____________.20__ N ______
у зв’язку з ____________________________________________________________________
                                  (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, адреса місця проживання (місця перебування), спеціальне звання, посада, календарна вислуга років на цій посаді (за професією), дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, медичного огляду (профвідбору). Наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад.

У разі групових нещасних випадків зазначаються відомості окремо щодо кожного потерпілого.

Відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого: прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, ступінь родинного зв’язку, вид занять. Ці відомості можуть бути викладені у формі таблиці.

Відомості про членів сім’ї зазначаються тільки в разі нещасних випадків зі смертельним наслідком.

2. Характеристика об’єкта та місця, де стався нещасний випадок

У стислій характеристиці об’єкта та місця, де стався нещасний випадок, наводяться відомості про проектний, затверджений і фактичний режим роботи об’єкта (устаткування) до настання нещасного випадку.

Описується стан об’єкта (ділянки), устаткування (конструкцій) і матеріалів, що застосовувалися перед нещасним випадком, а також надається висновок про їх відповідність нормативним вимогам.

Зазначається наявність аналогічних нещасних випадків, якщо вони раніше мали місце у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку.

Описується організація роботи з охорони праці у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв’язку чи підрозділі Держспецзв’язку, її недоліки (зазначається тільки у разі групового нещасного випадку та нещасного випадку зі смертельним наслідком).

3. Обставини, за яких стався нещасний випадок

Описуються усі події, що відбувалися, та робота, що проводилася до настання нещасного випадку, хто керував роботою і які давав указівки, дії потерпілого (потерпілих) та інших співробітників, пов’язані з нещасним випадком.

Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які впливали на потерпілого, зазначаються конкретно машина, інструмент, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, наявність небезпечних умов і небезпечні дії потерпілого або інших осіб. Наводяться відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, постійного місця проживання.

4. Причини нещасного випадку

Наводяться основні технічні та організаційні причини настання нещасного випадку, у тому числі перевищення граничнодопустимих норм небезпечних і шкідливих виробничих факторів, невідповідність встановленим вимогам або недостатність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту (якщо ці причини вплинули на подію).

Після кожної причини вказується, які конкретні вимоги законодавства, в тому числі нормативно-правових актів з питань охорони праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій, були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

5. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Заходи можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені в тексті із зазначенням змісту заходів, строків виконання і посадових осіб, які відповідають за їх своєчасне виконання.

6. Висновок комісії

У висновку зазначається, чи вважається (не вважається) нещасний випадок пов’язаним з виконанням службових обов’язків. Складається акт за формою Н РН-1, якщо випадок визнано таким, що пов’язаний з виконанням службових обов’язків. Зазначаються відомості про осіб, у тому числі потерпілого або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку, перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, параграфів і пунктів).

Надаються пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Вноситься запис про зустріч членів комісії з розслідування нещасного випадку з потерпілими або членами їхніх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань розв’язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозицій щодо їх розв’язання відповідними органами, роз’яснення потерпілим (членам їхніх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

 

________________ _________________________
                  (підпис)                       (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

Форма Н РН-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
(посада (спеціальне звання) керівника
Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

______________    ______________________
           (підпис)                    (ініціали та прізвище)
___.____________.20__
М. П.

АКТ N ___
про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків

____________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
____________________________________________________________________________
                          (адреса місця проживання (місця перебування) потерпілого)

1. Дата і час нещасного випадку ________________________________________________
                                                          (число, місяць, рік, година, хвилина)

2. Структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділ Держспецзв’язку, особою рядового чи начальницького складу якого є потерпілий
____________________________________________________________________________
                                                                     (найменування)

1) найменування і місцезнаходження структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок
____________________________________________________________________________

2) місце нещасного випадку ____________________________________________________

3. Відомості про потерпілого:

1) Стать ____________________________________________________________________

2) Число, місяць, рік народження _______________________________________________

3) Посада, спеціальне звання __________________________________________________

4) Календарна вислуга років __________________________________________________

3.5. Вислуга років за посадою, під час перебування на якій стався нещасний
випадок ___________________________________________________________________

4. Проведення з потерпілим навчання та інструктажу з охорони праці:

1) навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок ___________________________________________________________________________
                                                                  (число, місяць, рік)

Проведення інструктажу:
2) вступного __________________________________________________________________________
                                                                              (число, місяць, рік)

3) первинного ______________________________________________________________
                                                                             (число, місяць, рік)

4) повторного ______________________________________________________________
                                                                             (число, місяць, рік)

5) цільового ________________________________________________________________
                                                                              (число, місяць, рік)

5. Проходження медичного огляду:
1) попереднього _____________________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік)

2) періодичного ______________________________________________________________
                                                                                (число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ______________________________________
____________________________________________________________________________

Вид події _______________________________________________________________________

7. Причини нещасного випадку ____________________________________________________
                                                     (основна, супутні)

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку
___________________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник, дата останнього випробування (якщо воно проводилося))

9. Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу ________________________
___________________________________________________________________________

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння згідно з медичним
висновком _________________________________________________________________
                                                                   (так, ні або не визначалося)

10. Особи, які припустили порушення вимог законодавства про охорону праці:
___________________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові, посада, структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку,
                                                   підрозділ Держспецзв’язку,
___________________________________________________________________________
   порушення вимог законодавства з охорони праці із зазначенням статей, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного випадку
___________________________________________________________________________
                         (прізвища, імена та по батькові, адреси місць проживання (місць перебування))

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

N
з/п

Найменування заходів

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

____________________________________________________
                                              (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
(спеціальне звання)              (підпис)                (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________________________________________________
                                                          (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
(спеціальне звання)               (підпис)                (ініціали, прізвище)

 

____________________________________________________
                                                          (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
(спеціальне звання)               (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

____________________________________________________
                                                           (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
(спеціальне звання)                (підпис)               (ініціали, прізвище)

____.____. 20__

 

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення актів за формами Н РН-1 та НПВ РН

Усі пункти актів від 1 до 12 заповнюються чітко і розбірливо, пункти 6, 7, 9, 10, 12 заповнюються згідно з викладеним поясненням.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням випадку, описується, як проходив процес служби під час виконання завдання, дії потерпілого, а також зазначається, хто керував або організовував виконання цього завдання.

Вид події:

дія вогнепальної чи холодної зброї;

дорожньо-транспортна пригода, у тому числі наїзд транспортних засобів;

падіння потерпілого, у тому числі:

падіння потерпілого під час пересування;

падіння потерпілого з висоти;

падіння потерпілого в колодязь, ємність, яму тощо;

падіння, обвал предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо;

обвал будівель, споруд та їх елементів;

дія предметів і деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, у тому числі:

дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів;

дія предметів, що розлітаються внаслідок вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі;

ураження електричним струмом, у тому числі:

у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів;

дія екстремальних температур (крім пожеж);

дія шкідливих і токсичних речовин;

дія іонізуючого випромінювання;

фізичні перевантаження;

нервово-психічні перевантаження;

ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни;

утоплення;

асфіксія;

умисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;

стихійне лихо;

пожежа;

вибух;

самогубство;

інші.

Пункт 7. Зазначаються причини нещасного випадку

Технічні:

конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів індивідуального та колективного захисту;

конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність устаткування та транспортних засобів;

неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання тощо;

неякісне виконання будівельних робіт;

недосконалість, невідповідність вимогам безпеки порядку виконання робіт (технологічного процесу);

незадовільний технічний стан:

виробничих об’єктів, будинків, споруд, території;

устаткування та транспортних засобів;

засобів індивідуального та колективного захисту;

незадовільний стан виробничого середовища;

інші причини.

Організаційні:

незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

недоліки у навчанні безпечним прийомам праці, у тому числі:

відсутність або неякісне проведення інструктажу з безпечного виконання робіт;

допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

відсутність у посадових інструкціях функціональних обов’язків з питань охорони праці;

порушення режиму праці та відпочинку;

відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);

невикористання засобів індивідуального захисту, зброї через незабезпеченість ними;

виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

порушення порядку виконання робіт (технологічного процесу);

порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо;

порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;

порушення правил дорожнього руху;

незастосування засобів індивідуального захисту, активної оборони, зброї;

незастосування засобів колективного захисту;

порушення службової (трудової, виробничої) дисципліни, у тому числі:

невиконання функціональних (посадових) обов’язків;

невиконання вимог інструкцій з охорони праці (безпечної життєдіяльності);

інші причини.

Психофізіологічні:

алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння;

низька нервово-психічна стійкість;

погані фізичні дані або стан здоров’я;

незадовільний психологічний клімат у колективі;

травма, одержана внаслідок протиправних дій інших осіб;

інші причини.

Пункт 9. Зазначається діагноз ушкодження здоров’я за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу та робиться запис на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і співробітники, у тому числі потерпілий, що припустилися порушень законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку.

Якщо порушення допущено особами іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку або сторонньою особою, цей факт фіксується.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не потрібно вносити відомості про накладення стягнень.

Додаток 3
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.4)

Форма НПВ РН

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада (спеціальне звання) керівника
Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

______________       ______________________
           (підпис)                         (ініціали та прізвище)
___.____________.20__
М. П.

АКТ N ___
про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням службових обов’язків

_____________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
_____________________________________________________________________________
                                                      (адреса місця проживання (місця перебування) потерпілого)

1. Дата і час нещасного випадку __________________________________________________
                                                                                (число, місяць, рік, година, хвилина)

2. Структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділ Держспецзв’язку, особою рядового і начальницького складу якого є потерпілий
______________________________________________________________________________
                                                                                                           (найменування)

1) найменування і місцезнаходження структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку, де стався нещасний випадок
______________________________________________________________________________

2) місце нещасного випадку ______________________________________________________

3. Відомості про потерпілого:
1) стать _______________________________________________________________________

2) число, місяць, рік народження __________________________________________________

3) посада, спеціальне звання _____________________________________________________

4) календарна вислуга років ______________________________________________________

5) вислуга років за посадою, під час перебування на якій стався нещасний випадок
______________________________________________________________________________

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

1) Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок ______________________________________________________________________________
                                                                                                      (число, місяць, рік)

Проведення інструктажу:
2) Вступного ___________________________________________________________________
                                                                                                     (число, місяць, рік)

3) Первинного _________________________________________________________________
                                                                                                     (число, місяць, рік)

4) Повторного __________________________________________________________________
                                                                                                   (число, місяць, рік)

5) Цільового ___________________________________________________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік)

5. Проходження медичного огляду:
1) Попереднього ________________________________________________________________
                                                                                                      (число, місяць, рік)

2) Періодичного _______________________________________________________________________
                                                                                                      (число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ____________________________________________

Вид події _____________________________________________________________________________

7. Причини нещасного випадку __________________________________________________
                                                                                                         (основна, супутні)
______________________________________________________________________________

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до
нещасного випадку _____________________________________________________________
                                            (найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник)

9. Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння згідно з медичним висновком ____________________________________________________________________________
                                                                      (так, ні або не визначалося)

10. Особи, які припустилися порушення вимог законодавства про охорону праці:
______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділ Держспецзв’язку,
______________________________________________________________________________
            порушення вимог законодавства з охорони праці із зазначенням статей, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного випадку ____________________________________________________
                 (прізвища, імена та по батькові, адреси місць проживання (місць перебування))
______________________________________________________________________________

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

N
з/п

Найменування заходів

Строк
виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________________________________________________
                                                       (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
         (спеціальне звання)                (підпис)                 (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________________________________________________
                                                         (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
          (спеціальне звання)                (підпис)                 (ініціали, прізвище)

 

____________________________________________________
                                                         (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
          (спеціальне звання)                 (підпис)                (ініціали, прізвище)

 

____________________________________________________
                                                         (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
          (спеціальне звання)                 (підпис)                (ініціали, прізвище)

 

____________________________________________________
                                                          (посада)

 

_____________________ ____________ __________________
           (спеціальне звання)                 (підпис)               (ініціали, прізвище)

____.____. 20__

 

Додаток 4
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.8)

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

у ____________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

N
з/п

Дата і час події

Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, об’єкт тощо)

Обста­вини і причини неща­сного випа­дку

Наслідки нещасного випадку, діагноз

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про вико­нання заходів

Відмітки про акти форми Н РН-5, форми Н РН-1 або форми НПВ РН
(затвердження, видача тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н РН-1 (або акта форми НПВ РН).

Додаток 5
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 2.12)

____________________________________________________________________
(найменування, адреса структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку,
_____________________________________________________________________
яким надсилається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку

Нещасний випадок стався ____.____.20__ о ___ год. ___ хв.
з ____________________________________________________________________________
                            (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

Акти форми Н РН-5 і Н РН-1 про нещасний випадок (у разі наявності)
від ____.____.20__ N ___

1. Наслідок нещасного випадку ___________________________________________________
                                                        (потерпілий одужав, установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

2. Діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу _____________________________________________________________________________

3. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз
_____________________________________________________________________________

4. Звільнено (за листком непрацездатності) від служби з ___.___.20__ до ___.___.20__, тривалість тимчасової непрацездатності, робочих днів ________

5. Витрати Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку, зумовлені нещасним випадком (усього), грн _________,

у тому числі:

5.1. Сума відшкодування витрат на виплату одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї та утриманцям померлого), грн ____________

5.2. Сума витрат на поховання потерпілого, грн ___________

5.3. Сума відшкодування витрат потерпілому на медичну та соціальну допомогу, грн ___________

5.4. Сума відшкодування потерпілому моральної шкоди, грн __________

5.5. Сума відшкодування витрат лікувально-профілактичному закладу за лікування потерпілого, грн _________

6. Вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн ____________________

Керівник  підрозділу Держспецзв’язку

 

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Начальник фінансового підрозділу
Адміністрації Держспецзв’язку
(підрозділу Держспецзв’язку)

 

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Додаток 6
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок

____.___.20__ о ___ год. ___ хв.

з ___________________________________________________________________________
                    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
____________________________________________________________________________
                 (найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

Комісія у складі:

голови комісії

_________________
(ініціали та прізвище)

_______________________________________
(посада, спеціальне звання)

членів комісії:

_________________
(ініціали та прізвище)

_______________________________________
(посада, спеціальне звання)

 

_________________
(ініціали та прізвище)

_______________________________________
(посада, спеціальне звання)

 

_________________
(ініціали та прізвище)

_______________________________________
(посада, спеціальне звання)

у період з ______ год. ___ хв. ___.___.20__

до             ______ год. ___ хв. ___.___.20__

оглянула місце, де стався нещасний випадок: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(детально описується місце, де стався нещасний випадок, наявність обладнання, устаткування, інструментів,
_____________________________________________________________________________________
їх технічний стан і відповідність вимогам законодавства щодо безпечної експлуатації)

Голова комісії

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок

___.___.20__ о ___ год. ___ хв.

з ___________________________________________________________________________
                                                     (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
____________________________________________________________________________
                  (найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку)

Визначається прив’язка до території структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділу Держспецзв’язку, вказується копія генплану з прив’язкою до запасних виходів, а також характерні для події окремі місця, вузли, розрізи (за необхідності – до її виникнення).

Голова комісії

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії: 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Ескіз склав __________________________________________________________________
                                                  (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 8
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПРОТОКОЛ
опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку

Нещасний випадок стався ___.___.20__ о ___ год. ___ хв.
з ____________________________________________________________________________
                             (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові)

Прізвище, ім’я та по батькові опитуваної особи _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Посада, спеціальне звання ______________________________________________________

Місце служби _________________________________________________________________
(структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв’язку, підрозділ Держспецзв’язку)

Місце проживання _____________________________________________________________

Про нещасний випадок розповів:

(у довільній формі викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів йому ставляться запитання для уточнення).

Запитання: ___________________________________________________________________

Відповідь: ____________________________________________________________________

Запитання: ___________________________________________________________________

Відповідь: ____________________________________________________________________

Після закінчення запису запитань і відповідей протокол підписується в такому порядку:

Протокол мною прочитано, записано з моїх слів правильно
_____________________________________________________________________________
                                                  (дата, підпис, ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав
_____________________________________________________________________________
         (ініціали, прізвище, посада та спеціальне звання особи, яка проводить опитування)

______________________
     (дата опитування)

Додаток 9
до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

____________________________________
(місце та дата складання документа)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку

Нещасний випадок стався ___.___.20__ о ___ год. ___ хв.
з _____________________________________________________________________________
                    (посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
______________________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає пояснення, її професія (посада), місце служби)

Місце проживання ______________________________________________________________

Пояснення: (у довільній формі надається пояснення відомих фактів, пов’язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Указуються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку, а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям).

 

Підпис, ініціали та прізвище, дата надання пояснювальної записки.

____________

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...