Реєструйся

Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2015

м. Київ

N 29
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2015 р. за N 116/26561

Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статей 13, 15, 44 Закону України “Про вищу освіту”, статті 8 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401, та пункту 2 Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року N 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1390/26167, та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2010 року N 590 “Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1340/18635 (зі змінами).
3. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Чеботаря С. І.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуюча
обов’язки Міністра
освіти і науки України

І. Р. Совсун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 січня 2015 року N 29
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2015 р. за N 116/26561


ПОРЯДОК
відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі – ВНЗ МВС) за державним замовленням.
1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про міліцію”, “Про Національну гвардію України”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про засади державної мовної політики”, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 (зі змінами), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року N 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1390/26167 (далі – Умови прийому до вищих навчальних закладів України).
1.3. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році.
1.4. На навчання до ВНЗ МВС приймаються громадяни України на основі повної загальної середньої освіти або відповідних ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для здобуття вищої освіти за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
1.5. На навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
1.6. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.
1.7. На навчання для здобуття ступеня магістра у ВНЗ МВС приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Особа може вступити до ВНЗ МВС для здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, якщо певний ступінь вищої освіти він здобуває вперше за кошти державного бюджету.
1.8. ВНЗ МВС приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року N 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”, що зазначається в правилах прийому до ВНЗ МВС.
1.9. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС на денній формі навчання за державним замовленням здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до Закону України “Про міліцію”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року N 313 “Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ” та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2007 року N 150 “Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2007 року за N 547/13814.
1.10. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється відповідно до Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, Указів Президента України від 25 березня 1994 року N 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року N 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року N 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536, Умов прийому до вищих навчальних закладів України та правил прийому до ВНЗ МВС.
1.11. Правила прийому ВНЗ МВС розробляються на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України та цього Порядку, затверджуються вченою радою ВНЗ МВС та погоджуються з МВС.
1.12. Терміни проведення конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, перелік та форми проведення вступних випробувань до ВНЗ МВС установлюються МВС та зазначаються у правилах прийому до ВНЗ МВС.
1.13. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби Національної гвардії України на період проведення вступних випробувань (вступні екзамени, співбесіда, професійний психологічний відбір та конкурс фізичних здібностей) забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які направляють їх на навчання.
1.14. Забезпечення курсантів та слухачів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (зі змінами), від 14 серпня 2013 року N 594 “Про формений одяг працівників міліції” (зі змінами), від 07 листопада 2007 року N 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (зі змінами).
1.15. Обсяги прийому на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за державним замовленням визначаються щороку МВС з урахуванням видатків державного бюджету та потреб комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ.
1.16. Особи, які здобули ступінь бакалавра, можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра за денною або заочною формою навчання, після отримання яких направляються для подальшого проходження служби до комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ, які направляли їх на навчання.
1.17. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться комісією з персонального розподілу випускників з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.
Розподіл та призначення випускників ВНЗ МВС на посади, нижчі, ніж ті, які вони займали до вступу на навчання, забороняються.
Протоколи засідання комісії з персонального розподілу випускників затверджуються МВС.

2. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання

2.1. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:
1) особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років;
2) особи, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), віком до 25 років;
3) особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років;
4) особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після його здобуття, віком до 35 років;
5) особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають ступінь бакалавра, підготовка яких здійснювалася для експертної служби, віком до 29 років;
6) випускники поточного року, які закінчили ВНЗ МВС та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років – за рекомендацією ВНЗ МВС та за погодженням уповноваженого керівника органу внутрішніх справ за місцем розподілу випускника.
2.2. На заочну форму навчання приймаються:
1) особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 40 років;
2) особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, віком до 40 років;
3) особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після його здобуття, віком до 40 років;
4) особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ не менше 1 року і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 45 років;
5) випускники поточного року, які закінчили ВНЗ МВС та отримали диплом з відзнакою, віком до 35 років – за рекомендацією ВНЗ МВС та за погодженням органу внутрішніх справ за місцем розподілу випускника.
2.3. Відповідно до раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для Національної гвардії України на денну та заочну форми навчання приймаються:
1) призовники віком від 17 до 21 року, військовослужбовці та військовозобов’язані (які не мають військових звань офіцерського складу) віком від 18 до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби;
2) командири військових частин, заступники командирів (начальники штабів), бригад та їм рівні зі штатною категорією полковника віком до 43 років, які мають вищу освіту, – тільки на заочну форму навчання;
3) командири батальйонів, начальники служб військових частин та їм рівні зі штатною категорією підполковника, які мають вищу освіту, віком до 38 років – на денну форму навчання, а на заочну форму навчання – віком до 41 року;
4) заступники командирів (начальники штабів) батальйонів, командири підрозділів, військових частин спеціального призначення зі штатною категорією майора, начальники служб полкової та батальйонної ланки зі штатною категорією капітана, командири курсантських підрозділів, які мають вищу освіту, віком до 35 років, після проходження служби на посадах офіцерського складу не менше 5 років – на денну форму навчання, а на заочну форму навчання – віком до 38 років.
2.4. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

3. Відбір кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України спільно з постійно діючими комісіями з питань профорієнтації кандидатів та приймальною комісією ВНЗ МВС відповідно до вимог Закону України “Про міліцію”, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 (зі змінами).
Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний заклад, у якому він бажає навчатися.
3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання є керівники підрозділів головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Києві, на транспорті (далі – ГУМВС, УМВС) та Національної гвардії України, які проводили їх вивчення, за правильність оформлення особових (навчальних) справ – керівники підрозділів кадрового забезпечення, а за якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) та психофізіологічного обстеження – керівники цих комісій.
3.4. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці Національної гвардії України, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт у встановленому порядку, а інші особи звертаються з письмовою заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання або військового районного (міського) комісаріату – для вступників до Національної академії Національної гвардії України.
Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на засіданнях постійно діючих комісій органів (підрозділів) внутрішніх справ, Національної гвардії України з питань профорієнтації, які готують обґрунтовані висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до ВНЗ МВС, що затверджуються керівниками цих органів (підрозділів) або їх заступниками з кадрового забезпечення.
3.5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС оформляються підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ, Національної гвардії України, які відбирали їх на навчання.
Кандидату на навчання оформлюється одна особова (навчальна) справа.
3.6. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до цього юридичного ліцею.
3.7. Оформлення особових (навчальних) справ кандидатів на навчання дозволяється також підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ МВС та науково-дослідних установ МВС.
3.8. До особової справи кандидата на денну форму навчання долучаються:
рапорт (заява) кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету) ВНЗ МВС, спеціальності та спеціалізації;
атестаційний лист (службова характеристика) – для осіб рядового та начальницького складу;
характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або вищого навчального закладу – для цивільних осіб, які закінчили (закінчують) навчання в році вступу;
характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або військової служби – для цивільних осіб, звільнених у запас;
висновок про направлення на навчання (для працівників органів внутрішніх справ – додаток 1, для цивільних осіб – додаток 2) за підписом уповноваженого керівника органу внутрішніх справ (керівника ВНЗ МВС для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку);
документ державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата – оригінали або їх завірені копії);
копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого в рік вступу (для кандидатів з числа цивільних осіб);
довідка і характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб);
документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за особистим вибором кандидата – оригінал або його завірена копія);
картка медичного обстеження з висновками ВЛК про придатність до навчання та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб);
шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців та осіб офіцерського складу Національної гвардії України – у повсякденній формі одягу);
довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для працівників органів внутрішніх справ, яким надано допуск до державної таємниці).
3.9. До навчальної справи кандидата на заочну форму навчання долучаються:
рапорт кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням ВНЗ МВС, спеціальності та спеціалізації;
документ державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата – оригінали або їх завірені копії);
атестаційний лист (службова характеристика);
висновок про направлення на навчання за підписом уповноваженого керівника органу внутрішніх справ, де працює кандидат;
шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);
довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для працівників органів внутрішніх справ, яким надано допуск до державної таємниці).
3.10. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред’являє приймальній комісії ВНЗ МВС особисто.
Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ МВС мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.
3.11. До особової (навчальної) справи долучається анкета кандидата на навчання (додаток 3), заповнена ним власноручно і завірена підрозділом кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, Національної гвардії України, ВНЗ МВС.
3.12. Строки прийому документів кандидатів на навчання визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС.
3.13. Організація прийому на навчання покладається на приймальні комісії, які діють згідно з положеннями про приймальні комісії ВНЗ МВС, що затверджуються вченою радою ВНЗ МВС.
Повноваження приймальної комісії, екзаменаційних і фахових атестаційних комісій та структурних підрозділів ВНЗ МВС з питань організації прийому на навчання визначаються положенням про приймальну комісію ВНЗ МВС.
Рішення приймальної комісії ВНЗ МВС, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ВНЗ МВС.
3.14. З метою проведення вступних екзаменів для окремих категорій вступників, визначених пунктами 4.9 – 4.10 глави 4 цього Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються екзаменаційні комісії ВНЗ МВС.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність за заявою вступника зараховуються для участі в конкурсному відборі на іншу спеціальність у цьому ВНЗ МВС.
3.15. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) створюються фахові атестаційні комісії.
3.16. Склад екзаменаційних і фахових атестаційних комісій визначається наказом ВНЗ МВС.
3.17. Приймальна комісія ВНЗ МВС розглядає матеріали кандидатів на навчання та приймає рішення про їх допуск до участі в конкурсі чи складанні вступних екзаменів, про що інформує вступників та підрозділи кадрового забезпечення не пізніше ніж за 10 днів до дня реєстрації вступників у ВНЗ МВС.
3.18. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, показниками конкурсного відбору, умовами, вимогами та нормативами проведення конкурсу фізичних здібностей, проходження співбесіди щодо визначення рівня готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ (далі – співбесіди) (професійного психологічного відбору),порядком подання апеляцій, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
3.19. Особи, які вступають до ВНЗ МВС на денну форму навчання, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними ВЛК. При виникненні сумнівів стосовно висновку про придатність до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ МВС або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС.
3.20. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, Національної гвардії України, ВНЗ МВС, науково-дослідних установ забороняється проводити будь-які перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.
3.21. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року N 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
3.22. Списки осіб, указаних у підпункті 6 пункту 2.1 та підпункті 5 пункту 2.2 глави 2 цього Порядку, надсилаються ВНЗ МВС для погодження до комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ протягом тижня після проведення державного розподілу випускників.
Погоджені списки повертаються до ВНЗ МВС у десятиденний строк.
У разі незарахування на навчання (вибуття з конкурсу) кандидатів, указаних у підпункті 6 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку, їх особові справи протягом 5 днів надсилаються до органів внутрішніх справ за місцем розподілу.

4. Організація конкурсного відбору

4.1. Приймальні комісії ВНЗ МВС допускають до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних загальноосвітніх предметів, виданий у рік вступу, не нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ МВС мінімальної кількості балів.
4.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з визначених МВС конкурсних предметів, результати конкурсу фізичних здібностей та співбесіди (професійно-психологічного відбору).
4.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім передбачених пунктом 4.10 цієї глави випадків.
Особи, зазначені в пункті 4.10 цієї глави, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ВНЗ МВС.
4.4. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) визначається МВС з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.
Обов’язковим конкурсним предметом для вступників на основі повної загальної середньої освіти є українська мова та література.
4.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.
Письмове підтвердження директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ВНЗ МВС, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
4.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється з урахуванням результату співбесіди (професійного психологічного відбору)шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, у передбачених пунктами 4.9 – 4.10 цієї глави випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за конкурс фізичних здібностей, помножених на відповідні вагові коефіцієнти, які наведені в таблиці додатка 4 до цього Порядку.
До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів. Бали за особливі успіхи нараховуються призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до спеціальностей при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра визначає МОН, та випускникам підготовчих курсів за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та строк навчання – не менше трьох місяців, для вступу до цього вищого навчального закладу на інженерно-технічні спеціальності.
При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
Конкурсний бал вступників на основі повної загальної середньої освіти обчислюється шляхом складання основних та додаткових показників.
Основні показники:
бали за конкурсні предмети, помножені на відповідні вагові коефіцієнти (не менше 0,2);
бал, отриманий під час конкурсу фізичних здібностей, помножений на ваговий коефіцієнт (від 0 до 0,25);
середній бал атестата, помножений на ваговий коефіцієнт (від 0 до 0,1).
Додаткові показники:
бал за особливі успіхи, помножений на ваговий коефіцієнт (від 0 до 0,05);
бал за успішне закінчення підготовчих курсів, помножений на ваговий коефіцієнт (від 0 до 0,05).
4.7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра використовується перелік показників конкурсного відбору, який наведений у таблиці додатка 4 до цього Порядку.
Порядок проведення фахових випробувань визначається правилами прийому до ВНЗ МВС.
4.8. Конкурсний бал вступників на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови. При вступі до Національної академії Національної гвардії України до конкурсного бала також додається результат вступного випробування з фізичної підготовки.
Для кандидатів на навчання, які вступають до ВНЗ МВС для здобуття ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на основі ступеня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, обов’язковим є проходження додаткового вступного випробування з визначених МВС дисциплін.
4.9. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій).
Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
4.10. У разі неучасті в зовнішньому незалежному оцінюванні з конкурсних предметів право брати участь у конкурсі виключно за результатами вступних екзаменів у ВНЗ МВС мають:
особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ;
військовослужбовці Національної гвардії України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу або службу за контрактом, – при вступі до Національної академії Національної гвардії України;
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби у рік вступу.
4.11. Порядок проведення вступних випробувань, нормативи та порядок проведення конкурсу фізичних здібностей визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС.
4.12. Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4.13. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються ВНЗ МВС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Інформація щодо програм фахових випробувань оприлюднюється на веб-сайтах ВНЗ МВС та на інформаційних стендах приймальної комісії.
4.14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, які вибули з конкурсу фізичних здібностей, виявили недостатній рівень готовності під час проведення співбесіди (професійного психологічного відбору), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
4.15. Організація конкурсного відбору та послідовність вступних випробувань, конкурсу фізичних здібностей вступників та співбесіди (професійного психологічного відбору)визначаються приймальною комісією ВНЗ МВС.
4.16. Особи, зазначені у підпунктах 5 та 6 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку, на підставі власних рапортів зараховуються наказом відповідного ВНЗ МВС у розпорядження останнього для участі у вступних випробуваннях для здобуття ступеня магістра.
4.17. Перескладання вступних випробувань, повторне проходження співбесіди (професійного психологічного відбору)та проведення конкурсу фізичних здібностей не дозволяються.
4.18. Апеляції щодо результатів вступних екзаменів, співбесіди (професійного психологічного відбору), конкурсу фізичних здібностей розглядає апеляційна комісія ВНЗ МВС, положення та персональний склад якої затверджуються наказом ВНЗ МВС.
Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників перед початком вступних екзаменів, співбесіди (професійного психологічного відбору), конкурсу фізичних здібностей.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

5. Зарахування на навчання

5.1. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється за конкурсом з урахуванням сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), визначення рівня фізичних здібностей та результатів співбесіди (професійного психологічного відбору).
5.2. Зараховуються на навчання поза конкурсом за результатами визначення рівня фізичних здібностей та співбесіди (професійного психологічного відбору)при поданні в установлені терміни оригінала сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних екзаменах, що проводить ВНЗ МВС) не нижче встановленої правилами прийому ВНЗ МВС мінімальної кількості балів та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом:
1) особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
2) особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
3) особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;
4) члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах за відповідним фахом, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
5) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми особами при виконанні службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 “Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків”;
6) особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання (звільняються від проходження співбесіди).
5.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 5.2 цієї глави (за винятком тих, які передбачені підпунктом 6 пункту 5.2 цієї глави), установлюється приймальною комісією ВНЗ МВС і не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного ВНЗ МВС, але не менше одного місця.
Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
5.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 5.2 цієї глави, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 5.3 цієї глави, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
5.5. За інших рівних умов право на першочергове зарахування до ВНЗ МВС мають:
особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов’язаних з виконанням службових обов’язків;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
вступники, яким це право визначено правилами прийому до ВНЗ МВС.
Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною цим пунктом.
5.6. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.
5.7. У межах кожної зазначеної в пункті 5.6 цієї глави категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВНЗ МВС мають:
особи, які мають вищий середній бал документа про повну загальну середню освіту;
діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії України.
5.8. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність права на першочергове зарахування.
5.9. Усі питання, пов’язані з прийомом до ВНЗ МВС, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті ВНЗ МВС не пізніше дня, наступного після прийняття.
5.10. Порядок перевірки та зберігання робіт вступників, які складали вступні випробування, визначається положенням про приймальну комісію ВНЗ МВС.
Письмові екзаменаційні роботи, аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди осіб, зарахованих до ВНЗ МВС, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього періоду навчання, а осіб, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.
5.11. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта (слухача).
5.12. Строки проведення відповідних процедур зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти визначаються Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та правилами прийому до ВНЗ МВС.
5.13. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією ВНЗ МВС тільки в межах визначених обсягів державного замовлення, штатної чисельності перемінного складу та ліцензованого обсягу прийому й оформлюється протоколом засідання приймальної комісії (додаток 5).
5.14. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5.11 цієї глави.
Особи, які зараховані на навчання, можуть бути відраховані з ВНЗ МВС за власним бажанням або з інших підстав, передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ, копія якого надсилається до МВС, таким особам повертаються документи, що подавались ними при вступі на навчання.
На звільнене(і) при цьому місце(я) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі за цим напрямом підготовки (спеціальністю). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) ВНЗ МВС за умови збігу конкурсних предметів.
ВНЗ МВС можуть проводити додатковий конкурсний відбір на вакантні місця до початку навчальних занять за погодженням з МВС.
5.15. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці строкової служби Національної гвардії України, направлені до ВНЗ МВС для складання вступних екзаменів на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування на навчання.
Офіцери, які вступають на денну форму навчання, перед прибуттям до Національної академії Національної гвардії України повинні:
використати чергову відпустку за поточний рік;
здати в установленому порядку займану посаду, але зі списків частини до зарахування слухачами вони не виключаються.
5.16. На підставі рішення приймальної комісії ВНЗ МВС видає наказ про зарахування вступників слухачами (курсантами) відповідного ВНЗ МВС, який доводиться до їх відома.
Витяги з наказу надсилаються до комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ для звільнення слухачів (курсантів) з посади (роботи) у зв’язку зі вступом до ВНЗ МВС на денну форму навчання.
5.17. Копії наказів про зарахування на навчання надсилаються до МВС.
5.18. Зарахування на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору, а на заочну форму навчання – не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
5.19. Керівники органів і підрозділів внутрішніх справ зобов’язані звільнити з посади осіб, зарахованих до ВНЗ МВС на денну форму навчання, у необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення є особистий рапорт особи, зарахованої на навчання, та витяг із наказу ВНЗ МВС про зарахування на навчання.
5.20. Особам, які не пройшли конкурс на навчання до ВНЗ МВС, на їх прохання видаються довідка (додаток 6) та довідка щодо наявності особової справи кандидата на навчання і її відповідності цьому Порядку.
5.21. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, уключаючи табірний збір, відраховуються з ВНЗ МВС, про що до комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ, районних військових комісаріатів за місцем проживання цих осіб надсилається відповідна інформація. На звільнені місця з урахуванням вимог пункту 5.14 цієї глави проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить ВНЗ МВС) до цього чи іншого ВНЗ МВС і не пройшли за конкурсом на навчання.
5.22. Слухачам денної форми та курсантам на період навчання видаються службові посвідчення встановленого зразка.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

В. Р. Слівінський


Додаток 1
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 3.8)


ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
        (начальник органу внутрішніх
____________________________
              справ, який має право
____________________________
             призначення на посади
____________________________
            середнього та старшого
____________________________
            начальницького складу)
____________________________
                (підпис, прізвище)
_________________ 20__ року


ВИСНОВОК
про направлення на навчання

____________________________________________________________________________________,
                                             (звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада кандидата на навчання)
19__ року народження, освіта ___________________________, який (яка) у ______ році закінчив(ла)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування навчального закладу)
атестат (диплом) ______________________________________________________________________
                                                                                          (серія, номер, ким виданий)
Матеріали, що характеризують кандидата на навчання: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (коротка характеристика, яка відображає службову та громадську діяльність в органах внутрішніх справ)
Рекомендація: _________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу)
для вступу у 20__ році на денну (заочну) форму навчання ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування навчального закладу)
Підстава: рішення (висновок) атестаційної комісії ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування органу)
від ______________ 20___ року


Додаток 2
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 3.8)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ГУМВС, УМВС
____________________________
____________________________
_________________ 20__ року


ВИСНОВОК
про направлення на навчання

до __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування навчального закладу, спеціальність, спеціалізація)
____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім’я та по батькові кандидата на навчання в родовому відмінку)
1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________
                                 (начальник органу,
_______________________________________
                                спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

2. Результати спеціальної перевірки: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________
                                         (посада,
______________________________________
                                спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та Національній гвардії України: __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Результати психофізіологічного обстеження кандидата: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________
                                            (посада,
_______________________________________
                                   спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

4. Рішення постійно діючої комісії з питань профорієнтації:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Результати вивчення кандидата на навчання: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Висновок за результатами вивчення кандидата: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                     (мотивований висновок про направлення на навчання із зазначенням ВНЗ МВС
                                                                        або про відмову в направленні на навчання)

_______________________________________
                        (начальник органу, підрозділу,
_______________________________________
                                який вивчає кандидата,
_______________________________________
                                   спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________
                       (начальник кадрового апарату,
_______________________________________
                                   спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________
(заступник начальника органу підпорядкованої служби,
_______________________________________
                                спеціальне звання)
_______________ 20__ року

 
 
____________________________________
                          (підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 3
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 3.11)


_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування комплектувального органу внутрішніх справ)

 

АНКЕТА
кандидата на навчання
в (у) ________________________________________________________________
                                 (найменування навчального закладу, спеціальність, спеціалізація)

 

ФОТО
3 х 4
 
 


1. Прізвище, ім’я та по батькові __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (указати друкованими літерами паспортні дані)
2. Число, місяць, рік та місце народження _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Антропологічні дані: зріст ______________________________, вага _________________________,
розміри: одягу ____________, взуття ______________________, головного убору ________________
4. Громадянство ______________________________________________________________________
5. Освіта _____________________________________________________________________________
                                                                     (указати повне найменування навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                    рік вступу до нього та рік його закінчення, одержану спеціальність)
6. Відомості:
а) про закінчення закладів освіти із золотою (срібною) медаллю або дипломом з відзнакою _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
б) про участь чи перемогу в обласних, всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                (указати місце, рік проведення олімпіад, з яких предметів проводились)
в) яку іноземну мову вивчав(ла) _________________________________________________________
7. Відношення до військового обов’язку ___________________________________________________
8. Служба в Збройних Силах України, військове звання _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Служба або робота в органах внутрішніх справ, спеціальне звання
_____________________________________________________________________________________
10. Участь у:
а) бойових діях ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                (указати серію і номер посвідчення, коли і ким видане)
б) ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                    (указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)
в) антитерористичній операції ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (указати серію і номер посвідчення (довідки), коли і ким видане)
11. Проживання в зоні радіоактивного забруднення _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)
12. Чи є дитиною-сиротою, дитиною працівника органів внутрішніх справ, який загинув при виконанні службових обов’язків
_____________________________________________________________________________________
13. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Хто з близьких родичів перебуває(в) на службі в органах внутрішніх справ, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях _______________
_____________________________________________________________________________________
                  (указати прізвище, ім’я та по батькові родича, ступінь родинних зв’язків, звання та останню посаду)
15. Відомості про навчання в спеціалізованих класах, ліцеях юридичного профілю, а також проведену профорієнтаційну роботу в органах внутрішніх справ за профілем майбутньої спеціалізації
_____________________________________________________________________________________
                              (указати, де і ким проводилися навчання чи профорієнтаційна робота, кількість годин)
16. Місце постійного проживання та номер телефону кандидата на навчання
_____________________________________________________________________________________
17. БЛИЗЬКІ РОДИЧІ (дружина, чоловік, діти, батьки, вітчим, мачуха, брати, сестри)


Ступінь родинних зв’язків

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата і місце народження

Місце роботи, посада

Місце постійного проживання і номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Місяць, рік

Місце роботи
(навчання, служба в Збройних Силах України)

Посада

призначення
(вступу)

звільнення
(закінчення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___ _____________ 20__ року
         (дата заповнення анкети)

Особистий підпис кандидата ___________


 

Заступник начальника відділу (управління)
кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС
_________________________________________
_________________________________________
______________ 20__ року
              М. П.


Додаток 4
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункти 4.6, 4.7)


РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗНИКИ
СКЛАДОВИХ КОНКУРСНОГО БАЛА
для кандидатів на навчання до ВНЗ МВС

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі в конкурсі

Ваговий коефіцієнт

6.030401 правознавство,
6.030402 правоохоронна діяльність

Історія України

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Співбесіда

Рівень готовності достатній

 

6.030102 психологія

Біологія

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Співбесіда

Рівень готовності достатній

 

6.170102 системи технічного захисту інформації

Математика (базовий рівень)

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Співбесіда

Рівень готовності достатній

 

6.030601 менеджмент,
6.050502 інженерна механіка, озброєння та військова техніка,
6.070106 автомобільний транспорт

Математика (базовий)

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Професійний психологічний відбір

Рівень готовності достатній

 

6.160101 військове управління

Історія України

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Професійний психологічний відбір

Рівень готовності достатній

 

6.020303 філологія

Іноземна мова

100

0,35

Українська мова та література (базовий рівень)

100

0,3

Конкурс фізичних здібностей

100

0,25

Середній бал атестата

100

0,1

Професійний психологічний відбір

Рівень готовності достатній

 
Ваговий коефіцієнт додаткового бала за особливі успіхи становить 0,05 конкурсного бала.

2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

6.030401 правознавство

Фахове випробування (кримінальне право)

124


3. Для вступників для здобуття ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство

Фахове випробування

124

Фізична підготовка

124

7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Фахове випробування

124

Фізична підготовка

124

7.02030304 переклад

Фахове випробування

124

Фізична підготовка

124

8.03040101 правознавство,
8.03040201 правоохоронна діяльність

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

8.18010002 управління у сфері правопорядку

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

8.18010003 судова експертиза

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Іноземна мова

124

8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

Іноземна мова

124

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

Іноземна мова

124

8.16010104 управління та забезпечення діями частин і з’єднань Національної гвардії України

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

Іноземна мова

124

8.18010081 військово-соціальне управління

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

Іноземна мова

124

8.05050281 озброєння та військова техніка

Фахове випробування зі спеціалізації

124

Фізична підготовка

124

Іноземна мова

124


4. Показники додаткового екзамену для вступників для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю:

Спеціальність

Складові конкурсного бала

Мінімальні показники для участі у конкурсі

7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

7.02030304 переклад

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.03040101 правознавство,
8.03040201 правоохоронна діяльність

Комплексний екзамен зі спеціалізації (правознавство)

190

8.18010002 управління у сфері правопорядку

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.18010003 судова експертиза

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.16010104 управління та забезпечення діями частин і з’єднань Національної гвардії України

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.18010081 військово-соціальне управління

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190

8.05050281 озброєння та військова техніка

Комплексний екзамен зі спеціалізації

190


Додаток 5
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 5.13)


ПРОТОКОЛ
засідання приймальної комісії

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування вищого навчального закладу МВС)
Комісія у складі: ______________________________________________________________________,
                                                                   (посада, звання, прізвище, ім’я та по батькові членів комісії)
розглянувши на своєму засіданні подані матеріали,
ВИРІШИЛА:
Зарахувати до ___________________________________________________ для здобуття освітнього
                                                                  (найменування навчального підрозділу)
ступеня ____________________________ за спеціальністю __________________________________
                                     (бакалавра, магістра)                                                                             (шифр, назва спеціальності)
на основі ____________________________________________________________________________
                                                                                (освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ)
за __________________________________ формою з терміном навчання ______________________
                                 (денною, заочною)                                                                                                              (строк навчання)
вступників:


N
з/п

Найменування органу внутрішніх справ, прізвище, ім’я та по батькові вступника, рік його народження та кількість набраних балів

Умови зарахування
(поза конкурсом, за результатами участі в конкурсі тощо)

1

2

3

 

 

 

 

 

 


Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                       (звання, підпис, прізвище, ініціали)
Відповідальний секретар комісії __________________________________________________________
                                                                                                                  (звання, підпис, прізвище, ініціали)
Члени комісії: _________________________________________________________________________
                        _________________________________________________________________________
                                                                                              (звання, підписи, прізвища, ініціали)


Додаток 6
до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 5.20)


                   М. П.
___________ 20__ року N ____


ДОВІДКА

Видана гр-ну (гр-ці) ____________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові)
про те, що він (вона) вступав(ла) до _______________________________________________________
                                                                                                               (найменування вищого навчального закладу)
на ___________________________________________________________________________________
                                                                                               (спеціальність)
і за підсумками конкурсу отримав(ла) такі результати:


N
з/п

Етапи відбору
(конкурс сертифікатів, вступні екзамени, співбесіда, конкурс фізичних здібностей)

Дата проведення

Результат проходження конкурсу сертифікатів, екзаменів, співбесіди, конкурсу фізичних здібностей

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Гр-н (гр-ка) __________________________________________________________________________
не зарахований(на) до навчального закладу як такий (така), що не пройшов(ла) за конкурсом.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
                             М. П.

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Матеріали до теми


Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...