...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на в


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2013

м. Київ

N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 633/23165

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до пункту 6 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про зайнятість населення”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 року N 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2001 року за N 30/5221 (зі змінами), що додаються.
2. Директору Департаменту соціального страхування та партнерства О. Постоюку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. директора Державного центру зайнятості – керівника виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

Г. Калішенко 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Міністра
фінансів України

С. О. Рибак

Заступник Голови
Національного банку України

В. І. Ричаківська

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28.03.2013 N 154
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2013 р. за N 633/23165

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1. У пункті 1.2 глави 1 після слів “контролю за сплатою страхових внесків” доповнити словами “до набрання чинності Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
2. У главі 5:
2.1. Абзац другий пункту 5.2 виключити.
2.2. Пункт 5.10 викласти в такій редакції:
“5.10. У разі отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або повідомлення щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах перевіряють правильність нарахування, своєчасного і повного перерахування платником страхових внесків, нарахованих до 01 січня 2011 року (за винятком, коли перевірка зі сплати страхових внесків до Фонду, нарахованих до 01 січня 2011 року, вже була проведена і відсутність заборгованості підтверджена).
Територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах надають органам Пенсійного фонду України та державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців та спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців у порядку та випадках, передбачених розділами IV та VI Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-6 “Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року N 995/18290.”.
2.3. Пункт 5.13 викласти у такій редакції:
“5.13. Суми надміру чи помилково сплачених страхових внесків (коштів) до Фонду повертаються платникам у 15-денний строк за їх письмовим зверненням до територіальних органів Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах за місцем узяття на облік як платника страхових внесків до Фонду до 01 січня 2011 року.”.
3. У назві глави 6 слова “, облік та звітність платників страхових внесків” замінити словами “та їх облік”.
4. У главі 7:
4.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:
“7.1. У зв’язку з набранням чинності Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум фінансових санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011 року, територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах мають право перевіряти правильність нарахування, своєчасність і повноту перерахування страхових внесків, у тому числі, коли за даними перевірки була підтверджена наявність заборгованості зі сплати страхових внесків, строк сплати яких не настав на 01 січня 2011 року, та застосовувати фінансові санкції у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.
Перевірка платників щодо правильності нарахування, своєчасного і повного перерахування страхових внесків за період з дня проведення останньої перевірки або з дати набуття статусу платника страхових внесків (якщо перевірка проводилась вперше) до 01 січня 2011 року здійснюється територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах одноразово.
Проведення перевірок зі сплати страхових внесків до Фонду узгоджується з планом контрольних заходів органів Пенсійного фонду України щодо платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Графік перевірок зі сплати страхових внесків до Фонду складається щокварталу та затверджується наказом територіальних органів Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує наступному.
Для підтвердження відсутності/наявності заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду до графіків перевірок включаються платники, які не були перевірені зі сплати страхових внесків за період до 01 січня 2011 року (крім платників, зазначених в абзаці першому пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції).
До графіків перевірок можуть бути внесені зміни щодо об’єкта перевірки з відповідними обґрунтуваннями, що затверджуються наказом територіальних органів Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах.
Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення перевірки платнику надсилається повідомлення.
У випадках, зазначених у абзаці першому пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції, перевірки зі сплати страхових внесків здійснюються територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах поза графіком.
Строк здійснення перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, – двох робочих днів.
Перевірки здійснюються територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах за місцезнаходженням платника або в приміщенні територіального органу.”.
4.2. У пункті 7.4:
після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
“Для добровільної сплати нарахованих фінансових санкцій (штрафу, пені) роботодавцю надається 10-денний строк.
Якщо роботодавець з будь-яких причин відмовляється підписати акт, посадова особа територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах робить про це запис на всіх примірниках акта, підписує його та не пізніше наступного робочого дня один примірник акта направляє платнику поштою з повідомленням про вручення. Якщо примірник акта вручити платнику неможливо, то посадова особа територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах робить про це запис у журналі реєстрації актів перевірок та долучає його до примірника акта, що зберігається у відповідному територіальному органі.”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим;
абзац шостий виключити.
У зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно шостим – одинадцятим;
в абзаці шостому слова “керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його заступником за місцезнаходженням (місцем проживанням) платника страхових внесків на підставі акта перевірки” замінити словами “керівником територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах чи його заступником на підставі акта перевірки”;
в абзаці восьмому слова “керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду” замінити словами “керівником територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах”;
в абзаці одинадцятому слова “центру зайнятості, рішення розміщується на інформаційному стенді для роботодавців у приміщенні центру зайнятості” замінити словами “територіального органу Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах рішення розміщується на інформаційному стенді для роботодавців у приміщенні відповідного територіального органу”.
4.3. Абзац другий пункту 7.5 викласти в такій редакції:
“Територіальний орган Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах протягом двадцяти робочих днів, наступних за днем отримання скарги, зобов’язаний розглянути її та надіслати роботодавцю вмотивоване рішення. У разі коли у задоволенні скарги повністю або частково відмовлено, роботодавець має право звернутися до Державної служби зайнятості та до її територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві або до суду”.
5. Пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції:
“8.1. Роботодавці зобов’язані:
одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) в повному обсязі сплатити страхові внески до Фонду, які були нараховані та/або не сплачені до 01 січня 2011 року;
під час перевірки зі сплати страхових внесків надавати інформацію про:
розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників;
сплату страхових внесків, нарахованих до 01 січня 2011 року, у тому числі застрахованими особами.”.
6. У главі 9:
6.1. У пункті 9.2:
в абзаці першому слова “, а в разі повторного порушення – у трикратному розмірі зазначеної суми” виключити;
абзаци другий, третій виключити.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом другим;
доповнити цей пункт новим абзацом третім такого змісту:
“Якщо в бухгалтерських документах роботодавця станом на 01 січня 2011 року була зазначена сума страхових внесків до Фонду, строк сплати яких не настав, а заробітна плата була виплачена після набрання чинності Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” без сплати страхових внесків до Фонду, то пеня на суму недоїмки не нараховується.”.
6.2. Пункт 9.6 викласти в такій редакції:
“9.6. Право застосовувати фінансові санкції від імені Фонду мають керівник Державної служби зайнятості, його заступники, керівники територіальних органів Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у містах та їх заступники.”.
6.3. Пункт 9.10 виключити.
У зв’язку з цим пункт 9.11 вважати пунктом 9.10.
6.4. У пункті 9.10:
в абзаці першому слова “та адміністративних стягнень” виключити;
в абзаці другому слова “Державний центр зайнятості, центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості” замінити словами “Державна служба зайнятості, її територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у містах”.
7. У тексті Інструкції слова “центри зайнятості” в усіх відмінках замінити словами “територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах” у відповідних відмінках.
8. У тексті додатка 7 до цієї Інструкції:
слова “ідентифікаційний код (номер)” замінити словами “код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)”;
слова та цифри “п. 2 частини другої ст. 35” виключити;
слова та цифри “частиною 4 статті 38 цього Закону” замінити відповідно словами та цифрами “частиною п’ятою статті 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
слова “назва підприємства”, “центри зайнятості”, “фізичних осіб” в усіх відмінках замінити відповідно словами “найменування підприємства”, “територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах”, “фізичних осіб – підприємців” у відповідних відмінках.

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

О. Постоюк

 

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...