...
Реєструйся

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків


 

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Додаток
до постанови президії ФПУ
21.09.2006 N П-6-15 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків

1. Загальні положення

1.1. Сплата членських профспілкових внесків – один із статутних обов’язків члена профспілки та одна із ознак належності до профспілки, сприяння її діяльності й організаційному зміцненню.

1.2. Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком за місцем перебування члена профспілки на профспілковому обліку.

1.3. При прийнятті та взятті на облік нових членів профспілки уповноважений первинної профспілкової організації зобов’язаний ознайомити їх із порядком сплати профспілкових внесків, а при бажанні члена профспілки сплачувати внески в безготівковому порядку – з порядком подання заяви роботодавцю про утримання внесків.

2. Розмір членських профспілкових внесків

2.1. Розмір вступних і щомісячних профспілкових внесків встановлюється статутом профспілки.

2.2. Вступні внески до профспілки сплачуються в розмірі, передбаченому статутом профспілки.

2.3. Щомісячні членські профспілкові внески для працюючих визначаються з нарахованої суми заробітної плати в розмірі, передбаченому статутом профспілки.

2.4. Члени профспілки – пенсіонери, які не працюють, особи, які тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, ті, що тимчасово не працюють з інших причин, сплачують щомісячні членські профспілкові внески в розмірі, передбаченому статутом профспілки. Названі категорії членів профспілки рішенням первинних профспілкових організацій можуть бути звільнені від сплати членських профспілкових внесків. Члени профспілки, призвані на військову службу, звільняються від сплати членських профспілкових внесків.

2.5. Сума нарахованої заробітної плати (стипендії, пенсії) для розрахунку вступних і щомісячних членських профспілкових внесків визначається в гривнях.

3. Порядок визначення місячної заробітної плати та інших виплат, із яких сплачуються членські профспілкові внески

3.1. Місячна заробітна плата члена профспілки визначається заробітною платою, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами, нарахованими відповідно до діючого законодавства за основним місцем роботи, а також за сумісництвом.

3.2. Членські профспілкові внески утримуються із заробітної плати члена профспілки та виплат, віднесених до фонду оплати праці відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5 (далі – Інструкція, додаток 1).

3.3. При визначенні місячної заробітної плати члена профспілки для сплати членських внесків не включаються виплати, які відповідно до Інструкції не належать до фонду оплати праці.

4. Порядок сплати членських профспілкових внесків

4.1. Вступні внески сплачуються готівкою скарбнику первинної профспілкової організації за відомістю встановленої форми (додаток 2), яка зберігається в справах первинної профспілкової організації протягом усього періоду перебування члена профспілки на обліку в цій організації та протягом 3 років після вибуття з неї.

4.2. Щомісячні членські профспілкові внески, нараховані з заробітної плати за основним місцем роботи, можуть за бажанням члена профспілки сплачуватися у безготівковому порядку через бухгалтерію підприємства, установи, організації або готівкою скарбнику первинної профспілкової організації.

4.3. Безготівкова сплата щомісячних членських профспілкових внесків проводиться за письмовою заявою члена профспілки роботодавцю (зразок – додаток 3), яка зберігається в справах бухгалтерії роботодавця (копія заяви – в профкомі) протягом усього періоду перебування працівника на обліку в первинній профспілковій організації цього підприємства та протягом 3 років після вибуття з неї. Внески утримуються при нарахуванні заробітної плати за місяць за основним місцем роботи.

4.4. Члени профспілки, які не бажають сплачувати членських профспілкових внесків у безготівковому порядку, сплачують їх із заробітної плати за минулий місяць за основним місцем роботи готівкою за відомістю скарбнику первинної профспілкової організації.

У такому ж порядку сплачуються щомісячні членські профспілкові внески у випадках, коли основне місце роботи (навчання) і профспілкового обліку члена профспілки не збігаються з місцем отримання основної заробітної плати (стипендії) або коли у зв’язку з особливими умовами роботи нераціонально вести сплату внесків у безготівковому порядку (спільні підприємства, транснаціональні компанії тощо).

4.5. Готівкою за відомістю скарбнику первинної профспілкової організації за місцем перебування на профспілковому обліку вносять щомісячні членські профспілкові внески також члени профспілки – непрацюючі пенсіонери, жінки, що виховують дітей, студенти й учні, що не отримують стипендії, ті, хто тимчасово не працює в міжсезонний період.

4.6. Із заробітної плати, яку нараховано члену профспілки не за основним місцем роботи (сумісництво, видання літератури, мистецтво, педагогічна робота тощо), членські профспілкові внески можуть за його письмовою заявою утримуватися в безготівковому порядку за місцем фактичного нарахування заробітної плати і перераховуватися профспілці, членом якої він є, або за його бажанням сплачуватися готівкою за відомістю скарбнику первинної профспілкової організації за місцем перебування на профспілковому обліку.

4.7. Підтвердженням щомісячної сплати членських профспілкових внесків є:

– розрахунково-платіжна відомість на заробітну плату, особовий рахунок або розрахункова книжка члена профспілки – при безготівковому порядку сплати внесків;

– відомості сплати профспілкових внесків – при сплаті їх готівкою.

При знятті з обліку в первинній профспілковій організації до облікової картки члена профспілки вносяться відмітки про сплату ним членських профспілкових внесків за період перебування на обліку в цій профорганізації. Облікова картка видається члену профспілки для подальшого взяття його на облік іншою організацією.

4.8. Члени профспілки зобов’язані дотримуватися встановленого порядку сплати членських профспілкових внесків, а відповідальні за їх збір особи – забезпечувати облік та збереження коштів.

5. Перерахування, облік і контроль за сплатою членських профспілкових внесків

5.1. Роботодавець відповідно до ст. 42 “Обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок” Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

5.2. Роботодавець забезпечує правильне нарахування та перерахування внесків на поточні рахунки діючих у профспілці організаційних ланок відповідно до договору. За рішенням профспілки членські внески можуть перераховуватися:

– безпосередньо на рахунок первинної профспілкової організації;

– у відсотковому відношенні первинній профспілковій організації та вищим за рівнем профспілковим організаціям;

– тільки вищим за рівнем профспілковим організаціям при касово-розрахунковому порядку обслуговування ними первинної профспілкової організації.

Із цією метою може укладатися тристоронній договір між роботодавцем, первинною профспілковою організацією, вищою за рівнем профспілковою організацією (примірний договір – додаток 4) та підписуватися накопичувально-розподільчий (транзитний) рахунок (довідка) розподілу загальної суми членських внесків (додаток 5).

5.3. Підприємства, які утримали членські профспілкові внески, зобов’язані здійснити перерахування членських внесків одночасно з отриманням коштів для виплати заробітної плати за місяць.

5.4. Для перерахування членських профспілкових внесків на поточні рахунки організаційних ланок профспілки оформляються відповідні платіжні доручення. В призначенні платежу вказуються:

– місяць, за який утримано внески;

– загальна сума внесків;

– відсотки й розміри перерахувань на поточні рахунки організаційних ланок профспілки.

При виплаті простроченої заробітної плати роботодавці перераховують профспілкові внески частинами, пропорційно виплачуваній зарплаті.

5.5. Членські профспілкові внески, сплачені відповідальній особі готівкою за відомістю, здаються за прибутковим касовим ордером скарбнику первинної профспілкової організації, який перераховує їх на поточний рахунок первинної профспілкової організації в установі банку. Розподіл сум членських внесків і перерахування на поточні рахунки діючих у профспілці організаційних ланок проводиться в тому самому порядку, що й при операціях із безготівкового утримання членських внесків.

5.6. Облік надходження й перерахування членських профспілкових внесків здійснюється первинною профспілковою організацією відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в первинних профспілкових організаціях, затвердженої постановою Президії Ради ФПУ від 28.09.2000 N П-29-3 “Про особливості методики впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях”. Примірну схему бухгалтерських проводок надходження й перерахування членських профспілкових внесків наведено в додатку 6.

5.7. Уповноважені особи профспілкових органів періодично, у терміни, визначені договором, проводять звірку повноти збору й перерахування внесків роботодавцем, про що складається відповідний акт.

5.8. Профспілкові органи зобов’язані регулярно проводити навчання працівників, які здійснюють нарахування, перерахування або збір профспілкових внесків, забезпечувати їх примірниками Статуту профспілки, іншими нормативними та методичними матеріалами, за наявності фінансових можливостей періодично заохочувати працівників або відповідальних осіб, які безпосередньо відповідають за цю ділянку профспілкової роботи.

5.9. Контроль за утриманням членських профспілкових внесків, своєчасністю та повнотою їх перерахування на поточні рахунки організаційних ланок профспілки відповідно до статуту профспілки здійснює ревізійна комісія профспілкової організації.

Контрольно-ревізійна комісія профспілки, як вищий контрольний орган, здійснює контроль за перерахуванням членських внесків територіальними й первинними профспілковими організаціями.

5.10. У разі виявлення фактів неправильного нарахування членських профспілкових внесків, несвоєчасного й неповного перерахування їх організаційним ланкам профспілки складається акт у встановленому порядку і вживаються заходи для усунення недоліків.

5.11. Спори, пов’язані з невиконанням колективних договорів, угод щодо сплати членських профспілкових внесків, підлягають урегулюванню в досудовому порядку шляхом переговорів між Сторонами. При недосягненні згоди спори розглядаються в суді.

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010

 

 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...