...
Реєструйся

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг»


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 26.11.2014 р. N 17.4-12/54

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
____________ І. М. Жук
26 листопада 2014 року


Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги (квартальна) “Звіт про обсяги реалізованих послуг”

I. Загальні положення

Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-послуги “Звіт про обсяги реалізованих послуг” (квартальна) (далі – форма).
Відповідно до ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 N 457 із змінами, послуги – це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.
Форма охоплює результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг (крім фінансових). Форма не містить даних з виробництва та продажу товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання, торгівлі).
Форма N 1-послуги (квартальна) складається з трьох розділів.
I розділ містить інформацію про результати фактичної діяльності підприємства з реалізації послуг за кожний квартал звітного року окремо, показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком.
II розділ відображає дані про кількість працівників та фонд оплати праці за кожний квартал звітного року окремо. Одиниці вимірювання для кількості працівників – осіб (у цілих числах), для фонду оплати праці – тис. грн. з одним десятковим знаком.
III розділ містить дані про витрати від операційної діяльності щодо надання послуг за рік, що передує звітному, показники розділу відображаються в тис. грн. з одним десятковим знаком.
За відсутності даних рядки (графи) форми містять прочерк.
Показники звітного кварталу не включають величини коригування за попередні квартали.
Форма відповідає даним документів первинного обліку (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди-замовлення, замовлення-зобов’язання тощо).

II. Зміст форми

Рядок 01 містить дані про обсяг реалізованих послуг за ціною продажу виконаних та реалізованих за межі підприємства послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи послуги за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний податок тощо).
Показник обсягу реалізованих послуг організацій (установ, закладів), що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, містить дані про реалізацію послуг від основного виду економічної діяльності за економічно значущими (ринковими) цінами (якщо такі послуги реалізовувалися упродовж кварталу).
Послуги можливо вважати реалізованими після оформлення документів незалежно від надходження платежів за них.
Обсяг реалізованих послуг вміщує:
– вартість транспортних, пакувальних та інших робіт (компенсуються за рахунок покупця);
– вартість послуг з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;
– вартість послуг з доходів від торгових марок, патентів тощо.
Обсяг реалізованої продукції не охоплює знижки, надані покупцям.
Склад цього показника не містить дані про:
– вартість послуг для внутрішніх потреб підприємства;
– суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво;
– суми попередньої оплати послуг;
– авансові платежі;
– надходження, що належать третім особам (іншим підприємствам), тобто якщо підприємство виконувало посередницькі функції, воно в обсязі реалізованих послуг відображає лише маржу за посередництво.
Форма містить дані щодо підприємств, що залучають до виконання послуг на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), загальний обсяг реалізованих послуг цих підприємств охоплює вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, виготовлення яких здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.
Форма містить дані щодо підприємств, що утримують на балансі об’єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, обліковують в обсягах реалізованих послуг вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованих послуг цих підрозділів ураховано в загальний обсяг реалізованих послуг.
Загальний обсяг реалізованих послуг підприємства не охоплює дані про послуги здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень, коли цей вид економічної діяльності є одним з другорядних.
Обсяг реалізованих послуг за окремими видами економічної діяльності у формі можна визначати таким чином:
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від усіх видів перевезень, діяльності підприємств із транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні послуги), допоміжної діяльності у сфері транспорту, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг пошти включно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків, у частині іншої поштової та кур’єрської діяльності – як вартість наданих послуг з виймання, перевезення і доставки листів, бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб’єктами господарювання (крім національного оператора поштового зв’язку);
трубопровідний транспорт – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;
складське господарство – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;
ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – як вартість наданих послуг;
тимчасове розміщування й організація харчування – у частині діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування – як вартість наданих послуг; у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) – як вартість послуг з обслуговування їжею та напоями, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів;
видавнича діяльність – як вартість пошуку авторів для придбання авторських прав на зміст (інформаційні продукти – книги, брошури, буклети, словники, енциклопедії, атласи, карти і діаграми; газети, журнали і періодичні видання, каталоги та інші види друкованих видань) та його видання (публікацію) шляхом відтворення та поширення в різних формах: у друкованій, електронній або аудіоформі, в мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо;
комплексне обслуговування об’єктів (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) – як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;
наукові дослідження та розробки – як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних робіт, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), експериментальних розроблень, робіт зі створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді та спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;
діяльність туристичних агентств і туристичних операторів – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг (маржа від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості путівок);
інформація та телекомунікації – як вартість наданих послуг з радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікацій (електрозв’язку) (уключаючи обслуговування технічних засобів і споруд зв’язку всіх видів), комп’ютерного програмування, інших інформаційних послуг;
операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – як обсяг реалізованих за межі підприємства послуг.
Рядки 02, 03, 04 вміщують дані про обсяги реалізованих послуг різним категоріям споживачів: населенню, підприємствам (установам) та іншим споживачам (у разі неможливості визначитися, кому саме реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів обліковується на основі документів щодо оплати послуг (сума даних рядків 02 – 04 дорівнює даним рядка 01).
Рядок 05 містить дані про суму податку на додану вартість підприємств (ПДВ), що законодавчо визначені його платниками. Дані рядка становлять шосту частину даних рядка 01. Якщо підприємство частково або зовсім звільнено від сплати ПДВ, то дані рядка 05 можуть складати менше шостої частини даних рядка 01 або дорівнювати 0.
Рядок 21 містить інформацію про середню кількість працівників підприємства за квартал звітного року, яка є сумою середньооблікової кількості штатних працівників та середньої кількості зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами (розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами)).
Рядок 22 містить інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників (виділяється з рядка 21).
Рядок 23 містить дані про суму фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 22 (відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 за N 114/8713).
Рядки 21 – 23 не вміщують інформацію щодо даних організацій (установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів і надають переважно послуги у сфері освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтва, творчості та спорту.
Рядок 31 відображає вартість матеріальних витрат, витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів.
Рядок 32 відображає вартість інших операційних витрат, витрат операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизацію (пункти 22 – 25 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв’язку, транспорту, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.
Рядки 31, 32 вміщують інформацію щодо даних організацій (установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджету і надають переважно послуги у сфері освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтва, творчості та спорту.
Рядки 31 та 32 містять інформацію в цілому за рік, що передує звітному, в частині тих коштів, які були витрачені для надання послуг споживачам, а не на все бюджетне утримання організації (установи, закладу) у формі за I квартал звітного року.

Заступник директора департаменту
статистики послуг Держстату

О. О. Кармазіна

 

Матеріали до теми


Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...
Оновлено порядок визначення компаній критично важливими в особливий період
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з ...
Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...