...
Реєструйся

Щодо навчання з питань охорони праці


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2013 р. N 392/0/8.2-8.1-05/6/13

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула Ваш лист щодо навчання з питань охорони праці і повідомляє.

Запитання.

1. Щодо розробки навчально-тематичних планів і програм.
1.1. Хто саме має погоджувати та затверджувати навчально-тематичні плани і програми на підприємстві?
1.2. Хто саме має погоджувати та затверджувати навчально-тематичні плани і програми навчальних центрів, що проводять навчання з охорони праці інших суб’єктів господарювання?
1.3. Існує практика, що навчально-тематичні плани і програми навчальних центрів погоджуються з керівниками теруправлінь Держгірпромнагляду. Чи обов’язкове таке погодження? Які наслідки того, що зазначені документи не будуть погоджені?
1.4. Існує практика, що навчально-тематичні плани і програми (для посадових осіб) навчальних центрів розраховані на 40 навчальних годин. Чи мають право навчальні центри встановлювати меншу кількість навчальних годин?

Відповідь.
Загальна норма про обов’язковість проходження працівниками інструктажів та навчання з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи закріплена статтею 18 Закону України “Про охорону праці” і регламентується Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Мін’юсті України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі – Типове положення).
Згідно з пунктом 3.2 Типового положення на його основі на підприємствах, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.
Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (пункт 3.2 Типового положення).
Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця (пункт 3.19 Типового положення).
Навчання з питань охорони праці на підприємстві проводиться за затвердженими роботодавцем навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників та Типового тематичного плану і програми навчання з питань охорони праці посадових осіб, визначених в додатку 4 Типового положення.
Навчально-тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці затверджуються керівниками суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони працівників інших суб’єктів господарювання.
Типовим положенням не передбачено зовнішнє погодження таких планів та програм.
Типовим положенням встановлено тільки обсяги вивчення основ охорони праці в навчальних закладах сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а саме: предмета “охорона праці” (професійно-технічні навчальні заклади), навчальних дисциплін “основи охорони праці” (вищі навчальні заклади) та “охорона праці в галузі” (вищі навчальні заклади), та предмета “охорона праці” під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Запитання.

2. Щодо проведення оплати лекцій.
Існує практика, що інспектори Держгірпромнагляду на підприємствах та в навчальних центрах платно читають лекції з питань охорони праці.
2.1. Чи встановлені граничні (чи рекомендовані) розміри оплати за проведену роботу інспекторів, що беруть участь у навчальному процесі? Чи має укладатися договір, чи достатньо “розписатися у відомості”?
2.2. Чи має право отримувати кошти представник Держгірпромнагляду за участь в роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці?

Відповідь.

Посадові особи Служби як державні службовці керуються у своїй діяльності Законом України “Про державну службу”.
Контроль за дотриманням визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби (Нацдержслужба України).
Згідно із статтею 1 Закону України “Про державну службу” – державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.
Участь посадових осіб Держгірпромнагляду в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці визначено Типовим положенням, відноситься до їх службових повноважень і не підлягає окремій оплаті.
Конкретні обов’язки та права посадових осіб Держгірпромнагляду визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових інструкціях та положеннях про структурні підрозділи.

Запитання.

3. Щодо перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в навчальних закладах та установах.
3.1. Існує практика, що після проведення курсу навчальних занять для прийняття екзамену до навчального центру приїжджає представник Держгірпромнагляду, який очолює комісію.
Чи існує нормативний акт, який би встановлював порядок роботи комісій, що створені відповідними територіальними управліннями Держгірпромнагляду? Чи може на перевірку знань в навчальний центр прибути один працівник Держгірпромнагляду? Чи може склад комісії з перевірки знань теруправління Держгірпромнагляду змінюватися в залежності від навчального центру, де приймаються іспити?
3.2. Що має робити навчальний центр, якщо представник(и) Держгірпромнагляду безпідставно не прибуває на іспит? Чи передбачено відповідальність для держслужбовця за це?
3.3. Чи мають право член(и) комісії з перевірки знань – представник(и) Держгірпромнагляду вимагати, щоб група, яка пройшла навчання в навчальному центрі, прибула складати іспити в певне місце?

Відповідь.

Перевірка знань з питань охорони праці комісією територіального управління Держгірпромнагляду за участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці визначена у пунктах 5.3 та 5.4 Типового положення.
Організація роботи комісії з перевірки знань з питань охорони праці покладається на територіальні управління Держгірпромнагляду, які в межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру і контролюють їх виконання.
Комісія Держгірпромнагляду формується із посадових осіб за напрямами їхньої діяльності у сфері державного нагляду і визначається програмою, за якою слухачі пройшли навчання з питань охорони праці.
Склад комісії затверджується наказом територіального управління Держгірпромнагляду. До складу комісії, окрім представників інших органів державного нагляду за охороною праці, можуть залучатися представники відповідних профспілок, викладачі охорони праці суб’єкта господарювання, який проводив навчання.
Підставою для створення комісії територіального управління є Типове положення.
Згідно з пунктом 3.10 Типового положення комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.
Наказом Держгірпромнагляду від 14.04.2011 N 70 затверджено Методичні рекомендації щодо участі посадових осіб територіального органу Держгірпромнагляду в комісіях з перевірки знань з питань охорони праці, визначених Типовим положенням.
До територіального органу Держгірпромнагляду від суб’єкта господарювання, який провів навчання з питань охорони праці, надходить повідомлення про направлення представника для участі у перевірці знань і, як правило, зазначається дата та місце проведення.

Запитання.

4. Щодо нагляду за дотриманням вимог Типового положення.
4.1. Які саме питання та документи мають право перевіряти працівники Держгірпромнагляду під час нагляду за дотриманням вимог Типового положення?

Відповідь.

Згідно з підпунктом 28 пункту 4 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 408/2011, Держгірпромнагляд України визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників, здійснює нагляд за дотриманням вимог цього порядку.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
На виконання вимог законодавства наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 N 826, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1531/20269, затверджено Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України (далі – Положення) та уніфіковану форму Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта) (далі – Акт). Положення встановлює процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, а відповідний Акт містить питання, пов’язані з перевіркою дотримання нормативно-правових актів з охорони праці в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Заступник Голови

С. В. Дунас

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...