...
Реєструйся

Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від
14.01.2011 р.

Статус
фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства

Відповідно до статті 2
Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин визнаються фізичні та
юридичні особи. Як бачимо, вказана стаття Закону залишає поза увагою таку
численну групу учасників цивільних відносин як фізичні особи – підприємці, які
у сукупності теж охоплюються поняттям “фізичні особи”, але в силу
свого статусу мають певні відмінності у правовому регулюванні їх відносин. При
цьому, правовий статус фізичної особи є набагато ширшим, ніж правовий статус
фізичної особи – підприємця.

У зв’язку з цим, постає
питання: яке місце у сфері правовідносин займає фізична особа – підприємець та
які норми законодавства слід до них застосовувати: норми, що регулюють
відносини фізичних осіб, чи норми, які регулюють відносини юридичних осіб?

Насамперед, слід
зазначити, що підпунктом 3.8.1 пункту 3.8 розділу III Класифікації
організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 28 травня 2004 р. N 97, визначено, що підприємцем є фізична особа,
яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що
здійснює підприємницьку діяльність. Тобто, підприємцем є фізична особа –
громадянин.

Разом з тим, кожний
громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом
(стаття 42 Конституції України). Це право закріплено і в статті 50 Цивільного
кодексу України. При цьому зазначається, що фізична особа здійснює своє право
на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку,
встановленому законом.

Тобто, громадянин, який
бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після
проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством
процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи,
якого він набув з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки –
“підприємець”.

Статус фізичної особи –
підприємця – це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття
підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною,
на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку.

При цьому, юридичний
статус “фізична особа – підприємець” сам по собі не впливає і ніяким
чином не обмежує будь-які правомочності особи, які випливають з її цивільної
право-, та дієздатності.

Водночас, згідно з
частиною першою статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається
суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за
умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи
відповідно до статті 58 цього Кодексу. Саме у господарських відносинах фізичні
особи – підприємці приймають участь перш за все як підприємці, а не як фізичні
особи, та лише на підставі їх реєстрації і внесення відомостей про них до
Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців.

Статтею 51 Цивільного
кодексу України передбачено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб
застосовуються нормативно – правові акти, що регулюють підприємницьку
діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із
суті відносин.

Неоднозначне тлумачення
вказаної норми в науково-юридичній літературі і на практиці обумовлює появу
суперечливих висновків, що безумовно впливає на її правозастосування, оскільки
певним чином відбувається злиття правового статусу фізичної особи з правовим
статусом юридичної особи, які за своєю правовою природою є різними.

Як показує системний
аналіз, на практиці дане положення тлумачиться, виходячи з наступного.

По-перше,
правоздатність індивідуального підприємця практично прирівнюється до
правоздатності юридичних осіб – комерційних організацій. Він може мати права і
обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених
законом, та щодо яких законом не передбачено обмежень (стаття 50 ЦК). Зазначене
прослідковується, зокрема, виходячи з положень статті 91 ЦК.

По-друге, до
підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються норми як загального
цивільного (Цивільний кодекс України), так і спеціального законодавства
(Господарський кодекс України, Закони України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, “Про державну
підтримку малого підприємництва”, “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” тощо).

Водночас, слід
зауважити, що в господарському законодавстві “юридична особа” та
“фізична особа – підприємець” охоплюються спільним поняттям
“суб’єкт господарювання”.

Зважаючи на всі
вищезазначені чинники, в судовій практиці наявні випадки неоднозначного підходу
до застосування статті 51 ЦК, виходячи з різного трактування її змісту.

Як приклад, можна
навести постанову Вищого господарського суду від 14 вересня 2006 року у справі
N 41/102 про визнання недійсним договору оренди транспортного засобу між
фізичною особою – підприємцем (орендодавець) та товариством (орендар) у зв’язку
з відсутністю його нотаріального посвідчення.

Договір найму (оренди)
транспортного засобу регулюється § 5 Цивільного кодексу України. Зокрема,
частиною другою статті 799 зазначеного Кодексу передбачено, що договір найму
транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному
посвідченню.

На відміну від частини
другої статті 799 Цивільного кодексу України норми параграфа 5 глави 30
Господарського кодексу України не встановлюють вимог щодо нотаріального
посвідчення договорів оренди транспортних засобів у сфері господарювання.

У цьому зв’язку слід
зауважити, що Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року N 1388,
встановлено, що ці Правила є обов’язковими для всіх юридичних та фізичних осіб,
які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Згідно із
зазначеними Правилами транспортні засоби реєструються за юридичними та
фізичними особами (тобто, за суб’єктами права власності).

Однак, Вищим
господарським судом прийнято рішення, що “положення частини другої статті
799 не можуть бути застосовані у відношенні договору оренди, оскільки правове
регулювання підприємницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців в даному випадку є тотожними. У відношенні договорів оренди
транспортних засобів, укладених юридичними особами, Цивільний кодекс України та
Господарський кодекс України не вимагають обов’язкового нотаріального
посвідчення”.

Обґрунтування такої
позиції пояснювалось наступним.

“Під час
здійснення господарської діяльності фізичні особи – підприємці реалізують свою
господарську компетенцію, тобто сукупність господарських прав та обов’язків.
При цьому решта прав та обов’язків фізичної особи, що становлять її
правоздатність як людини, набуваються та виконуються нею поза межами здійснення
господарської діяльності, в порядку реалізації нею її цивільної дієздатності,
передбаченої Цивільним кодексом України, та регулюються ним. Останнє випливає
зі змісту частини третьої статті 45 Господарського кодексу України, відповідно
до якої щодо громадян положення цього кодексу поширюються на ту частину їх
діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

За загальним правилом
(стаття 209 ЦК), правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає
нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або
домовленістю сторін. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин
з її участю може бути нотаріально посвідчений”.

Відтак, на думку Вищого
господарського суду, договір оренди не потребував нотаріального посвідчення.

Суперечлива судова
практика має місце і при вирішенні земельних питань.

Так, надання державними
органами земельних ресурсів послуг на платній основі врегульовано постановою
Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 року N 1619 “Про
затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на
платній основі державними органами земельних ресурсів” та спільним наказом
Держкомзему, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки від 15
червня 2001 року N 97/298/124 “Про затвердження розмірів оплати
земельно-кадастрових робіт та послуг”, зареєстрованим Міністерством
юстиції України 10 липня 2001 року за N 579/5770 (далі – Наказ).

Відповідно до пунктів
1, 3, 8, 9 таблиці 6.1 Наказу послуги за реєстрацію державних актів на право
власності на землю, на право постійного користування землею та договорів оренди
в державному реєстрі земель і надання витягів з нього для фізичних осіб
становить 5 грн., для юридичних осіб – 25 грн.; за підготовку та видачу довідок
про правовий статус, кількісні та якісні характеристики земельної ділянки,
розподілення земель серед власників і користувачів для фізичних осіб становить
5 грн., для юридичних осіб – 15 грн.; за надання інформації про грошову оцінку
земельної ділянки для фізичних осіб становить 5 грн., для юридичних осіб – 25
грн.; за підготовку висновків з надання земельних ділянок у користування для
фізичних осіб становить 30 грн., для юридичних осіб – 80 грн.

Проведені Державною
інспекцією з контролю за цінами в Київській області перевірки встановили, що в
більшості випадків до фізичних осіб – підприємців застосовувались тарифи,
встановлені для юридичних осіб. При цьому, мотивацією застосування зазначених
тарифів було застосування норм статті 51 Цивільного кодексу України.

Рішенням Київського
окружного адміністративного суду від 27 травня 2010 року N 2-а-4476/10/1070 вищезазначені
дії визнано неправомірними, мотивуючи тим, що згідно із пунктом 3.8.1 пункту
3.8 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97 підприємець – фізична особа,
яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що
здійснює підприємницьку діяльність.

До зазначеного слід
додати, що суб’єктами права власності на землю є громадяни та юридичні особи –
на землі приватної власності (пункт “а” статті 80 Земельного кодексу
України).

Цікавим з точки зору
практичного застосування є питання, пов’язане з реєстрацією права власності
фізичних осіб – підприємців на нерухоме майно.

В цьому сенсі слід
зауважити, що суб’єктами права власності є Український народ та інші учасники
цивільних відносин, визначені статтею 2 Цивільного кодексу, тобто фізичні та
юридичні особи, держава Україна, автономна Республіка Крим, територіальні
громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права (статті 2 та 318
ЦК).

Згідно зі статтею 325
цього Кодексу суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком
окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

При цьому, власник має
право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності,
крім випадків, встановлених законом (частина перша статті 320 Цивільного
кодексу України).

Відповідно до статті 42
Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами господарювання (підприємцями).

Між тим, суб’єктами
господарювання визнаються, зокрема, громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які зареєстровані відповідно до закону як підприємці, та
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію
(сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і
несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім
випадків, передбачених законодавством (стаття 55 Господарського кодексу
України).

Враховуючи наведене,
слід відмітити, що чинне законодавство не виділяє такого суб’єкт права
власності як фізична особа – підприємець та не містить норм щодо права
власності фізичної особи – підприємця. Законодавство лише встановлює, що
фізична особа – підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з
підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із
законом не може бути звернено стягнення.

Отже, суб’єктом права
власності визнається саме фізична особа, яка може бути власником будь – якого
майна, крім майна, що не може перебувати у власності фізичної особи. При цьому,
правовий статус фізичної особи – підприємця не впливає на правовий режим майна,
що перебуває у його власності.

Таким чином, нерухоме
майно має реєструватися за фізичною особою.

Предметом судового
розгляду є також питання, пов’язані з наданням пільг зі сплати державного мита
громадянами, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи і які є інвалідами I та II груп та виступають учасниками судового процесу
в господарському суді.

У зв’язку з цим Вищий
господарський суд України звернувся з відповідним запитом до Державної
податкової адміністрації України, яка повідомила таке:

“Відповідно до
Закону України від 25 червня 1991 року N 1251-XII “Про систему
оподаткування” (із змінами та доповненнями) державне мито належить до
загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів).

Справляння державного
мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 “Про державне мито” з відповідними змінами і
доповненнями (далі – Декрет).

Перелік найменувань
документів і дій, за які сплачується державне мито, наведено у статті 2, а
розмір ставок державного мита – у статті 3 Декрету.

Перелік фізичних осіб,
які звільняються від сплати державного мита, а також дій, за які не сплачується
державне мито, наведено у статті 4 Декрету. Зокрема, відповідно до пункту 18
статті 4 Декрету від сплати державного мита звільняються інваліди I та II
групи.

При цьому, статтею 1
Закону України від 21 березня 1991 року N 875-XII “Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні” визначено, що інваліди в Україні
володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і
свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Відповідно до статті 17
вказаного Закону з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів
та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися
підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Враховуючи
вищевикладене, фізична особа – підприємець, як учасник судового процесу, при
цьому цей громадянин є інвалідом I або II групи, має право користуватися
пільгою, визначеною в абзаці п’ятому пункту 18 статті 4 Декрету”.

Отже, беручи до уваги
наведені матеріали можна зазначити, що фізична особа – підприємець в
цивільно-господарських відносинах є різностороннім учасником. Принципи
здійснення ним підприємницької діяльності роблять його подібним до юридичних
осіб, тоді як в приватних відносинах, незважаючи на будь-які зміни в його
статусі, він залишається бути громадянином – фізичною особою. А тому, слід
чітко розмежовувати ці різні сфери відносин. Вбачається, що на підставі
правила, встановленого у статті 51 Цивільного кодексу України, до фізичних осіб
– підприємців слід застосовувати норми спеціального (господарського)
законодавства, якщо предметом регулювання безпосередньо є їх підприємницька
діяльність. Натомість, слід брати до уваги норми цивільного законодавства, якщо
предмет регулювання виходить за межі підприємницької діяльності, зачіпаючи
приватні інтереси суб’єкта, та в повній мірі врегульовується нормами Цивільного
кодексу України.

 

Провідний
спеціаліст департаменту

цивільного законодавства
та підприємництва 

О. В.
Дем’яненко
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...