...
Реєструйся

Трудові книжки. Оформлення, внесення і зміна записів, облік, зберігання.Частина ІІ.


Частина І >>>>

Частина ІІІ>>>

Внесення змін, виправлення неправильних або неточних записів

У разі зміни прізвища, імені, по батькові, дати народження власника трудової книжки, виявлення неточних або неправильних записів, зміни рішення, наприклад щодо підстави звільнення, має бути внесено відповідні виправлення або зміни в трудову книжку працівника.
Згідно з пунктом 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлення виконується роботодавцем, де було зроблено відповідний запис.
Зазначені вище виправлення повинні повністю відповідати оригіналові наказу (розпорядження) або інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

Звернути увагу
Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів.

Зміна запису на першій сторінці (титульному аркуші)
Зміна запису про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження працівника на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки виконується роботодавцем за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів (паспорта, свідоцтв про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу тощо) закресленням попереднього запису і записом нових даних з посиланням на відповідний документ на внутрішньому боці обкладинки (додаток 1*). Новий запис завіряється підписом керівника підприємства або служби персоналу (іншої відповідальної особи) і печаткою підприємства (служби персоналу).

Зміни запису про прізвище виконано у такому порядку:
закреслено однією рискою прізвище власника трудової книжки (Волошина);
записано нове прізвище (Войтенко);
на внутрішньому боці обкладинки зазначено назву документа, на підставі якого внесено зміни (свідоцтво про шлюб), його номер і дату видачі, назву органу, який його видав;
запис завірено підписом інспектора відділу персоналу і печаткою підприємства (відділу персоналу).

Зміна запису про найменування підприємства (підрозділу)
Відповідно до пункту 2.15 Інструкції № 58 у разі перейменування, реорганізації чи перетворення підприємства (структурного підрозділу, зокрема відокремленого — філії, представництва тощо) про це окремим рядком у графі 3 розділу «Відомості про роботу» робиться відповідний запис, а у графі 4 проставляється підстава — наказ (рішення), його дата і номер (додаток 2).

Звернути увагу
Перейменування (зміна назви) підприємства (структурного підрозділу) не тягне за собою переведення працівників.

Виправлення неправильних або неточних записів про прийняття на роботу
Виправлення записів у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки шляхом закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.
Виправлення неправильних або неточних записів про прийняття на роботу здійснюються у випадках і в порядку, наведених у таблиці.

 

Таблиця
Виправлення неправильних або неточних записів
про прийняття на роботу

Причини виправлення

Порядок виправлень

Запис не відповідає змістові наказу про прийняття на роботу (допущено помилку під час внесення запису)

— Записується відповідний порядковий номер (графа 1);
— зазначається дата внесення запису про виправлення (графа 2);
— запис за відповідним номером визнається недійсним і повторюється зміст наказу про прийняття на роботу (графа 3);
— повторюється дата і номер наказу, на підставі якого працівника було прийнято на роботу (призначено на посаду) (графа 4) (додаток 3)

Назва професії (посади, місця роботи) у наказі про прийняття на роботу, на підставі якого внесено запис, не відповідає штатному розписові

— Записується відповідний порядковий номер (графа 1);
— зазначається дата внесення запису про виправлення (графа 2);
— запис за відповідним номером (це може бути не обов’язково попередній номер) визнається недійсним і робиться запис відповідно до зміненого тексту наказу про прийняття на роботу (графа 3);
— вказується дата і номер наказу, яким внесено зміни до наказу, зміст якого не відповідає штатному розписові підприємства (графа 4) (додатки 4 і 5)

Назва професії (посади) в штатному розписі підприємства, на підставі якого видано наказ про прийняття (переведення) на роботу, не відповідає Національному класифікаторові України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а отже допущено порушення під час здійснення запису

— Видається наказ про внесення змін до штатного розпису (наказ із загальної діяльності) (додаток 6);
— видається наказ про переведення працівника з дня внесення змін до штатного розпису з посиланням на наказ про внесення таких змін (додаток 7);
— робиться запис в установленому порядку про переведення працівника на посаду (за професією) відповідно до зміненого штатного розпису на підставі наказу про переведення

Зміна запису про звільнення
У разі незаконного звільнення або переведення на іншу постійну роботу, установленого органом, правомочним приймати рішення про поновлення працівників на роботі, а також у разі зміни формулювання причини або дати звільнення служба персоналу має внести відповідні зміни в трудову книжку.
Зміни вносяться на підставі наказу керівника підприємства, який видається на виконання рішення органу, який визнав незаконним звільнення (додатки 8 і 9) або переведення працівника на іншу роботу чи прийняв рішення про зміну формулювання причини (додатки 10 і 11) або дати звільнення (додатки 12 і 13).

Звернути увагу
При наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаної недійсною, на прохання працівника видається «Дублікат» трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.

 Закінчення в наступних номерах

*Додатки у вкладених файлах. Побачити їх можуть лише зареєстровані користувачі, що авторизувалися (увійшли в систему).

Видання для кадровиків Журнали реєстрації Діловодство та документообіг

Матеріали до теми


Кейс для кадровика. Чи може бути головою профспілки медичний директор лікарні?
Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі — Закон ...
Кейс для кадровика. Допомога по вагітності та пологах: як її виплата впливає на страховий стаж?
СИТУАЦІЯ Допомогу по вагітності та пологах виплачено в одному місяці. Як нараховувати страховий стаж?   РІШЕННЯ Оплачувана відпустка у зв’язку з ...
Чим керуватися під час розроблення Положення про структурний підрозділ
Положення про структурний підрозділ юридичної особи незалежно від її виду і масштабу діяльності, форми власності, рівня підпорядкування є організаційно-розпорядчим документом (далі — ОРД). ...